Forståelse af computerspil- og Onlineafhængighed

Afhængighed af com­put­er­spil og sociale medi­er er lidelser, der gør dig ude af stand til at leve et liv med trivsel, mening og livskvalitet. Du mis­ter moti­va­tio­nen for skole, arbe­jde og/eller fam­i­lie og venner.

Symptomer på computerspil- og onlineafhængighed

Com­put­er­spilsafhængighed er netop blevet anerk­endt af ver­dens sund­hed­sor­gan­i­sa­tion (WHO) som en offi­ciel diag­nose. Dabeco har sam­men med førende forskere og prak­tikere rundt om i ver­den givet et bud på, hvilke symp­tomer com­put­er­spilsafhængighed kan medføre.

Symp­tomerne find­es inden for fire parametre:

 1. Det psykol­o­giske parameter
  • Dal­ende akademisk interesse
  • Depres­siv tænkn­ing og tristhed
  • Angstlig­nende symptomer
  • Dal­ende kreativitet og fantasi
  • Frus­tra­tion og irritabilitet
  • Lyver om sin gøren og laden
 1. Det adfærdsmæs­sige parameter 
  • Pas­sivitet
  • Vre­desud­brud, fx hvis ved­k­om­mende afbry­des i et spil
  • Pjækkeri
  • Dårlig per­son­lig hygiejne
  • Dårlige kost­van­er og inak­tiv livsstil
 1. Det sociale parameter
  • Skifte af ven­ner fra virke­lige rela­tion­er til onlinevenner
  • Fore­trækker iso­la­tion frem for fællesskab
 1. Det fys­i­ol­o­giske parameter
  • Træthed
  • Kon­cen­tra­tions­besvær
  • Stress

Kvalificeret rådgivning af læger og psykologer

I psykolog- og læge­huset, Dabeco vil vi gerne sikre at de men­nesker der søger hjælp får kval­i­fi­ceret råd­givn­ing og støtte gen­nem hele forløbet.

Der­for har vi kun ansat læger og spe­cialis­erede psykologer til at vare­tage sam­taler samt forestå fore­drag på skol­er og i institutioner.

Indsigt og viden

I Dabeco er vi tilknyt­tet en inter­na­tion­al gruppe af forskere og prak­tikere. Vi har der­for ind­sigt i den nyeste viden inden for dig­i­tal afhængighed fra forskn­ing til praksis.

Det giv­er dig en tryghed i at alle ind­satser udføres med udgangspunkt i evi­dens­bårne og fagligt kval­i­fi­cerede metoder.

Foredragsudtalelser

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Cer­ti­fi­cer­ing i sund skærmpolitik

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?
5/5 — Meget stort

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om foredraget
Rel­e­vant og berigende

Ris og ros kan du notere her
Det var super godt og meget opl­y­sende. Godt afsæt for vores videre arbejde

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til fag­per­son­er — Gamin­gafhængighed og inter­net­tets mørke afkroge

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forventninger? 

5/5 — I meget høj grad

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget tilfreds

Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre?

5/5 Meget sandsynligt

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?

Jeg fik svar på mine spørgsmål, som jeg havde inden fore­draget. og den fælles snak og Davids måde at sam­le det vi talte om ind i sine slides og fore­drag var super

Forståelse af computerspil- og Onlineafhængighed

Com­put­er­spil- og onlin­eafhængighed er en lidelse som er kende­teg­net ved at den står til hin­der for den enkeltes funk­tion­sniveau. Det er en lidelse der kan sam­men­lignes med andre afhængighed­er. Den er ikke kende­teg­net ved en kemisk sub­stans, men den er alvorlig for­di den ofte står i vejen for et liv i trivsel.

Der­til adskiller den sig ved at være en ophid­selsesafhængighed, hvilket vil sige, at i mod­sæt­ning til almin­delige afhængigheds­former, hvor man har brug for mere og mere for at få opfyldt sin trang, har man i com­put­er­spil- og onlin­eafhængighed behov for at der skal ske noget nyt. Og det koster tid.

Com­put­er­spil- og Onlin­eafhængighed bær­er præg af at have to adfærdsretninger:

 1. Du bliv­er en del af et ønskværdigt online­fæl­lesskab i et struk­tur­eret og over­skueligt univers, og du får oplevelsen af at være dygtig til det du laver. 
 2. Du får mulighed for at fly­gte fra noget uøn­skværdigt i dit liv, eksem­pelvis ensomhed, udu­e­ligheds­følelse eller på andre måder en rodet virkelighed.

