Seneste nyt

Neden­for kan du læse de sen­este nyhed­er fra Dabeco

Nyheder

Læs de sen­este nyhed­er fra Dabeco.

David Madsen skal deltage i Aarhus Byråds udvalg

David Mad­sen skal være med til at sikre et godt og sundt børne- unge­liv i Aarhus kom­mune — Offline såv­el som Online.
20. jan­u­ar 2020/af davidmadsen

Gamingpolitikker, skærmregler og digital dannelse — udviklet og nedfældet af unge

Unge har mest ind­sigt i, hvad der sker på de online plat­forme. Der­for vil Dabeco nu tilbyde skærm­poli­tikker beslut­tet af gamere og andre skærm­fik­serede.
9. decem­ber 2019/af davidmadsen

Rebecca Poulsen taler med dig når offline eller onlinelivet er svært

Hvis du har brug for en til at tale med så kon­takt Dabeco. Rebec­ca Poulsen vil gerne hjælpe dig, hvis livet føles svært og ensomt.
3. decem­ber 2019/af davidmadsen

Nyt foredrag om computerspilsafhængighed og internettets skyggesider

Nyt fore­drag om sår­bare unge og gam­ing
2. decem­ber 2019/af davidmadsen

Invitation fra Aarhus Byråd — Ekspert i børn og unges mentale og fysiske sundhed og sammenhængen til det digitale liv

Ekspert i men­tal og fysisk sund­hed og sam­men­hæn­gen til det dig­i­tale liv
28. novem­ber 2019/af davidmadsen

New nordic x‑gamers — Skriver du opgave eller er du journalist så kan du tale med en eks-gamer

Du kan nu tale med en eks-gamer, hvis du skriv­er opgave eller er jour­nal­ist der gerne vil bringe en his­to­rie fra en mand der har ladet spil­lene tage for­rang over vitale liv­som­råder.
26. novem­ber 2019/af davidmadsen

Foredrag ved socialstyrelsen

Udsat­te unge har et alarmerende højt for­brug. Foru­den de mange mørke side­gad­er man kan bevæge sig ned af i det virtuelle, er skærm­for­bruget også en risiko­fak­tor for fysisk usund­hed
21. novem­ber 2019/af davidmadsen

Vi afholdte foredrag om sunde skærmvaner

Sunde skær­m­van­er var hov­edtemaet da vi var inviteret af forenin­gen for grøn­landske børn
21. novem­ber 2019/af davidmadsen

David Madsen i Techtopia

Gam­ingdis­or­der, Com­put­er­spilsafhængighed og det usunde for­brug af gam­ing blandt danske børn og unge var hov­edtemaerne i Tech­topias pod­cast.
21. novem­ber 2019/af davidmadsen

Foredrag for unge i udskolingen — sunde skærmvaner

Børn og unge har sta­tis­tisk set flere skærm­timer end resten af europa. Det har betyd­ning for deres fysiske aktivitet­sniveau, hvor blot 25% lever op til sund­hedsstyrelsens anbe­falinger for fysisk aktivitet.
27. sep­tem­ber 2019/af davidmadsen

Familieterapeuternes årlige konference — workshop om samtastrategier med børn, unge og deres familier

Fore­drag om børn, unge og deres fam­i­li­er hvor skær­men udgør et prob­lem for delt­agelse i skolen
27. sep­tem­ber 2019/af davidmadsen
Certificering i sund skærmpolitik

Digital dannelse skal også handle om at løsrive sig skærmene

Dig­i­tal dan­nelse har længe fokuseret på hvad der foregår bag skærmene, men vi argu­menter­er for at det også skal omhan­dle evnen til at løs­rive sig.
16. sep­tem­ber 2019/af davidmadsen

Det britiske parlament vil have spiludbyderne til at finansiere forskning i computerspilsafhængighed

Det britiske par­la­ment har offentlig­gjort at de vil have spilud­viklerne til at bidrage økonomisk til forskn­ing i com­put­er­spilsafhængighed
16. sep­tem­ber 2019/af davidmadsen

Nyt forældrearrangement om massivt computerspilsforbrug i unge menneskers liv

Dabeco afhold­er end­nu engang et foræl­drefore­drag om børn og unges gam­ing­for­brug
10. sep­tem­ber 2019/af davidmadsen

Digital dannelse er også det som foregår væk fra skærmen

Dig­i­tal dan­nelse skal nuanceres til også at omhan­dle evnen til at løs­rive sig skærme, og gøre noget andet. Det kan være at lege fysisk sam­men med sine jæv­nal­drende eller fordybe sig i en god bog før man går i seng.
6. sep­tem­ber 2019/af davidmadsen

Fysisk træning til alle gamere

Fysisk træn­ing til per­son­er der gamer — længe har der været brug for et tilbud om fysisk aktivitet til gamere. Dabeco har åbnet sit fysiske aktivitet­sh­old uanset om du er tilknyt­tet vores sam­tale­for­løb eller ej.
3. sep­tem­ber 2019/af davidmadsen

Sårbare gamere kan nu få støtte til et liv i trivsel og med skolegang

Nyt pro­jekt mål­ret­tet sår­bare gamere der er i risiko for at miste kon­tak­ten til uddan­nelse, fam­i­lie og ven­ner
3. sep­tem­ber 2019/af davidmadsen

Ny forældreguide til sunde gamingvaner

Sunde gam­ing­van­er har længe været på tale for foræl­dre. Nu kan I læse nøjagtig hvad I skal gøre for at sikre sunde gam­ing­van­er der­hjemme og på skolen.
30. august 2019/af davidmadsen
Se flere

Samarbejdspartnere

 

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aften­showet
Go’ mor­gen Dan­mark
Luk­sus­fælden
Metronome

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritid­sor­d­ning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børne­hus
Sen­geløse pri­vatskole
Under­vis­ningsmin­is­teri­et

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed kon­fer­en­cen
Psykol­o­gisk sum­mer­camp
Inter­na­tion­al psy­chol­o­gy­camp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters kon­fer­ence
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR fred­eriks­berg
Danske psyko­dy­namikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty Col­lege