Forældre, Børn og unge udtaler sig

Det fun­gerede godt, at få støtte og kunne spe­jle mig i de andre der var med i for­lø­bet, og have en offline coach som er med en i alle ens tanker.

Bruger 24–27 år5/5 — Meget stor effekt

“Alle de gode råd som jeg fik og de gode sam­taler man fik. Det har ændret mit syn på hvor­dan der er at leve og hvad jeg kan gøre for
at gøre mit liv bedre”.

Bruger 16–19 — Sebas­t­ian5/5 Meget stor effekt

“Det har været en god kon­takt imellem behan­dler og min søn. Det har været godt at Dabeco har rea­geret hur­tigt på min hen­ven­delse og en god følelse af, at min søn og jeg blev taget alvorligt på vores prob­lem og anerk­endelse for at det er svært at tak­le afhængighed af online spil, og andre efter­føl­gende prob­le­mer”

Forælder5/5 — Meget stor effekt

“Sam­talerne var med til at moti­vere mig til at realis­ere mine mål og hjalp gevaldigt på min selvtil­lid. Da
der altid var frem­skridt siden sid­ste gang var det også et godt enci­ta­ment for at komme næste gang…”

“Tak for et rigtigt godt for­løb, jeg kom­mer til at savne vores sam­taler!”  

Bruger 20–23 år — Asger5/5 meget stor effekt

“Min søn er kom­met ud af sin iso­la­tion og prøver rigtig meget at skabe et social­liv igen”…

“Min søn har været meget glad for for­lø­bet og ser helt klart et for­billede i dig, David (hvilket er godt). Du har givet ham håb og værdigheds­følelse.
Træn­ing om tirs­da­gen har også været rigtig godt. Og jeg håber han vil fort­sætte lidt end­nu, så han er styr­ket i, ikke at falde tilbage”…

“Opføl­gn­ingssam­tal­en var pos­i­tiv og rigtig fin måde at gøre det på, så man som forældre/barn ikke kom til at sid­de og kor­riger­er hinan­den. Og så var foræl­dreafte­nen også virke­lig god. På en mærke­lig måde er det trøs­tende, at andre foræl­dre har nøjagtig samme udfor­dringer”…

Forælder — Hei­di5/5 — Meget stor effekt

Trænin­gen om tirs­da­gen er altid en af ugens højdepunk­ter. Den giv­er ener­gi, selvtil­lid og vel­be­hag i hverda­gen. Fuld­byrdelse og mod under og lige efter træn­ing. Sam­talerne har især givet værk­tø­jer til at se på hvad com­put­eren fylder og påvirk­er hverda­gen, og til at vur­dere ens egen ind­sats overord­net. Væsentligst omkring at ændr­er per­spek­tiv fra neg­a­tiv tænkn­ing og fokuser­ing på prob­le­merne, til pos­i­tiv tænkn­ing og hvad der lykkes”.

Bruger 27–315/5 Meget stor effekt

“Sam­talerne — De temaer som behan­dleren havde fokus på bund­fælder sig lang­somt i min søn”

“Vi har haft glæde af alle sam­talerne”

“Der er nok en stor gruppe 9–14 årige som behøver hjælp men som ikke ved det”

Forælder — Finn5/5 Meget stor effekt

“Det fun­gerede godt, at min søn har ret­tet sig. Vi havde god kon­takt og sup­port fra Dabeco.”

Forælder4/5 — Stor effekt

“Ter­apeutens metode med at lytte, opsum­mere og komme med spør­gende forslag og kon­klu­sion­er. Han var god til at finde ind til ker­nen af prob­lemet.”

Bruger 27–31 år4/5 — Stor effekt

“Min søn kom tilbage til livet — jeg tror nok at det er en kom­bi­na­tion af sam­talerne med ham og motio­nen
fik ham tilbage på sporet”.

“Jeg vid­ste ikke ret meget, om hvad foregik i for­lø­bet. Jeg kunne kun se, at min søn kom mere og mere
ud.”

