Seneste nyt

Neden­for kan du læse de sen­este nyhed­er fra Dabeco

Nyheder

Læs de sen­este nyhed­er fra Dabeco.

Gamingafhængighed findes!

Du kan godt være afhængig af com­put­er­spil selvom det er et symp­tom på depres­sion eller angst. Det er WHO ene og alene der bestem­mer vores diag­nose­man­u­al, og de har anerk­endt gam­ingdis­or­der som en offi­ciel psyki­a­trisk lidelse
28. okto­ber 2021/af davidmadsen

Dabeco tilbyder alle institutioner en certificering i sunde digitale vaner

Cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er er en realitet
15. maj 2021/af davidmadsen

Opdateret certificering i skærmpolitik landet til bosteder for udsatte unge

I 2 år har vi sikret at insti­tu­tion­er i DK har været i stand til at hjælpe unge men­nesker med at få et sundt forhold til skærmen. 
Denne cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik er mere rel­e­vant end nogensinde før.
20. april 2021/af davidmadsen

Kursus om gamingafhængighed

Com­put­er­spilsafhængighed og net­tets mørke afkroge bliv­er mere og mere aktuelt for fag­per­son­er, at have kend­skab til. Der­for er vi glade for at få mulighe­den for at bidrage med vigtig viden om disse fænomener.
25. novem­ber 2020/af davidmadsen

Foredrag om gaming

David og Cecilie afholdte fore­drag for PPR i Aal­borg om gamingafhængighed.
15. novem­ber 2020/af davidmadsen

Bliver vi syge af et liv bag en skærm? Ifølge David Madsen, Ja.

Vi bliv­er syge hvis vi lever et liv bag en skærm — primært for­di vi stop­per med at gøre de ting som er eksis­ten­tielt betyd­nings­fulde for os.
29. okto­ber 2020/af davidmadsen

Afhængighed af gaming findes

Afhængighed af gam­ing find­es. Det beslut­tede WHO i maj 2019
28. okto­ber 2020/af davidmadsen

Psykiatritopmødet

David fortæller om, hvor­dan skærmti­den bliv­er usund for børn for­di der opstår et stort fravær af analogt liv
9. okto­ber 2020/af davidmadsen

Dansk-russisk konference om børn og unges skærmforbrug under Covid-19

David skal debat­tere danske unges skærm­for­brug under Covid-19 til denne dan­sk rus­siske konference.
3. sep­tem­ber 2020/af davidmadsen

Vi tilbyder foredrag om computerspil og skærmforbrug, afhængighed i unge og voksnes liv

I 2019 afholdte vi 40 fore­drag til fag­per­son­er der ønskede konkrete red­sk­aber til at hjælpe børn, unge og vok­sne med computerspilsafhængighed
23. august 2020/af davidmadsen

Vi hjælper voksne med computerspilsafhængighed

Vi tilby­der hjælp til unge og vok­sne der lid­er af com­put­er­spilsafhængighed eller skærmafhængighed.
23. august 2020/af davidmadsen

Oplæg hos Aarhus Byråd

Fore­drag om skær­mafhængighed og gamin­gafhængighed for Aarhus Byråd
23. august 2020/af davidmadsen

Hvorfor vil vi gerne have et e‑sportslokale?

e‑sport skal imple­menteres, men med grundi­ge pæd­a­gogiske overve­jelser. Ellers risikere vi at lokke flere unge ind i en ver­den af skær­mafhængighed og gamingafhængighed
23. august 2020/af davidmadsen

Vi starter op med fysisk træning for computerspilsafhængige

Træn­ing i et sjovt fæl­lesskab med andre der ønsker at få et bal­anceret forhold til deres gaming
13. juni 2020/af davidmadsen

Skærmafhængighed som konsekvens af corona

Børn er i risiko for at blive skær­mafhængige pga. det mas­sive skærm­for­brug der er opstået under Corona
15. april 2020/af davidmadsen

For computerspilsafhængige er livet praktisk talt uændret

Grup­pen der er afhængige af com­put­er­spil bemærk­er ikke de ændringer der opstår ved Coronakrisen
15. april 2020/af davidmadsen

Coronaens virkelighed og sammenhæng til børns skærmtid

Gam­ing og sociale medi­er bliv­er et iso­la­tions­fængsel, og koster på men­tal trivsel
15. april 2020/af davidmadsen

Gratis onlinekursus til forældre under Corona — afholdt af Læge og Psykolog

Dabeco vil gerne tilbyde alle foræl­dre et gratis online kur­sus om gam­ing, og hvor­dan du sikr­er sunde gamingvaner
13. april 2020/af davidmadsen
Se flere

Samarbejdspartnere

 

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aftenshowet
Go’ mor­gen Danmark
Luksusfælden
Metronome

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritidsordning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børnehus
Sen­geløse privatskole
Undervisningsministeriet
Hun­dest­ed skole
Vest­byen friskole
Forenin­gen for grøn­landske børn
Daregender
Hund­slund e‑sport

+ mange flere

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed konferencen
Psykol­o­gisk summercamp
Inter­na­tion­al psychologycamp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters konference
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR frederiksberg
Danske psykodynamikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty College
Aarhus Byråds udvalg