Til terapeuter og behandlere — Samtaler om udsatte unges gaming og SoMe-liv

Lægen og psykologerne i Dabeco tilby­der ter­apeuter og behan­dlere ind­b­lik i inter­ven­tion­er, sam­talestrate­gi­er samt bagsi­den af gam­ing og de virtuelle ver­den­ers skyggesider.

Alt fra WHO’s nye diag­nose, com­put­er­spilsafhængighed, til ekstreme fora som 4Chan, sub­sider på Red­dit og 8Chan bliv­er grundigt belyst — Vi kom­mer ind på groom­ing, dig­i­tale krænkelser og meget mere. Fore­draget kom­mer omkring nye virkemi­dler i arbe­jdet med en mål­gruppe som ofte er fysisk isol­eret og ofte uden­for beskæftigelse eller uddannelse. 

Dette kræver nye tilt­ag og nye sam­talestrate­gi­er. Fore­draget vil sætte spot på de unge som har mis­tet tilknyt­nin­gen til sam­fun­det, og erstat­tet det med et liv foran skærmen.
Det kan være men­nesker som har bevæget sig ned af ekstreme inter­net­sider hvor vold­somme hold­ninger lystigt deles. Og ikke mindst, hvor­dan man som fag­per­son skal forholde sig når man møder unge som er i berøring med disse mørke afkroge af internettet. 

Fore­dra­gene afholdes altid af autoris­erede læger og psykologer.

Er I et bosted/behandlingstilbud der har brug for at få opmærk­somhed på Social­styrelsens vejle­dende opmærk­somhed­er på sociale medi­er — skræd­der­sy­er vi det til netop dette. På denne måde sikr­er bost­edets per­son­ale at være klædt ordentligt på til udfor­dringerne i det digitale.

Den aftalte pris er eksklu­siv kørsel og moms.

Til terapeuter og sagsbehandlere

Fag­per­son­er i behan­dlingstil­bud til sår­bare mål­grup­per står ofte med en stor gruppe børn, unge og unge-vok­sne, som ikke læn­gere er inter­esseret i at delt­age i offline aktiviteter. Det kræver forståelse, men også ind­b­lik i virkn­ings­fulde sam­taler mål­ret­tet sår­bare unges dig­i­tale liv.

Alt fra WHO’s nye diag­nose, com­put­er­spilsafhængighed, til ekstreme fora som 4Chan, sub­sider på Red­dit og 8Chan bliv­er grundigt belyst — Vi kom­mer ind på groom­ing, dig­i­tale krænkelser og meget mere. Fore­draget kom­mer omkring nye virkemi­dler i arbe­jdet med en mål­gruppe som ofte er fysisk isol­eret og ofte uden­for beskæftigelse eller uddannelse. 

Det bety­der, at fag­per­son­er i sti­gende grad er i berøring med men­nesker, for hvem com­put­er­spil og sociale medi­er udgør en reel sund­hedsmæs­sig risiko og belastning.

Com­put­er­spil og Sociale medi­er kan af forskel­lige årsager med­føre en afhængighed, hvor prisen hverken er økonomisk ruin eller biol­o­gisk for­fald, men i stedet betales med forbindelser. Det kan være øde­lagte forbindelser til arbe­jds­markedet, uddan­nelsessys­temet eller ven­ner og fam­i­lie og i afhængiges til­fælde som oftest en bland­ing. Områder som er vitale for men­neskers men­tale sundhed.

Dette kan være en vanske­lig opgave, da skærme på mange måder synes at have overtaget unge og unge-vok­snes  fritidsin­ter­ess­er, hvilket i sid­ste ende kan føre til et liv på offentlig forsørgelse, skolevæ­gring eller iso­la­tion fra fysiske fæl­lessk­aber. Denne iso­la­tion kan med­føre, at unge og unge-vok­snesøger læn­gere og læn­gere ind de virtuelle fæl­lessk­aber, hvor de eksponeres for had­fyldte ytringer og ekstreme hold­ninger. Gen­nem algo­rit­mer bliv­er de unge men­nesker ført ned ad mørke side­gad­er på inter­net­tet gen­nem Dis­cord, Red­dit, 4chan og 8chan. Incels, Pepe, Groom­ing, dig­i­tale krænkelser og meget mere.

Vi ser frem til en spæn­dende dag med fokus på nettes mørke skyggesider.