Her kan du læse om Dabecos foredragstyper

Vi afhold­er fore­drag mål­ret­tet foræl­dre, fag­per­son­er samt børn og unge om bru­gen af dig­i­tale medi­er, for­ret­ningsmod­eller og mediernes ind­virkn­ing på børn og unges men­tale og fysiske sundhed.

Vi tilby­der skol­er, fritid­stil­bud og foreninger en unik mulighed for at opnå en cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er. Dette giv­er skolen eller forenin­gen mulighed for at for­malis­ere sin dig­i­tale dan­nelse og strate­gi jf. STUKs skærmanbefalinger.

Alle fore­drag afholdes af autoris­erede psykologer og læger, og højt spe­cialis­erede fagfolk.

Vi ønsker at være garant for en stærk faglighed rod­fæstet i prak­sis og forskning.

Vi er her dog først og fremmest for­di vores hjert­er bræn­der for at skabe trygge dig­i­tale rum til vores børn og unge.

Foredrag og kurser

Til fagpersoner — Udsatte unges digitale liv

Et fore­drag mål­ret­tet ter­apeuter, behan­dlere, men­tor­er samt andre fag­per­son­er der arbe­jder med udsat­te unge som har et mas­sivt skærm­for­brug. Herun­der gam­ing og sociale medier.

Til lærere og pædagoger — Om digital dannelse, telefoner, skærme, gaming og sociale medier

Et fore­drag mål­ret­tet lærere og pæd­a­goger der arbe­jder med børn. Com­put­er­spil, sociale medi­er og andet skærm­re­lateret er blevet en tid­skrævende beskæftigelse hos mange børn og unge. Det kan risikere at gå ud over deres engage­ment i deres skole, fritidsin­ter­ess­er og deres sociale relationer.

Til forældre — Om børns digitale dannelse, gaming- og SoMeliv

Dabeco tilby­der foræl­dregrup­per at komme ud og afholde en work­shop, som giv­er konkrete red­sk­aber til at genetablere kon­tak­ten til deres børn og unge.

Til elever — Unges digitale dannelse i udskolingen eller gymnasier

Dabeco tilby­der skol­er at ind­vie deres elever i com­put­er­spil- og onlin­ever­de­nens værdier og skyggesider.

Småbørns brug af skærme — Betydningen for leg, tilknytning og sprogtilegnelse

Fore­drag om børns leg, tilknyt­ning og sprogti­leg­nelse — fore­taget af lan­dets førende psykologer og læger på området.

Til skoler og institutioner — Certificering i sunde digitale vaner

Dabeco tilby­der insti­tu­tion­er og skol­er en unik mulighed for at blive cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale vaner.

Køb et online forældrekursus om gaming og SoMe

Onlinekurs­er til dig, der gerne vil forstå dit barns dig­i­tale liv, og hjælpe til at skabe sunde dig­i­tale vaner.

Foredragsudtalelser

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Cer­ti­fi­cer­ing i sund skærmpolitik

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?
5/5 — Meget stort

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om foredraget
Rel­e­vant og berigende

Ris og ros kan du notere her
Det var super godt og meget opl­y­sende. Godt afsæt for vores videre arbejde

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til fag­per­son­er — Gamin­gafhængighed og inter­net­tets mørke afkroge

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forventninger? 

5/5 — I meget høj grad

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget tilfreds

Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre?

5/5 Meget sandsynligt

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?

Jeg fik svar på mine spørgsmål, som jeg havde inden fore­draget. og den fælles snak og Davids måde at sam­le det vi talte om ind i sine slides og fore­drag var super

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aftenshowet
Go’ mor­gen Danmark
Luksusfælden
Metronome
SPIONERNE BAG SKÆRMEN
10 dage i fortiden

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritidsordning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børnehus
Sen­geløse privatskole
Undervisningsministeriet
Hun­dest­ed skole
Vest­byen friskole
Forenin­gen for grøn­landske børn
Daregender
Hund­slund e‑sport
MARY FONDEN

Kold­ing sygehus
Hol­bæk psykiatri
Esrum kost og friskole
Søstjerneskolen
Basen

Social­styr­lesen
Fælles­forenin­gen for psyko­an­a­lytiske og ana­lytiske psykoterapier

+ mange flere

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed konferencen
Psykol­o­gisk summercamp
Inter­na­tion­al psychologycamp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters konference
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR frederiksberg
Danske psykodynamikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty College
Aarhus Byråds udvalg

MARY Fonden

Samarbejdspartnere