Indlæg

Techindustrien anser os som objekter

Det kalder på at skol­er skal hjælpe børn med at få fri­hed fra dig­i­tale plat­forme, at dagtil­bud sikr­er fri­hed fra det dig­i­tale, at fam­i­li­er skal sikre nærvær og fysisk samvær, at poli­tikere sikr­er at techin­dus­trien bliv­er reguleret.

Vi ans­es af techin­dus­trien ene og alene som det objekt hvor­fra viden bliv­er tapp­pet og sol­gt -> udelukkende med det for­mål at sikre en øget økonomisk omsæt­ning til den dig­i­tale platform.

I udgangspunk­tet er der imple­menteret et nyt økonomisk imper­a­tiv i samtlige dig­i­tale plat­forme, hvor men­nes­ket ikke engang læn­gere kan siges at være ‘for­brugeren’. Vi er ej heller som mange ofte fejlagtigt siger, ‘pro­duk­tet’ — vi er objektet.

Vi er således blevet et mid­del til at opfylde en række mål­sæt­ninger som er i virk­somhed­ernes inter­esse og ikke vores.

Dette er ikke en naturlig udvikling af inter­net­tet eller det dig­i­tale. Dette er 100% en men­neske­lig veloverve­jet beslut­ning om, hvor­dan dig­i­tale plat­forme skal kunne tjene penge.

Det er efter min mening også her, at der opstår store sam­men­stød i debat­ten, for­di mange velme­nende organ­i­sa­tion­er (særligt dem der har lev­et under inter­net­tets spæde opstart) tænker inter­net­tet som et frit sted fyldt med idéer og videndeling.

Men det er ikke læn­gere virke­lighe­den og har fak­tisk ikke været virke­lighe­den siden 2004 — da Google første gang beg­y­n­dte at få blik for hvor mange penge der er i overvågn­ing af dets brugere, og derved fun­da­men­talt ændrede inter­net­tets spillere­gler — fra et sted, hvor net­tet var frit — til det som net­tet er i dag — et sted hvor dig­i­tale plat­forme lukr­erer på men­neskers opmærksomhed.

Husk det — og husk det når I skal booke folk der kom­mer og taler dig­i­tal dan­nelse. Der er fun­da­men­talt forskel­lige stem­mer i denne debat — også blandt fag­per­son­er i lille Danmark.

Nogle organ­i­sa­tion­er tænker dig­i­tale plat­forme som en naturlig del af ungdommen -

Mens andre kalder på reg­u­ler­ing af techin­dus­trien -> det kalder på at skol­er skal hjælpe børn med at få fri­hed fra dig­i­tale plat­forme, at dagtil­bud sikr­er fri­hed fra det dig­i­tale, at fam­i­li­er skal sikre nærvær og fysisk samvær, at poli­tikere sikr­er at techin­dus­trien bliv­er reguleret.

Forretningsmodellerne er problemet

Vi er meget enige i føl­gende indlæg. Ofte så taler vi om, at dig­i­tale medi­er er skadelige, men det er kun delvist sandt.

Hvis vi skal forstå skade­lighe­den af dig­i­tale medi­er, så må vi se på de for­ret­ningsmod­eller som lig­ger fun­da­mentet for samtlige dig­i­tale platforme .

“At the heart of the prob­lem of online harms is big tech’s busi­ness mod­el. Social media com­pa­nies need to keep peo­ple glued to their screens so they can sell stuff. Unfor­tu­nate­ly, that often means serv­ing up a con­stant stream of shock­ing, harm­ful and polar­is­ing content”.

! Sociale medi­er og gam­ing­plat­forme høster som bek­endt vores dat­ter, som de kan sælge videre.

! Der­for eksponer­er de os for neg­a­tive nyhed­er. For­di techin­dus­trien ved, at vi bliv­er draget mest mod mørke end mod lys.

! Men vi men­nesker påvirkes — og psykisk syg­dom smit­ter, selvskade smit­ter, had smit­ter, racisme smitter.

! Men mest af alt — fravær af søvn, fysisk aktivitet og fysisk samvær skaber mis­trivsel i en grad vi ikke har begreb om.

! Og ker­nen af prob­lemet lig­ger i for­ret­ningsmod­ellerne for­di det er i for­ret­ningsmod­ellerne, at vi find­er årsagen til at vi bliv­er eksponeret for det vi gør — for at vi således bliv­er sid­dende så længe som muligt.

