Priser på enkelte ydelser

 • Ring og bestil tid til en forsamtale

 • Flere sundhedsforsikringer giver tilskud til vores indsatser.

 • Jobcentrene tilbyder forløb hos Dabeco

  • Vi skriver gerne et dokument i kan tage med til jeres forsikringsselskab eller jobcenter

 • Vi har en times gratis parkering i gården

 • Ved hjemmebesøg eller lign. faktureres transport efter statens takst

 • Kom ind til en uforplig­tende første sam­tale
 • 750,-
 • Jour­nal
 • 850,-
 • 2*ugentlig fysisk træn­ing i eget fit­ness­cen­ter m. per­son­lig træn­er
 • 400,- mdl.
 • Indi­vidu­el sam­tale — På offentlig ydelse
 • 700,-
 • Lille pakke­for­løb
  Sunde skær­m­van­er
 • 4500,-

Kvalificeret rådgivning af læger og psykologer

I Dabeco vil vi gerne sikre at de men­nesker der søger hjælp får kval­i­fi­ceret råd­givn­ing og støtte gen­nem hele for­lø­bet.

Der­for har vi kun ansat læger og spe­cialis­erede psykologer til at vare­tage sam­taler samt forestå fore­drag på skol­er og i insti­tu­tion­er.

Indsigt og viden

I Dabeco er vi tilknyt­tet en inter­na­tion­al gruppe af forskere og prak­tikere. Vi har der­for ind­sigt i den nyeste viden inden for dig­i­tal afhængighed fra forskn­ing til prak­sis.

Det giv­er dig en tryghed i at alle ind­satser udføres med udgangspunkt i evi­dens­bårne og fagligt kval­i­fi­cerede metoder.

Pris på forløb

Kon­takt os og hør hvad vi kan tilbyde dig.

Sam­men find­er vi en løs­ning.

Det skit­serede for­løb er kon­strueret i samar­be­jde med førende prak­tikere fra USA, og har vist sig særde­les virk­som.

Et to måneders pakkeforløb i sunde skærmvaner:

 • En ugentlig sam­tale med psykolog — i alt 8 sam­taler
  Mhp. at skabe og opretholde nye sunde van­er i livet, og mindske com­put­erens dom­i­nans i livet
  • Eduka­tion i men­tal og fysisk sund­hed
  • Genetablere tilknyt­ning til arbe­jds­markedet
  • Genetablere tilknyt­ning til uddan­nelsessys­temet
  • Genetablere forbindelsen til ven­ner og fam­i­lie
  • Genetablere forbindelsen til krop­pen
  • Opnå øget sund­hed gen­nem sunde aktivitetsvan­er
  • Mulighed for at tage en forælder eller pårørende med til sid­ste sam­tale
 • To fam­i­liesam­taler med psykolog
  Ingen er isol­erede Ø’er, og der­for er det vigtigt at fam­i­lien ind­drages
  • Fam­i­lien råd­gives i, hvor­dan man bedst støt­ter op omkring nye sunde van­er
  • Fam­i­lien får mulighed for at tale om det der er svært
  • Fam­i­lien får tilbudt en foræl­dreguide de kan lade sig inspirere af
 • To ugentlige træn­ings­dage
  Tirs­dag og tors­dag fra 18–20 træn­er vi sam­men på Nør­re­bro. Vi dyrk­er føl­gende aktiviteter
  • Indi­vidu­el pro­gram­lægn­ing v. idræt­sud­dan­net
  • Små hold
  • Spin­ning
  • Løb
  • Styr­ketræn­ing
  • Mulighed for delt­agelse i stævn­er
 • To ugentlige mind­ful­ness ses­sion­er
 • Foræl­drene inviteres ind til sam­tale med den unge og psykolog
 • Mulighed for at indgå i UnghusCPH’s daglige aktiviteter, herun­der fælles mad­lavn­ing, bræt­spils­dage m.m
 • Vi har en times gratis park­er­ing i går­den

Forældre, Børn og unge udtaler sig

Det fun­gerede godt, at få støtte og kunne spe­jle mig i de andre der var med i for­lø­bet, og have en offline coach som er med en i alle ens tanker.

Bruger 24–27 år5/5 — Meget stor effekt

“Det har været en god kon­takt imellem behan­dler og min søn. Det har været godt at Dabeco har rea­geret hur­tigt på min hen­ven­delse og en god følelse af, at min søn og jeg blev taget alvorligt på vores prob­lem og anerk­endelse for at det er svært at tak­le afhængighed af online spil, og andre efter­føl­gende prob­le­mer”

Forælder5/5 — Meget stor effekt

“Sam­talerne var med til at moti­vere mig til at realis­ere mine mål og hjalp gevaldigt på min selvtil­lid. Da
der altid var frem­skridt siden sid­ste gang var det også et godt enci­ta­ment for at komme næste gang…”

“Tak for et rigtigt godt for­løb, jeg kom­mer til at savne vores sam­taler!”  

