Om Psykolog- og lægehuset, Dabeco

Et socialøkonomisk psykolog- og læge­hus med fokus på trygge dig­i­tale liv i skolen, i fam­i­lierne og blandt venner.

I Dabeco, et socialøkonomisk psykolog- og læge­hus, arbe­jder vi ud fra grund­tankerne som find­es i Accep­tance Com­mit­ment Ther­a­py og nar­ra­tiv terapi.

Vi tilby­der vores tjen­ester på land­splan og har kon­tor­er både i Køben­havn og Snekkersten.

Vores arbe­jde er baseret på førende forskn­ingsre­sul­tater fra ind- og udland og vi ønsker at støtte alle men­nesker til at udleve et menings­fuldt liv i den dig­i­tale tidsalder.

Vores team af psykologer og læger fun­ger­er ofte som ekspert­er inden for dig­i­tal sund­hed, herun­der i avis­er, aften­showet, god mor­gen DK, Dead­line, TV-avisen, DR-pro­gram­mer og dokumentarer.

Dabeco har aktivt bidraget til STUK’s dig­i­tale anbe­falinger inden for skoleom­rådet og har bistået kom­muner som Aarhus, Odense, Bil­lund og Mariager fjord med at imple­mentere menings­fulde dig­i­tale strategier.

Vi stræber efter at give så mange som muligt mulighed for at opleve glæ­den ved livet og støt­ter alle, der del­er dette mål for deres målgruppe.

Behandlingstilgang

Hos Dabeco hjælper vi men­nesker til at få bal­ance i deres liv. Sam­talerne er altid baserede på dia­log og har til for­mål at bringe dig tilbage til et liv med trivsel, sunde rela­tion­er og interesser.

Vi tror på, at gam­ing eller sociale medi­er bliv­er et prob­lem, når det stiller sig i vejen for, at men­nesker kan leve det liv, de gerne vil. Sam­men med dig find­er vi frem til det, der er vigtigt for dig og hjælper dig til at leve derefter. Det gør vi ved at finde nye han­dlemøn­stre, der hjælper dig til at leve det liv du ønsker. — Det kan være alt fra ønsker om at tage en uddan­nelse til at få et socialt netværk uden for det virtuelle univers.

Hvad vi gør

Vi arbe­jder for, at du skal lære at rumme livets til tider svære vilkår, at kunne stå ansigt til ansigt med sine dæmon­er og ikke gemme dig væk bag en com­put­er­skærm. Livet er fyldt med svære og smerte­fulde oplevelser, og mange ting er uden for men­nes­kets kon­trol. Det være sig at blive fyret, dumpe en eksamen eller have en neg­a­tiv oplevelse på arbe­jd­splad­sen. De svære tanker og følelser, der kom­mer af at opleve disse ting, er helt almin­delige og bliv­er først til prob­le­mer, i det de stiller sig i vejen for at du lever et liv som i overensstem­melse med de ting, som er værdi­fulde og de men­nesker, som er betydningsfulde.

Det er således vores mis­sion at få dig til at engagere dig i menings­fulde og værdibaserede han­dlinger — også når de svære tanker og følelser banker på. Det er i kraft af værdibaserede og menings­fulde han­dlinger, at men­nes­ket oplever reel og ved­varende trivsel, og derved også bliv­er i stand til at etablere en tilknyt­ning til arbe­jds­markedet, venner/familie eller uddannelse.

Desu­den vil du ofte som resul­tat af at leve værdikon­gru­ent opleve øget livskvalitet, mere kon­trol over dit liv og større robus­thed over­for svære oplevelser, der unægtelig vil komme.

Det gør vi med fysisk træn­ing i et socialt fæl­lesskab samt mind­ful­ness og coachende sam­taler v. psykolog.

Hvad består samtalerne af?

Mange gamere oplever angst, tris­thed og meningsløshed som en iboende del af deres liv. De forsøger ofte at løse prob­lemen­er og fjerne dårlige følelser ved at gemme sig væk bag skær­men, for­di det tillad­er dem en umid­del­bar lin­dring, af det svære og smerte­fulde de føler i livet. Denne strate­gi virk­er imi­dler­tid kun på kort sigt, og over tid vil de opleve at tris­the­den, ang­sten og det smerte­fulde tager til i styrke.

Et mas­sivt gam­ing­for­brug opstår ofte, for­di ’livets spil’ bliv­er for svært, og borg­eren søger der­for mod et spil som pass­er til sine evn­er, færdighed­er og livs­si­t­u­a­tion. Livets spil bliv­er dog aldrig let­tere at spille af at forsvin­de ind i gamin­gu­ni­verserne. Det bliv­er der­i­mod sat på pause, og når de på et tid­spunkt beslut­ter sig for at vende tilbage, kan det virke næsten umuligt og som oftest med god grund.

Vi hjælper dig med at rumme de svære ting du oplever i livet

I vores sam­taler med gamere forsøger vi ikke først og fremmest at fjerne deres ube­hag, det være sig tris­thed, angst eller meningsløshed. Det er nem­lig ikke her vi ser prob­lemet. Prob­lemet ser vi i, at disse følelser og tanker stiller sig til hin­der for at gøre de ting, som er vigtige for gamerne. Det være sig at tage en uddan­nelse, opstarte i beskæftigelse eller etablere en tæt­tere tilknyt­ning til fam­i­lie og venner.

