Online forældrekursus om gaming og SoMe — 50% rabat i hele marts 2024

Her kan du se vores online foræl­drekur­sus om com­put­er­spil og sociale medi­er. Særligt er disse kurs­er rel­e­vante for foræl­dre, som har haft udfor­dringer med at sætte grænser for børnenes virtuelle liv. Vi tilby­der i kurset brug­bar infor­ma­tion som kan anven­des, hvis skærmenes plads er blevet altover­skyggende eller I ønsker viden om det det ind­hold jeres børn risik­er­er at møde online.

Kurset er udviklet af Autoris­erede psykolog, David Mad­sen og Almen prak­tis­erende læge, Cecilie Federspiel.

I samar­be­jde med Cybersecurityinnovation.

Kursets pris er 299,-.

Brug rabatko­den UK3W4U8UBZ  og få 50% rabat — gælder hele 2024.

Få styr på dit barns digitale liv:

Du får med dette kur­sus mulighed for at forstå og reflek­tere over, hvor­dan dig­i­tale medi­er påvirk­er os som men­nesker samt, hvor­dan I som fam­i­lie kan opnå sun­dere dig­i­tale liv.

Børns og unges for­brug af com­put­er­spil og sociale medi­er kan blive en altover­skyggende og tid­skrævende beskæftigelse. Det risik­er­er at blive en afhængighed, hvor de mis­ter inter­essen for skolen og stop­per med at investere i fysiske ven­sk­aber. Det kræver ind­sigt og værk­tø­jer som forælder at kunne guide sit barn i et univers, de fær­reste forstår.

Sociale medi­er og gam­ing har aldrig fyldt mere i børns og unges liv, og store dele af deres sociale liv udspiller sig efter­hån­den i apps, særligt Snapchat, Tik­Tok og Insta­gram. Men disse Apps er udgjort af en lang række designs som fasthold­er børnene i feeds med depres­sivt og skadeligt indhold.

Rigtig mange foræl­dre er bekym­rede for deres børns store for­brug af sociale medi­er. Det kan give anled­ning til mange kampe og kon­flik­ter i hjem­met. Selv om børn i dag er vok­set om med sociale medi­er, er de langt fra rustet til at nav­igere sikkert i dem og til at tage kri­tisk still­ing til det, de oplever. Og for mange børn og unge får de mange timer en neg­a­tiv betyd­ning for deres men­tale sundhed.

Dette kur­sus hen­ven­der sig til foræl­dre med børn eller teenagere, der bruger meget tid på sociale medi­er og/eller com­put­er­spil. Du vil opnå essen­tiel ind­sigt i de skjulte mekanis­mer bag dig­i­tale medi­er og få vejled­ning om, hvor­dan du kan beskytte dit barn online. Desu­den vil kurset give dig værk­tø­jer til at fremme et mere afbal­anceret skærm­for­brug og reduc­ere kon­flik­ter omkring emnet.

Kurset er udviklet af Autoris­eret psykolog, David Mad­sen samt Almen prak­tis­erende læge, Cecilie Federspiel.

Kursets pris er 299,-.

Brug rabatko­den UK3W4U8UBZ  og få 50% rabat — gælder hele 2024.