Seneste nyt

Neden­for kan du læse de sen­este nyhed­er fra Dabeco

Nyheder

Læs de sen­este nyhed­er fra Dabeco.

Foredrag for unge i udskolingen — sunde skærmvaner

Børn og unge har sta­tis­tisk set flere skærm­timer end resten af europa. Det har betyd­ning for deres fysiske aktivitet­sniveau, hvor blot 25% lever op til sund­hedsstyrelsens anbe­falinger for fysisk aktivitet.
27. sep­tem­ber 2019/af davidmadsen

Familieterapeuternes årlige konference — workshop om samtastrategier med børn, unge og deres familier

Fore­drag om børn, unge og deres fam­i­li­er hvor skær­men udgør et prob­lem for delt­agelse i skolen
27. sep­tem­ber 2019/af davidmadsen
Certificering i sund skærmpolitik

Digital dannelse skal også handle om at løsrive sig skærmene

Dig­i­tal dan­nelse har længe fokuseret på hvad der foregår bag skærmene, men vi argu­menter­er for at det også skal omhan­dle evnen til at løs­rive sig.
16. sep­tem­ber 2019/af davidmadsen

Det britiske parlament vil have spiludbyderne til at finansiere forskning i computerspilsafhængighed

Det britiske par­la­ment har offentlig­gjort at de vil have spilud­viklerne til at bidrage økonomisk til forskn­ing i com­put­er­spilsafhængighed
16. sep­tem­ber 2019/af davidmadsen

Nyt forældrearrangement om massivt computerspilsforbrug i unge menneskers liv

Dabeco afhold­er end­nu engang et foræl­drefore­drag om børn og unges gam­ing­for­brug
10. sep­tem­ber 2019/af davidmadsen

Digital dannelse er også det som foregår væk fra skærmen

Dig­i­tal dan­nelse skal nuanceres til også at omhan­dle evnen til at løs­rive sig skærme, og gøre noget andet. Det kan være at lege fysisk sam­men med sine jæv­nal­drende eller fordybe sig i en god bog før man går i seng.
6. sep­tem­ber 2019/af davidmadsen

Fysisk træning til alle gamere

Fysisk træn­ing til per­son­er der gamer — længe har der været brug for et tilbud om fysisk aktivitet til gamere. Dabeco har åbnet sit fysiske aktivitet­sh­old uanset om du er tilknyt­tet vores sam­tale­for­løb eller ej.
3. sep­tem­ber 2019/af davidmadsen

Sårbare gamere kan nu få støtte til et liv i trivsel og med skolegang

Nyt pro­jekt mål­ret­tet sår­bare gamere der er i risiko for at miste kon­tak­ten til uddan­nelse, fam­i­lie og ven­ner
3. sep­tem­ber 2019/af davidmadsen

Ny forældreguide til sunde gamingvaner

Sunde gam­ing­van­er har længe været på tale for foræl­dre. Nu kan I læse nøjagtig hvad I skal gøre for at sikre sunde gam­ing­van­er der­hjemme og på skolen.
30. august 2019/af davidmadsen

Forstå computerspilsafhængighed — Et nyt foredrag målrettet faggrupper i psykiatrien, almen lægepraksis, psykologer eller mentorer.

Psykologer, psyki­atere og læger vil snart støde på den nye diag­nose, com­put­er­spilsafhængighed. Det kræver oplysning og forståelse for et fænomen som er kom­met sni­gende inden for de sid­ste 10 år. Bestil Dabeco ApS til et fore­drag, som giv­er fag­per­son­er mulighed for at forstå fænomenet, com­put­er­spilsafhængighed.
26. august 2019/af davidmadsen

Tillykke til Julie Larsen og Camilla Stender som har skrevet speciale om unge og computerspil i samarbejde med Dabeco

Com­put­er­spilsafhængighed blandt børn og unge er et sti­gende prob­lem. Julie og Camil­la fra Køben­havns Uni­ver­sitet har val­gt at fokusere på årsag og effekt af at have et mis­brug af com­put­er­spil blandt unge men­nesker.
6. august 2019/af davidmadsen

Det mentale, fysiske, åndelige og balancen til det virtuelle

David Mad­sen skrev fornyligt en kom­men­tar om hvad der skal til for at leve et sundt ung­dom­sliv med og uden gam­ing
25. juli 2019/af davidmadsen

WHO angiver at computerspilsafhængighed skal anerkendes som klinisk lidelse

WHO har anerk­endt com­put­er­spilsafhængighed som klinisk diag­nose
25. juli 2019/af davidmadsen

Dabecodrengene opnåede at blive kvarte Ironmen søndag d. 30.6

Dabeco­dren­gene blev kvarte iron­men søndag d. 30.6, og det var fan­tastisk at være vidne til. Tusind tak til alle jer der støt­tede og klappede os over mål­stre­gen.
1. juli 2019/af davidmadsen
Certificering i sund skærmpolitik

Nyt fritidshjem vælger at lade sig certificere i sund skærmpolitik — digital dannelse

Dig­i­tal dan­nelse og cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik er på vej, og vi ser frem til at tilbyde end­nu en insti­tu­tion viden om skyg­gesider og værdier i de virtuelle ver­den­er
28. juni 2019/af davidmadsen

Dabeco skal afvikle Stevns kvarte Ironman søndag d. 30 juni

Dabeco skal til Stevns kvarte Iron­man. Det er menings­fuldt for alle men­nesker at leve i en sund krop som er duelig og stærk.
26. juni 2019/af davidmadsen
certificering i sund skærmpolitik

Sankt Helene børnehus og fritidsordning er certificeret i sund skærmpolitik

Skt. Helene fritid­sor­d­ning er cer­ti­fi­ceret i sund skærm­poli­tik. Skærm­poli­tikken er dig­i­tal dan­nelse til foræl­dre, børn og fag­per­son­er. Cer­ti­fi­cerin­gen giv­er foræl­dre mulighed for at få ind­b­lik i insti­tu­tio­nens sam­lede overve­jelser ift. skærm­for­brug i børnenes insti­tu­tion­sliv.
20. juni 2019/af davidmadsen

Det er digital omsorgssvigt når teknologibegejstrede forskere utilsigtet fortæller at børn kan sidde 5 timer dagligt foran en skærm

David Mad­sen går i rette med teknologibege­jstrede forskere, og argu­menter­er for at det har store kon­sekvenser for børns fysiske og men­tale hel­bred at lade børn og unge sid­de limet til skær­men.
17. juni 2019/af davidmadsen
Se flere

Samarbejdspartnere

 

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aften­showet
Go’ mor­gen Dan­mark
Luk­sus­fælden
Metronome

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritid­sor­d­ning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børne­hus
Sen­geløse pri­vatskole
Under­vis­ningsmin­is­teri­et

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed kon­fer­en­cen
Psykol­o­gisk sum­mer­camp
Inter­na­tion­al psy­chol­o­gy­camp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters kon­fer­ence
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR fred­eriks­berg
Danske psyko­dy­namikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty Col­lege