Her kan du læse om de institutioner som er certificeret i sunde digitale vaner

I Dabeco er det i vores inter­esse at støtte insti­tu­tion­er i at ved­tage sunde dig­i­tale van­er, der opfylder skolens eller forenin­gens pæd­a­gogiske mål­sæt­ninger sam­tidig, med at diskus­sion­erne foregår på et oplyst grund­lag. De dig­i­tale van­er fremgår på den cer­ti­fi­cerede insti­tu­tions hjemme­side lige­som et sam­let overb­lik over cer­ti­fi­cerede insti­tu­tion­er fremgår på Dabecos hjemme­side. Således imødekom­mer skolen eller forenin­gen de mange foræl­dre, pårørende samt køber-kom­muner, der har en oprigtig inter­esse i de unge men­neskers skærmforbrug.
Cer­ti­fi­ceringerne i sunde dig­i­tale van­er forestås af uddannede læger og psykologer og højt spe­cialis­erede eksterne kon­sulen­ter, som stiller garan­ti for, at under­vis­nin­gen inde­hold­er nyeste viden om børn‑, unge‑, og unge-vok­snes dig­i­tale liv.

Følgende institutioner er certificeret

Sankt Helene Fritidsordning i Vejby

Sankt Helene fritid­sor­d­ning er cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale van­er ved Dabeco

Sankt Helene Børnehus i Vejby

Sankt Helene børne­hus i Grib­sskov kom­mune er cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale van­er ved Dabeco

Helsinge realskole — Spor 4, Indskoling

Sankt Helene børne­hus i Grib­sskov kom­mune er cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale van­er ved Dabeco

Helsinge realskole — Spor 4, klubben

Sankt Helene børne­hus i Grib­sskov kom­mune er cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale van­er ved Dabeco

Esrum kost- og friskole

Esrum kost- og friskole er Dan­marks første sociale tilbud som har val­gt at have et særligt fokus på deres elevers dig­i­tale liv. Dette har de gjort ved at reflek­tere over føl­gende temaer, som tilsam­men har med­ført en cer­ti­fi­cer­ing i sund skærmpolitik.

Kildegård privatskole

Kildegård Pri­vatskole er cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale van­er. Det bety­der, at skolen aktivt har taget still­ing til elev­ernes skærm­brug. Læs mere.

Den musiske helhedsskole

Den musiske hel­hedsskole er cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale van­er. Det bety­der, at skolen aktivt har taget still­ing til elev­ernes skærm­brug. Læs mere.

Fjordskolen

Fjord­skolen er cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale van­er. Det bety­der, at skolen aktivt har taget still­ing til elev­ernes skærm­brug. Læs mere.

Odense Friskole

Odense friskole er cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale van­er. Det bety­der, at skolen aktivt har taget still­ing til elev­ernes skærm­brug. Læs mere.

Foredragsudtalelser

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Cer­ti­fi­cer­ing i sund skærmpolitik

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?
5/5 — Meget stort

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om foredraget
Rel­e­vant og berigende

Ris og ros kan du notere her
Det var super godt og meget opl­y­sende. Godt afsæt for vores videre arbejde

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til fag­per­son­er — Gamin­gafhængighed og inter­net­tets mørke afkroge

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forventninger? 

5/5 — I meget høj grad

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget tilfreds

Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre?

5/5 Meget sandsynligt

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?

Jeg fik svar på mine spørgsmål, som jeg havde inden fore­draget. og den fælles snak og Davids måde at sam­le det vi talte om ind i sine slides og fore­drag var super

Samarbejdspartnere