 

https://www-cityam-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cityam.com/online-safety-bill-tech-giants-regulation-molly-russell/?amp=1

 

NGO fra Tjekkiet har taget kontakt på opfordring fra Sundhedsstyrelsen

Den anden dag fik psykologhuset, Dabeco tilsendt en fore­spørgsel fra en NGO i Tjekki­et, hvor de efter­spurgte viden om gaming‑, SoMe, Tech og pornoafhængighed.

“Part of clients in our com­mu­ni­ty are teenagers (16+). As the time changes, we see in the pop­u­la­tion new chal­lenges and threats spe­cial­ly for chil­dren and teenagers. Our con­cern now is tech­nol­o­gy addic­tion (things like inter­net addic­tion, social media, com­put­er games, porn addic­tion etc., no gam­bling online) which we are inter­est­ed to find out more about”.

I Dabeco oplever vi en stor efter­spørgsel på viden omkring skyg­gesiderne ved det dig­i­tale liv. Det vis­er sig ved fore­drag, kurs­er og temadage.
Men af og til hen­ven­der forskere og andre prak­tikere for­di de gerne vil drøfte DO’s and DON­T’s i arbe­jdet med men­nesker der har et invalid­erende forhold til SoMe og gaming.

Oven­stående NGO havde fået vores oplysninger fra Sund­hedsstyrelsen Dan­ish Health Author­i­ty, hvilket vid­ner om, at dette prob­lem har poli­tisk fokus.

Dabeco er i øvrigt med i et af ver­dens største forsker- og prak­tik­er­netværk faciliteret af Restart i Seat­tle. Det er blandt andet gen­nem dette netværk, at vi bliv­er bev­id­ste om nye trends og nye udfor­dringer for­bun­det til det digitale.

Digital dannelse skal også handle om at løsrive sig skærmene

Com­put­er­spil er et godt sted at mødes og have det sjovt med ven­nerne, men i det omfang som danske børn spiller bliv­er det på bekost­ning af deres fysiske og men­tale sundhed.

Dan­mark er det land i europa, hvor børn sid­der længst tid foran en skærm, og sam­tidig er vi det land i Europa hvor børn er mindst fysisk aktive.

Danske børn i alderen 11–15 år er inak­tive 11,25 timer dagligt. De sover en time min­dre end for 20 år siden.
10% spiller com­put­er­spil i mere end 40 timer ugentligt. Der­til lægges tele­fon­for­brug og andre skærm­re­laterede aktiviteter.

Vi har et ans­var som vok­sne, som poli­tikere, som læger, psykologer, lærere og pæd­a­goger til at sikre et godt bør­ne­liv med et mere afbal­anceret skærm­for­brug end hvad vi ser i dag.

Vi vil gerne slå et slag for at den dig­i­tale dan­nelse også skal omhan­dle evnen til at løs­rive sig skærmene.

Det britiske parlament vil have spiludbyderne til at finansiere forskning i computerspilsafhængighed

Så sker det endelig (desværre ikke i Danmark).

Den britiske regering vil nu have spilud­viklerne til at bidrage til, at hjælpe men­nesker der lid­er af com­put­er­spilsafhængighed. Investere i forskn­ing der under­søger de harm­fulde effek­ter der kom­mer af at spille meget, samt ind­satser der beskyt­ter sår­bare unge mod computerspilsafhængighed.

Danske poli­tikere er alt­så bagude, og i stedet for at sikre et mere sundt gamin­gu­nivers så er vi i stedet i gang med at lave en nation­al e‑sport­s­plan med føl­gende skriv: “Så længe esporten ikke anerk­endes bredt

i sam­fun­det, vil det være svært at ind­fri de mange poten­tialer og mulighed­er i sporten, da det gør det mindre

attrak­tivt for spon­sor­er og inve­stor­er at træde til, lige­som foræl­dre vil tøve med at bakke op om deres børns

inter­esse i esport og lade dem dyrke deres passion”.

Måske er der en grund til at den ikke anerk­endes bredt af sam­fun­det og foræl­dre. Foræl­drene kan netop se at deres børn ikke trives med alt for meget gaming.

Vi er det land i europa hvor børn spiller mest computer

Læs rap­porten her:

Digital dannelse er også det som foregår væk fra skærmen

Manfred Spitzer og en god konference om internettet

Først og fremmest vil jeg gerne takke for et rigtig flot arrange­ment ved Tivoli Congress.

Det var spæn­dende for en gangs skyld at sid­de som lyt­ter til en glim­rende debat om unges trivsel på nettet..

Men det mest inter­es­sante var fak­tisk at høre Man­fred Spitzer. En tysk hjerne­forsker og psyki­ater som for­t­alte vidt og bredt om de mange bivirkninger et mas­sivt skærm­for­brug har for særligt vores børn og unge. Det er ikke første gang, at jeg hør­er Man­fred Spitzer, men denne gang skulle han tale over­for fremtræ­dende teknologibege­jstrede pro­fes­sionelle som hver dag arbe­jder for at fremme dig­i­talis­erin­gen i Danmark.

