Priser på enkelte ydelser

 • Ring og bestil tid til en forsamtale

 • Flere sundhedsforsikringer giver tilskud til vores indsatser.

 • Jobcentrene tilbyder forløb hos Dabeco

  • Vi skriver gerne et dokument i kan tage med til jeres forsikringsselskab eller jobcenter

 • Vi har en times gratis parkering i gården

 • Ved hjemmebesøg eller lign. faktureres transport efter statens takst

 • Kom ind til en anonym og uforplig­tende første sam­tale
 • 650,-
 • Jour­nal
 • 850,-
 • Ugentlig træn­ing og mind­ful­ness
 • 500,- mdl.
 • Studiepris­er — Offentlige ydelser
 • 650,-
 • Lille pakke­for­løb
  Sunde skær­m­van­er
 • 4500,-

Kvalificeret rådgivning af læger og psykologer

I Dabeco vil vi gerne sikre at de men­nesker der søger hjælp får kval­i­fi­ceret råd­givn­ing og støtte gen­nem hele for­lø­bet.

Der­for har vi kun ansat læger og spe­cialis­erede psykologer til at vare­tage sam­taler samt forestå fore­drag på skol­er og i insti­tu­tion­er.

Indsigt og viden

I Dabeco er vi tilknyt­tet en inter­na­tion­al gruppe af forskere og prak­tikere. Vi har der­for ind­sigt i den nyeste viden inden for dig­i­tal afhængighed fra forskn­ing til prak­sis.

Det giv­er dig en tryghed i at alle ind­satser udføres med udgangspunkt i evi­dens­bårne og fagligt kval­i­fi­cerede metoder.

Pris på forløb

Kon­takt os og hør hvad vi kan tilbyde dig.

Sam­men find­er vi en løs­ning.

Det skit­serede for­løb er kon­strueret i samar­be­jde med førende prak­tikere fra USA, og har vist sig særde­les virk­som.

Et to måneders pakkeforløb i sunde skærmvaner:

 • En ugentlig sam­tale med psykolog — i alt 8 sam­taler
  Mhp. at skabe og opretholde nye sunde van­er i livet, og mindske com­put­erens dom­i­nans i livet
  • Eduka­tion i men­tal og fysisk sund­hed
  • Genetablere tilknyt­ning til arbe­jds­markedet
  • Genetablere tilknyt­ning til uddan­nelsessys­temet
  • Genetablere forbindelsen til ven­ner og fam­i­lie
  • Genetablere forbindelsen til krop­pen
  • Opnå øget sund­hed gen­nem sunde aktivitetsvan­er
  • Mulighed for at tage en forælder eller pårørende med til sid­ste sam­tale
 • To fam­i­liesam­taler med psykolog
  Ingen er isol­erede Ø’er, og der­for er det vigtigt at fam­i­lien ind­drages
  • Fam­i­lien råd­gives i, hvor­dan man bedst støt­ter op omkring nye sunde van­er
  • Fam­i­lien får mulighed for at tale om det der er svært
  • Fam­i­lien får tilbudt en foræl­dreguide de kan lade sig inspirere af
 • To ugentlige træn­ings­dage
  Tirs­dag og tors­dag fra 18–20 træn­er vi sam­men på Nør­re­bro. Vi dyrk­er føl­gende aktiviteter
  • Indi­vidu­el pro­gram­lægn­ing v. idræt­sud­dan­net
  • Små hold
  • Spin­ning
  • Løb
  • Styr­ketræn­ing
  • Mulighed for delt­agelse i stævn­er
 • To ugentlige mind­ful­ness ses­sion­er
 • Foræl­drene inviteres ind til sam­tale med den unge og psykolog
 • Mulighed for at indgå i UnghusCPH’s daglige aktiviteter, herun­der fælles mad­lavn­ing, bræt­spils­dage m.m
 • Vi har en times gratis park­er­ing i går­den

Foredragsudtalelser

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til fag­pro­fes­sionelle

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?
5/5 — Meget stort

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
4/5

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget
Rel­e­vant og beri­gende

Ris og ros kan du notere her
Det var super godt og meget opl­y­sende. Godt afsæt for vores videre arbe­jde

Sankt Helene børne­have og fritid­sor­d­ning

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?
5/5 — Meget stort

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 — Meget til­freds

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget
Et godt fore­drag der sat­te tanker igang. Fik lidt mere viden omkring hvad det egentlig påvirk­er hjer­nen og hvilke bivirkninger det kan have. Super godt at stille spørgsmål ud til delt­ager og få os ind­draget under­ve­js i jeres fore­drag.

Ris og ros kan du notere her
Stor ros til jer; I gjorde det godt. Og vil helt sikkert anbe­fale jer og huske jer, hvis det bliv­er rel­e­vant med dette emne igen.

Vuggestue, børne­have og fritid­sh­jem

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til børn og unge

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?
4/5

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
4/5

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget
Super spæn­dende og meget rel­e­vant fore­drag

HHX Knord

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?
5/5

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget

Anonym insti­tu­tion

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til foræl­dre

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget?
5/5

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget
Spæn­dende fore­drag, der med stor faglighed belyste computer/skærm afhængighed og mulige
løs­nings­forslag.

Stort engage­ment fra fore­dragsh­old­erne, der var i stand til at få foræl­drene med på vog­nen.

Idræts­fritid­sklub