David Madsen fortæller om computerspilsafhængighed i NOVA

David Mad­sen fortæller om, hvor­dan foræl­dre skal forholde sig, hvis de har en barn der er com­put­er­spilsafhængig. I Dabeco hjælper vi unge men­nesker til at gen­vin­de kon­tak­ten til det virke­lige liv når com­put­er­spilsafhængighe­den er blevet en realitet i deres liv.

Det er en hård pro­ces for mange unge, at løs­rive sig com­put­er­spilsafhængighe­den, men med et stort fokus på det ønskværdi­ge liv, træn­ing og sund­hed lykkes det flere og flere unge at fravriste sig com­put­erens jern­greb. Com­put­er­spilsafhængighed bør tages alvorligt af alle, det gælder fam­i­li­er, de unge selv og ikke mindst samfundet.