Til terapeuter og behandlere

Dabeco tilby­der skol­er og insti­tu­tion­er samt foræl­dregrup­per at forestå fore­drag mhp. at øge kend­sk­a­bet til de virtuelle ver­den­er.

Til terapeuter og behandlere

Dabecos læge og psykolog fortæller i dette fore­drag om gam­ing og sociale medi­er. Mange ter­apeuter og behan­dlere oplever at de ikke for­mår at nå ind til de unge pga. et mas­sivt skærm­for­brug.

Psykolog, David Mad­sen vil med udgangspunkt i førende psykol­o­gisk teori og prak­sis give ind­b­lik i virkn­ings­fulde sam­talestrate­gi­er mål­ret­tet børn og unge med et mas­sivt skærm­for­brug. Desu­den vil kur­sis­terne opnå forståelse for de virkemi­dler som spilin­dus­trien og de sociale medi­er anven­der, og gør dem så dra­gende for særligt udsat­te børn og unge.

Læge, Cecilie Fed­er­spiel vil med udgangspunkt i neu­ro­bi­olo­gien fortælle om, hvor­dan hjer­nen bliv­er påvir­ket og hvilke neu­rol­o­giske process­er der opstår ved et mas­sivt gam­ing- og SoMe­for­brug.