Til sagsbehandlere der gerne vil have borgere med et massivt gamingforbrug i forløb

Vores autoris­erede psykologer og læger har spe­cialis­eret os i at hjælpe udsat­te men­nesker med at vende tilbage til et liv i trivsel efter et mas­sivt dig­i­talt liv med gam­ing og sociale medi­er. Det gør vi for­di, at vi tror på at et men­neske der lever i trivsel og invester­er i de ting der giv­er mening helst vil være en del af samfundet.

Står gaming eller sociale medier i vejen for at borgere oplever trivsel eller får tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet?

I så fald kan vi hjælpe.

Vi har spe­cialis­eret os i at hjælpe denne mål­gruppe til at finde vejen tilbage til arbe­jds­markedet eller uddan­nelsessys­temet. Det gør vi for­di, at vi tror på at et men­neske der lever i trivsel og er fysisk rask helst vil være en del af samfundet.

Vi har flere års erfar­ing med at tale med unge men­nesker, som har ladet com­put­eren få en altover­skyggende plads i deres hverdag. Vores erfar­ing er, at gam­ing desværre er blevet den primære are­na for socialis­er­ing og oplevelse af menings­fuldt ind­hold for mange unge men­nesker. Gam­ing er det sted, hvor den enkelte borg­er find­er ro og tryghed men er sam­tidig den umid­del­bare forhin­dring ift. at borg­eren får engageret sig i et menings­fuldt arbe­jds- eller uddannelsesliv.

Vi ved, at mange borg­ere, der spiller meget com­put­er, bokser med livets til tider svære vilkår. Vi ved ligeledes, at et mas­sivt gam­ing­for­brug afhold­er borg­ere fra at gøre de ting, som er betyd­nings­fulde og menings­fulde for dem. Når en borg­er spiller meget com­put­er, bliv­er dage til næt­ter, og effek­ten er den samme for alle men­nesker, der ikke får sovet om nat­ten. — De kom­mer ikke op om mor­ge­nen, og de får ikke gjort de ting, som får dem ud på den anden side af arbe­jd­sløshe­den og ofte også mistrivslen.

Hvem er vi og hvordan blev vi specialiserede i at hjælpe folk fra et massivt gamingforbrug til et aktivt liv med mening og arbejde eller uddannelse?

I Dabeco tror vi på, at arbe­jds­markedet eller uddan­nelsessys­temet kan hjælpe folk med at skabe ind­hold i tilværelsen, få kol­le­giale rela­tion­er samt have struk­tur og menings­fuldt ind­hold i sin hverdag. Alle disse aspek­ter anser vi for at udgøre et rigt og menings­fuldt liv.
I Dabeco anven­der vi ’Accep­tance and Com­mit­ment Ther­a­py’ (også kaldet ACT) samt nar­ra­tive sam­taleteknikker som ramme for vores arbe­jde. Vi anven­der desu­den eksponer­ing i form af fysisk aktivitet på små lukkede hold.

Vores suc­ceskri­terie i alle for­løb er, at den enkelte opnår følelsen af, at der er en hylde til lige netop dem på arbe­jds­markedet eller på en uddannelse.

Kvalificeret rådgivning af læger og psykologer

I psykolog- og læge­huset, Dabeco vil vi gerne sikre at de men­nesker der søger hjælp får kval­i­fi­ceret råd­givn­ing og støtte gen­nem hele forløbet.

Der­for har vi kun ansat læger og spe­cialis­erede psykologer til at vare­tage sam­taler samt forestå fore­drag på skol­er og i institutioner.

Indsigt og viden

I Dabeco er vi tilknyt­tet en inter­na­tion­al gruppe af forskere og prak­tikere. Vi har der­for ind­sigt i den nyeste viden inden for dig­i­tal afhængighed fra forskn­ing til praksis.

Det giv­er dig en tryghed i at alle ind­satser udføres med udgangspunkt i evi­dens­bårne og fagligt kval­i­fi­cerede metoder.

Temaer

Screening

Hvad giv­er gam­ing og hvad frastjæler gam­ing i borg­erens liv? Vi bruger den første sam­tale på, at opnå vished om gamin­gens rolle i borg­erens liv.

Edukation

Med udgangspunkt i ’ABC for men­tal sund­hed’, Sund­hedsstyrelsens anbe­falinger for fysisk aktivitet samt viden om hjer­nens udvikling eduk­er­er vi borg­erne i gam­ings betyd­ning for deres sociale, kog­ni­tive, fysiske og men­tale færdigheder.

