Foredrag for unge i udskolingen — sunde skærmvaner

I fredags bad psykologerne Rebec­ca Poulsen og David Mad­sen udskoleelev­erne på Sten­løse pri­vatskole drøfte føl­gende:

Hvor­dan ser et liv med sunde skær­m­van­er ud? I fam­i­lien, i skolen og blandt ven­nerne?

Dette skal ses i rela­tion til sund­hedsstyrelsens rap­port fra august 2019 og de sta­tis­tikker der peger på, at danske unge er mindst fysisk sam­men med ven­ner efter skole og sid­der mest foran en skærm ift. unge i resten af europa.

Og hold op nogle gode og veloverve­jede svar der kom.

- Vi kunne lave lek­ti­er sam­men efter skole

- Skolen kunne sørge for at vi var mere fysisk aktive

- Vi kunne aftale med fam­i­lien at vi ikke har tele­fon­er ved mid­dags­bor­det

Tak til Sten­løse pri­vatskole for en dag med virke­lig mange inter­es­sante diskus­sion­er elev­erne i mellem.

Dig­i­tal dan­nelse han­dler om mere og andet end det som foregår bag skær­men.
Det er også evnen til at løs­rive sig skær­men og investere tid i de men­nesker som bety­der noget og de aktiviteter som er menings­fulde.

Familieterapeuternes årlige konference — workshop om samtastrategier med børn, unge og deres familier

Strate­gi­er, inter­ven­tion­er og forståelse af det usunde for­brug af gam­ing og SoMe.

I tirs­dags havde læge, Cecilie Fed­er­spiel og psykolog, David Mad­sen fornø­jelsen af at delt­age til fam­i­li­eter­apeuternes årlige kon­fer­ence, hvor vi gav ind­b­lik i virkn­ings­fulde sam­talestrate­gi­er og inter­ven­tion­er i arbe­jdet med børn, unge og deres fam­i­li­er hvor skær­men er gen­stand for kon­flik­ter, mis­trivsel og skolevæ­gring.

Digital dannelse skal også handle om at løsrive sig skærmene

Com­put­er­spil er et godt sted at mødes og have det sjovt med ven­nerne, men i det omfang som danske børn spiller bliv­er det på bekost­ning af deres fysiske og men­tale sund­hed.

Dan­mark er det land i europa, hvor børn sid­der længst tid foran en skærm, og sam­tidig er vi det land i Europa hvor børn er mindst fysisk aktive.

Danske børn i alderen 11–15 år er inak­tive 11,25 timer dagligt. De sover en time min­dre end for 20 år siden.
10% spiller com­put­er­spil i mere end 40 timer ugentligt. Der­til lægges tele­fon­for­brug og andre skærm­re­laterede aktiviteter.

Vi har et ans­var som vok­sne, som poli­tikere, som læger, psykologer, lærere og pæd­a­goger til at sikre et godt bør­ne­liv med et mere afbal­anceret skærm­for­brug end hvad vi ser i dag.

Vi vil gerne slå et slag for at den dig­i­tale dan­nelse også skal omhan­dle evnen til at løs­rive sig skærmene.

Det britiske parlament vil have spiludbyderne til at finansiere forskning i computerspilsafhængighed

Så sker det endelig (desværre ikke i Dan­mark).

Den britiske regering vil nu have spilud­viklerne til at bidrage til, at hjælpe men­nesker der lid­er af com­put­er­spilsafhængighed. Investere i forskn­ing der under­søger de harm­fulde effek­ter der kom­mer af at spille meget, samt ind­satser der beskyt­ter sår­bare unge mod com­put­er­spilsafhængighed.

Danske poli­tikere er alt­så bagude, og i stedet for at sikre et mere sundt gamin­gu­nivers så er vi i stedet i gang med at lave en nation­al e‑sport­s­plan med føl­gende skriv: “Så længe esporten ikke anerk­endes bredt

i sam­fun­det, vil det være svært at ind­fri de mange poten­tialer og mulighed­er i sporten, da det gør det min­dre

attrak­tivt for spon­sor­er og inve­stor­er at træde til, lige­som foræl­dre vil tøve med at bakke op om deres børns

inter­esse i esport og lade dem dyrke deres pas­sion”.

Måske er der en grund til at den ikke anerk­endes bredt af sam­fun­det og foræl­dre. Foræl­drene kan netop se at deres børn ikke trives med alt for meget gam­ing.

Vi er det land i europa hvor børn spiller mest com­put­er

Læs rap­porten her:

Nyt forældrearrangement om massivt computerspilsforbrug i unge menneskers liv

Gå-hjem-møde om computerspil i unge menneskers liv

 

Mandag den 14. okto­ber kl. 18.00 — 20.00. v. psykologerne David Mad­sen og Rebec­ca Poulsen.

