Priser på enkelte ydelser

 • Du kan få støtte til sam­taler hos Dabeco hvis du er medlem af syge­sikring DK eller har en pri­vat sundhedsforsikring.

  Vi har gode erfaringer med at samar­be­jde med job­cen­tre, så snak med din sags­be­han­dler om et evt. for­løb hos os.

  Vi tager folk i indi­vidu­el ter­api fra 12 år og op til 60 år

  Vi tager foræl­dre ind hvis fam­i­lieliv er udfor­dret eller knækket grun­det et altover­skyggende dig­i­talt liv (det kan resul­tere i enkelte sam­taler med bar­net, hvis psykolo­gen vur­der­er at det er gavnligt)

 • Indi­vidu­el pakke­for­løb med 5 samtaler
 • 6000,-
 • Fam­i­liepakke med 5 samtaler
 • 6500,-
 • Fysisk træn­ing 2*ugentligt fra 18–20 i København.
  Gratis
 • 0,-
 • Stud­erende, offentlig ydelse
 • Kon­takt os
 • Pris på foredrag/workshop/temadag
 • Kon­takt os

Hvis du har tegnet en sundhedsforsikring eller er medlem af sygesikring DK er du godt dækket ind.

Hvor Syge­sikring DK dækker en del af din psykolog­be­han­dling dækker din sund­heds­for­sikring ofte det hele. Sund­heds­for­sikrin­gen dækker typisk ift. stress, angst, depres­sion — som ofte kan resul­tere i et over­for­brug af gam­ing og SoMe. Hvor mange sam­taler du har mulighed for fremgår af forsikringspolicen.

Vi har taget klien­ter fra en lang række for­sikrings­sel­sk­aber, så kon­takt din sund­heds­for­sikring for at høre om du er dækket.

Det er vigtigt at du sikr­er dig, at du frit kan vælge psykolog, da der i nogle til­fælde stilles krav om, at du skal anvende psykologer, der indgår i speci­fikke netværk

Kvalificeret rådgivning af læger og psykologer

I psykolog- og læge­huset, Dabeco vil vi gerne sikre at de men­nesker der søger hjælp får kval­i­fi­ceret råd­givn­ing og støtte gen­nem hele forløbet.

Der­for har vi kun ansat læger og spe­cialis­erede psykologer til at vare­tage sam­taler samt forestå fore­drag på skol­er og i institutioner.

Indsigt og viden

I Dabeco er vi tilknyt­tet en inter­na­tion­al gruppe af forskere og prak­tikere. Vi har der­for ind­sigt i den nyeste viden inden for dig­i­tal afhængighed fra forskn­ing til praksis.

Det giv­er dig en tryghed i at alle ind­satser udføres med udgangspunkt i evi­dens­bårne og fagligt kval­i­fi­cerede metoder.

Pris på forløb

Kon­takt os og hør hvad vi kan tilbyde dig.

Sam­men find­er vi en løsning.

Det skit­serede for­løb er kon­strueret i samar­be­jde med førende prak­tikere fra USA, og har vist sig særde­les virksom.

Et tre måneders pakkeforløb: 

 • En ugentlig sam­tale med psykolog — i alt 8 samtaler
  Mhp. at skabe og opretholde nye sunde van­er i livet, og mindske com­put­erens dom­i­nans i livet
  • Eduka­tion i men­tal og fysisk sundhed
  • Genetablere tilknyt­ning til arbejdsmarkedet
  • Genetablere tilknyt­ning til uddannelsessystemet
  • Genetablere forbindelsen til ven­ner og familie
  • Genetablere forbindelsen til kroppen
  • Opnå øget sund­hed gen­nem sunde aktivitetsvaner
  • Mulighed for at tage en forælder eller pårørende med til sid­ste samtale
 • To fam­i­liesam­taler med psykolog
  Ingen er isol­erede Ø’er, og der­for er det vigtigt at fam­i­lien inddrages
  • Fam­i­lien råd­gives i, hvor­dan man bedst støt­ter op omkring nye sunde vaner
  • Fam­i­lien får mulighed for at tale om det der er svært
  • Fam­i­lien får tilbudt en foræl­dreguide de kan lade sig inspirere af
 • To ugentlige træningsdage 
  Tirs­dag og tors­dag fra 18–20 træn­er vi sam­men på Nør­re­bro. Vi dyrk­er føl­gende aktiviteter
  • Indi­vidu­el pro­gram­lægn­ing v. idrætsuddannet
  • Små hold
  • Spin­ning
  • Løb
  • Styr­ketræn­ing
  • Mulighed for delt­agelse i stævner
 • To ugentlige mind­ful­ness sessioner
 • Foræl­drene inviteres ind til sam­tale med den unge og psykolog
 • Mulighed for at indgå i UnghusCPH’s daglige aktiviteter, herun­der fælles mad­lavn­ing, bræt­spils­dage m.m
 • Vi har en times gratis park­er­ing i gården

