Spor 4 — Indskoling er certificeret i sunde digitale vaner ved psykolog- og lægehuset, Dabeco

2019–2024

SPOR 4’s sunde dig­i­tale vaner

I SPOR 4 forhold­er vi os til udviklin­gen og viden om dig­i­tale medi­er. Vi har i år 2019 løbende arbe­jdet på en cer­ti­fi­cer­ing således, at vi alle har fælles til­gang og ret­ningslin­jer omkring hvor­dan og hvornår, vi vil benytte dig­i­tale medi­er. Vi har opsøgt og forholdt os til viden for at dygtig­gøre os, så vi kan lære fra os og dermed vejlede børnene bedst muligt.

Vi er pr. 1. jan­u­ar 2020 blevet cer­ti­fi­ceret af fir­maet www.dabeco.dk i skærm­poli­tik og har i SPOR 4 ved­taget følgende:

Ind­skol­ing:

  • Ingen med­bragte skærme (iPad, tele­fon m.m.) i SPOR 4 tid. Hvis børnene har tele­fon med, skal den ligge slukket i skoletasken.
  • Vi bruger aktivt dig­i­tale plat­forme i pæd­a­gogisk plan­lagte aktiviteter, hvor vi har fokus på læring og socialt sam­spil ift. dan­nelse i den dig­i­tale ver­den blandt børnene.
  • Vi har dage, hvor vi har plan­lagte aktiviteter med dig­i­tale medi­er. Her vil der komme info ud på intra om hvorvidt, man selv skal have Ipad/telefon med.
  • Vi hen­vis­er til PEGI (Pan Euro­pean Game Infor­ma­tion) ved spørgsmål om alder­s­grænser ift. spil.

Gode råd til forældre:

  • Vi opfor­dr­er til at lade tele­fo­nen blive i lom­men, når du hen­ter dit barn.
  • Børn trives godt med grænser. Vær ikke bange for at lave skærm­re­gler, men fork­lar dit barn, hvor­for du laver regler.
  • Vær en god rolle­mod­el. Dit barn spe­jler sig i det, du gør. Det gælder også den måde, du bruger dine skærme på.
  • Vis inter­esse for dit barns liv i den dig­i­tale ver­den, og giv bar­net tid til at fortælle, hvad han eller hun laver på net­tet. På den måde udtrykker du også, at dit barn kan komme til dig, hvis der opstår noget på de dig­i­tale medi­er, som gør dit barn utrygt.

En cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er bety­der, at insti­tu­tio­nen i sin hel­hed får fokus på de værdier såv­el som skyg­gesider, der find­es i den dig­i­tale ver­den. Medar­be­jderne på insti­tu­tio­nen får således mulighed for at udvikle og reflek­ter­er over menings­fulde dig­i­tale van­er  på et oplyst grund­lag. — Sunde dig­i­tale van­er tilgo­deser insti­tu­tio­nens pæd­a­gogiske mål­sæt­ninger. Fokus for cer­ti­fi­cerin­gen er at værne om børn og unges men­tale sund­hed samt deres moti­va­tion, læring, sociale fæl­lessk­aber og offline fritidsinteresser.

På denne bag­grund har insti­tu­tio­nen haft føl­gende reflek­sion­er, opmærk­somhed­er og ret­ningslin­jer omhan­dlende unge dig­i­tale liv: Dette berettiger dem til at være en insti­tu­tion cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale vaner.