 

Kom til en spæn­dende og lærerig aften i sel­skab med andre som er foræl­dre til én som spiller meget com­put­er.

 

Dan­sk Behan­dling for Com­put­er­spil- og Onlin­eafhængighed inviter­er 8 foræl­dre til gå-hjem-møde i Borg­er­gade 38 st. tv, 1300 Køben­havn K.

Denne aften vil I få et nuanceret oplæg om com­put­er­spillenes skyg­gesider samt den vær­di de kan bringe i men­neskers liv. Oplægget vil blive afholdt af psykolog og stifter af Dabeco, David Mad­sen.

 

Efter­føl­gende er der god tid til en uformel erfar­ing­sud­vek­sling, faciliteret af psykolog, Rebec­ca Poulsen, som til dagligt har sam­taler med foræl­dre og unge men­nesker.

 

Tilmelding

Tilmeld­ing sker på kontakt@dabeco.dk og betal­ing sker på Mobile­Pay 62783, begge sen­est 9. okto­ber.

Arrange­mentet koster 150 kr. pr. per­son, og der vil blive serveret kaffe, te og snacks.

 

Vi glæder os til at se jer!

Digital dannelse er også det som foregår væk fra skærmen

Manfred Spitzer og en god konference om internettet

Først og fremmest vil jeg gerne takke for et rigtig flot arrange­ment ved Tivoli Con­gress.

Det var spæn­dende for en gangs skyld at sid­de som lyt­ter til en glim­rende debat om unges trivsel på net­tet..

Men det mest inter­es­sante var fak­tisk at høre Man­fred Spitzer. En tysk hjerne­forsker og psyki­ater som for­t­alte vidt og bredt om de mange bivirkninger et mas­sivt skærm­for­brug har for særligt vores børn og unge. Det er ikke første gang, at jeg hør­er Man­fred Spitzer, men denne gang skulle han tale over­for fremtræ­dende teknologibege­jstrede pro­fes­sionelle som hver dag arbe­jder for at fremme dig­i­talis­erin­gen i Dan­mark.

Man­fred Spitzer lod sig dog ikke mærke af, at der for­mentlig var mange kri­tiske lyt­tere derude, og for­t­alte vidt og bredt om de mange kon­sekvenser der kan være for særligt børn og unges hjerneud­vikling, deres fysiske hel­bred samt deres emo­tionelle (mis)trivsel. Og hans point­er gik rent ind blandt pub­likum, hvilket jeg tolk­er som et tegn på, at folk der arbe­jder for at fremme teknolo­gi også ser bagsi­den af det mas­sive skærm­for­brug vi har i Dan­mark.

Jeg kender efter­hån­den Man­fred Spitzer ganske godt, og fik fornø­jelsen af at tale med ham i ca. en time efter hans oplæg. Han var meget nys­ger­rig på, hvor­dan det går med børn og unges fysiske hel­bred og skær­m­van­er i Dan­mark. Jeg måtte desværre fortælle ham, at det ikke går særlig godt.

Vi slår nem­lig uheldige euro­pareko­rder i alt for meget usundt:


Hvordan ser børns skærmforbrug ud i Danmark?

Vi er det mest dig­i­talis­erede land i ver­den. Ingen skol­er er mere dig­i­talis­erede end danske skol­er. Men er det udelukkende en pos­i­tiv ting?

  •  Vi er det europæiske land hvor børn og unge er mindst fysisk aktive med 11,25 timers gen­nem­snitlig inak­tivitet dagligt. Sund­hedsstyrelsen kalder det alarmerende at danske børn har så lidt fysisk aktivitet i deres hverdag. Under 25% af danske børn lever op til sund­hedsstyrelsens anbe­falinger for fysisk aktivitet.
    • Sund­hedsstyrelsen påpeger at skærmene er en årsag til børns inak­tive livsstil.

 

  • Vi er det land i Europa hvor børn sid­der mest foran en skærm. 10% af danske teenage­drenge spiller com­put­er­spil 40 timer eller mere hver uge. Der­til bruger de deres tele­fon et sted mellem 1,5–3 timer dagligt. Slut­teligt er der skærm­for­brug ved skolear­be­jde, youtube, twitch dis­cord og selvføl­gelig de sociale medi­er.

 

  • Vi er det land i Europa hvor børn og unge ser hinan­den mindst efter skole — blot 7% af danske drenge og blot 13% af danske piger i skolealderen ser deres ven­ner fysisk efter sko­letid.

