Begivenheder

Skolen ved Bulowsvej

Dansk Psykologforening — kreds København

Dan­sk psykolog­foren­ing ønsker, at under­støtte børn og unges dig­i­tale sikkerhed.

Odense Friskole

Odense friskole er i samar­be­jde med Dabeco startet på en cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er og teknologiforståelse.

Slagelse skole- og dagtilbud

FoF — nordsjælland

Børn og unges digitale dannelse — David Madsen

Psykolog, David Mad­sen vil denne aften give ind­b­lik i hvad der lig­ger i et sundt og usundt for­brug af sociale medi­er og com­put­er­spil, samt hvilke imp­lika­tion­er et usundt for­brug af com­put­er­spil og sociale medi­er har på børn og unges udvikling.I fore­draget vil du blive intro­duc­eret til inter­ven­tion­er og sam­talestrate­gi­er, der kan anven­des til at diskutere bar­nets skær­m­van­er på en måde, der motiver­er bar­net til at engagere sig i leg, pri­or­itere søvn og delt­age i fysisk samvær.Computerspil og sociale medi­er er blevet en tid­skrævende beskæftigelse hos mange børn og unge.
Det kan risikere at gå ud over deres engage­ment i deres skole, fritidsin­ter­ess­er og deres fam­i­lieliv samt sociale rela­tion­er. Fam­i­li­er kan føle sig klemt for­di det kan være svært at finde en bal­ance, hvor børnene kan spille eller scrolle, og sam­tidig indgå i fam­i­lieliv­et. Fam­i­liens værdier kan således blive udfor­dret af de mange timer foran skærmen.

Foræl­dre kan opleve mod­stand når de ønsker samvær med børnene, som hellere vil spille com­put­er eller delt­age i et virtuelt fæl­lesskab. Dette kan være en vanske­lig opgave for enhver forælder, som ved at deres børn har brug for nærvær, frisk luft og sanselige stimuli.

De mange adfærds­de­signs som er installeret i dig­i­tale plat­forme synes på mange måder at dik­tere det unge men­neskes fysiske og men­tale sund­hed, hvilket i sid­ste ende kan ende med skolevæ­gring eller blot iso­ler­ing fra fysiske fællesskaber.

David Mad­sen vil der­for også komme ind på forskel­lige spiltyper, og hvad der gør at de forskel­lige spil virk­er så dra­gende på børn og unge.