Forældre, Børn og unge udtaler sig

“Alle de gode råd som jeg fik og de gode sam­taler man fik. Det har ændret mit syn på hvor­dan der er at leve og hvad jeg kan gøre for
at gøre mit liv bedre”.

“Det har været en god kon­takt imellem behan­dler og min søn. Det har været godt at Dabeco har rea­geret hur­tigt på min hen­ven­delse og en god følelse af, at min søn og jeg blev taget alvorligt på vores prob­lem og anerk­endelse for at det er svært at tak­le afhængighed af online spil, og andre efter­føl­gende problemer”

“Sam­talerne var med til at moti­vere mig til at realis­ere mine mål og hjalp gevaldigt på min selvtil­lid. Da
der altid var frem­skridt siden sid­ste gang var det også et godt enci­ta­ment for at komme næste gang…”

“Tak for et rigtigt godt for­løb, jeg kom­mer til at savne vores samtaler!” 

Trænin­gen om tirs­da­gen er altid en af ugens højdepunk­ter. Den giv­er ener­gi, selvtil­lid og vel­be­hag i hverda­gen. Fuld­byrdelse og mod under og lige efter træn­ing. Sam­talerne har især givet værk­tø­jer til at se på hvad com­put­eren fylder og påvirk­er hverda­gen, og til at vur­dere ens egen ind­sats overord­net. Væsentligst omkring at ændr­er per­spek­tiv fra neg­a­tiv tænkn­ing og fokuser­ing på prob­le­merne, til pos­i­tiv tænkn­ing og hvad der lykkes”.

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aftenshowet
Go’ mor­gen Danmark
Luksusfælden
Metronome
SPIONERNE BAG SKÆRMEN
10 dage i fortiden

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritidsordning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børnehus
Sen­geløse privatskole
Undervisningsministeriet
Hun­dest­ed skole
Vest­byen friskole
Forenin­gen for grøn­landske børn
Daregender
Hund­slund e‑sport
MARY FONDEN

Kold­ing sygehus
Hol­bæk psykiatri
Esrum kost og friskole
Søstjerneskolen
Basen

Social­styr­lesen
Fælles­forenin­gen for psyko­an­a­lytiske og ana­lytiske psykoterapier

+ mange flere

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed konferencen
Psykol­o­gisk summercamp
Inter­na­tion­al psychologycamp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters konference
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR frederiksberg
Danske psykodynamikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty College
Aarhus Byråds udvalg

MARY Fonden

Foredragsudtalelser

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Cer­ti­fi­cer­ing i sund skærmpolitik

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?
5/5 — Meget stort

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om foredraget
Rel­e­vant og berigende

Ris og ros kan du notere her
Det var super godt og meget opl­y­sende. Godt afsæt for vores videre arbejde

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til fag­per­son­er — Gamin­gafhængighed og inter­net­tets mørke afkroge

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forventninger? 

5/5 — I meget høj grad

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget tilfreds

Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre?

5/5 Meget sandsynligt

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?

Jeg fik svar på mine spørgsmål, som jeg havde inden fore­draget. og den fælles snak og Davids måde at sam­le det vi talte om ind i sine slides og fore­drag var super