Warning: The magic method Tribe__Extension_Loader::__wakeup() must have public visibility in /customers/f/c/5/dabeco.dk/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Extension_Loader.php on line 157 Onlinekursus til dig der gerne vil hjælpe dit barn til sunde skærmvaner

Onlinekurser ved Dabeco — Gratis

Her kan du se kurs­er om com­put­er­spil og sociale medi­er hjemme fra com­put­eren. Særligt er disse kurs­er rel­e­vante for foræl­dre, som har haft udfor­dringer med at sætte grænser for børnenes virtuelle liv. Vi tilby­der i begge kurs­er brug­bar infor­ma­tion som kan anven­des, hvis skærmenes plads er blevet altoverskyggende.

Få styr på dit barns gaming: Gratis under hele Corona-epidemien

Grun­det Coro­na vil vi gerne sikre at børn og unge får tilbudt en masse gode oplevelser. Der­for har vi val­gt at gøre vores onlinekur­sus gratis under hele coronaepidemien.

Du får således et onlinekur­sus som tilby­der dig og din fam­i­lie sunde gaming-vaner.

Børns og unges for­brug af com­put­er­spil kan blive en altover­skyggende og tid­skrævende beskæftigelse. Det risik­er­er at blive en afhængighed, hvor de mis­ter inter­essen for skolen og stop­per med at investere i virke­lige ven­sk­aber. Det kræver ind­sigt og værk­tø­jer som forælder at kunne guide sit barn i et univers, de fær­reste forstår.

Kurset hen­ven­der sig til dig som, har et barn eller en teenag­er, der spiller meget com­put­er. Du får afgørende viden om com­put­er­spillenes skjulte mekanis­mer og råd om, hvor­dan du lær­er dit barn at få et afbal­anceret skærm­for­brug og mindsker kon­flik­terne omkring det.

Kurset klæder dig også på til at tage en menings­fuld dia­log med dit barn om hans eller hen­des spilu­nivers og forbrug.


Sociale medier:

Et onlinekur­sus til dig, der gerne vil lære dit barn at nav­igere i de sociale medi­er og give det nogle sunde skærmvaner!

Sociale medi­er har aldrig fyldt mere i børns og unges liv, og store dele af deres sociale liv udspiller sig efter­hån­den i apps, særligt Snapchat, Face­book og Insta­gram. Det er ikke nogen hem­me­lighed, at disse apps er tid­srø­vere, og uanset hvor sociale de er af navn, har de også et aso­cialt aspekt.

Rigtig mange foræl­dre er bekym­rede for deres børns store for­brug af sociale medi­er. Det kan give anled­ning til mange kampe og kon­flik­ter i hjem­met. Selv om børn i dag er vok­set om med sociale medi­er, er de langt fra rustet til at nav­igere sikkert i dem og til at tage kris­tisk still­ing til det, de oplever.

Kurset klæder dig på til at tage en kon­struk­tiv og ind­sigts­fuld dia­log med dit barn. Det giv­er dig svar på helt cen­trale spørgsmål som:

  • Hvor­dan et stort for­brug af sociale medi­er påvirk­er børn og unge
  • Hvad du skal være opmærk­som på som forælder ved dit barns adfærd
  • Hvor­dan du bedst muligt støt­ter og guider dit barn i bru­gen af de forskel­lige sociale medier