Bruger 20–23 år — Asger5/5 meget stor effekt

“Min søn er kom­met ud af sin iso­la­tion og prøver rigtig meget at skabe et social­liv igen”…

“Min søn har været meget glad for for­lø­bet og ser helt klart et for­billede i dig, David (hvilket er godt). Du har givet ham håb og værdigheds­følelse.
Træn­ing om tirs­da­gen har også været rigtig godt. Og jeg håber han vil fort­sætte lidt end­nu, så han er styr­ket i, ikke at falde tilbage”…

“Opføl­gn­ingssam­tal­en var pos­i­tiv og rigtig fin måde at gøre det på, så man som forældre/barn ikke kom til at sid­de og kor­riger­er hinan­den. Og så var foræl­dreafte­nen også virke­lig god. På en mærke­lig måde er det trøs­tende, at andre foræl­dre har nøjagtig samme udfor­dringer”…

Forælder — Hei­di5/5 — Meget stor effekt

Trænin­gen om tirs­da­gen er altid en af ugens højdepunk­ter. Den giv­er ener­gi, selvtil­lid og vel­be­hag i hverda­gen. Fuld­byrdelse og mod under og lige efter træn­ing. Sam­talerne har især givet værk­tø­jer til at se på hvad com­put­eren fylder og påvirk­er hverda­gen, og til at vur­dere ens egen ind­sats overord­net. Væsentligst omkring at ændr­er per­spek­tiv fra neg­a­tiv tænkn­ing og fokuser­ing på prob­le­merne, til pos­i­tiv tænkn­ing og hvad der lykkes”.

Bruger 27–315/5 Meget stor effekt

“Sam­talerne — De temaer som behan­dleren havde fokus på bund­fælder sig lang­somt i min søn”

“Vi har haft glæde af alle sam­talerne”

“Der er nok en stor gruppe 9–14 årige som behøver hjælp men som ikke ved det”

Forælder — Finn5/5 Meget stor effekt

“Det fun­gerede godt, at min søn har ret­tet sig. Vi havde god kon­takt og sup­port fra Dabeco.”

Forælder4/5 — Stor effekt

“Ter­apeutens metode med at lytte, opsum­mere og komme med spør­gende forslag og kon­klu­sion­er. Han var god til at finde ind til ker­nen af prob­lemet.”

Bruger 27–31 år4/5 — Stor effekt

“Min søn kom tilbage til livet — jeg tror nok at det er en kom­bi­na­tion af sam­talerne med ham og motio­nen
fik ham tilbage på sporet”.

“Jeg vid­ste ikke ret meget, om hvad foregik i for­lø­bet. Jeg kunne kun se, at min søn kom mere og mere
ud.”

Forælder — Raz5/5 Meget stor effekt

Min søns sam­taler hos jer har sat gang i noget hos ham, som hans sam­taler med os som foræl­dre
ikke var i stand til”…

Tak for hjælpen! Har en glad ung mand med mere styr på tin­gene end før og en genop­taget kar­riere
som aktiv sports­mand!”

Forælder — Mar­i­anne5/5 Meget stor effekt

David taler i øjen­højde med unge men­nesker. Han føler sig hørt og forstået. Stemnin­gen er afs­lap­pet og naturlig”.

Forælder — Lene5/5 Meget stor effekt

Det var godt at få snakkede om ting. Trænin­gen var også god. Det var min­dre godt at få hjem­meop­gav­erne”.

Bruger 20–234/5 Meget stor effekt

David du var god og engageret, kon­ceptet er godt. Vores søn er ikke samar­be­jdsvil­lig og vi er nok kom­met for sent i gang til at kunne hjælpe ham”.

Forælder — Tina1/5 Ingen effekt

“Sam­talerne var gode. Plan­lægge enkelte ting man skal gøre inden næste sam­tale, så det virk­er over­skueligt”.

Bruger 24–27 — Lasse 4/5 Stor effekt

“Det var dejligt med et opstartsmøde med store­bror og mig selv, før at I skulle holde det første møde med “klien­ten”, lille­broderen”.

Forælder Mar­ius4/5 Stor effekt

“I Dabeco-sam­talerne blev der åbnet op for det, der viste sig at være en af hov­ed­kilderne til vores søns udfor­dringer og spil­leafhængighed. Under­ve­js gen­nem sam­talerne kom det nem­lig frem, at vores søn havde en anden indlærings­form (der blev næret af bla. com­put­er­spil) Dabeco lavede en fin opsum­mer­ing på sam­talerne, som vi giik videre med og som dannede grund­lag for
en lægelig udred­ning, der påviste ADHD med social­fo­bi som bivirkn­ing. Deu­dover kom der i Dabeco-sam­talerne en vær­diafk­lar­ing af vores søn, der også var brug­bar ifm. et skoleskift i den efter­føl­gende pro­ces ud af com­put­er­afhængighe­den.

