Foredrag

Læs mere om vores fored­rag

Ydelser

Læs mere om hvad vi til­by­der

Priser

Se pri­ser­ne på vores for­skel­li­ge for­løb

Vi kan hjælpe dig hvis:

 • du vil gen­ska­be en posi­tiv for­bin­del­se til fami­lie og ven­ner
 • du vil gen­fin­de glæ­den ved dit arbej­de eller sko­le
 • du vil ople­ve suc­ce­ser i livet
 • du vil opda­ge glæ­den ved at dyr­ke dine inter­es­ser
 • du vil del­ta­ge i soci­a­le begi­ven­he­der
 • du vil genop­da­ge dine vær­di­er og leve her­ef­ter

Du har måske oplevet:

 • udfor­drin­ger ved at begræn­se din tid i den vir­tu­el­le ver­den
 • tab­te ambi­tio­ner uden for den vir­tu­el­le ver­den
 • emo­tio­nel usta­bi­li­tet
 • gen­tag­ne aka­de­mi­ske eller arbejds­mæs­si­ge neder­lag
 • søvn­man­gel
 • øde­lag­te for­hold til kære­ste, ven­ner eller fami­lie­med­lem­mer
 • begræn­set soci­al kon­takt