Foredragsudtalelser

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?
5/5 — Meget stort

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget
Rel­e­vant og beri­gende

Ris og ros kan du notere her
Det var super godt og meget opl­y­sende. Godt afsæt for vores videre arbe­jde

Sankt Helene børne­have og fritid­sor­d­ning

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til fag­per­son­er — Gamin­gafhængighed og inter­net­tets mørke afkroge

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger? 

5/5 — I meget høj grad

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget til­freds

Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre?

5/5 Meget sandsyn­ligt

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?

Jeg fik svar på mine spørgsmål, som jeg havde inden fore­draget. og den fælles snak og Davids måde at sam­le det vi talte om ind i sine slides og fore­drag var super

Psykol­o­gisk Ressource Cen­ter

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre og udskoleelever — skærm­for­brug i børn og unges liv

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger? 

5/5 — I meget høj grad

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget til­freds

Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre?

5/5 Meget sandsyn­ligt

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?

5/5 Meget stort

Det var meget intere­sant — tankevækkende og skræm­mende på samme tid. David har stor viden på området, og Sofie’s fortælling var super inter­es­sant for de unge, da de nemt kunne spe­jle sig i hende. Fore­draget har givet anled­ning til nogle rigtig vigtige snakke om skærm­for­brug for både vok­sne og de unge. Det er et område vi nu sæt­ter på dag­sor­de­nen.

Hun­dest­ed skole

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre og udskoleelever — skærm­for­brug i børn og unges liv

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger? 

5/5 — I meget høj grad

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget til­freds

Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre?

5/5 Meget sandsyn­ligt

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?

5/5 Meget stort

Meget fin bal­ance mellem det evi­dens­baserede og det erfarede og prak­sis­nære i fore­draget. Meget pæd­a­gogisk til­gang — det var ikke en skræm­mekam­pagne men gav alligev­el et fint ind­b­lik i hvor skadeligt det kan være. Godt at beg­y­n­de med at slå Dabecos til­gang fast i forhold til at fokus ikke primært var på skær­mind­hold, men på hvad det hold­er os fra og hvad vi går glip af, når det virtuelle liv pri­or­iteres højere end det virke­lige. Virke­lig god aften og meget anbe­falelsesværdigt.

Jacob­skolen

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Andre fore­drag — At være mand og holde fast i sine værdier i en dig­i­tal tid 

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger? 

5/5 — I meget høj grad

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget til­freds

Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre?

5/5 Meget sandsyn­ligt

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?

5/5 Meget stort

Jeg har ingen dårlige ting at sige om Davids fore­drag. Han åbnede en aften for os med fokus på mænds men­tale trivsel/helbred, og han fik hul på afte­nen på en rigtig god måde, hvor der (næsten) kun var mænd til stede. Det gjorde at vores delt­agere tidligt i arrange­mentet var åbne for Davids input både ifht hans per­son­lige fortælling og ifht hans pro­fes­sionelle viden. Det gav en godt afsæt og skabte åben­hed tidligt. Vi var meget til­fredse!

Dare­gen­der

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre — Om sunde gam­ing- og SoMevan­er

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?
5/5 — Meget stort

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 — Meget til­freds

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget
Et godt fore­drag der sat­te tanker igang. Fik lidt mere viden omkring hvad det egentlig påvirk­er hjer­nen og hvilke bivirkninger det kan have. Super godt at stille spørgsmål ud til delt­ager og få os ind­draget under­ve­js i jeres fore­drag.

Ris og ros kan du notere her
Stor ros til jer; I gjorde det godt. Og vil helt sikkert anbe­fale jer og huske jer, hvis det bliv­er rel­e­vant med dette emne igen.

Vuggestue, børne­have og fritid­sh­jem

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til unge — Skab sunde gam­ing- og SoMevan­er i skolen, hjem­met og blandt ven­ner

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget
Super spæn­dende og meget rel­e­vant fore­drag

HHX Knord

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre — Om sunde gam­ing- og SoMevan­er

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?
5/5

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget

Ukendt insti­tu­tion

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til fag­per­son­er om com­put­er­spilsafhængighed — Inter­ven­tion­er, strate­gi­er og forståelse af gam­ingdis­or­der

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
Rigtig godt og inter­es­sant

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget

Jeg tror en del af os fandt det en anelse angst­pro­vok­erende at der skulle komme en læge og tale, men det hele blev for­muleret rigtig fint og forståeligt, hvilket var godt. og ikke alt for mange unødigt intellek­tuelle ord, det er jeg per­son­ligt glad for hvis jeg rent fak­tisk skal lære noget.

Da com­put­er­spilsafhængighed er et forholdsvist nyt fænomen fun­gerede det i det hele taget godt med en præsen­ta­tion af denne og hvad denne bety­der for den berørte og pårørende. End­nu engang også fedt med det neu­rov­i­den­sk­a­belige. Det fun­gerede super godt med de pauser der kom under­ve­js.

Vi oplevede på nogle af de andre work­shops at der var meget oplægsh­olderi, som kan være lige hårdt nok.

Yder­mere fun­gerede det rigtig godt med en demon­stra­tion af de udendør­sak­tiviteter der laves hos Dabeco.

Tusind, tusind tak for jeres tålmodighed, og for en god work­shop.

Psykol­o­gisk som­mer­camp

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre — Om sunde gam­ing- og SoMevan­er

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?
5/5 — Meget stort

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 — Meget til­freds

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget
Spæn­dende fore­drag, der med stor faglighed belyste computer/skærm afhængighed og mulige
løs­nings­forslag.

Stort engage­ment fra fore­dragsh­old­erne, der var i stand til at få foræl­drene med på vog­nen.

Idræts­fritid­sklub

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til fag­per­son­er — Inter­ven­tion­er, strate­gi­er og forståelse af gamin­gafhængighed og mis­brug af sociale medi­er

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget til­freds

Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuter

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre — Gam­ing og sociale medi­er i børn og unges liv

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget til­freds

Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre?

5/5 Meget sandsyn­ligt

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?

Vi oplevede det meget prak­sis­nært og dermed meget brug­bart. God vek­selvirkn­ing ml. evi­dens og eksem­pler fra hverda­gen. Pos­i­tivt at David brugte sin egen his­to­rie. God virkn­ing med drøf­telse ml. tilhør­er i tilpas tid­srum

Forenin­gen for grøn­landske børn

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Online — Fore­drag til sår­bare unge — Gam­ing, afhængighed og inter­net­tets mørke afkroge

Hvor meget oplever du at kunne bruge fore­draget i dit daglige arbe­jde?

5/5

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?

Efter de indle­dende prob­le­mer med at komme på samme teams-møde, synes jeg det fun­gerede fint. Lyden var fin og med skær­mdel­ing var det nemt at følge med i jeres slides. I var gode til at formi­dle, selvom det umid­del­bart “bare” var til et kam­era. Det kunne ha’ været ønskværdigt med mulighed for mere ping-pong mellem jer og os, men nok ikke muligt online. Det var fint, at der var mulighed for at stille spørgsmål i chat­ten og I så besvarede under­ve­js, når det passede ind. Det var spæn­dende ind­hold og det blev formi­dlet godt.

Still­ing:

Fys­ioter­apeut ved Pæd­a­gogisk Psykol­o­gisk Råd­givn­ing

PPR Aal­borg — fys­ioter­apeut