Indlæg

Vores foredragsfolder kan nu downloades

Psykolog- og læge­huset har fået ny fore­drags­fold­er, og den kan down­load­es lige her.

Hvis din skole, insti­tu­tion eller behan­dlings­cen­ter søger fore­drag om emn­er såsom børn og unge, afhængighed af com­put­er­spil, prob­lema­tisk brug af sociale medi­er og dig­i­tale medi­er, kan du finde brochuren til down­load her.

Fore­drags­fold­er

Digital dannelse i Rødovre PPR

Debat mellem Andreas Lieberoth og David Mad­sen om skærme i udsat­te børn og unges liv.

Com­put­er­spil og Sociale medi­er kan af forskel­lige årsager med­føre en afhængighed, hvor prisen hverken er økonomisk ruin eller biol­o­gisk for­fald, men i stedet betales med forbindelser. Det kan være øde­lagte forbindelser til arbe­jds­markedet, uddan­nelsessys­temet eller ven­ner og fam­i­lie og i afhængiges til­fælde som oftest en bland­ing. Områder som er vitale for men­neskers men­tale sundhed.

Dette kan være en vanske­lig opgave, da skærme på mange måder synes at have overtaget unge og unge-vok­snes  fritidsin­ter­ess­er, hvilket i sid­ste ende kan føre til et liv på offentlig forsørgelse, skolevæ­gring eller iso­la­tion fra fysiske fæl­lessk­aber. Denne iso­la­tion kan med­føre, at unge og unge-vok­snesøger læn­gere og læn­gere ind de virtuelle fæl­lessk­aber, hvor de eksponeres for had­fyldte ytringer og ekstreme holdninger.

Bedre psykiatri

Alt fra WHO’s nye diag­nose, com­put­er­spilsafhængighed, til ekstreme fora som 4Chan, sub­sider på Red­dit og 8Chan bliv­er grundigt belyst — Vi kom­mer ind på groom­ing, dig­i­tale krænkelser og meget mere. Fore­draget kom­mer omkring nye virkemi­dler i arbe­jdet med en mål­gruppe som ofte er fysisk isol­eret og ofte uden­for beskæftigelse eller uddannelse. 

Det bety­der, at fag­per­son­er i sti­gende grad er i berøring med men­nesker, for hvem com­put­er­spil og sociale medi­er udgør en reel sund­hedsmæs­sig risiko og belastning.

Com­put­er­spil og Sociale medi­er kan af forskel­lige årsager med­føre en afhængighed, hvor prisen hverken er økonomisk ruin eller biol­o­gisk for­fald, men i stedet betales med forbindelser. Det kan være øde­lagte forbindelser til arbe­jds­markedet, uddan­nelsessys­temet eller ven­ner og fam­i­lie og i afhængiges til­fælde som oftest en bland­ing. Områder som er vitale for men­neskers men­tale sundhed.

 

Dette er temaet for dagen ved Bedre psykiatri

Idrætscertificerede daginstitutioner — idrættens hus

Vi sæt­ter fokus på at skabe et analogt ånde­hul i en dig­i­tal tidsalder.

Oplev 5 inspir­erende kvarter­er med spæn­dende oplæg, der udfor­dr­er din viden om det dig­i­tale land­skab og præsen­ter­er konkrete bud fra WHO. Vi vil også dykke ned i for­ret­ningsmod­ellerne og diskutere, hvor­dan vi kan hjælpe dagin­sti­tu­tion­er og facilitere den svære sam­tale med forældrene.

Få anbe­falinger til, hvor­dan du bedst støt­ter og guider foræl­drene i deres rolle, mens vi sæt­ter fokus på 0–6 års området og inklud­er­er per­son­alet fra SFO-området. Vi ønsker at skabe en fælles forståelse for, hvor­dan børns liv kan beriges, og hvor­dan vi kan ind­drage per­son­alet i denne udvikling.

