Vi tilbyder alle skoler og institutioner at blive certificeret i sunde mobil- og digitale vaner

Certificering i sunde digitale vaner

Til skoler, institutioner og organisationer

Dabeco tror på, at et afbal­anceret skærm­for­brug er en nød­vendig kilde til et liv med trivsel og moti­va­tion. Dabeco tilby­der insti­tu­tion­er at kval­i­fi­cere medar­be­jderne til at under­støtte sunde dig­i­tale van­er til alle børn og unge

 

Hvad er en certificering i sunde digitale vaner?

Dabeco tilby­der insti­tu­tion­er en unik mulighed for at blive cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale van­er. Dette er en mulighed for at blive en insti­tu­tion, hvor for­nuftige og vel­re­flek­ter­erede skær­mak­tiviteter er i højsædet. Vi tror på, at de rette pæd­a­gogiske reflek­sion­er vedr. børn og unges dig­i­tale liv — vil vi se flere men­nesker, der dyrk­er ven­sk­aber, sunde aktiviteter og får øget moti­va­tion og lyst til læring.

Cer­ti­fi­cerin­gen bety­der, at insti­tu­tio­nen i sin hel­hed får fokus på såv­el de værdier som de skyg­gesider, der find­es i den dig­i­tale ver­den. Der­til får medar­be­jderne på insti­tu­tio­nen mulighed for at fastlægge menings­fulde dig­i­tale skær­m­van­er der pass­er til lige nøjagtig deres insti­tu­tion. Fokus for hele cer­ti­fi­cerin­gen er at værne om børn og unges men­tale sund­hed og deres moti­va­tion læring, sociale fæl­lessk­aber og fritidsinteresser.

 

Den certificerede institution sender således et klart signal til omverden, til brugerne, til familierne, til medarbejderne, til køber-kommuner og politikerne om, at de har en skærpet opmærksomhed på de unges digitale liv. 

 

Hvorfor vælge at blive certificeret i sunde digitale vaner?

Danske børn og unge oplever mis­trivsel som ikke er set tidligere. Vi ved fra sund­hedsstyrelsens forskn­ing, at sociale medi­er og skær­mak­tiviteter har neg­a­tiv effekt på de unges søvn. Vi ved ud fra sta­tis­tik fra insti­tut for folke­sund­hed, at børn og unge aldrig har set hinan­den min­dre i den fysiske ver­den – kun 7% og 13% af hhv. 15 årige piger og drenge ses regelmæs­sigt fysisk efter skole. Vi ved at under 25% af børn og unge mellem 11–15 år lever op til sund­hedsstyrelsens anbe­falinger for fysisk aktivitet. Vi ved sam­tidig også, at danske børn og unge har ver­dens reko­rd i at sid­de foran en skærm.

Vi ved at techgi­gan­terne imple­menter­er meget virkn­ings­fulde adfærds­de­signs primært ud fra et økonomisk incitament.

Med en cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er vil medar­be­jderne blive kval­i­fi­cerede til at møde de udfor­dringer, der kom­mer med børn og unges skærm­for­brug. Det vil sige, at medar­be­jderne får et indgående kend­skab til skærmenes rolle i børn og unges liv – på godt og ondt. Medar­be­jderne skal desu­den reflek­tere over alt fra:

skærmtider i insti­tu­tio­nens åbn­ingstider, billed­del­ing, den gode tone online, alder­smærkede spil samt alter­na­tive for­mer for aktiviteter, online radikalis­er­ing, krænk­ende dig­i­tal adfærd, com­put­er­spilsafhængighed + hvornår bliv­er skær­men et prob­lem, den menings­fulde sam­tale om skær­mak­tiviteter + meget mere. 

Oplægsh­old­erne består af én læge og to psykologer, der alle har et bredt kend­skab til børn og unges dig­i­tale liv. De har siden 2016 beskæftiget sig indgående med skær­mak­tiviteter og hjulpet folk til at nav­igere i en dig­i­tal tid.

Vi vil forsøge at få pressedækn­ing, så insti­tu­tio­nen vil blive kendt for at have sunde dig­i­tale vaner.

Praktisk om kurset

Kurset strækker sig over 4 timer inkl. frokost­pause til fag­per­son­alet på skolen eller institutionen.

Foru­den et medar­be­jderkur­sus bliv­er foræl­drene inviteret ind til et foræl­drefore­drag dig­i­tale medi­er. Slut­teligt afholdes et fore­drag for insti­tu­tio­nens børn og unge. Cer­ti­fi­cerin­gen gælder i 3 år, hvorefter insti­tu­tio­nen skal have et 2 timers brushup kursus.

Insti­tu­tio­nen får et fysisk mess­ingskilt samt et virtuelt emblem, hvor­på det fremgår at skolen er cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale vaner.

Efter aftale kan kur­sis­terne få et diplom for delt­agelse i kurset.

Kursets foredragsholdere

Teamet i psykolog- og læge­huset, Dabeco sikr­er, at det altid er autoris­erede psykologer og læger der står for at føre insti­tu­tio­nen sikkert mod sunde dig­i­tale vaner.

Vi glæder os til at høre fra jer!