Foredragsudtalelser

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger på en skala fra 1–5?

Det bliv­er en 5ér

Vil du sætte et par ord på din sam­lede oplevelse af fore­draget og foredragsholderen?

David er en meget engageret formi­dler, der både ind­drager egne erfaringer og nyeste viden på området. Vi blev intro­duc­eret til børns dig­i­tale ver­den og inter­net­tets mørke afkroge på bed­ste vis, og er både inspir­eret og klædt på til at arbe­jde videre med hvor­dan vi hjælper børn og unge vi møder i hos­pi­talsver­de­nen, der har alt for højt skærm­for­brug og også er i risiko for over­greb på net­tet – både sek­suelle og psykiske.
Jeg oplevede at fore­draget blev tilpas­set efter vores ønsker og behov, det ramte helt plet og jeg har fået mange gode tilbagemeldinger fra deltagerne.

Titel:

Over­læge, spe­cial­læge i Børne – og ungdomspsykiatri
Børne — og Ungeafdelingen

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fag­per­son­er — Gamin­gafhængighed og samtalegreb

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?

Skrevet af Stop­spillets rådgivere

 • Troede det ville han­dlere mere om spil­lene, så blev pos­i­tivt over­ras­ket over at der var så meget brug­bart ifht at snakke med forældrene
 • Gav så god mening, og dejligt med et andet perspektiv
 • Rigtig godt at der var under­søgelser med bla omkring søvn
 • Spæn­dende med data’en også (spilde­sign)
 • Fint at få fokus på ”hvad står i vejen for…”
 • Dygtig og indlevende
 • Godt med små summerunder
 • Fine ram­mer
 • Fint med fokus på mening og værdier
 • Dejligt at det er optaget
 • Føler sig mere rustet
 • Ønskede lidt mere konkrete cases
 • Ønskede lidt mere konkret på hvor­dan man taler og mere af hvad der konkret i spil­lene hold­er dem fast(spilmekanismer) som vil kunne bruges til psykoedukation.

Still­ing:

Råd­giverne på Stop­spillet v. Dan­ish Gam­bling Authority

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fagligt oplæg for fællesråd­givnin­gen og PPR, Fred­eriks­berg Kommune

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger på en skala fra 1–5?

5/5

Vil du sætte et par ord på din sam­lede oplevelse af fore­draget og foredragsholderen? 

Vi syntes at David og Cecilie holdte et virke­lig infor­ma­tivt og spæn­dende fore­drag for hele Fællesråd­givnin­gen. Vi føler at vi har fået en tun­gere faglig bal­last ift. at råd­give omkring skærm­brug, com­put­er­spil og sociale medi­er og det har sat mange tanker i gang om hvor­dan vi fre­madret­tet tænker at behan­dle emnet.

Still­ing:

Psykolog i fællesrådgivningen

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre og udskoleelever — skærm­for­brug i børn og unges liv

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forventninger? 

5/5 — I meget høj grad

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget tilfreds

Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre?

5/5 Meget sandsynligt

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?

5/5 Meget stort

Meget fin bal­ance mellem det evi­dens­baserede og det erfarede og prak­sis­nære i fore­draget. Meget pæd­a­gogisk til­gang — det var ikke en skræm­mekam­pagne men gav alligev­el et fint ind­b­lik i hvor skadeligt det kan være. Godt at beg­y­n­de med at slå Dabecos til­gang fast i forhold til at fokus ikke primært var på skær­mind­hold, men på hvad det hold­er os fra og hvad vi går glip af, når det virtuelle liv pri­or­iteres højere end det virke­lige. Virke­lig god aften og meget anbefalelsesværdigt.

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fagligt oplæg for fagpersoner

Vil du sætte et par ord på din sam­lede oplevelse af fore­draget og foredragsholderen? 

jeg takker også for et infor­ma­tivt og inspir­erende oplæg. Jeg var særligt vild med dine mod­eller, og syntes at det var rel­e­vant at du ind­drog de forskel­lige stat­estik­er, — omend jeg fandt dem meget skræm­mende. Jeg vid­ste jo godt at det stod grelt til, —  men ikke så grelt.

