• Psykolog- og lægehuset, Dabeco

  Dig­i­tal dan­nelse, com­put­er­spil, sociale medi­er og skærme
  Lands­dækkende fore­drags- og behandlingsorganisation

  Repræsen­teret i Safe­Space — en ind­beretningsplat­form til unge
  Repræsen­teret i Medierådet for børn og unge

  En socialøkonomisk virksomhed

  Book et fore­dragKon­takt os
 • Om unge og voksnes brug af telefon, skærm computerspil- og sociale medier

  Dabeco, et psykolog- og lægehus
  Dig­i­tal dan­nelse, com­put­er­spil og SoMe
  Repræsen­teret i Medierådet for børn og unge
  Repræsen­teret i Whistlesafe.dk

  Book et fore­dragKøb online forældrekursus

Computerspilsafhængighed

Forstå com­put­er­spilsafhængighed

Sociale Medier

Forstå Sociale Medier

Priser

Se vores priskatalog

Kurser og foredrag

Vi tilby­der fore­drag og kurs­er til fag­per­son­er, foræl­dre og elever

Psykolog- og læge­huset, Dabeco har været med­s­tiftere af Safe­Space med det for­mål at fremme en kul­tur, hvor både elever, medlem­mer og medar­be­jdere anonymt kan udtrykke sig, hvis de støder på ulovlige forhold- dig­i­talt og analogt.

Safe­Space har et fokus som omfat­ter skol­er og foreneinger ved at sørge for, at ord­nin­gen under­støt­ter unges mulighed til at rap­portere ulovlige aktiviteter, herun­der sit­u­a­tion­er som ulovlig billed­del­ing, groom­ing, krænkelser, dig­i­tale over­greb eller adgang til hjemmesider med klart ulovligt indhold.

 • Rum til at tale frit: Safe­Space skaber et rum, hvor alle kan opleve tryghed ved at ytre sig
 • Kul­turæn­dring: Safe­Space kan skabe en kul­turæn­dring, hvor unge tør stå frem hvis de oplever ulovligheder
 • Øget Gen­nem­sigtighed: Safe­Space frem­mer gen­nem­sigtighed ved at elever kan rap­portere om alt fra billed­del­ing og krænkelser. Dette bidrager til at afs­løre poten­tielle prob­le­mer og skaber et mere ærligt og ans­varligt miljø på skolen.
 • Fore­byggelse af Ulovlige Aktiviteter: Ved at tilbyde en kanal til rap­por­ter­ing af ulovlige han­dlinger eller etiske overtrædelser, hjælper Safe­Space med at fore­bygge og stoppe sådanne aktiviteter, inden de eskalerer — til glæde og gavn for unge.
 • Fore­byggelse af mis­trivsel: Ved at rea­gere på advarsler og rap­porter kan skolen eller forenin­gen forhin­dre poten­tiel mis­trivsel hos elever eller medlem­mer, og omdømmet.

Tag kon­takt hvis jeres skole eller foren­ing kunne være inter­esseret i at etablere et Safe­Space til jeres unge.

Der hen­vis­es til brev fra Styrelsen for Under­vis­ning og Kvalitet 24. juni 21: ”Whistle­blowerord­ning om sek­suel chikane på uddan­nelsesin­sti­tu­tion­er”, opfor­dring til skol­er om at etablere en whistle­blowerord­ning til rådighed for elever og ikke kun ansatte.

Safe­Space er en socialøkonomisk virk­somhed, hvor al over­skud går til at sikre børn og unges dig­i­tale beskyttelse.

Kvalificeret rådgivning af læger og psykologer

I psykolog- og læge­huset, Dabeco vil vi gerne sikre at de men­nesker der søger hjælp får kval­i­fi­ceret råd­givn­ing og støtte gen­nem hele forløbet.

Der­for har vi kun ansat læger og spe­cialis­erede psykologer til at vare­tage sam­taler samt forestå fore­drag på skol­er og i institutioner.

