Foredragsudtalelser

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Cer­ti­fi­cer­ing i sund skærmpolitik

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?
5/5 — Meget stort

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om foredraget
Rel­e­vant og berigende

Ris og ros kan du notere her
Det var super godt og meget opl­y­sende. Godt afsæt for vores videre arbejde

Sankt Helene børne­have og fritidsordning

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til fag­per­son­er — Gamin­gafhængighed og inter­net­tets mørke afkroge

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forventninger? 

5/5 — I meget høj grad

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget tilfreds

Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre?

5/5 Meget sandsynligt

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?

Jeg fik svar på mine spørgsmål, som jeg havde inden fore­draget. og den fælles snak og Davids måde at sam­le det vi talte om ind i sine slides og fore­drag var super

Psykol­o­gisk Ressource Center

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre og udskoleelever — skærm­for­brug i børn og unges liv

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forventninger? 

5/5 — I meget høj grad

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget tilfreds

Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre?

5/5 Meget sandsynligt

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?

5/5 Meget stort

Det var meget intere­sant — tankevækkende og skræm­mende på samme tid. David har stor viden på området, og Sofie’s fortælling var super inter­es­sant for de unge, da de nemt kunne spe­jle sig i hende. Fore­draget har givet anled­ning til nogle rigtig vigtige snakke om skærm­for­brug for både vok­sne og de unge. Det er et område vi nu sæt­ter på dagsordenen.

Hun­dest­ed skole

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre og udskoleelever — skærm­for­brug i børn og unges liv

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forventninger? 

5/5 — I meget høj grad

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget tilfreds

Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre?

5/5 Meget sandsynligt

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?

5/5 Meget stort

Meget fin bal­ance mellem det evi­dens­baserede og det erfarede og prak­sis­nære i fore­draget. Meget pæd­a­gogisk til­gang — det var ikke en skræm­mekam­pagne men gav alligev­el et fint ind­b­lik i hvor skadeligt det kan være. Godt at beg­y­n­de med at slå Dabecos til­gang fast i forhold til at fokus ikke primært var på skær­mind­hold, men på hvad det hold­er os fra og hvad vi går glip af, når det virtuelle liv pri­or­iteres højere end det virke­lige. Virke­lig god aften og meget anbefalelsesværdigt.

Jacob­skolen

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Andre fore­drag — At være mand og holde fast i sine værdier i en dig­i­tal tid 

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forventninger? 

5/5 — I meget høj grad

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget tilfreds

Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre?

5/5 Meget sandsynligt

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?

5/5 Meget stort

Jeg har ingen dårlige ting at sige om Davids fore­drag. Han åbnede en aften for os med fokus på mænds men­tale trivsel/helbred, og han fik hul på afte­nen på en rigtig god måde, hvor der (næsten) kun var mænd til stede. Det gjorde at vores delt­agere tidligt i arrange­mentet var åbne for Davids input både ifht hans per­son­lige fortælling og ifht hans pro­fes­sionelle viden. Det gav en godt afsæt og skabte åben­hed tidligt. Vi var meget tilfredse!

Dare­gen­der

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre — Om sunde gam­ing- og SoMevaner

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?
5/5 — Meget stort

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 — Meget tilfreds

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om foredraget
Et godt fore­drag der sat­te tanker igang. Fik lidt mere viden omkring hvad det egentlig påvirk­er hjer­nen og hvilke bivirkninger det kan have. Super godt at stille spørgsmål ud til delt­ager og få os ind­draget under­ve­js i jeres foredrag.

Ris og ros kan du notere her
Stor ros til jer; I gjorde det godt. Og vil helt sikkert anbe­fale jer og huske jer, hvis det bliv­er rel­e­vant med dette emne igen.

Vuggestue, børne­have og fritidshjem

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til unge — Skab sunde gam­ing- og SoMevan­er i skolen, hjem­met og blandt venner

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om foredraget
Super spæn­dende og meget rel­e­vant foredrag

HHX Knord

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre — Om sunde gam­ing- og SoMevaner

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?
5/5

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om foredraget

Ukendt insti­tu­tion

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til fag­per­son­er om com­put­er­spilsafhængighed — Inter­ven­tion­er, strate­gi­er og forståelse af gamingdisorder

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
Rigtig godt og interessant

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om foredraget

Jeg tror en del af os fandt det en anelse angst­pro­vok­erende at der skulle komme en læge og tale, men det hele blev for­muleret rigtig fint og forståeligt, hvilket var godt. og ikke alt for mange unødigt intellek­tuelle ord, det er jeg per­son­ligt glad for hvis jeg rent fak­tisk skal lære noget.