Vores samtaleforløb

Mange gamere oplever angst, tris­thed og meningsløshed som en iboende del af deres liv. De forsøger ofte at løse prob­lemen­er og fjerne dårlige følelser ved at gemme sig væk bag skær­men, for­di det tillad­er dem en umid­del­bar lin­dring, af det svære og smerte­fulde, de føler i livet. Denne strate­gi virk­er imi­dler­tid kun på kort sigt, og over tid vil de opleve at tris­the­den, ang­sten og det smerte­fulde tager til i styrke.

Et mas­sivt gam­ing­for­brug opstår ofte, for­di ’livets spil’ bliv­er for svært, og borg­eren søger der­for mod et spil som pass­er til sine evn­er, færdighed­er og livs­si­t­u­a­tion. Livets spil bliv­er dog aldrig let­tere at spille af at forsvin­de ind i gamin­gu­ni­verserne. Det bliv­er der­i­mod sat på pause, og når borg­eren på et tid­spunkt beslut­ter sig for at vende tilbage, kan det virke næsten umuligt og som oftest med god grund.

I vores sam­taler med borg­ere forsøger vi ikke først og fremmest at fjerne deres ube­hag, det være sig tris­thed, angst eller meningsløshed. Det er nem­lig ikke her vi ser prob­lemet. Prob­lemet ser vi i, at disse følelser og tanker stiller sig til hin­der for at gøre de ting, som er vigtige for borg­eren. Det være sig at tage en uddan­nelse, opstarte i beskæftigelse eller etablere en tæt­tere tilknyt­ning til fam­i­lie og venner.

Vi hjælper gamere med at leve værdikongruent

Vi arbe­jder således for, at borg­eren skal lære at rumme livets til tider svære vilkår, at kunne stå ansigt til ansigt med sine dæmon­er og ikke gemme sig væk bag en com­put­er­skærm. Livet er fyldt med svære og smerte­fulde oplevelser, og mange ting er uden for men­nes­kets kon­trol. Det være sig at blive fyret, dumpe en eksamen eller have en neg­a­tiv oplevelse på arbe­jd­splad­sen. De svære tanker og følelser, der kom­mer af at opleve disse ting, er helt almin­delige og bliv­er først til prob­le­mer, i det de stiller sig i vejen for at borg­eren lever et liv som i overensstem­melse med de ting, som er værdi­fulde og de men­nesker, som er betydningsfulde.

Det er således vores mis­sion at få borg­ere til at engagere sig i menings­fulde og værdibaserede han­dlinger — også når de svære tanker og følelser banker på. Det er i kraft af værdibaserede og menings­fulde han­dlinger, at men­nes­ket oplever reel og ved­varende trivsel, og derved også bliv­er i stand til at etablere en tilknyt­ning til arbejdsmarkedet.

Desu­den vil borg­eren ofte som resul­tat af at leve værdikon­gru­ent opleve øget livskvalitet, mere kon­trol over sit liv og større robus­thed over­for svære oplevelser, der unægtelig vil komme.

Hjemmeopgaver

Borg­eren vil under­ve­js i sam­tale­for­lø­bet være med til at definere hjem­meop­gaver, som tilpass­es de udfor­dringer ved­k­om­mende står i. Det vil sige, at han eller hun får mulighed for lang­somt at skabe kon­takt med de områder i livet, som længe er blevet neg­ligeret. Det være sig at begå sig blandt andre, at tage ans­var for sit eget liv eller at være en del af arbe­jds­markedet. Det vigtig­ste er, at borg­eren selv er med til at definere hvilke områder i livet som er vigtige.

Vi under­søger således borg­erens værdier gen­nem prob­le­merne og ser på, hvad de stiller sig i vejen for, som er betyd­nings­fuldt. Vi spørg­er desu­den ind til, hvilke domæn­er i livet som borg­eren men­er er vigtige, men som han eller hun måske over lang tid har negligeret.

Herved opbyg­ger vi strate­gi­er sam­men med borg­eren, der gør det muligt at håndtere stærke og ube­hagelige tanker og følelser, som opstår, når man befind­er sig i en svær situation.

Vi fylder envidere på med red­sk­aber i borg­erens værk­tøjskasse således at borg­eren ved helt konkret hvad han eller hun skal gøre, når udfor­dringerne trop­per op i det videre liv. Vi lær­er således borg­eren selv at fiske, og tilby­der ikke blot et måltid mad.

På denne måde styrk­er vi borg­erens livskvalitet, mestring­sevne, tro på egne arbe­jd­sevn­er og ikke mindst robus­thed over­for livets udfordringer.

