Mød vores behan­dlere

Vi er her for dig

Vores hold består af pro­fes­sionelle behan­dlere der alle har forståelse for com­put­erens poten­tielle ind­virkn­ing på livet.

Com­put­er­spil og sociale medi­er kan blive et prob­lem når det står i vejen for et godt og sundt liv. Det være sig et sundt fam­i­lieliv fyldt med nærvær eller et børne- og unge­liv fyldt med fysisk aktivitet og offline fritidsin­ter­ess­er.

<a href="https://www.dabeco.dk/om-os/team/david-madsen/">David Madsen</a>

David Madsen

Cand.Psych

David Mad­sen er psykolog og stifter af Dan­sk Behan­dling for Com­put­er­spil- og Onlin­eafhængighed.

Han er uddan­net psykolog fra Køben­havns Uni­ver­sitet hvor han yder­mere har taget en bach­e­lor­grad i Idræt og Ernæring.

<a href="https://www.dabeco.dk/om-os/team/cecilie-federspiel/">Cecilie Federspiel</a>

Cecilie Federspiel

Cand.Med

Cecilie Aalund Fed­er­spiel er læge og fore­dragsh­old­er i Dabeco. Cecilie har et bredt kend­skab til børn og unge, og fortæller i sine fore­drag om de imp­lika­tion­er et stort skærm­for­brug har i udviklin­gen af hjer­nen særligt for børn og unge.

Cecilie under­vis­er også børn i bæredygtigt skærm­for­brug.

<a href="https://www.dabeco.dk/om-os/team/rebecca-poulsen/">Rebecca Poulsen</a>

Rebecca Poulsen

Cand. Psych.

Rebec­ca Poulsen er psykolog, uddan­net ved Køben­havns Uni­ver­sitet. Rebec­ca afhold­er gå-hjem-møder for foræl­dre samt fam­i­liesam­taler

Samarbejdspartnere