Om Dansk Behandling for Computerspil- og Onlineafhængighed

Hos Dabeco anven­der vi primært Accep­tance Com­mit­ment Ther­a­py og nar­ra­tiv ter­api.

Vores behan­dling byg­ger på førende forskeres bud på, hvor­dan man hjælper folk tilbage til et sundt liv socialt såv­el som fysisk og men­talt.

Behandlingstilgang

Hos Dabeco hjælper vi men­nesker til at få bal­ance i deres liv. Sam­talerne er altid baserede på dia­log og har til for­mål at bringe dig tilbage til et liv med trivsel, sunde rela­tion­er og inter­ess­er.

Vi tror på, at com­put­eren bliv­er et prob­lem, når det stiller sig i vejen for, at men­nesker kan leve det liv, de gerne vil. Sam­men med dig find­er vi frem til det, der er vigtigt for dig og hjælper dig til at leve derefter. Det gør vi ved at finde nye han­dlemøn­stre, der hjælper dig til at leve det liv du ønsker. — Det kan være alt fra ønsker om at tage en uddan­nelse til at få et socialt netværk uden for det virtuelle univers.

Behandlingsforløbet

  • Vi bed­er dig være åben for en rejse, hvor målet er at pri­or­itere de ting som for dig er vigtige
  • Vi bed­er dig være ærlig og åben for at udforske livet uden for det virtuelle univers
  • Sam­men med dig vil vi finde nye han­dlemøn­stre så trivslen og sund­he­den vil få en større plads i dit liv

Samarbejdspartnere

 

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aften­showet
Go’ mor­gen Dan­mark
Luk­sus­fælden
Metronome

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritid­sor­d­ning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børne­hus
Sen­geløse pri­vatskole
Under­vis­ningsmin­is­teri­et

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed kon­fer­en­cen
Psykol­o­gisk sum­mer­camp
Inter­na­tion­al psy­chol­o­gy­camp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters kon­fer­ence
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR fred­eriks­berg
Danske psyko­dy­namikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty Col­lege