Forælder — Raz5/5 Meget stor effekt

Min søns sam­taler hos jer har sat gang i noget hos ham, som hans sam­taler med os som foræl­dre
ikke var i stand til”…

Tak for hjælpen! Har en glad ung mand med mere styr på tin­gene end før og en genop­taget kar­riere
som aktiv sports­mand!”

Forælder — Mar­i­anne5/5 Meget stor effekt

David taler i øjen­højde med unge men­nesker. Han føler sig hørt og forstået. Stemnin­gen er afs­lap­pet og naturlig”.

Forælder — Lene5/5 Meget stor effekt

Det var godt at få snakkede om ting. Trænin­gen var også god. Det var min­dre godt at få hjem­meop­gav­erne”.

Bruger 20–234/5 Meget stor effekt

David du var god og engageret, kon­ceptet er godt. Vores søn er ikke samar­be­jdsvil­lig og vi er nok kom­met for sent i gang til at kunne hjælpe ham”.

Forælder — Tina1/5 Ingen effekt

“Det var dejligt med et opstartsmøde med store­bror og mig selv, før at I skulle holde det første møde med “klien­ten”, lille­broderen”.

Forælder Mar­ius4/5 Stor effekt

“I Dabeco-sam­talerne blev der åbnet op for det, der viste sig at være en af hov­ed­kilderne til vores søns udfor­dringer og spil­leafhængighed. Under­ve­js gen­nem sam­talerne kom det nem­lig frem, at vores søn havde en anden indlærings­form (der blev næret af bla. com­put­er­spil) Dabeco lavede en fin opsum­mer­ing på sam­talerne, som vi giik videre med og som dannede grund­lag for
en lægelig udred­ning, der påviste ADHD med social­fo­bi som bivirkn­ing. Deu­dover kom der i Dabeco-sam­talerne en vær­diafk­lar­ing af vores søn, der også var brug­bar ifm. et skoleskift i den efter­føl­gende pro­ces ud af com­put­er­afhængighe­den.

Dabeco’s tilbud inde­hold­er en meget rel­e­vant pro­ces i erk­endelsen af, at com­put­er­afhængighed skal ses i et større per­spek­tiv og at denne afhængiged måske er et symp­tom på nogle større under­læggende prob­le­mer og udfor­dringer”.

Forælder Frank5/5 Meget stor effekt

“Sam­talerne var gode. Plan­lægge enkelte ting man skal gøre inden næste sam­tale, så det virk­er over­skueligt”.

Bruger 24–27 — Lasse 4/5 Stor effekt

“David er utrolig kom­pe­tent og empatisk. Han har godt styr på afhængighedsmekanikker og hjalp mig til at forstå dem. Jeg synes særligt om hans fokus på at finde indre ressourcer og finde vej frem til det liv jeg ønsker. Det hjalp virke­lig meget til at moti­vere. David er oprigtig, nærværende og meget behagelig. Han er dygtig til at udfor­dre og hjalp mig ud af huller, når jeg havde faldet i uden at jeg følte mig dømt. I gør et rigtigt godt stykke arbe­jde og jeg håber I kom­mer ud til rigtig mange. “.

Bruger 32 — Rune5/5 Meget stor effekt

Samarbejdspartnere

 

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aften­showet
Go’ mor­gen Dan­mark
Luk­sus­fælden
Metronome

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritid­sor­d­ning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børne­hus
Sen­geløse pri­vatskole
Under­vis­ningsmin­is­teri­et
Hun­dest­ed skole
Vest­byen friskole
Forenin­gen for grøn­landske børn
Dare­gen­der
Hund­slund e‑sport

+ mange flere

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed kon­fer­en­cen
Psykol­o­gisk sum­mer­camp
Inter­na­tion­al psy­chol­o­gy­camp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters kon­fer­ence
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR fred­eriks­berg
Danske psyko­dy­namikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty Col­lege
Aarhus Byråds udvalg