Dabeco’s tilbud inde­hold­er en meget rel­e­vant pro­ces i erk­endelsen af, at com­put­er­afhængighed skal ses i et større per­spek­tiv og at denne afhængiged måske er et symp­tom på nogle større under­læggende prob­le­mer og udfor­dringer”.

Forælder Frank5/5 Meget stor effekt

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aften­showet
Go’ mor­gen Dan­mark
Luk­sus­fælden
Metronome

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritid­sor­d­ning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børne­hus
Sen­geløse pri­vatskole
Under­vis­ningsmin­is­teri­et

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed kon­fer­en­cen
Psykol­o­gisk sum­mer­camp
Inter­na­tion­al psy­chol­o­gy­camp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters kon­fer­ence
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR fred­eriks­berg
Danske psyko­dy­namikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty Col­lege

Foredragsudtalelser

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?
5/5 — Meget stort

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget
Rel­e­vant og beri­gende

Ris og ros kan du notere her
Det var super godt og meget opl­y­sende. Godt afsæt for vores videre arbe­jde

Sankt Helene børne­have og fritid­sor­d­ning

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre — Om sunde gam­ing- og SoMevan­er

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?
5/5 — Meget stort

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 — Meget til­freds

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget
Et godt fore­drag der sat­te tanker igang. Fik lidt mere viden omkring hvad det egentlig påvirk­er hjer­nen og hvilke bivirkninger det kan have. Super godt at stille spørgsmål ud til delt­ager og få os ind­draget under­ve­js i jeres fore­drag.

Ris og ros kan du notere her
Stor ros til jer; I gjorde det godt. Og vil helt sikkert anbe­fale jer og huske jer, hvis det bliv­er rel­e­vant med dette emne igen.

Vuggestue, børne­have og fritid­sh­jem

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til unge — Skab sunde gam­ing- og SoMevan­er i skolen, hjem­met og blandt ven­ner

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget
Super spæn­dende og meget rel­e­vant fore­drag

HHX Knord

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre — Om sunde gam­ing- og SoMevan­er

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?
5/5

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget

Ukendt insti­tu­tion

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til fag­per­son­er om com­put­er­spilsafhængighed — Inter­ven­tion­er, strate­gi­er og forståelse af gam­ingdis­or­der

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
Rigtig godt og inter­es­sant

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget

Jeg tror en del af os fandt det en anelse angst­pro­vok­erende at der skulle komme en læge og tale, men det hele blev for­muleret rigtig fint og forståeligt, hvilket var godt. og ikke alt for mange unødigt intellek­tuelle ord, det er jeg per­son­ligt glad for hvis jeg rent fak­tisk skal lære noget.

Da com­put­er­spilsafhængighed er et forholdsvist nyt fænomen fun­gerede det i det hele taget godt med en præsen­ta­tion af denne og hvad denne bety­der for den berørte og pårørende. End­nu engang også fedt med det neu­rov­i­den­sk­a­belige. Det fun­gerede super godt med de pauser der kom under­ve­js.

Vi oplevede på nogle af de andre work­shops at der var meget oplægsh­olderi, som kan være lige hårdt nok.

Yder­mere fun­gerede det rigtig godt med en demon­stra­tion af de udendør­sak­tiviteter der laves hos Dabeco.

Tusind, tusind tak for jeres tålmodighed, og for en god work­shop.

Psykol­o­gisk som­mer­camp

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre — Om sunde gam­ing- og SoMevan­er

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?
5/5 — Meget stort

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 — Meget til­freds

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget
Spæn­dende fore­drag, der med stor faglighed belyste computer/skærm afhængighed og mulige
løs­nings­forslag.

Stort engage­ment fra fore­dragsh­old­erne, der var i stand til at få foræl­drene med på vog­nen.

Idræts­fritid­sklub

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til fag­per­son­er — Inter­ven­tion­er, strate­gi­er og forståelse af gamin­gafhængighed og mis­brug af sociale medi­er

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget til­freds

Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuter

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre — Gam­ing og sociale medi­er i børn og unges liv

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget til­freds

Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre?

5/5 Meget sandsyn­ligt

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?

Vi oplevede det meget prak­sis­nært og dermed meget brug­bart. God vek­selvirkn­ing ml. evi­dens og eksem­pler fra hverda­gen. Pos­i­tivt at David brugte sin egen his­to­rie. God virkn­ing med drøf­telse ml. tilhør­er i tilpas tid­srum

Forenin­gen for grøn­landske børn

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til fag­per­son­er — Gamin­gafhængighed og inter­net­tets mørke afkroge

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger? 

5/5 — I meget høj grad

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget til­freds

Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre?

5/5 Meget sandsyn­ligt

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?

Jeg fik svar på mine spørgsmål, som jeg havde inden fore­draget. og den fælles snak og Davids måde at sam­le det vi talte om ind i sine slides og fore­drag var super

Psykol­o­gisk Ressource Cen­ter