Jeg har allerede brugt dit oplæg som ref­er­ence hos nogle af elev­erne. Det åbn­er op for nogle gode og rel­e­vante snakke.

Jeg vil give dit oplæg 4 stjern­er, efter­som at jeg synes at det fængede, samt ind­friede mine for­vent­ninger. Også fedt, at du fik per­son­alet op at røre sig nogle gange.

Jeg takker mange gange.

Ps. Jeg jeg synes jo at alle foræl­dre burde høre dit oplæg!

Still­ing:

Ansat på Søstjerneskolen

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fagligt oplæg for fagpersoner

Vil du sætte et par ord på din sam­lede oplevelse af fore­draget og foredragsholderen? 

Spæn­dende at høre om spil, spi­lafhængighed – og at fokus i højere grad er at få fly­t­tet patien­ten ud i virke­lighe­den end at få dem væk fra spillet.

Gode pow­er­points.

Klarhed i fremlæggelsen.

Enthu­si­asme.

——————————————————————————————————————

Meget inspir­erende og tankevækkende. God start ved at fortælle om egne erfaringer som gamer, samt hvad det gør ved én når der plud­selig er gået 10 år og ser at mange andre har fået fam­i­lie mm.

Rart at få sat ” pro­cen­ter på ” samt hvor­dan social angst (+ andre diag­noser ) bliv­er skjult i de unge år.

Alt i alt et fint lille ind­slag som var alt for kort da vi godt kunne bruge tid på lidt drøf­telse og koble vores hverdag / erfaringer på.

——————————————————————————————————————-

Jeg syntes han var en god formi­dler. Let at forstå emnet. Godt der var per­son­lig erfar­ing med. Tankevækkende.

Så jeg blev klogere. J

——————————————————————————————————————–

Ikke så sort/hvidt – ikke for­ma­nende og ikke mindst synes jeg at sæt­nin­gen: ”det er ikke, hvad man laver, men det, man IKKE laver”, giv­er rigtig god mening J

——————————————————————————————————————–

Selv synes jeg også det var rigtig godt. Inter­es­sant at høre mere om hvad det er der gør at specielt dem, der har det lidt sværere med det sociale, nem­mere bliv­er fanget ind, og at kon­sekvensen af det er, at det som før var svært bliv­er uoverkom­meligt for dem. Tragisk.

Alt i alt, tak for­di du ville komme!

Still­ing:

Autoris­erede psykologer og psykiatere

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er — fore­drag for fag­per­son­er, foræl­dre og unge

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger på en skala fra 1–5?

5/5

Fore­draget har været særde­les rel­e­vant, spæn­dende og brug­bart både for elever, per­son­ale og ledelse, og vi er blevet cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale van­er, som led i tre fore­drag og work­shops, for elever, per­son­ale og ledelse.

Fore­dra­gene lev­ede i høj grad op vil vores sam­lede forventninger

Vil du sætte et par ord på din sam­lede oplevelse af fore­draget og foredragsholderen? 

David lev­er­er med sin rolige, nærværende og indlevende per­son super rel­e­vante oplæg med ref­er­encer fra sit eget liv og praksis.

David vari­er­er sine fore­drag på en pos­i­tiv opløf­tende måde med både visu­alis­er­ingsøvelser og lette fysiske øvelser, som under­streger point­erne og bud­sk­aberne om at vælge livet til frem for at lade de dig­i­tale medi­er og plat­forme, stjæle tiden fra os til at leve det.

Desu­den er fore­dra­gene under­bygget af fak­ta og sta­tis­tik om vores dig­i­tale van­er, der under­streger, hvor stor en ind­fly­delse vores skærm­for­brug har på vores alle­sam­mens liv.

Man fanges og fænges og ledes videre til selvre­flek­sion over sine egne dig­i­tale van­er og skærm­for­brug, og det har ført til, at vi i vores organ­i­sa­tion går skridtet videre og arbe­jder videre på en egentlig poli­tik på området, så vi fre­madret­tet og ved­varende kan opl­yse og danne vores elever og per­son­ale i sunde dig­i­tale vaner.