Spørgsmålet, ”hvor­for (så meget) com­put­er­spil?” er således meningsløst at stille, hvis ikke også man stiller spørgsmålet ”hvor­for er livet for mit barn, min part­ner eller ven så svært, at han eller hun er nødt til at fly­gte ind i en anden bev­id­s­thed med en anden iden­titet i et andet univers?”.

Hvis alle disse spørgsmål ikke stilles, vil man få et man­gel­fuldt billede af, hvor­dan com­put­er­spil kan få så over­skyggende plads i en per­sons liv.

Hvornår bliver computerspil et problem?

De fleste men­nesker vil mange af de samme ting i livet — De vil gerne opleve samhørighed og nærvær med andre men­nesker, de vil gerne være gode til de ting, de går op i, og de vil gerne opnå selvstændighed og autono­mi i eget liv.

Prob­lemet er, at com­put­er­spil ikke tilby­der men­nesker, at leve et rigt og menings­fuldt liv i overensstem­melse med de ting som er vigtige for dem.

Over­drevent com­put­er­spil er et fal­sk fix fra livets ube­hag, og med tiden vil den unge føle sig over­man­det af ube­hagelige tanker, så som ”Jeg-er-ikke-noget-værd”, ”Jeg-kan-gen­nem­føre-noget-som-helst”, ”Ingen-forstår-mig”. Disse tanker kan med­føre følelser af, at være ensom, trist og angst for nye rela­tion­er og sociale situationer.

Således kan man argu­mentere for, at com­put­er­spillet bliv­er et prob­lem, idet det stiller sig i vej, for noget som er vigtigt for per­so­n­en i dennes liv.

For foræl­dre er com­put­er­spillet ofte et prob­lem, for­di de ser at deres barn oplever tris­thed og ensomhed. Og ikke mindst, for­di det ikke er muligt, at have den rela­tion til deres barn som de ønsker.

Download materiale

Down­load mate­ri­ale omhan­dlende computerspilafhængighed

Forældre, Børn og unge udtaler sig

“Alle de gode råd som jeg fik og de gode sam­taler man fik. Det har ændret mit syn på hvor­dan der er at leve og hvad jeg kan gøre for
at gøre mit liv bedre”.

“Det har været en god kon­takt imellem behan­dler og min søn. Det har været godt at Dabeco har rea­geret hur­tigt på min hen­ven­delse og en god følelse af, at min søn og jeg blev taget alvorligt på vores prob­lem og anerk­endelse for at det er svært at tak­le afhængighed af online spil, og andre efter­føl­gende problemer”

“Sam­talerne var med til at moti­vere mig til at realis­ere mine mål og hjalp gevaldigt på min selvtil­lid. Da
der altid var frem­skridt siden sid­ste gang var det også et godt enci­ta­ment for at komme næste gang…”

“Tak for et rigtigt godt for­løb, jeg kom­mer til at savne vores samtaler!” 

Trænin­gen om tirs­da­gen er altid en af ugens højdepunk­ter. Den giv­er ener­gi, selvtil­lid og vel­be­hag i hverda­gen. Fuld­byrdelse og mod under og lige efter træn­ing. Sam­talerne har især givet værk­tø­jer til at se på hvad com­put­eren fylder og påvirk­er hverda­gen, og til at vur­dere ens egen ind­sats overord­net. Væsentligst omkring at ændr­er per­spek­tiv fra neg­a­tiv tænkn­ing og fokuser­ing på prob­le­merne, til pos­i­tiv tænkn­ing og hvad der lykkes”.

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aftenshowet
Go’ mor­gen Danmark
Luksusfælden
Metronome
SPIONERNE BAG SKÆRMEN
10 dage i fortiden

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritidsordning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børnehus
Sen­geløse privatskole
Undervisningsministeriet
Hun­dest­ed skole
Vest­byen friskole
Forenin­gen for grøn­landske børn
Daregender
Hund­slund e‑sport
MARY FONDEN

Kold­ing sygehus
Hol­bæk psykiatri
Esrum kost og friskole
Søstjerneskolen
Basen

Social­styr­lesen
Fælles­forenin­gen for psyko­an­a­lytiske og ana­lytiske psykoterapier

+ mange flere

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed konferencen
Psykol­o­gisk summercamp
Inter­na­tion­al psychologycamp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters konference
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR frederiksberg
Danske psykodynamikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty College
Aarhus Byråds udvalg

MARY Fonden

Samarbejdspartnere