Eksponering og fysisk aktivitet med andre gamere der står uden for arbejdsmarkedet

Vi tilby­der alle borg­ere, der kom­mer i for­løb, at påb­eg­y­n­de vores fysiske træn­ings- og mind­ful­nessh­old. Vi træn­er sam­men to aften­er om ugen i små hyggelige lokaler på små lukkede hold. David Mad­sen vare­tager trænin­gen, idet han udover at være cand.psych. ligeledes har en bach­e­lor­grad i idræt, og desu­den mange års erfar­ing som fit­nessin­struk­tør for udsat­te grupper.

Borg­erne har brugt flid og kræfter i, at opti­mere dem selv, men desværre mest i en online ver­den. Det er på tide, at deres offline karak­ter bliv­er styr­ket. Et træn­ings­for­løb hos Dabeco tilby­der borg­erne at komme i form og opkval­i­fi­cere sine evn­er og færdighed­er i det virke­lige liv.

Borg­erne er med til trænin­gen i det omfang de ønsker, og vil aldrig føle sig pres­set til at over­skride deres grænser. Vi arbe­jder med at styrke borg­ernes sociale egen­sk­aber, deres fysiske for­måen og deres evn­er til at leve et liv i overensstem­melse med den mand de gerne vil være.

Det vil være kursets fornem­ste opgave at give borg­ernes en følelse af, at lykkes i den virke­lige ver­den og derved skabe moti­va­tion til at investere i det virke­lige liv.

De får således et nyt level i livet.

Gruppe- og træn­ingsmøderne består i at mødes en gang om ugen med andre delt­agere der har ladet com­put­er­spil- og onlin­ever­den blive altoverskyggende.

De unge får hjælp af to psykologer med idrætsfaglig bag­grund, til at nå deres ønsker for såv­el trænin­gen som i livet.

Psykologerne vil tilbyde alle delt­agere et skræd­der­syet træn­ing­spro­gram mhp. at de kan opnå deres per­son­lige træn­ingsønsker. Det være sig, at blive sun­dere, stærkere eller mere udholdende.

Før vi træn­er taler vi om den for­gangne uge. Her får delt­agerne mulighed for at støtte hinanden.

Forældre, Børn og unge udtaler sig

“Alle de gode råd som jeg fik og de gode sam­taler man fik. Det har ændret mit syn på hvor­dan der er at leve og hvad jeg kan gøre for
at gøre mit liv bedre”.

“Det har været en god kon­takt imellem behan­dler og min søn. Det har været godt at Dabeco har rea­geret hur­tigt på min hen­ven­delse og en god følelse af, at min søn og jeg blev taget alvorligt på vores prob­lem og anerk­endelse for at det er svært at tak­le afhængighed af online spil, og andre efter­føl­gende problemer”

“Sam­talerne var med til at moti­vere mig til at realis­ere mine mål og hjalp gevaldigt på min selvtil­lid. Da
der altid var frem­skridt siden sid­ste gang var det også et godt enci­ta­ment for at komme næste gang…”

“Tak for et rigtigt godt for­løb, jeg kom­mer til at savne vores samtaler!” 

Trænin­gen om tirs­da­gen er altid en af ugens højdepunk­ter. Den giv­er ener­gi, selvtil­lid og vel­be­hag i hverda­gen. Fuld­byrdelse og mod under og lige efter træn­ing. Sam­talerne har især givet værk­tø­jer til at se på hvad com­put­eren fylder og påvirk­er hverda­gen, og til at vur­dere ens egen ind­sats overord­net. Væsentligst omkring at ændr­er per­spek­tiv fra neg­a­tiv tænkn­ing og fokuser­ing på prob­le­merne, til pos­i­tiv tænkn­ing og hvad der lykkes”.

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aftenshowet
Go’ mor­gen Danmark
Luksusfælden
Metronome
SPIONERNE BAG SKÆRMEN
10 dage i fortiden

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritidsordning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børnehus
Sen­geløse privatskole
Undervisningsministeriet
Hun­dest­ed skole
Vest­byen friskole
Forenin­gen for grøn­landske børn
Daregender
Hund­slund e‑sport
MARY FONDEN

Kold­ing sygehus
Hol­bæk psykiatri
Esrum kost og friskole
Søstjerneskolen
Basen

Social­styr­lesen
Fælles­forenin­gen for psyko­an­a­lytiske og ana­lytiske psykoterapier

+ mange flere

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed konferencen
Psykol­o­gisk summercamp
Inter­na­tion­al psychologycamp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters konference
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR frederiksberg
Danske psykodynamikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty College
Aarhus Byråds udvalg

MARY Fonden

Samarbejdspartnere