Forståelse af computerspil- og Onlineafhængighed

Com­put­er­spil- og onlin­eafhængighed er en lidelse der gør dig ude af stand til at leve det liv som under­støtte trivsel, mening og øget livskvalitet. Du mis­ter moti­va­tio­nen for skole, arbe­jde og/eller fam­i­lie og ven­ner

Symptomer på computerspil- og onlineafhængighed

Com­put­er­spilsafhængighed er netop blevet anerk­endt af ver­dens sund­hed­sor­gan­i­sa­tion (WHO) som en offi­ciel diag­nose. Dabeco har sam­men med førende forskere og prak­tikere rundt om i ver­den givet et bud på, hvilke symp­tomer com­put­er­spilsafhængighed kan med­føre.

Symp­tomerne find­es inden for fire para­me­tre:

 1. Det psykol­o­giske para­me­ter
  • Dal­ende akademisk inter­esse
  • Depres­siv tænkn­ing og tris­thed
  • Angstlig­nende symp­tomer
  • Dal­ende kreativitet og fan­tasi
  • Frus­tra­tion og irri­tabilitet
  • Lyver om sin gøren og laden
 1. Det adfærdsmæs­sige para­me­ter
  • Pas­sivitet
  • Vre­desud­brud, fx hvis ved­k­om­mende afbry­des i et spil
  • Pjækkeri
  • Dårlig per­son­lig hygiejne
  • Dårlige kost­van­er og inak­tiv livsstil
 1. Det sociale para­me­ter
  • Skifte af ven­ner fra virke­lige rela­tion­er til onlin­even­ner
  • Fore­trækker iso­la­tion frem for fæl­lesskab
 1. Det fys­i­ol­o­giske para­me­ter
  • Træthed
  • Kon­cen­tra­tions­besvær
  • Stress

Kvalificeret rådgivning af læger og psykologer

I Dabeco vil vi gerne sikre at de men­nesker der søger hjælp får kval­i­fi­ceret råd­givn­ing og støtte gen­nem hele for­lø­bet.

Der­for har vi kun ansat læger og spe­cialis­erede psykologer til at vare­tage sam­taler samt forestå fore­drag på skol­er og i insti­tu­tion­er.

Indsigt og viden

I Dabeco er vi tilknyt­tet en inter­na­tion­al gruppe af forskere og prak­tikere. Vi har der­for ind­sigt i den nyeste viden inden for dig­i­tal afhængighed fra forskn­ing til prak­sis.

Det giv­er dig en tryghed i at alle ind­satser udføres med udgangspunkt i evi­dens­bårne og fagligt kval­i­fi­cerede metoder.

Foredragsudtalelser

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til fag­pro­fes­sionelle

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?
5/5 — Meget stort

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
4/5

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget
Rel­e­vant og beri­gende

Ris og ros kan du notere her
Det var super godt og meget opl­y­sende. Godt afsæt for vores videre arbe­jde

Sankt Helene børne­have og fritid­sor­d­ning

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?
5/5 — Meget stort

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 — Meget til­freds

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget
Et godt fore­drag der sat­te tanker igang. Fik lidt mere viden omkring hvad det egentlig påvirk­er hjer­nen og hvilke bivirkninger det kan have. Super godt at stille spørgsmål ud til delt­ager og få os ind­draget under­ve­js i jeres fore­drag.

Ris og ros kan du notere her
Stor ros til jer; I gjorde det godt. Og vil helt sikkert anbe­fale jer og huske jer, hvis det bliv­er rel­e­vant med dette emne igen.

Vuggestue, børne­have og fritid­sh­jem

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til børn og unge

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?
4/5

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
4/5

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget
Super spæn­dende og meget rel­e­vant fore­drag

HHX Knord

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?
5/5

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget

Anonym insti­tu­tion

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?
5/5

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget
Spæn­dende fore­drag, der med stor faglighed belyste computer/skærm afhængighed og mulige
løs­nings­forslag.

Stort engage­ment fra fore­dragsh­old­erne, der var i stand til at få foræl­drene med på vog­nen.

Idræts­fritid­sklub

Forståelse af computerspil- og Onlineafhængighed

Com­put­er­spil- og onlin­eafhængighed kan ses som en lidelse der kan sam­men­lignes med en mild form for alko­holisme, narkotikaafhængighed og ludo­mani. Den er mild, for­di der ikke er en kemisk sub­stans, men den er alvorlig for­di den ofte står i vejen for et liv i trivsel.

Der­til adskiller den sig ved at være en ophid­selsesafhængighed, hvilket vil sige, at i mod­sæt­ning til almin­delige afhængigheds­former, hvor man har brug for mere og mere for at få opfyldt sin trang, har man i com­put­er­spil- og onlin­eafhængighed behov for at der skal ske noget nyt.

Com­put­er­spil- og Onlin­eafhængighed bær­er præg af at have to adfærd­sret­ninger:

 1. Du bliv­er en del af et ønskværdigt online­fæl­lesskab i et struk­tur­eret og over­skueligt univers, og du får oplevelsen af at være dygtig til det du laver.
 2. Du får mulighed for at fly­gte fra noget uøn­skværdigt i dit liv, eksem­pelvis ensomhed, udu­e­ligheds­følelse eller på andre måder en rodet virke­lighed.