Still­ing:

Skoleled­er, Jes­per Hansen

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Online — Fore­drag til sår­bare unge — Gam­ing, afhængighed og inter­net­tets mørke afkroge

Hvor meget oplever du at kunne bruge fore­draget i dit daglige arbejde?

5/5

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?

Efter de indle­dende prob­le­mer med at komme på samme teams-møde, synes jeg det fun­gerede fint. Lyden var fin og med skær­mdel­ing var det nemt at følge med i jeres slides. I var gode til at formi­dle, selvom det umid­del­bart “bare” var til et kam­era. Det kunne ha’ været ønskværdigt med mulighed for mere ping-pong mellem jer og os, men nok ikke muligt online. Det var fint, at der var mulighed for at stille spørgsmål i chat­ten og I så besvarede under­ve­js, når det passede ind. Det var spæn­dende ind­hold og det blev formi­dlet godt.

Still­ing:

Fys­ioter­apeut ved Pæd­a­gogisk Psykol­o­gisk Rådgivning

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Cer­ti­fi­cer­ing i sund skærmpolitik

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?
5/5 — Meget stort

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om foredraget
Rel­e­vant og berigende

Ris og ros kan du notere her
Det var super godt og meget opl­y­sende. Godt afsæt for vores videre arbejde

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fagligt oplæg for fagpersoner

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger på en skala fra 1–5?

4/5

Vil du sætte et par ord på din sam­lede oplevelse af fore­draget og foredragsholderen? 

Meget spæn­dende fore­drag og god formidling fra fore­dragsh­olderen. Vi kunne godt have tænkt os et større fokus på rekrut­ter­ing af mål­grup­pen drenge/unge mænd til en ind­sats som vores, men sam­let set var delt­agerne meget optaget af oplægget og gav pos­i­tiv feedback.

Still­ing:

Fuld­mægtig i social­styrelsen, børn, unge og familier

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Dig­i­tal dan­nelse, at huske det betyd­nings­fulde i en tid med dig­i­tale medier

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forvet­ninger på en skala fra 1–5?

5

Vil du sætte et par ord på din sam­lede oplevelse af fore­draget og foredragsholderen/foredragsholderne?

Vi havde besøg af David til en foræl­dreaften på Val­by skole, da vi er ved at udar­be­jde et prin­cip om bru­gen af dig­i­tale medi­er i samar­be­jde med skolebestyrelsen.

Det var en spæn­dende aften, der i den grad gav stof til efter­tanke, og gav et kval­i­fi­ceret bud på, den mis­trivsel­skrise, vores børn og unge befind­er sig i. David er en lev­ende oplægsh­old­er, som var god til at indlægge små prak­tiske øvelser, så vi fik grinet sam­men på en aften, hvor ind­hold­et ellers kunne opleves skræm­mende for vores børns udvikling.

Jeg kan varmt anbe­fale, at booke David. Jeg synes, at alle foræl­dre, og pro­fes­sionelle, der arbe­jder med børn vil få stort udbytte af Davids oplæg.

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre og udskoleelever — skærm­for­brug i børn og unges liv

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forventninger? 

5/5 — I meget høj grad

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget tilfreds

Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre?

5/5 Meget sandsynligt

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?

5/5 Meget stort

Det var meget intere­sant — tankevækkende og skræm­mende på samme tid. David har stor viden på området, og Sofie’s fortælling var super inter­es­sant for de unge, da de nemt kunne spe­jle sig i hende. Fore­draget har givet anled­ning til nogle rigtig vigtige snakke om skærm­for­brug for både vok­sne og de unge. Det er et område vi nu sæt­ter på dagsordenen.

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Andre fore­drag — At være mand og holde fast i sine værdier i en dig­i­tal tid 

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forventninger? 

5/5 — I meget høj grad

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget tilfreds

Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre?

5/5 Meget sandsynligt

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?