Da com­put­er­spilsafhængighed er et forholdsvist nyt fænomen fun­gerede det i det hele taget godt med en præsen­ta­tion af denne og hvad denne bety­der for den berørte og pårørende. End­nu engang også fedt med det neu­rov­i­den­sk­a­belige. Det fun­gerede super godt med de pauser der kom undervejs.

Vi oplevede på nogle af de andre work­shops at der var meget oplægsh­olderi, som kan være lige hårdt nok.

Yder­mere fun­gerede det rigtig godt med en demon­stra­tion af de udendør­sak­tiviteter der laves hos Dabeco.

Tusind, tusind tak for jeres tålmodighed, og for en god workshop.

Psykol­o­gisk sommercamp

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre — Om sunde gam­ing- og SoMevaner

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?
5/5 — Meget stort

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 — Meget tilfreds

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om foredraget
Spæn­dende fore­drag, der med stor faglighed belyste computer/skærm afhængighed og mulige
løsningsforslag.

Stort engage­ment fra fore­dragsh­old­erne, der var i stand til at få foræl­drene med på vognen.

Idræts­fritid­sklub

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til fag­per­son­er — Inter­ven­tion­er, strate­gi­er og forståelse af gamin­gafhængighed og mis­brug af sociale medier

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget tilfreds

Funk­tionel familieterapeuter

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre — Gam­ing og sociale medi­er i børn og unges liv

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget tilfreds

Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre?

5/5 Meget sandsynligt

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?

Vi oplevede det meget prak­sis­nært og dermed meget brug­bart. God vek­selvirkn­ing ml. evi­dens og eksem­pler fra hverda­gen. Pos­i­tivt at David brugte sin egen his­to­rie. God virkn­ing med drøf­telse ml. tilhør­er i tilpas tidsrum

Forenin­gen for grøn­landske børn

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Online — Fore­drag til sår­bare unge — Gam­ing, afhængighed og inter­net­tets mørke afkroge

Hvor meget oplever du at kunne bruge fore­draget i dit daglige arbejde?

5/5

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?

Efter de indle­dende prob­le­mer med at komme på samme teams-møde, synes jeg det fun­gerede fint. Lyden var fin og med skær­mdel­ing var det nemt at følge med i jeres slides. I var gode til at formi­dle, selvom det umid­del­bart “bare” var til et kam­era. Det kunne ha’ været ønskværdigt med mulighed for mere ping-pong mellem jer og os, men nok ikke muligt online. Det var fint, at der var mulighed for at stille spørgsmål i chat­ten og I så besvarede under­ve­js, når det passede ind. Det var spæn­dende ind­hold og det blev formi­dlet godt.

Still­ing:

Fys­ioter­apeut ved Pæd­a­gogisk Psykol­o­gisk Rådgivning

PPR Aal­borg — fysioterapeut

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Foræl­drefore­drag — Hvor­for vi skal huske det betyd­nings­fulde i en dig­i­tal tid

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger på en skala fra 1–5?

5/5

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?

David var en lev­ende, vidende og nærværende fore­dragsh­old­er, og formi­dlede på ele­gant vis et alvorligt emne. Han for­måede at bal­ancere “tung” viden i et hverdagssprog, med også konkrete hen­vis­ninger til hvor­dan man måske også kan vælge at leve, med skærme som (nok) et vilkår i livet.

Som skole blev vi inspir­eret til at have en hold­ning til skærme, og at det er såv­el et lær­er- som foræl­dreans­var, at ind- og opdrage vores børn til sunde, dig­i­tale van­er — med andre ord, et vok­se­nans­var, men i sam­spil med vores børn og unge.

En stor tak til David og Dabeco, for ham, og for det fælles vigtige arbe­jde I laver.