Spørgsmålet, ”hvor­for (så meget) com­put­er­spil?” er således meningsløst at stille, hvis ikke også man stiller spørgsmålet ”hvor­for er livet for mit barn, min part­ner eller ven så svært, at han eller hun er nødt til at fly­gte ind i en anden bev­id­s­thed med en anden iden­titet i et andet univers?”.

Hvis dette spørgsmål ikke stilles, vil man aldrig kunne forstå, hvor­dan com­put­er­spil kan få så over­skyggende plads i en per­sons liv.

Hvornår bliver computerspil et problem?

De fleste men­nesker vil mange af de samme ting i livet — De vil gerne opleve samhørighed og nærvær med andre men­nesker, de vil gerne være gode til de ting, de går op i, og de vil gerne opnå selvstændighed og autono­mi i eget liv.

Prob­lemet er, at com­put­er­spil ikke tilby­der men­nesker, at leve et rigt og menings­fuldt liv i overensstem­melse med de ting som er vigtige for dem.

Over­drevent com­put­er­spil er et fal­sk fix fra livets ube­hag, og med tiden vil den unge føle sig over­man­det af ube­hagelige tanker, så som ”Jeg-er-ikke-noget-værd”, ”Jeg-kan-gen­nem­føre-noget-som-helst”, ”Ingen-forstår-mig”. Disse tanker kan med­føre følelser af, at være ensom, trist og angst for nye rela­tion­er og sociale sit­u­a­tion­er.

Således kan man argu­mentere for, at com­put­er­spillet bliv­er et prob­lem, idet det stiller sig i vej, for noget som er vigtigt for per­so­n­en i dennes liv.

For foræl­dre er com­put­er­spillet ofte et prob­lem, for­di de ser at deres barn oplever tris­thed og ensomhed. Og ikke mindst, for­di det ikke er muligt, at have den rela­tion til deres barn som de ønsker.

Download materiale

Down­load mate­ri­ale omhan­dlende com­put­er­spi­lafhængighed

Forældre, Børn og unge udtaler sig

Det fun­gerede godt, at få støtte og kunne spe­jle mig i de andre der var med i for­lø­bet, og have en offline coach som er med en i alle ens tanker.

Bruger 24–27 år5/5 — Meget stor effekt

Det fun­gerede godt, at min søn har ret­tet sig. Vi havde god kon­takt og sup­port fra Dabeco.”

Forælder4/5 — Stor effekt

Ter­apeutens metode med at lytte, opsum­mere og komme med spør­gende forslag og kon­klu­sion­er. Han var god til at finde ind til ker­nen af prob­lemet.”

Bruger 27–31 år4/5 — Stor effekt

Det har været en god kon­takt imellem behan­dler og min søn. Det har været godt at Dabeco har rea­geret hur­tigt på min hen­ven­delse og en god følelse af, at min søn og jeg blev taget alvorligt på vores prob­lem og anerk­endelse for at det er svært at tak­le afhængighed af online spil, og andre efter­føl­gende prob­le­mer”

Forælder5/5 — Meget stor effekt

Min søn er kom­met ud af sin iso­la­tion og prøver rigtig meget at skabe et social­liv igen”…

Min søn har været meget glad for for­lø­bet og ser helt klart et for­billede i dig, David (hvilket er godt). Du har givet ham håb og værdigheds­følelse.
Træn­ing om tirs­da­gen har også været rigtig godt. Og jeg håber han vil fort­sætte lidt end­nu, så han er styr­ket i, ikke at falde tilbage”…

Opføl­gn­ingssam­tal­en var pos­i­tiv og rigtig fin måde at gøre det på, så man som forældre/barn ikke kom til at sid­de og kor­riger­er hinan­den. Og så var foræl­dreafte­nen også virke­lig god. På en mærke­lig måde er det trøs­tende, at andre foræl­dre har nøjagtig samme udfor­dringer”…

Forælder — Hei­di5/5 — Meget stor effekt

Sam­talerne var med til at moti­vere mig til at realis­ere mine mål og hjalp gevaldigt på min selvtil­lid. Da
der altid var frem­skridt siden sid­ste gang var det også et godt enci­ta­ment for at komme næste gang…”

Tak for et rigtigt godt for­løb, jeg kom­mer til at savne vores sam­taler!”  

Bruger 20–23 år — Asger5/5 meget stor effekt

Sam­talerne — De temaer som behan­dleren havde fokus på bund­fælder sig lang­somt i min søn”

Vi har haft glæde af alle sam­talerne”

Der er nok en stor gruppe 9–14 årige som behøver hjælp men som ikke ved det”

Forælder — Finn5/5 Meget stor effekt

Min søn kom tilbage til livet — jeg tror nok at det er en kom­bi­na­tion af sam­talerne med ham og motio­nen
fik ham tilbage på sporet”.

Jeg vid­ste ikke ret meget, om hvad foregik i for­lø­bet. Jeg kunne kun se, at min søn kom mere og mere
ud.”

Forælder — Raz5/5 Meget stor effekt

Samarbejdspartnere