Computerspilsafhængighed

Forstå com­put­er­spilsafhængighed

Sociale Medier

Forstå Sociale Medi­er

Priser

Se vores priskat­a­log

Kurser og foredrag

Vi tilby­der fore­drag og kurs­er til fag­per­son­er, foræl­dre og elever

Kvalificeret rådgivning af læger og psykologer

I Dabeco vil vi gerne sikre at de men­nesker der søger hjælp får kval­i­fi­ceret råd­givn­ing og støtte gen­nem hele for­lø­bet.

Der­for har vi kun ansat læger og spe­cialis­erede psykologer til at vare­tage sam­taler samt forestå fore­drag på skol­er og i insti­tu­tion­er.

Indsigt og viden

I Dabeco er vi tilknyt­tet en inter­na­tion­al gruppe af forskere og prak­tikere. Vi har der­for ind­sigt i den nyeste viden inden for dig­i­tal afhængighed fra forskn­ing til prak­sis.

Det giv­er dig en tryghed i at alle ind­satser udføres med udgangspunkt i evi­dens­bårne og fagligt kval­i­fi­cerede metoder.

Dansk Behandling for Computerspil- og Onlineafhængighed kan hjælpe dig hvis:

 • du vil gen­sk­abe en pos­i­tiv forbindelse til fam­i­lie og ven­ner
 • du vil gen­finde glæ­den ved dit arbe­jde eller skole
 • du vil opleve suc­ceser i livet
 • du vil opdage glæ­den ved at dyrke dine inter­ess­er
 • du vil delt­age i sociale begiven­hed­er
 • du vil genopdage dine værdier og leve herefter

Du har måske oplevet:

 • udfor­dringer ved at begrænse din tid i den virtuelle ver­den
 • tabte ambi­tion­er uden for den virtuelle ver­den
 • emo­tionel usta­bilitet
 • gen­tagne akademiske eller arbe­jdsmæs­sige ned­er­lag
 • søvn­man­gel
 • øde­lagte forhold til kæreste, ven­ner eller fam­i­liemedlem­mer
 • begrænset social kon­takt

Samarbejdspartnere

 

Forældre, Børn og unge udtaler sig

Det fun­gerede godt, at få støtte og kunne spe­jle mig i de andre der var med i for­lø­bet, og have en offline coach som er med en i alle ens tanker.

Bruger 24–27 år5/5 — Meget stor effekt

“Alle de gode råd som jeg fik og de gode sam­taler man fik. Det har ændret mit syn på hvor­dan der er at leve og hvad jeg kan gøre for
at gøre mit liv bedre”.

Bruger 16–19 — Sebas­t­ian5/5 Meget stor effekt

“Det har været en god kon­takt imellem behan­dler og min søn. Det har været godt at Dabeco har rea­geret hur­tigt på min hen­ven­delse og en god følelse af, at min søn og jeg blev taget alvorligt på vores prob­lem og anerk­endelse for at det er svært at tak­le afhængighed af online spil, og andre efter­føl­gende prob­le­mer”

Forælder5/5 — Meget stor effekt

“Sam­talerne var med til at moti­vere mig til at realis­ere mine mål og hjalp gevaldigt på min selvtil­lid. Da
der altid var frem­skridt siden sid­ste gang var det også et godt enci­ta­ment for at komme næste gang…”

“Tak for et rigtigt godt for­løb, jeg kom­mer til at savne vores sam­taler!”  

Bruger 20–23 år — Asger5/5 meget stor effekt

“Min søn er kom­met ud af sin iso­la­tion og prøver rigtig meget at skabe et social­liv igen”…

“Min søn har været meget glad for for­lø­bet og ser helt klart et for­billede i dig, David (hvilket er godt). Du har givet ham håb og værdigheds­følelse.
Træn­ing om tirs­da­gen har også været rigtig godt. Og jeg håber han vil fort­sætte lidt end­nu, så han er styr­ket i, ikke at falde tilbage”…

“Opføl­gn­ingssam­tal­en var pos­i­tiv og rigtig fin måde at gøre det på, så man som forældre/barn ikke kom til at sid­de og kor­riger­er hinan­den. Og så var foræl­dreafte­nen også virke­lig god. På en mærke­lig måde er det trøs­tende, at andre foræl­dre har nøjagtig samme udfor­dringer”…

Forælder — Hei­di5/5 — Meget stor effekt

Trænin­gen om tirs­da­gen er altid en af ugens højdepunk­ter. Den giv­er ener­gi, selvtil­lid og vel­be­hag i hverda­gen. Fuld­byrdelse og mod under og lige efter træn­ing. Sam­talerne har især givet værk­tø­jer til at se på hvad com­put­eren fylder og påvirk­er hverda­gen, og til at vur­dere ens egen ind­sats overord­net. Væsentligst omkring at ændr­er per­spek­tiv fra neg­a­tiv tænkn­ing og fokuser­ing på prob­le­merne, til pos­i­tiv tænkn­ing og hvad der lykkes”.