 

  • Vi har en epi­de­mi af stress, angst og depres­sion men vi man­gler at nuancere vores syn på hvor­for. Som sam­fund har vi fokus på tests i skolen, normeringer i børne­haver og lig­nende. Og med rette. Vi skal bare ikke glemme at se på måden hvor­på børn og unge i Dan­mark lever liv.

Et liv afskåret fra den fysiske ver­den vil over tid med­føre mis­trivsel, depres­sive tanker samt stress og angst. Disse diag­noser er ikke noget som falder ned fra himlen, og så vågn­er du plud­selig op en dag og er depres­siv. Depres­sive tanker opstår for­di du over tid neg­liger­er det som er væsentligt. Det kan være at være sam­men med ven­nerne efter skole, investere tid i omsorgsper­son­er og være fysisk aktiv.

  • Rock­wool­fonden lavede en under­søgelse som kon­klud­erede at børn og unge oplevede mis­trivsel som et symp­tom på et liv uden fysisk aktivitet og for meget skærmtid.

Dabeco certificerer skoler og institutioner i sund skærmpolitik

I vores optik er dig­i­tal dan­nelse også evnen til at løs­rive sig de farverige skærme. Det er evnen til at se hinan­den i øjnene, at lege fysisk sam­men. At opleve glæ­den ved bevægelse, og ikke mindst samværet med fam­i­lie og ven­ner.

I vores cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik stiller vi spørgsmål som, hvad gør I hvis et barn har haft en dårlig oplevelse på net­tet? Hvor­dan håndter­er man som fag­per­son eller foræl­dre ufriv­il­lig billed­del­ing blandt børnene?, hvilken dig­i­tal mobbe­poli­tik vil være hen­sigtsmæs­sig at ind­føre i jeres insti­tu­tion? Hvor­dan kan skærme fremme et pædao­gogisk mål?

Men vi stiller også spørgsmål som. Hvor­dan sikr­er I at børnene får rørt sig?, hvor­dan vil I sikre at de ser hinan­den også uden for skolen?, Hvor­dan får i foræl­drene med ombord?, Hvor­dan kan man snakke med børnene som har et prob­lema­tisk for­brug af Sociale Medi­er eller com­put­er­spil? Hvor­dan kan man sam­tale med foræl­dre hvor man er bekym­ret for bar­nets skærm­brug i hjem­met?

 

Dig­i­tal Dan­nelse er nem­lig mere end blot hvad der sker inde bag skær­men, men har lige så meget at gøre med fraværet af det fysiske liv.

 

Mvh David

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysisk træning til alle gamere

 

Vi åbn­er nu op for vores træn­ingstil­bud til alle gamere der har et ønske om at leve et sun­dere liv. Det vil sige, at gamere der ikke er tilknyt­tet et sam­tale­for­løb i Dabeco også kan melde sig ind på vores fysiske aktivitet­sh­old. Det eneste som er påkrævet er, at man er gamer og har et ønske om et aktivt liv — med og uden gam­ing.

 

Et træn­ings­for­løb hos Dabeco styrk­er dine sociale egen­sk­aber, din fysik og din evn­er til at leve et liv i overensstem­melse med den mand eller kvin­de du gerne vil være.

 

Gruppe- og træn­ingsmøderne består i at mødes to gange om ugen med andre gamere og eks­gamere der har et ønske om at komme i bedre fysisk form i et trygt miljø med ligesind­ede.

 

Du får kval­i­fi­ceret hjælp af per­son­lige trænere fra Insti­tut fra Idræt til, at opnå dine per­son­lige træn­ingsønsker. Det være sig, at blive sun­dere, stærkere eller mere udhold­ende.

 

Vi træn­er spin­ning, styr­ketræn­ing, cirkel­træn­ing og mind­ful­ness.

I Dabecos træn­ingstil­bud er der plads til alle, og mulighed for at delt­age i det omfang man kan.

 

Åben­hed, forståelse og god ener­gi er over­skrifter vi knyt­ter til dette træn­ingstil­bud.

 

Vi mødes tirs­dag og tors­dag kl. 18–20 i Hør­sholms­gade på nør­re­bro, hvor der er en sal og et fit­ness­cen­ter til vores rådighed.

 

Vi håber at se dig 🙂

 

Prisen er 400,- mdl.

 

Kon­takt os på 31497075 eller kontakt@dabeco.dk hvis du er inter­esseret i at høre mere.

 

Vi garan­ter­er at du altid vil komme hjem med god ener­gi og stolthed.

 

Billede taget fra Stevns kvarte Iron­man hvor fire delt­agere havde suc­ces med at gen­nem­føre.

