Mød vores behan­dlere

Vi er her for dig

Vores hold består af pro­fes­sionelle behan­dlere der alle har forståelse for com­put­erens poten­tielle ind­virkn­ing på livet.

Com­put­er­spil og sociale medi­er kan blive et prob­lem når det står i vejen for et godt og sundt liv. Det være sig et sundt fam­i­lieliv fyldt med nærvær eller et børne- og unge­liv fyldt med fysisk aktivitet og offline fritidsin­ter­ess­er.

<a href="https://www.dabeco.dk/om-os/team/david-madsen/">David Madsen</a>

David Madsen

Cand.Psych

David Mad­sen er psykolog og stifter af Dan­sk Behan­dling for Com­put­er­spil- og Onlin­eafhængighed.

Han er uddan­net psykolog fra Køben­havns Uni­ver­sitet hvor han yder­mere har taget en bach­e­lor­grad i Idræt og Ernæring.

<a href="https://www.dabeco.dk/om-os/team/cecilie-federspiel/">Cecilie Federspiel</a>

Cecilie Federspiel

Cand.Med

Cecilie Aalund Fed­er­spiel er læge og fore­dragsh­old­er i Dabeco. Cecilie har et bredt kend­skab til børn og unge, og fortæller i sine fore­drag om de imp­lika­tion­er et stort skærm­for­brug har i udviklin­gen af hjer­nen særligt for børn og unge.

Cecilie under­vis­er også børn i bæredygtigt skærm­for­brug.

<a href="https://www.dabeco.dk/om-os/team/rebecca-poulsen/">Rebecca Poulsen</a>

Rebecca Poulsen

Cand. Psych.

Rebec­ca Poulsen er psykolog, uddan­net ved Køben­havns Uni­ver­sitet. Rebec­ca afhold­er gå-hjem-møder for foræl­dre samt fam­i­liesam­taler

<a href="https://www.dabeco.dk/om-os/team/Arni Gudmundsson/">Arni Gudmundsson</a>

Arni Gudmundsson

Cand. Psych. Aut.

Arni Gud­munds­son er psykolog, uddan­net ved Køben­havns Uni­ver­sitet. Arni er desu­den autoris­eret psykolog med en 2 årig spe­cial­ist­god­k­endt uddan­nelse i ACT.

<a href="https://www.dabeco.dk/om-os/team/mathias-rasmussen/">Mathias Rasmussen</a>

Mathias Rasmussen

Cand. Psych.

Math­ias Toft Ras­mussen er psykolog og uddan­net ved Aarhus Uni­ver­sitet.
Math­ias tilby­der indi­vidu­elle- og fam­i­liesam­taler i Aarhus med fokus på at afhjælpe uhen­sigtsmæs­sig brug af com­put­er­spil, sociale medi­er, Youtube, spil på tablet og stream­ing

Samarbejdspartnere

 

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aften­showet
Go’ mor­gen Dan­mark
Luk­sus­fælden
Metronome

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritid­sor­d­ning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børne­hus
Sen­geløse pri­vatskole
Under­vis­ningsmin­is­teri­et
Hun­dest­ed skole
Vest­byen friskole
Forenin­gen for grøn­landske børn
Dare­gen­der
Hund­slund e‑sport

+ mange flere

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed kon­fer­en­cen
Psykol­o­gisk sum­mer­camp
Inter­na­tion­al psy­chol­o­gy­camp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters kon­fer­ence
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR fred­eriks­berg
Danske psyko­dy­namikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty Col­lege
Aarhus Byråds udvalg