5/5 Meget stort

Jeg har ingen dårlige ting at sige om Davids fore­drag. Han åbnede en aften for os med fokus på mænds men­tale trivsel/helbred, og han fik hul på afte­nen på en rigtig god måde, hvor der (næsten) kun var mænd til stede. Det gjorde at vores delt­agere tidligt i arrange­mentet var åbne for Davids input både ifht hans per­son­lige fortælling og ifht hans pro­fes­sionelle viden. Det gav en godt afsæt og skabte åben­hed tidligt. Vi var meget tilfredse!

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre — Om sunde gam­ing- og SoMevaner

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?
5/5 — Meget stort

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 — Meget tilfreds

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om foredraget
Et godt fore­drag der sat­te tanker igang. Fik lidt mere viden omkring hvad det egentlig påvirk­er hjer­nen og hvilke bivirkninger det kan have. Super godt at stille spørgsmål ud til delt­ager og få os ind­draget under­ve­js i jeres foredrag.

Ris og ros kan du notere her
Stor ros til jer; I gjorde det godt. Og vil helt sikkert anbe­fale jer og huske jer, hvis det bliv­er rel­e­vant med dette emne igen.

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til fag­per­son­er — om udsat­te unges brug af dig­i­tale medier

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forvet­ninger på en skala fra 1–5?

Vores vur­der­ing i styrelsen er sam­let 4.5. Min per­son­lige vur­der­ing er 5.

Vil du sætte et par ord på din sam­lede oplevelse af fore­draget og foredragsholderen/foredragsholderne?

Tak for et rigtigt godt fore­drag. Vi oplevede stort engage­ment blandt deltagerne. 

 I styrelsen fandt vi dit fore­drag forståeligt, tankevækkende, rel­e­vant, inter­es­sant, og godt illus­tr­eret med eksempler.

Vores unge stu­den­ter­med­hjælper fik efter­tanker på, hvor­for hun egentlig bruger de sociale medier.

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til unge — Skab sunde gam­ing- og SoMevan­er i skolen, hjem­met og blandt venner

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om foredraget
Super spæn­dende og meget rel­e­vant foredrag

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre — Om sunde gam­ing- og SoMevaner

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?
5/5

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om foredraget

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til fag­per­son­er om com­put­er­spilsafhængighed — Inter­ven­tion­er, strate­gi­er og forståelse af gamingdisorder

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
Rigtig godt og interessant

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om foredraget

Jeg tror en del af os fandt det en anelse angst­pro­vok­erende at der skulle komme en læge og tale, men det hele blev for­muleret rigtig fint og forståeligt, hvilket var godt. og ikke alt for mange unødigt intellek­tuelle ord, det er jeg per­son­ligt glad for hvis jeg rent fak­tisk skal lære noget.

Da com­put­er­spilsafhængighed er et forholdsvist nyt fænomen fun­gerede det i det hele taget godt med en præsen­ta­tion af denne og hvad denne bety­der for den berørte og pårørende. End­nu engang også fedt med det neu­rov­i­den­sk­a­belige. Det fun­gerede super godt med de pauser der kom undervejs.

Vi oplevede på nogle af de andre work­shops at der var meget oplægsh­olderi, som kan være lige hårdt nok.

Yder­mere fun­gerede det rigtig godt med en demon­stra­tion af de udendør­sak­tiviteter der laves hos Dabeco.

Tusind, tusind tak for jeres tålmodighed, og for en god workshop.

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre — Om sunde gam­ing- og SoMevaner

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?
5/5 — Meget stort

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 — Meget tilfreds

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om foredraget
Spæn­dende fore­drag, der med stor faglighed belyste computer/skærm afhængighed og mulige
løsningsforslag.

Stort engage­ment fra fore­dragsh­old­erne, der var i stand til at få foræl­drene med på vognen.

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til fag­per­son­er — Gamin­gafhængighed og inter­net­tets mørke afkroge

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forventninger? 

5/5 — I meget høj grad

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget tilfreds

Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre?

5/5 Meget sandsynligt

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?