Vi arbe­jder således for, at du skal lære at rumme livets til tider svære vilkår, at kunne stå ansigt til ansigt med sine dæmon­er og ikke gemme sig væk bag en com­put­er­skærm. Livet er fyldt med svære og smerte­fulde oplevelser, og mange ting er uden for men­nes­kets kon­trol. Det være sig at blive fyret, dumpe en eksamen eller have en neg­a­tiv oplevelse på arbe­jd­splad­sen. De svære tanker og følelser, der kom­mer af at opleve disse ting, er helt almin­delige og bliv­er først til prob­le­mer, i det de stiller sig i vejen for at du lever et liv som i overensstem­melse med de ting, som er værdi­fulde og de men­nesker, som er betydningsfulde.

Vi hjælper dig med at gøre de ting som er vigtige for dig

Det er således vores mis­sion at få dig til at engagere sig i menings­fulde og værdibaserede han­dlinger — også når de svære tanker og følelser banker på. Det er i kraft af værdibaserede og menings­fulde han­dlinger, at men­nes­ket oplever reel og ved­varende trivsel, og derved også bliv­er i stand til at etablere en tilknyt­ning til arbejdsmarkedet.

Desu­den vil du ofte som resul­tat af at leve værdikon­gru­ent opleve øget livskvalitet, mere kon­trol over sit liv og større robus­thed over­for svære oplevelser, der unægtelig vil komme.

Du vil under­ve­js i sam­tale­for­lø­bet være med til at definere hjem­meop­gaver, som tilpass­es de udfor­dringer ved­k­om­mende står i. Det vil sige, at han eller hun får mulighed for lang­somt at skabe kon­takt med de områder i livet, som længe er blevet neg­ligeret. Det være sig at begå sig blandt andre, at tage ans­var for sit eget liv eller at være en del af arbe­jds­markedet. Det vigtig­ste er, at du selv er med til at definere hvilke områder i livet som er vigtige.

Vi under­søger således dine værdier gen­nem prob­le­merne og ser på, hvad de stiller sig i vejen for, som er betyd­nings­fuldt. Vi spørg­er desu­den ind til, hvilke domæn­er i livet som du men­er er vigtige, men som han eller hun måske over lang tid har negligeret.

Herved opbyg­ger vi strate­gi­er sam­men med dig, der gør det muligt at håndtere stærke og ube­hagelige tanker og følelser, som opstår, når man befind­er sig i en svær situation.

Vi tilbyder konkrete redskaber så du selv lære at skabe et sundt forbrug

Vi fylder envidere på med red­sk­aber i dine værk­tøjskasse således at du ved helt konkret skal gøre, når udfor­dringerne trop­per op i det videre liv. Vi lær­er således dig selv at fiske, og tilby­der ikke blot et måltid mad.

På denne måde styrk­er vi din livskvalitet, mestring­sevne, tro på egne arbe­jd­sevn­er og ikke mindst robus­thed over­for livets udfordringer.

Sunde digitale miljøer i skoler og organisationer

Vi støt­ter skol­er i at opnå cer­ti­fi­cer­ing inden for sunde dig­i­tale van­er og tilby­der infor­ma­tive fore­drag om ind­fly­delsen af dig­i­tale medi­er på vores sund­hed, autono­mi, rela­tion­er og fysiologi.

Vores mål er at sikre, at det dig­i­tale liv, både for vores børn og os selv, ikke frarøver os mulighe­den for at leve det liv, vi ønsker. Der­for bistår vi skol­er, ung­dom­sud­dan­nelser, videregående uddan­nelser, botil­bud, spe­cial­skol­er, kom­muner samt en bred vifte af andre insti­tu­tion­er og organ­i­sa­tion­er med at etablere sunde dig­i­tale miljøer. Disse miljøer skal skabe rum for fæl­lesskab, nærvær og fordy­belse, så vi kan engagere os i livet på den måde, der pass­er til vores ønsker.

Kon­takt os hvis I ønsker at vi skal bidrage på jeres organ­i­sa­tion eller skole.

Samarbejdspartnere

 

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aftenshowet
Go’ mor­gen Danmark
Luksusfælden
Metronome
SPIONERNE BAG SKÆRMEN
10 dage i fortiden

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritidsordning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børnehus
Sen­geløse privatskole
Undervisningsministeriet
Hun­dest­ed skole
Vest­byen friskole
Forenin­gen for grøn­landske børn
Daregender
Hund­slund e‑sport
MARY FONDEN

Kold­ing sygehus
Hol­bæk psykiatri
Esrum kost og friskole
Søstjerneskolen
Basen

Social­styr­lesen
Fælles­forenin­gen for psyko­an­a­lytiske og ana­lytiske psykoterapier

+ mange flere

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed konferencen
Psykol­o­gisk summercamp
Inter­na­tion­al psychologycamp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters konference
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR frederiksberg
Danske psykodynamikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty College
Aarhus Byråds udvalg

MARY Fonden