Seneste nyt

Neden­for kan du læse de sen­este nyhed­er fra Dabeco

Nyheder

Læs de sen­este nyhed­er fra Dabeco.

Foredrag på Ejby Private Børnehaver

Vores bud er: Dig­i­tale medi­er er ikke neu­trale. De manip­ulerer, fasthold­er og afhold­er os derved fra at gøre de ting som er vigtige.
9. sep­tem­ber 2022/af davidmadsen

Vi skriver om det meningsfulde i livet — hvad det er må folk selv vurdere

Vi mis­ter mulighe­den for at leve menings­fulde liv, og vi ønsker at genetablere tilknyt­nin­gen til det menings­fulde liv.
8. sep­tem­ber 2022/af davidmadsen

vores børns barndom er blevet et anliggende tech råder over

Effek­ten er naturligvis, at vi til dels har gjort vores børns barn­dom til et anliggende techin­dus­trien råder over.

Og i min­dre grad et anliggende til dem som har for­stand på hvad en god barn­dom inde­bær­er — nem­lig pæd­a­goger, lærere og forældre.
8. sep­tem­ber 2022/af davidmadsen

Oplæg om småbørns skærmvaner

Ifølge Daniel Stern, så fødes bar­net til at se ca. 45 cm, hvilket svar­er til afs­tanden mellem morens bryst op til morens øjne.
Småbar­net udvikler sig ekstremt meget i de første lev­emåned­er gen­nem øjenkon­takt, ansigts­duet­ter og pludren.
8. sep­tem­ber 2022/af davidmadsen

Ny EU lovgivning vil gøre det ulovligt at høste børns data

Ny EU lov­givn­ing giv­er fri­he­den tilbage til børn og unge, således de kan leve det liv de ønsker og ikke det liv techin­dus­trien ønsker de skal leve.
23. april 2022/af davidmadsen

Workshop med fagpersonerne på Fanefjord fondens bosteder

Dabeco skulle hjælpe fag­per­son­erne på Fane­fjord Fondens bost­ed­er med, at nå ind til de unge som gamer meget og som har et prob­lema­tisk for­brug af sociale medier
20. april 2022/af davidmadsen

Gamere bliver ofte forstyrret selv når de prøver at levere et reelt stykke arbejde

Gamere bliv­er jævn­ligt forstyrret for­di noti­fika­tion­er fra HHV. STEAM, YOUTUBE eller Dis­cord kon­stant trækker dem væk fra det de egentlig har sat sig for.
5. april 2022/af davidmadsen

Et oplæg hos PPR på Frederiksberg gav følgende tanker:

Vi lær­er altid meget når vi er ude, men hos PPR var indsparkene virke­lig gode.
28. marts 2022/af davidmadsen

Vi afholder nye foredrag — En opsummering fra PPR på frederiksberg

Vi ønsker at hjælpe fag­per­son­er med at opnå kend­skab til virkn­ings­fulde sam­tale­greb ift. dig­i­tale unge.
26. marts 2022/af davidmadsen

Undgåelsesadfærd, gaming og sociale medier

Du kan bruge gam­ing og sociale medi­er som undgåelsesad­færd, men hvis adfær­den fastholdes risik­er­er den at blive til lidelse.
7. marts 2022/af davidmadsen

Tonen har altid været hård online

Tonen har altid været hård online — måske skal vi gen­tænke hvor­dan vi kan skabe sun­dere samtaler
28. feb­ru­ar 2022/af davidmadsen

Meningsløshed og gaming

Meningsløshe­den vokser i takt med at livet leves inkon­gru­ent til det som bety­der noget
8. feb­ru­ar 2022/af davidmadsen

Det er en usynlig målgruppe.

En usyn­lig mål­gruppe kan forsvin­de fra alle hjælpe­in­stanser, men det bety­der ikke at de ikke eksis­tere. Det bety­der blot at de har svært ved at få fodfæste.
31. jan­u­ar 2022/af davidmadsen

Samtalegreb fra praksis — hvornår man kan nå ind til unge hvis liv primært er digitalt

Sådan kan du nå ind til en ung, hvis liv primært er digitalt
24. jan­u­ar 2022/af davidmadsen

“Samtalerne har ændret mit liv” — Hvordan vi griber en samtale an.

Få inspi­ra­tion til dine samtaler
22. jan­u­ar 2022/af davidmadsen

Vores klienter flygter fra ubehag gennem spil og sociale medier — bagsiden er at de også flygter fra meningsfuldhed

Vores klien­ter fly­gter fra ube­hag ved hjælp af com­put­er­spil og sociale medi­er. Bagsi­den er, at de også fly­gter fra meningsfuldhed.
1. decem­ber 2021/af davidmadsen

Lever vi det familieliv vi ønsker?

Skær­men udfor­dr­er fam­i­lieliv­et, og vi har i højere grad end tidligere brug for at stille os selv spørgsmålet: Er det i overensstem­melse med det vi ønsker?
1. decem­ber 2021/af davidmadsen

Gamingafhængighed findes!

Du kan godt være afhængig af com­put­er­spil selvom det er et symp­tom på depres­sion eller angst. Det er WHO ene og alene der bestem­mer vores diag­nose­man­u­al, og de har anerk­endt gam­ingdis­or­der som en offi­ciel psyki­a­trisk lidelse
28. okto­ber 2021/af davidmadsen
Se flere

Samarbejdspartnere

 

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aftenshowet
Go’ mor­gen Danmark
Luksusfælden
Metronome

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritidsordning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børnehus
Sen­geløse privatskole
Undervisningsministeriet
Hun­dest­ed skole
Vest­byen friskole
Forenin­gen for grøn­landske børn
Daregender
Hund­slund e‑sport

Kold­ing sygehus
Hol­bæk psykiatri
Esrum kost og friskole
Søstjerneskolen
Basen

Social­styr­lesen
Fælles­forenin­gen for psyko­an­a­lytiske og ana­lytiske psykoterapier

+ mange flere

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed konferencen
Psykol­o­gisk summercamp
Inter­na­tion­al psychologycamp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters konference
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR frederiksberg
Danske psykodynamikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty College
Aarhus Byråds udvalg