Jeg fik svar på mine spørgsmål, som jeg havde inden fore­draget. og den fælles snak og Davids måde at sam­le det vi talte om ind i sine slides og fore­drag var super

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til fag­per­son­er — Inter­ven­tion­er, strate­gi­er og forståelse af gamin­gafhængighed og mis­brug af sociale medier

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget tilfreds

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre — Gam­ing og sociale medi­er i børn og unges liv

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget tilfreds

Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre?

5/5 Meget sandsynligt

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?

Vi oplevede det meget prak­sis­nært og dermed meget brug­bart. God vek­selvirkn­ing ml. evi­dens og eksem­pler fra hverda­gen. Pos­i­tivt at David brugte sin egen his­to­rie. God virkn­ing med drøf­telse ml. tilhør­er i tilpas tidsrum

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Foræl­drefore­drag — Hvor­for vi skal huske det betyd­nings­fulde i en dig­i­tal tid

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger på en skala fra 1–5?

5/5

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?

David var en lev­ende, vidende og nærværende fore­dragsh­old­er, og formi­dlede på ele­gant vis et alvorligt emne. Han for­måede at bal­ancere “tung” viden i et hverdagssprog, med også konkrete hen­vis­ninger til hvor­dan man måske også kan vælge at leve, med skærme som (nok) et vilkår i livet.

Som skole blev vi inspir­eret til at have en hold­ning til skærme, og at det er såv­el et lær­er- som foræl­dreans­var, at ind- og opdrage vores børn til sunde, dig­i­tale van­er — med andre ord, et vok­se­nans­var, men i sam­spil med vores børn og unge.

En stor tak til David og Dabeco, for ham, og for det fælles vigtige arbe­jde I laver.

Still­ing:

Autoris­eret psykolog, og bestyrelsesmedlem v. Lille egede Friskole/Maria Brønden

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fag­per­son­er — Gam­ing, SoMe og net­tets mørke skyggesider

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?

Det var en rigtig god dag —  og end­nu engang tak for det spæn­dende og meget aktuelle
oplæg. Og Davud, du skal vide, at din per­son­lige rolle som fore­dragsh­old­er og facil­i­ta­tor udgjorde
en vigtig del af den sam­lede pos­i­tive oplevelse af foredraget.

Still­ing:

Bestyrelses­for­mand i Pen­sion­is­ter i skolen

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fag­per­son­er — Gam­ing, SoMe og net­tets mørke skyggesider

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forvet­ninger på en skala fra 1–5?

5

Vil du sætte et par ord på din sam­lede oplevelse af fore­draget og foredragsholderen/foredragsholderne?

Alle delt­a­gende fra teamet fik meget ud af fore­draget, både på et per­son­ligt og på et fagligt plan. Vi har talt om dele fra oplæggene ved flere forskel­lige lej­lighed­er efter­føl­gende, og vi var både bege­jstret for David og Mie samt for ind­hold­et i deres præsen­ta­tion­er. Begge er gode formi­dlere, og vi sid­der tilbage med en øget opmærk­somhed på vores borg­eres brug af dig­i­tale reme­di­er og sociale medi­er, samt på vores egen brug af selvsamme.

Still­ing:

Psykolog

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Unge­fore­drag for elever

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forvet­ninger på en skala fra 1–5?

5

Vil du sætte et par ord på din sam­lede oplevelse af fore­draget og foredragsholderen/foredragsholderne?

Engageret fore­dragsh­old­er

Gode point­er især omkring und­vigelse, nervøsitet og angst, som også kan bruges i andre sam­men­hænge end skærm­for­brug/-afhængighed.

Vi kom­mer helt sikkert til at ind­drage point­er fra fore­draget i snakke med  vores elever om sunde dig­i­tale van­er og trivsel

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til fag­per­son­er — om udsat­te unges brug af dig­i­tale medier

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forvet­ninger på en skala fra 1–5?

5

Vil du sætte et par ord på din sam­lede oplevelse af fore­draget og foredragsholderen/foredragsholderne?

Det fore­drag med David Mad­sen var en fan­tastisk oplevelse. Oplægget var yder­st infor­ma­tivt og meget inspir­erende. Vi opnåede ny viden, og David var så god til at formi­dle på en engagerende måde. Tak for det.