Tag med os på en rejse ind i hjer­nens neu­ro­bi­ol­o­giske vin­duer, hvor vi lær­er at tale ind i børnenes hid­sighed og lær­er at forstå det dopamin­sys­tem og de udviklingsmæs­sige vinduer.

Husum/Brønshøj sundhedsudvalg — alle kan tilmelde sig

Dagens arrange­ment inklud­er­er ca. 70 medar­be­jdere fra lokalforeninger, skol­er og for­valt­ninger. Dig­i­tal dan­nelse med føl­gende point­er og aktiviteter vil blive præsenteret:

 1. Kor­tere oplæg fra 17.10–18.00 af David Mad­sen, der er autoris­eret psykolog, medlem af netvær­ket “Tech og Trivsel” samt bør­ne­sagkyn­digt medlem af medierådet for børn og unge. 
  • Oplægget vil fokusere på de afledte effek­ter af mas­sivt skærm­brug og under­søge dets betyd­ning for hjer­nens udvikling, søvn, fysisk samvær og fysisk aktivitet.
  • Diskus­sion om, hvilket ans­var man har for at sikre plads til sunde aktiviteter som foreninger og skol­er i en tid med dig­i­tale medier.
 2. Grup­pear­be­jde fra 18.00–19.00 med føl­gende spørgsmål: 
  • Hvad gør I allerede for at sikre en sund bal­ance i jeres institution?
  • Hvad kan I gøre fremadrettet?
  • Hvad er de vok­snes ansvar?
  • Hvor­dan kan vi sikre, at børn og unge oplever fri­hed til at være børn på deres egne betingelser og kun bruger skær­men, når de selv ønsker det og ikke når techin­dus­trien ønsker det?
  • Hvor­dan håndter­er man den svære sam­tale med foræl­drene om børnenes skærmbrug?

Debatten om småbørns skærmbrug bør vendes på hovedet

Vi men­er at vi bør vende hele debat­ten på hov­edet og spørge os selv følgende:

Hvad har børn brug for?

Har småbørn brug for, at sid­de med en skærm?

Under­støt­ter skærm­bruget (uagtet hvad det er skær­men bruges til), hvad vi ved om den gode småbørnsudvikling?

Under­støt­ter skær­men sprogti­leg­nelsen (bedre end analoge aktiviteter)?

Hvis svaret er nej, så men­er jeg ikke at man skal beg­y­n­de at ind­føre Ipads i børnehaver/vuggestuer.

Når skærmti­den desu­den har neg­a­tive kon­sekvenser for bar­nets hjerneud­vikling, så synes jeg vi har et ans­var for at sige: “Småbørn skal IKKE blive mødt af en Ipad når de møder ind i vuggestuen/børnehaven.

Småbørn kan med fordel mødes af en smilende, plu­drende og leg­ende pæd­a­gog der hjælper bar­net igang med fysiske lege med alle de andre småbørn.

Bar­net skal mødes af en pæd­a­gog der tager bar­net op og giv­er det en kæmpe krammer.

For det er sådan småbørn blandt andet udvikler sig og medu­vikler en ontol­o­gisk sikkerhed.

https://lnkd.in/ek-U-eX5

Vi tilbyder alle skoler og institutioner at blive certificeret i sunde mobil- og digitale vaner

Certificering i sunde digitale vaner

Til skoler, institutioner og organisationer

Dabeco tror på, at et afbal­anceret skærm­for­brug er en nød­vendig kilde til et liv med trivsel og moti­va­tion. Dabeco tilby­der insti­tu­tion­er at kval­i­fi­cere medar­be­jderne til at under­støtte sunde dig­i­tale van­er til alle børn og unge

 

Hvad er en certificering i sunde digitale vaner?

