Om Dansk Behandling for Computerspil- og Onlineafhængighed

Hos Dabeco anven­der vi primært Accep­tance Com­mit­ment Ther­a­py og nar­ra­tiv ter­api.

Vores behan­dling byg­ger på førende forskeres bud på, hvor­dan man hjælper folk tilbage til et sundt liv socialt såv­el som fysisk og men­talt.

Behandlingstilgang

Hos Dabeco hjælper vi men­nesker til at få bal­ance i deres liv. Sam­talerne er altid baserede på dia­log og har til for­mål at bringe dig tilbage til et liv med trivsel, sunde rela­tion­er og inter­ess­er.

Vi tror på, at gam­ing eller sociale medi­er bliv­er et prob­lem, når det stiller sig i vejen for, at men­nesker kan leve det liv, de gerne vil. Sam­men med dig find­er vi frem til det, der er vigtigt for dig og hjælper dig til at leve derefter. Det gør vi ved at finde nye han­dlemøn­stre, der hjælper dig til at leve det liv du ønsker. — Det kan være alt fra ønsker om at tage en uddan­nelse til at få et socialt netværk uden for det virtuelle univers.

Hvad vi gør

Vi arbe­jder for, at du skal lære at rumme livets til tider svære vilkår, at kunne stå ansigt til ansigt med sine dæmon­er og ikke gemme sig væk bag en com­put­er­skærm. Livet er fyldt med svære og smerte­fulde oplevelser, og mange ting er uden for men­nes­kets kon­trol. Det være sig at blive fyret, dumpe en eksamen eller have en neg­a­tiv oplevelse på arbe­jd­splad­sen. De svære tanker og følelser, der kom­mer af at opleve disse ting, er helt almin­delige og bliv­er først til prob­le­mer, i det de stiller sig i vejen for at du lever et liv som i overensstem­melse med de ting, som er værdi­fulde og de men­nesker, som er betyd­nings­fulde.

Det er således vores mis­sion at få dig til at engagere sig i menings­fulde og værdibaserede han­dlinger — også når de svære tanker og følelser banker på. Det er i kraft af værdibaserede og menings­fulde han­dlinger, at men­nes­ket oplever reel og ved­varende trivsel, og derved også bliv­er i stand til at etablere en tilknyt­ning til arbe­jds­markedet.

Desu­den vil du ofte som resul­tat af at leve værdikon­gru­ent opleve øget livskvalitet, mere kon­trol over sit liv og større robus­thed over­for svære oplevelser, der unægtelig vil komme.

Behandlingsforløbet

  • Vi bed­er dig være åben for en rejse, hvor målet er at pri­or­itere de ting som for dig er vigtige
  • Vi bed­er dig være ærlig og åben for at udforske livet uden for det virtuelle univers
  • Sam­men med dig vil vi finde nye han­dlemøn­stre så trivslen og sund­he­den vil få en større plads i dit liv

Samarbejdspartnere

 

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aften­showet
Go’ mor­gen Dan­mark
Luk­sus­fælden
Metronome

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritid­sor­d­ning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børne­hus
Sen­geløse pri­vatskole
Under­vis­ningsmin­is­teri­et

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed kon­fer­en­cen
Psykol­o­gisk sum­mer­camp
Inter­na­tion­al psy­chol­o­gy­camp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters kon­fer­ence
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR fred­eriks­berg
Danske psyko­dy­namikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty Col­lege