Still­ing:

Autoris­eret psykolog, og bestyrelsesmedlem v. Lille egede Friskole/Maria Brønden

Husum skoleForæl­drefore­drag — Hvor­for vi skal huske det betyd­nings­fulde i en dig­i­tal tid

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fag­per­son­er — Gam­ing, SoMe og net­tets mørke skyggesider

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?

Det var en rigtig god dag —  og end­nu engang tak for det spæn­dende og meget aktuelle
oplæg. Og Davud, du skal vide, at din per­son­lige rolle som fore­dragsh­old­er og facil­i­ta­tor udgjorde
en vigtig del af den sam­lede pos­i­tive oplevelse af foredraget.

Still­ing:

Bestyrelses­for­mand i Pen­sion­is­ter i skolen

Pen­sion­is­ter i skolenFore­drag for fagpersoner

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er — fore­drag for fag­per­son­er, foræl­dre og unge

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger på en skala fra 1–5?

5/5

Fore­draget har været særde­les rel­e­vant, spæn­dende og brug­bart både for elever, per­son­ale og ledelse, og vi er blevet cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale van­er, som led i tre fore­drag og work­shops, for elever, per­son­ale og ledelse.

Fore­dra­gene lev­ede i høj grad op vil vores sam­lede forventninger

Vil du sætte et par ord på din sam­lede oplevelse af fore­draget og foredragsholderen? 

David lev­er­er med sin rolige, nærværende og indlevende per­son super rel­e­vante oplæg med ref­er­encer fra sit eget liv og praksis.

David vari­er­er sine fore­drag på en pos­i­tiv opløf­tende måde med både visu­alis­er­ingsøvelser og lette fysiske øvelser, som under­streger point­erne og bud­sk­aberne om at vælge livet til frem for at lade de dig­i­tale medi­er og plat­forme, stjæle tiden fra os til at leve det.

Desu­den er fore­dra­gene under­bygget af fak­ta og sta­tis­tik om vores dig­i­tale van­er, der under­streger, hvor stor en ind­fly­delse vores skærm­for­brug har på vores alle­sam­mens liv.

Man fanges og fænges og ledes videre til selvre­flek­sion over sine egne dig­i­tale van­er og skærm­for­brug, og det har ført til, at vi i vores organ­i­sa­tion går skridtet videre og arbe­jder videre på en egentlig poli­tik på området, så vi fre­madret­tet og ved­varende kan opl­yse og danne vores elever og per­son­ale i sunde dig­i­tale vaner.

Still­ing:

Skoleled­er, Jes­per Hansen

Esrum kost- og friskoleCer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale vaner

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fagligt oplæg for fællesråd­givnin­gen og PPR, Fred­eriks­berg Kommune

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger på en skala fra 1–5?

5/5

Vil du sætte et par ord på din sam­lede oplevelse af fore­draget og foredragsholderen? 

Vi syntes at David og Cecilie holdte et virke­lig infor­ma­tivt og spæn­dende fore­drag for hele Fællesråd­givnin­gen. Vi føler at vi har fået en tun­gere faglig bal­last ift. at råd­give omkring skærm­brug, com­put­er­spil og sociale medi­er og det har sat mange tanker i gang om hvor­dan vi fre­madret­tet tænker at behan­dle emnet.

Still­ing:

Psykolog i fællesrådgivningen

Fællesråd­givnin­gen PPR Fred­eriks­bergFagligt oplæg om gam­ing og sociale medi­er i børn og unges liv

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fagligt oplæg for fagpersoner

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger på en skala fra 1–5?

4/5

Vil du sætte et par ord på din sam­lede oplevelse af fore­draget og foredragsholderen? 

Meget spæn­dende fore­drag og god formidling fra fore­dragsh­olderen. Vi kunne godt have tænkt os et større fokus på rekrut­ter­ing af mål­grup­pen drenge/unge mænd til en ind­sats som vores, men sam­let set var delt­agerne meget optaget af oplægget og gav pos­i­tiv feedback.

Still­ing:

Fuld­mægtig i social­styrelsen, børn, unge og familier

Social­for­valt­nin­genCom­put­er­spi­lafhængighed, bal­ance, menings­fuld­hed, SoMe og gam­ing og (mis)trivsel