Om Rebecca Poulsen

Rebec­ca Poulsen er psykolog, uddan­net ved Køben­havns Universitet.

Hun arbe­jder inden for den nar­ra­tive metode, som er en effek­tiv metode til at nyskrive men­neskers fortælling.

Rebec­ca Poulsen arbe­jder som ekstern super­vi­sor for Dabeco

I sit ter­apeutiske arbe­jde er Rebec­ca drevet af sin nys­ger­righed på men­nesker og hvad de har på hjerte.  Hun arbe­jder sys­temisk-nar­ra­tivt, hvilket bl.a. kom­mer til udtryk ved, at det er vigtigt for hende, at det er folks egne beskriv­elser og oplevelser der er udgangspunk­tet for sam­talerne. Deru­dover er hun inspir­eret af mind­ful­ness, og er altid med de his­to­ri­er som udfold­er sig i rum­met uden at dømme. Hun stræber efter, at gå ind til sam­talerne med en mind­ful ind­still­ing, så  hun kan være tilst­ede i sam­tal­en med nærvær og medfølelse.

Rebec­ca Poulsen har  flere års erfar­ing med at tale med unge som vok­sne sind­sli­dende og ikke mindst deres pårørende, bl.a. fra Psykol­o­gisk Råd­givn­ing Sind og Sind Ungdom.

Rebec­ca er ekstern super­vi­sor i Dabeco og tilby­der ikke terapi

Kontaktoplysninger