Seneste nyt

Neden­for kan du læse de sen­este nyhed­er fra Dabeco

Nyheder

Læs de sen­este nyhed­er fra Dabeco.

Nyt onlinekursus til forældre

Foræl­drekur­sus online — forstå og få styr på dit barns dig­i­tale liv.
8. marts 2024/af david­mad­sen

Odense friskole bliver certificeret i sunde digitale vaner

Odense friskole melder sig under fan­erne af en eksklu­siv klub der er cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale vaner
1. marts 2024/af david­mad­sen

Whistlesafe — en whistleblowerordning med fokus på organisationer, skoler og foreninger

Whistle­safe er en per­fekt whistle­blowerord­ning til skol­er og foreninger
6. novem­ber 2023/af david­mad­sen

Seminar til fagpersoner ift. udsatte unge — tilmelding kræves

Dabeco har i samar­be­jde med Seminarer.dk val­gt at tilbyde et sem­i­nar til fag­per­son­er der arbe­jder med børn og unge der har fået et invalid­erende gam­ing eller SoMe-forbrug.
31. okto­ber 2023/af david­mad­sen

Vores foredragsfolder kan nu downloades

Ny fore­drags­fold­er er ude til din skole eller institution.
9. okto­ber 2023/af david­mad­sen

Den midlertidige status på vores arbejde i Dabeco

Spi­onerne bag skær­men, borg­er­forslaget “Stop techin­dus­triens kom­mer­cielle udnyt­telse” og ti dage i fortiden.
28. maj 2023/af david­mad­sen

Debatten om småbørns skærmbrug bør vendes på hovedet

Småbørn har brug for krop­skon­takt og tæt fysisk omsorg. Hvornår stjæler skær­men denne livsvigtige næring.
6. marts 2023/af david­mad­sen

10 henvendelser om foredrag på 20 dage

Skol­er, insti­tu­tion­er har brug for kyn­dig facili­ter­ing af, hvor­dan skær­men har ind­virkn­ing på alt fra kon­cen­tra­tion til fysisk samvær og aktivitet
6. marts 2023/af david­mad­sen

Tik Tok er ikk et neutralt medie

tik tok både fasthold­er og bestem­mer hvilket con­tent vi bliv­er eksponeret for.
6. marts 2023/af david­mad­sen

Undgåelsesadfærd ind i Youtube og Gaming

Ved al undgåelse er der også en undgåelse af det menings­fulde — der find­es kun undgåelse af ubehag
6. marts 2023/af david­mad­sen

Nyt foredrag til unge i udskolingen eller ungdomsuddannelser

Unge er i dagens dan­mark udfor­dret på at leve det liv de ønsker. Techin­dus­trien afbry­der dem, forstyrrer dem og skaber fysisk afs­tand til de men­nesker der har betydning.
7. feb­ru­ar 2023/af david­mad­sen

Nyt foredrag til fagpersoner der arbejder med udsatte unge

Nyt fore­drag mål­ret­tet fag­per­son­er der arbe­jder med udsat­te unge
7. feb­ru­ar 2023/af david­mad­sen

Forældreforedrag

Psykolog- og læge­huset, Dabeco ønsker at alle fam­i­li­er får mulighed for at reflek­ter­er på en menings­fuld måde over skær­mens betyd­ning for fam­i­lieliv­et, sund­hed, trivsel, fysisk samvær og søvn.
6. feb­ru­ar 2023/af david­mad­sen

Foredrag for lærere og pædagoger

Dabeco ønsker at klæde fag­per­son­er på ift. dig­i­tal dan­nelse, skærme, com­put­er­spil og sociale medier
6. feb­ru­ar 2023/af david­mad­sen

Vi tilbyder alle skoler og institutioner at blive certificeret i sunde mobil- og digitale vaner

En cer­ti­fi­cer­ing i sunde mobil- og dig­i­tale van­er giv­er omver­den et sig­nal om, at her er elev­ernes dig­i­tale van­er i fokus.
6. feb­ru­ar 2023/af david­mad­sen

Kronik i Information — Derfor er techindustrien så svær at hamle op med som forælder

Techin­dus­trien anser vores børn som de objek­ter hvor­fra de kan tappe råda­ta, og der­fra sælge til 3 parts virk­somhed­er. Det er på tide at poli­tik­erne vågn­er op og regulerer.
6. feb­ru­ar 2023/af david­mad­sen

Podcast med David Madsen og Thomas Pape

David Mad­sen taler med Thomas Pape om techde­signs, for­ret­ningsmod­eller og sam­men­hæn­gen til den mas­sive mis­trivsel vi er vidne til.
30. novem­ber 2022/af david­mad­sen

Techindustrien anser os som objekter

Gam­ing og sociale medi­er arbe­jder ud fra en for­ret­ningsmod­el, hvor men­nes­ket ans­es som et objekt de kan tømme for viden om inter­ess­er, social sta­tus, økono­mi etc. — der­fra bliv­er denne viden sol­gt til eksterne virksomheder
31. okto­ber 2022/af david­mad­sen
Se flere

Samarbejdspartnere

 

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aftenshowet
Go’ mor­gen Danmark
Luksusfælden
Metronome
SPIONERNE BAG SKÆRMEN
10 dage i fortiden

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritidsordning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børnehus
Sen­geløse privatskole
Undervisningsministeriet
Hun­dest­ed skole
Vest­byen friskole
Forenin­gen for grøn­landske børn
Daregender
Hund­slund e‑sport
MARY FONDEN

Kold­ing sygehus
Hol­bæk psykiatri
Esrum kost og friskole
Søstjerneskolen
Basen

Social­styr­lesen
Fælles­forenin­gen for psyko­an­a­lytiske og ana­lytiske psykoterapier

+ mange flere

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed konferencen
Psykol­o­gisk summercamp
Inter­na­tion­al psychologycamp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters konference
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR frederiksberg
Danske psykodynamikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty College
Aarhus Byråds udvalg

MARY Fonden