Dabeco tilby­der insti­tu­tion­er en unik mulighed for at blive cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale van­er. Dette er en mulighed for at blive en insti­tu­tion, hvor for­nuftige og vel­re­flek­ter­erede skær­mak­tiviteter er i højsædet. Vi tror på, at de rette pæd­a­gogiske reflek­sion­er vedr. børn og unges dig­i­tale liv — vil vi se flere men­nesker, der dyrk­er ven­sk­aber, sunde aktiviteter og får øget moti­va­tion og lyst til læring.

Cer­ti­fi­cerin­gen bety­der, at insti­tu­tio­nen i sin hel­hed får fokus på såv­el de værdier som de skyg­gesider, der find­es i den dig­i­tale ver­den. Der­til får medar­be­jderne på insti­tu­tio­nen mulighed for at fastlægge menings­fulde dig­i­tale skær­m­van­er der pass­er til lige nøjagtig deres insti­tu­tion. Fokus for hele cer­ti­fi­cerin­gen er at værne om børn og unges men­tale sund­hed og deres moti­va­tion læring, sociale fæl­lessk­aber og fritidsinteresser.

 

Den certificerede institution sender således et klart signal til omverden, til brugerne, til familierne, til medarbejderne, til køber-kommuner og politikerne om, at de har en skærpet opmærksomhed på de unges digitale liv. 

 

Hvorfor vælge at blive certificeret i sunde digitale vaner?

Danske børn og unge oplever mis­trivsel som ikke er set tidligere. Vi ved fra sund­hedsstyrelsens forskn­ing, at sociale medi­er og skær­mak­tiviteter har neg­a­tiv effekt på de unges søvn. Vi ved ud fra sta­tis­tik fra insti­tut for folke­sund­hed, at børn og unge aldrig har set hinan­den min­dre i den fysiske ver­den – kun 7% og 13% af hhv. 15 årige piger og drenge ses regelmæs­sigt fysisk efter skole. Vi ved at under 25% af børn og unge mellem 11–15 år lever op til sund­hedsstyrelsens anbe­falinger for fysisk aktivitet. Vi ved sam­tidig også, at danske børn og unge har ver­dens reko­rd i at sid­de foran en skærm.

Vi ved at techgi­gan­terne imple­menter­er meget virkn­ings­fulde adfærds­de­signs primært ud fra et økonomisk incitament.

Med en cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er vil medar­be­jderne blive kval­i­fi­cerede til at møde de udfor­dringer, der kom­mer med børn og unges skærm­for­brug. Det vil sige, at medar­be­jderne får et indgående kend­skab til skærmenes rolle i børn og unges liv – på godt og ondt. Medar­be­jderne skal desu­den reflek­tere over alt fra:

skærmtider i insti­tu­tio­nens åbn­ingstider, billed­del­ing, den gode tone online, alder­smærkede spil samt alter­na­tive for­mer for aktiviteter, online radikalis­er­ing, krænk­ende dig­i­tal adfærd, com­put­er­spilsafhængighed + hvornår bliv­er skær­men et prob­lem, den menings­fulde sam­tale om skær­mak­tiviteter + meget mere. 

Oplægsh­old­erne består af én læge og to psykologer, der alle har et bredt kend­skab til børn og unges dig­i­tale liv. De har siden 2016 beskæftiget sig indgående med skær­mak­tiviteter og hjulpet folk til at nav­igere i en dig­i­tal tid.

Vi vil forsøge at få pressedækn­ing, så insti­tu­tio­nen vil blive kendt for at have sunde dig­i­tale vaner.

Praktisk om kurset

Kurset strækker sig over 4 timer inkl. frokost­pause til fag­per­son­alet på skolen eller institutionen.

Foru­den et medar­be­jderkur­sus bliv­er foræl­drene inviteret ind til et foræl­drefore­drag dig­i­tale medi­er. Slut­teligt afholdes et fore­drag for insti­tu­tio­nens børn og unge. Cer­ti­fi­cerin­gen gælder i 3 år, hvorefter insti­tu­tio­nen skal have et 2 timers brushup kursus.

