Priser på enkelte ydelser

 • Ring og bestil tid til en forsamtale

 • Sundhedsforsikringer og sygesikring Danmark giver tilskud til vores indsatser.

 • Jobcentrene tilbyder forløb hos Dabeco

  • Vi skriver gerne et dokument i kan tage med til jeres forsikringsselskab eller jobcenter

 • Vi har en times gratis parkering i gården

 • Ved hjemmebesøg eller lign. faktureres transport efter statens takst

 • Kom ind til en uforplig­tende første sam­tale
 • 750,-
 • Jour­nal psyk. 131
 • 2000,-
 • 2*ugentlig fysisk træn­ing i eget fit­ness­cen­ter m. per­son­lig træn­er
 • 400,- mdl.
 • Indi­vidu­el sam­tale — På offentlig ydelse
 • 700,-
 • Lille pakke­for­løb m. 5 sam­taler + 1 måneds træn­ing
 • 4500,-

Kvalificeret rådgivning af læger og psykologer

I Dabeco vil vi gerne sikre at de men­nesker der søger hjælp får kval­i­fi­ceret råd­givn­ing og støtte gen­nem hele for­lø­bet.

Der­for har vi kun ansat læger og spe­cialis­erede psykologer til at vare­tage sam­taler samt forestå fore­drag på skol­er og i insti­tu­tion­er.

Indsigt og viden

I Dabeco er vi tilknyt­tet en inter­na­tion­al gruppe af forskere og prak­tikere. Vi har der­for ind­sigt i den nyeste viden inden for dig­i­tal afhængighed fra forskn­ing til prak­sis.

Det giv­er dig en tryghed i at alle ind­satser udføres med udgangspunkt i evi­dens­bårne og fagligt kval­i­fi­cerede metoder.

Pris på forløb

Kon­takt os og hør hvad vi kan tilbyde dig.

Sam­men find­er vi en løs­ning.

Det skit­serede for­løb er kon­strueret i samar­be­jde med førende prak­tikere fra USA, og har vist sig særde­les virk­som.

Et tre måneders pakkeforløb:

 • En ugentlig sam­tale med psykolog — i alt 8 sam­taler
  Mhp. at skabe og opretholde nye sunde van­er i livet, og mindske com­put­erens dom­i­nans i livet
  • Eduka­tion i men­tal og fysisk sund­hed
  • Genetablere tilknyt­ning til arbe­jds­markedet
  • Genetablere tilknyt­ning til uddan­nelsessys­temet
  • Genetablere forbindelsen til ven­ner og fam­i­lie
  • Genetablere forbindelsen til krop­pen
  • Opnå øget sund­hed gen­nem sunde aktivitetsvan­er
  • Mulighed for at tage en forælder eller pårørende med til sid­ste sam­tale
 • To fam­i­liesam­taler med psykolog
  Ingen er isol­erede Ø’er, og der­for er det vigtigt at fam­i­lien ind­drages
  • Fam­i­lien råd­gives i, hvor­dan man bedst støt­ter op omkring nye sunde van­er
  • Fam­i­lien får mulighed for at tale om det der er svært
  • Fam­i­lien får tilbudt en foræl­dreguide de kan lade sig inspirere af
 • To ugentlige træn­ings­dage
  Tirs­dag og tors­dag fra 18–20 træn­er vi sam­men på Nør­re­bro. Vi dyrk­er føl­gende aktiviteter
  • Indi­vidu­el pro­gram­lægn­ing v. idræt­sud­dan­net
  • Små hold
  • Spin­ning
  • Løb
  • Styr­ketræn­ing
  • Mulighed for delt­agelse i stævn­er
 • To ugentlige mind­ful­ness ses­sion­er
 • Foræl­drene inviteres ind til sam­tale med den unge og psykolog
 • Mulighed for at indgå i UnghusCPH’s daglige aktiviteter, herun­der fælles mad­lavn­ing, bræt­spils­dage m.m
 • Vi har en times gratis park­er­ing i går­den

Forældre, Børn og unge udtaler sig

“Alle de gode råd som jeg fik og de gode sam­taler man fik. Det har ændret mit syn på hvor­dan der er at leve og hvad jeg kan gøre for
at gøre mit liv bedre”.

Bruger 16–19 — Sebas­t­ian5/5 Meget stor effekt

“Det har været en god kon­takt imellem behan­dler og min søn. Det har været godt at Dabeco har rea­geret hur­tigt på min hen­ven­delse og en god følelse af, at min søn og jeg blev taget alvorligt på vores prob­lem og anerk­endelse for at det er svært at tak­le afhængighed af online spil, og andre efter­føl­gende prob­le­mer”

Forælder5/5 — Meget stor effekt

“Sam­talerne var med til at moti­vere mig til at realis­ere mine mål og hjalp gevaldigt på min selvtil­lid. Da
der altid var frem­skridt siden sid­ste gang var det også et godt enci­ta­ment for at komme næste gang…”

“Tak for et rigtigt godt for­løb, jeg kom­mer til at savne vores sam­taler!”  

Bruger 20–23 år — Asger5/5 meget stor effekt

Trænin­gen om tirs­da­gen er altid en af ugens højdepunk­ter. Den giv­er ener­gi, selvtil­lid og vel­be­hag i hverda­gen. Fuld­byrdelse og mod under og lige efter træn­ing. Sam­talerne har især givet værk­tø­jer til at se på hvad com­put­eren fylder og påvirk­er hverda­gen, og til at vur­dere ens egen ind­sats overord­net. Væsentligst omkring at ændr­er per­spek­tiv fra neg­a­tiv tænkn­ing og fokuser­ing på prob­le­merne, til pos­i­tiv tænkn­ing og hvad der lykkes”.

Bruger 27–315/5 Meget stor effekt

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aften­showet
Go’ mor­gen Dan­mark
Luk­sus­fælden
Metronome

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritid­sor­d­ning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børne­hus
Sen­geløse pri­vatskole
Under­vis­ningsmin­is­teri­et
Hun­dest­ed skole
Vest­byen friskole
Forenin­gen for grøn­landske børn
Dare­gen­der
Hund­slund e‑sport

+ mange flere

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed kon­fer­en­cen
Psykol­o­gisk sum­mer­camp
Inter­na­tion­al psy­chol­o­gy­camp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters kon­fer­ence
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR fred­eriks­berg
Danske psyko­dy­namikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty Col­lege
Aarhus Byråds udvalg

Foredragsudtalelser

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?
5/5 — Meget stort

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget
Rel­e­vant og beri­gende

Ris og ros kan du notere her
Det var super godt og meget opl­y­sende. Godt afsæt for vores videre arbe­jde

Sankt Helene børne­have og fritid­sor­d­ning

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til fag­per­son­er — Gamin­gafhængighed og inter­net­tets mørke afkroge

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger? 

5/5 — I meget høj grad

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget til­freds

Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre?

5/5 Meget sandsyn­ligt

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?

Jeg fik svar på mine spørgsmål, som jeg havde inden fore­draget. og den fælles snak og Davids måde at sam­le det vi talte om ind i sine slides og fore­drag var super

Psykol­o­gisk Ressource Cen­ter