Sårbare gamere kan nu få støtte til et liv i trivsel og med skolegang

En kærkom­men nyhed til alle fag­per­son­er der har ans­var for børn og unges trivsel og skole­gang:

Vi anven­der gam­ing som løftes­tang til det gode børne- og ung­dom­sliv — med skole­gang og offline fæl­lessk­aber.

Plan B, DABECO og Dan­sk Arbe­jder Idræts­for­bund har dan­net et stærkt hold i samar­be­jdet omkring et behan­dlings­for­løb for unge sår­bare gamere.

Vores tværfaglige behan­dlingstil­bud griber den unges sam­lede prob­lematik ved at sikre deres sociale, men­tale og fysiske sund­hed.

 

Vi håber at kunne hjælpe rigtig mange sår­bare gamere til et liv i trivsel og med skole­gang. 

Ny forældreguide til sunde gamingvaner

Dabeco ApS vil gerne tilbyde alle fam­i­li­er sunde gam­ing­van­er. Vi tror på at et liv skal være fyldt med offline oplevelser — oplevelser som end­nu opnås i den virtuelle ver­den.

Forstå computerspilsafhængighed — Et nyt foredrag målrettet faggrupper i psykiatrien, almen lægepraksis, psykologer eller mentorer.

WHO anerkender computerspilsafhængighed

WHO har offentlig­gjort at com­put­er­spilsafhængighed skal indgå i deres nyeste diag­nose­man­u­al, ICD11. Det bety­der, at fag­pro­fes­sionelle i sti­gende grad, er i berøring med men­nesker for hvem com­put­er­spil, udgør en reel sund­hedsmæs­sig risiko.

Kvalificeret hjælp og støtte

For at tilbyde den mest kval­i­fi­cerede hjælp og støtte til mål­grup­pen kan det være nød­vendigt med infor­ma­tion og viden om hen­sigtsmæs­sige inter­ven­tion­er, samt præ­valens og afhængighe­dens udtryk.
Com­put­er­spil kan af forskel­lige årsager forår­sage en afhængighed, hvor prisen hverken er økonomisk ruin eller biol­o­gisk for­fald, men i stedet betales prisen med forbindelser. Det kan være øde­lagte forbindelser til arbe­jds­markedet, uddan­nelsessys­temet eller ven­ner og fam­i­lie. Områder som er vitale for men­neskers men­tale sund­hed.

Man slukker ikke bare sin computer!

Der­for er det naturligt, at fag­grup­per klædes på, så de får mulighed for at lave gode og hen­sigtsmæs­sige inter­ven­tion­er. Dabeco ApS vil gerne invitere til en mini-work­shop, hvor læge, Cecilie Aalund Fed­er­spiel og psykolog, David Mad­sen vil give ind­b­lik i com­put­er­spillenes farverige men også bekym­rende uni­vers­er.
 

Et foredrag ved Dabeco ApS

Med udgangspunkt i hjer­nens biolo­gi vil læge, Cecilie Aalund Fed­er­spiel give forståelse for, hvor­dan hjer­nen påvirkes af at spille com­put­er­spil og hvornår spil­lene bliv­er skadelige for udviklin­gen. Psykolog, David Mad­sen vil give ind­b­lik i hvor­dan børn, unge og vok­sne påvirkes emo­tionelt og socialt ved et stort for­brug af com­put­er­spil.
 
I vil blive intro­duc­eret for forskel­lige spilgen­r­er, lige­som vi vil høre ind til hvilke virkemi­dler den store spilin­dus­tri anven­der til at gøre børn, unge og vok­sne afhængige.
 
Med inspi­ra­tion i nar­ra­tive sam­taler og ACT (Accep­tance and Com­mit­ment Ther­a­py), vil I blive intro­duc­eret til sam­taleteknikker der kan anven­des ift. børn og unge, der er blevet eller er i risiko for at blive, afhængige af com­put­er­spil.
I vil intro­duc­eres til, hvor­dan man taler med foræl­dre eller andre fag­pro­fes­sionelle som er i berøring med børn eller unge der har et prob­lema­tisk for­brug af com­put­er­spil. Der­til vil alle delt­agere mod­tage en pam­plet med anbe­falinger til et sundt skærm­for­brug, som I frit kan benytte i jeres prak­sis.
 
Afs­lut­ningsvist vil alle delt­agere blive inviteret til reflek­sion over egen prak­sis. Denne afs­lut­tende del er faciliteret af psykolog og stifter af Dan­sk Behan­dling for Com­put­er­spil- og Onlin­eafhængighed, David Mad­sen.
 
Vi ser frem til at høre fra jer.