Indsigt og viden

I Dabeco er vi tilknyt­tet en inter­na­tion­al gruppe af forskere og prak­tikere. Vi har der­for ind­sigt i den nyeste viden inden for dig­i­tal afhængighed fra forskn­ing til praksis.

Det giv­er dig en tryghed i at alle ind­satser udføres med udgangspunkt i evi­dens­bårne og fagligt kval­i­fi­cerede metoder.

Dabeco kan hjælpe dig hvis du har udfordringer med computerspil og sociale medier:

 • du vil gen­sk­abe en pos­i­tiv forbindelse til fam­i­lie og venner
 • du vil gen­finde glæ­den ved dit arbe­jde eller skole
 • du vil opleve suc­ceser i livet
 • du vil opdage glæ­den ved at dyrke dine interesser
 • du vil delt­age i sociale begivenheder
 • du vil genopdage dine værdier og leve herefter

Du har måske oplevet:

 • udfor­dringer ved at begrænse din tid i den virtuelle verden
 • tabte ambi­tion­er uden for den virtuelle verden
 • emo­tionel ustabilitet
 • gen­tagne akademiske eller arbe­jdsmæs­sige nederlag
 • søvn­man­gel
 • øde­lagte forhold til kæreste, ven­ner eller familiemedlemmer
 • begrænset social kontakt

Samarbejdspartnere

 

Forældre, Børn og unge udtaler sig

“Alle de gode råd som jeg fik og de gode sam­taler man fik. Det har ændret mit syn på hvor­dan der er at leve og hvad jeg kan gøre for
at gøre mit liv bedre”.

“Det har været en god kon­takt imellem behan­dler og min søn. Det har været godt at Dabeco har rea­geret hur­tigt på min hen­ven­delse og en god følelse af, at min søn og jeg blev taget alvorligt på vores prob­lem og anerk­endelse for at det er svært at tak­le afhængighed af online spil, og andre efter­føl­gende problemer”

“Sam­talerne var med til at moti­vere mig til at realis­ere mine mål og hjalp gevaldigt på min selvtil­lid. Da
der altid var frem­skridt siden sid­ste gang var det også et godt enci­ta­ment for at komme næste gang…”

“Tak for et rigtigt godt for­løb, jeg kom­mer til at savne vores samtaler!” 

Trænin­gen om tirs­da­gen er altid en af ugens højdepunk­ter. Den giv­er ener­gi, selvtil­lid og vel­be­hag i hverda­gen. Fuld­byrdelse og mod under og lige efter træn­ing. Sam­talerne har især givet værk­tø­jer til at se på hvad com­put­eren fylder og påvirk­er hverda­gen, og til at vur­dere ens egen ind­sats overord­net. Væsentligst omkring at ændr­er per­spek­tiv fra neg­a­tiv tænkn­ing og fokuser­ing på prob­le­merne, til pos­i­tiv tænkn­ing og hvad der lykkes”.

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aftenshowet
Go’ mor­gen Danmark
Luksusfælden
Metronome
SPIONERNE BAG SKÆRMEN
10 dage i fortiden

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritidsordning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børnehus
Sen­geløse privatskole
Undervisningsministeriet
Hun­dest­ed skole
Vest­byen friskole
Forenin­gen for grøn­landske børn
Daregender
Hund­slund e‑sport
MARY FONDEN

Kold­ing sygehus
Hol­bæk psykiatri
Esrum kost og friskole
Søstjerneskolen
Basen

Social­styr­lesen
Fælles­forenin­gen for psyko­an­a­lytiske og ana­lytiske psykoterapier

+ mange flere

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed konferencen
Psykol­o­gisk summercamp
Inter­na­tion­al psychologycamp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters konference
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR frederiksberg
Danske psykodynamikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty College
Aarhus Byråds udvalg

MARY Fonden