Bruger 27–315/5 Meget stor effekt

“Sam­talerne — De temaer som behan­dleren havde fokus på bund­fælder sig lang­somt i min søn”

“Vi har haft glæde af alle sam­talerne”

“Der er nok en stor gruppe 9–14 årige som behøver hjælp men som ikke ved det”

Forælder — Finn5/5 Meget stor effekt

“Det fun­gerede godt, at min søn har ret­tet sig. Vi havde god kon­takt og sup­port fra Dabeco.”

Forælder4/5 — Stor effekt

“Ter­apeutens metode med at lytte, opsum­mere og komme med spør­gende forslag og kon­klu­sion­er. Han var god til at finde ind til ker­nen af prob­lemet.”

Bruger 27–31 år4/5 — Stor effekt

“Min søn kom tilbage til livet — jeg tror nok at det er en kom­bi­na­tion af sam­talerne med ham og motio­nen
fik ham tilbage på sporet”.

“Jeg vid­ste ikke ret meget, om hvad foregik i for­lø­bet. Jeg kunne kun se, at min søn kom mere og mere
ud.”

Forælder — Raz5/5 Meget stor effekt

Min søns sam­taler hos jer har sat gang i noget hos ham, som hans sam­taler med os som foræl­dre
ikke var i stand til”…

Tak for hjælpen! Har en glad ung mand med mere styr på tin­gene end før og en genop­taget kar­riere
som aktiv sports­mand!”

Forælder — Mar­i­anne5/5 Meget stor effekt

David taler i øjen­højde med unge men­nesker. Han føler sig hørt og forstået. Stemnin­gen er afs­lap­pet og naturlig”.

Forælder — Lene5/5 Meget stor effekt

Det var godt at få snakkede om ting. Trænin­gen var også god. Det var min­dre godt at få hjem­meop­gav­erne”.

Bruger 20–234/5 Meget stor effekt

David du var god og engageret, kon­ceptet er godt. Vores søn er ikke samar­be­jdsvil­lig og vi er nok kom­met for sent i gang til at kunne hjælpe ham”.

Forælder — Tina1/5 Ingen effekt

“Det var dejligt med et opstartsmøde med store­bror og mig selv, før at I skulle holde det første møde med “klien­ten”, lille­broderen”.

Forælder Mar­ius4/5 Stor effekt

“I Dabeco-sam­talerne blev der åbnet op for det, der viste sig at være en af hov­ed­kilderne til vores søns udfor­dringer og spil­leafhængighed. Under­ve­js gen­nem sam­talerne kom det nem­lig frem, at vores søn havde en anden indlærings­form (der blev næret af bla. com­put­er­spil) Dabeco lavede en fin opsum­mer­ing på sam­talerne, som vi giik videre med og som dannede grund­lag for
en lægelig udred­ning, der påviste ADHD med social­fo­bi som bivirkn­ing. Deu­dover kom der i Dabeco-sam­talerne en vær­diafk­lar­ing af vores søn, der også var brug­bar ifm. et skoleskift i den efter­føl­gende pro­ces ud af com­put­er­afhængighe­den.

Dabeco’s tilbud inde­hold­er en meget rel­e­vant pro­ces i erk­endelsen af, at com­put­er­afhængighed skal ses i et større per­spek­tiv og at denne afhængiged måske er et symp­tom på nogle større under­læggende prob­le­mer og udfor­dringer”.

Forælder Frank5/5 Meget stor effekt

“Sam­talerne var gode. Plan­lægge enkelte ting man skal gøre inden næste sam­tale, så det virk­er over­skueligt”.

Bruger 24–27 — Lasse 4/5 Stor effekt

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aften­showet
Go’ mor­gen Dan­mark
Luk­sus­fælden
Metronome

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritid­sor­d­ning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børne­hus
Sen­geløse pri­vatskole
Under­vis­ningsmin­is­teri­et

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed kon­fer­en­cen
Psykol­o­gisk sum­mer­camp
Inter­na­tion­al psy­chol­o­gy­camp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters kon­fer­ence
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR fred­eriks­berg
Danske psyko­dy­namikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty Col­lege

Call Now Button