Seneste nyt

Neden­for kan du læse de sen­este nyhed­er fra Dabeco

Nyheder

Læs de sen­este nyhed­er fra Dabeco.

Podcast med David Madsen og Thomas Pape

David Mad­sen taler med Thomas Pape om techde­signs, for­ret­ningsmod­eller og sam­men­hæn­gen til den mas­sive mis­trivsel vi er vidne til.
30. novem­ber 2022/af david­mad­sen

Techindustrien anser os som objekter

Gam­ing og sociale medi­er arbe­jder ud fra en for­ret­ningsmod­el, hvor men­nes­ket ans­es som et objekt de kan tømme for viden om inter­ess­er, social sta­tus, økono­mi etc. — der­fra bliv­er denne viden sol­gt til eksterne virksomheder
31. okto­ber 2022/af david­mad­sen

Telefonen stjal tid som forårsagede stress

Sophie trappede ned på sin tele­fon og fik det mærk­bart bedre. Hun stoppede med at føle stress for­di hun beg­y­n­dte at bruge sin tid på det som var vigtigt.
29. okto­ber 2022/af david­mad­sen

Forretningsmodellerne er problemet

Prob­lemet find­es i for­ret­ningsmod­ellerne der lig­ger bag Sociale medier.
10. okto­ber 2022/af david­mad­sen

NGO fra Tjekkiet har taget kontakt på opfordring fra Sundhedsstyrelsen

Sund­hedsstyrelsen hen­viste Tjekkisk NGO til Dabeco for at samar­be­jde om gamin­gafhængighed og prob­le­mer med SoMe
10. okto­ber 2022/af david­mad­sen

Workshop ved Stopspillet — refleksioner

Stop­spillets råd­gi­vere fik snakket gam­ingdis­or­der og skærm­for­brug, samt det eksistentielle.
26. sep­tem­ber 2022/af david­mad­sen

Foredrag på Ejby Private Børnehaver

Vores bud er: Dig­i­tale medi­er er ikke neu­trale. De manip­ulerer, fasthold­er og afhold­er os derved fra at gøre de ting som er vigtige.
9. sep­tem­ber 2022/af david­mad­sen

Vi skriver om det meningsfulde i livet — hvad det er må folk selv vurdere

Vi mis­ter mulighe­den for at leve menings­fulde liv, og vi ønsker at genetablere tilknyt­nin­gen til det menings­fulde liv.
8. sep­tem­ber 2022/af david­mad­sen

vores børns barndom er blevet et anliggende tech råder over

Effek­ten er naturligvis, at vi til dels har gjort vores børns barn­dom til et anliggende techin­dus­trien råder over.

Og i min­dre grad et anliggende til dem som har for­stand på hvad en god barn­dom inde­bær­er — nem­lig pæd­a­goger, lærere og forældre.
8. sep­tem­ber 2022/af david­mad­sen

Oplæg om småbørns skærmvaner

Ifølge Daniel Stern, så fødes bar­net til at se ca. 45 cm, hvilket svar­er til afs­tanden mellem morens bryst op til morens øjne.
Småbar­net udvikler sig ekstremt meget i de første lev­emåned­er gen­nem øjenkon­takt, ansigts­duet­ter og pludren.
8. sep­tem­ber 2022/af david­mad­sen

Ny EU lovgivning vil gøre det ulovligt at høste børns data

Ny EU lov­givn­ing giv­er fri­he­den tilbage til børn og unge, således de kan leve det liv de ønsker og ikke det liv techin­dus­trien ønsker de skal leve.
23. april 2022/af david­mad­sen

Workshop med fagpersonerne på Fanefjord fondens bosteder

Dabeco skulle hjælpe fag­per­son­erne på Fane­fjord Fondens bost­ed­er med, at nå ind til de unge som gamer meget og som har et prob­lema­tisk for­brug af sociale medier
20. april 2022/af david­mad­sen

Gamere bliver ofte forstyrret selv når de prøver at levere et reelt stykke arbejde

Gamere bliv­er jævn­ligt forstyrret for­di noti­fika­tion­er fra HHV. STEAM, YOUTUBE eller Dis­cord kon­stant trækker dem væk fra det de egentlig har sat sig for.
5. april 2022/af david­mad­sen

Et oplæg hos PPR på Frederiksberg gav følgende tanker:

Vi lær­er altid meget når vi er ude, men hos PPR var indsparkene virke­lig gode.
28. marts 2022/af david­mad­sen

Vi afholder nye foredrag — En opsummering fra PPR på frederiksberg

Vi ønsker at hjælpe fag­per­son­er med at opnå kend­skab til virkn­ings­fulde sam­tale­greb ift. dig­i­tale unge.
26. marts 2022/af david­mad­sen

Undgåelsesadfærd, gaming og sociale medier

Du kan bruge gam­ing og sociale medi­er som undgåelsesad­færd, men hvis adfær­den fastholdes risik­er­er den at blive til lidelse.
7. marts 2022/af david­mad­sen

Tonen har altid været hård online

Tonen har altid været hård online — måske skal vi gen­tænke hvor­dan vi kan skabe sun­dere samtaler
28. feb­ru­ar 2022/af david­mad­sen

Meningsløshed og gaming

Meningsløshe­den vokser i takt med at livet leves inkon­gru­ent til det som bety­der noget
8. feb­ru­ar 2022/af david­mad­sen
Se flere

Samarbejdspartnere

 

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aftenshowet
Go’ mor­gen Danmark
Luksusfælden
Metronome

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritidsordning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børnehus
Sen­geløse privatskole
Undervisningsministeriet
Hun­dest­ed skole
Vest­byen friskole
Forenin­gen for grøn­landske børn
Daregender
Hund­slund e‑sport

Kold­ing sygehus
Hol­bæk psykiatri
Esrum kost og friskole
Søstjerneskolen
Basen

Social­styr­lesen
Fælles­forenin­gen for psyko­an­a­lytiske og ana­lytiske psykoterapier

+ mange flere

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed konferencen
Psykol­o­gisk summercamp
Inter­na­tion­al psychologycamp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters konference
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR frederiksberg
Danske psykodynamikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty College
Aarhus Byråds udvalg