Insti­tu­tio­nen får et fysisk mess­ingskilt samt et virtuelt emblem, hvor­på det fremgår at skolen er cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale vaner.

Efter aftale kan kur­sis­terne få et diplom for delt­agelse i kurset.

Kursets foredragsholdere

Teamet i psykolog- og læge­huset, Dabeco sikr­er, at det altid er autoris­erede psykologer og læger der står for at føre insti­tu­tio­nen sikkert mod sunde dig­i­tale vaner.

Vi glæder os til at høre fra jer! 

Foredrag Kildegård skolen

Indhold og aperitif til foredraget d. 31.1

 

Hvorfor vi skal huske det betydningsfulde – i en tid med digitale medier

At huske det betyd­nings­fulde i en dig­i­tal tid, er en vigtig forud­sæt­ning for at udleve et liv med plads til trivsels­frem­mende og sunde aktiviteter og rela­tion­er. Der­for han­dler sunde skær­m­van­er også om evnen til at løs­rive sig skær­men, da tiden brugt dig­i­talt ofte kan over­skygge det sunde liv med skole, fritidsin­ter­ess­er, arbe­jde, og tæt tilknyt­ning til sine nære rela­tion­er, herun­der sin fam­i­lie og gode venner.

Den dig­i­tale indus­tri er udgjort af en lang række Adtech virk­somhed­er. Alt fra sociale medi­er til gamingin­dus­trien tjen­er deres penge ved at sælge brugerens data. Dvs. viden om brugerens inter­ess­er, køn, socioøkonomisk sta­tus etc. Denne viden sæl­ger plat­formene videre til tred­jeparts virk­somhed­er som der­fra kan mål­rette annon­cer og reklamer til lige netop den mål­gruppe de ønsker.

For at kunne høste mest mulig viden om brugeren kræver det, at brugeren bruger mest mulig tid på lige netop deres plat­form, og der­for er der i samtlige spil og sociale medi­er installeret en lang række velimple­menterede fastholdelsesdesigns.

Og det har en pris.

Dan­mark er det land i Europa, hvor børn og unge er mindst fysisk aktive, er mindst fysisk-sam­men efter skole og sam­tidig er vi det land, hvor børn og unge sid­der mest foran en skærm.

Vi ønsker, at hjælpe fam­i­li­er med at etablere sunde skær­m­van­er der efter­lad­er plads til nærvær, fordy­belse, sved på pan­den og gode grin.

Vi vil med dette oplæg tilbyde reflek­sion­er og gå i dia­log om han­dlean­vis­ninger ift. hvor­dan man som fam­i­lie kan gen­finde hinan­den i en tid med dig­i­tale medi­er. Alle fam­i­li­er har fort­jent at trives både dig­i­talt og analogt.

Københavns Universitet — debatarrangement

Kur­sus­grup­pen i KBH er klar med to nye debat­fore­drag på insti­tut for psykologi.
9. feb­ru­ar får vi besøg af David Mad­sen og Math­ias Nim­gaard Larsen, som vil gøre os klogere på psykolo­gens rolle, når det kom­mer til børns dig­i­tale vaner.

Psykolog- og læge­huset skal debat­tere spørgsmålet: Psykolo­gens rolle i en tid med dig­i­tale medier.

David Mad­sen er autoris­eret psykolog, og vil indgå i debatten.

Podcast med David Madsen og Thomas Pape

Psykolog David Mad­sen fold­er hans gode råd og store viden om techvirk­somhed­ers for­ret­ningsmod­eller. Det er et must-hear inter­view, hvis du har inter­esse for men­tal sund­hed, dig­i­tale van­er, søvn, unges trivsel og meget meget mere. David Mad­sen kom­mer omkring techde­signs, for­ret­ningsmod­eller og mistrivsel.

https://spine.dk/psykolog-david-madsen/

 

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.