Man­fred Spitzer lod sig dog ikke mærke af, at der for­mentlig var mange kri­tiske lyt­tere derude, og for­t­alte vidt og bredt om de mange kon­sekvenser der kan være for særligt børn og unges hjerneud­vikling, deres fysiske hel­bred samt deres emo­tionelle (mis)trivsel. Og hans point­er gik rent ind blandt pub­likum, hvilket jeg tolk­er som et tegn på, at folk der arbe­jder for at fremme teknolo­gi også ser bagsi­den af det mas­sive skærm­for­brug vi har i Danmark.

Jeg kender efter­hån­den Man­fred Spitzer ganske godt, og fik fornø­jelsen af at tale med ham i ca. en time efter hans oplæg. Han var meget nys­ger­rig på, hvor­dan det går med børn og unges fysiske hel­bred og skær­m­van­er i Dan­mark. Jeg måtte desværre fortælle ham, at det ikke går særlig godt.

Vi slår nem­lig uheldige euro­pareko­rder i alt for meget usundt:


Hvordan ser børns skærmforbrug ud i Danmark?

Vi er det mest dig­i­talis­erede land i ver­den. Ingen skol­er er mere dig­i­talis­erede end danske skol­er. Men er det udelukkende en pos­i­tiv ting?

  •  Vi er det europæiske land hvor børn og unge er mindst fysisk aktive med 11,25 timers gen­nem­snitlig inak­tivitet dagligt. Sund­hedsstyrelsen kalder det alarmerende at danske børn har så lidt fysisk aktivitet i deres hverdag. Under 25% af danske børn lever op til sund­hedsstyrelsens anbe­falinger for fysisk aktivitet. 
    • Sund­hedsstyrelsen påpeger at skærmene er en årsag til børns inak­tive livsstil.

 

  • Vi er det land i Europa hvor børn sid­der mest foran en skærm. 10% af danske teenage­drenge spiller com­put­er­spil 40 timer eller mere hver uge. Der­til bruger de deres tele­fon et sted mellem 1,5–3 timer dagligt. Slut­teligt er der skærm­for­brug ved skolear­be­jde, youtube, twitch dis­cord og selvføl­gelig de sociale medier.

 

  • Vi er det land i Europa hvor børn og unge ser hinan­den mindst efter skole — blot 7% af danske drenge og blot 13% af danske piger i skolealderen ser deres ven­ner fysisk efter skoletid.

 

  • Vi har en epi­de­mi af stress, angst og depres­sion men vi man­gler at nuancere vores syn på hvor­for. Som sam­fund har vi fokus på tests i skolen, normeringer i børne­haver og lig­nende. Og med rette. Vi skal bare ikke glemme at se på måden hvor­på børn og unge i Dan­mark lever liv.

Et liv afskåret fra den fysiske ver­den vil over tid med­føre mis­trivsel, depres­sive tanker samt stress og angst. Disse diag­noser er ikke noget som falder ned fra himlen, og så vågn­er du plud­selig op en dag og er depres­siv. Depres­sive tanker opstår for­di du over tid neg­liger­er det som er væsentligt. Det kan være at være sam­men med ven­nerne efter skole, investere tid i omsorgsper­son­er og være fysisk aktiv.

  • Rock­wool­fonden lavede en under­søgelse som kon­klud­erede at børn og unge oplevede mis­trivsel som et symp­tom på et liv uden fysisk aktivitet og for meget skærmtid.

Dabeco certificerer skoler og institutioner i sund skærmpolitik

I vores optik er dig­i­tal dan­nelse også evnen til at løs­rive sig de farverige skærme. Det er evnen til at se hinan­den i øjnene, at lege fysisk sam­men. At opleve glæ­den ved bevægelse, og ikke mindst samværet med fam­i­lie og venner.

I vores cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik stiller vi spørgsmål som, hvad gør I hvis et barn har haft en dårlig oplevelse på net­tet? Hvor­dan håndter­er man som fag­per­son eller foræl­dre ufriv­il­lig billed­del­ing blandt børnene?, hvilken dig­i­tal mobbe­poli­tik vil være hen­sigtsmæs­sig at ind­føre i jeres insti­tu­tion? Hvor­dan kan skærme fremme et pædao­gogisk mål?

Men vi stiller også spørgsmål som. Hvor­dan sikr­er I at børnene får rørt sig?, hvor­dan vil I sikre at de ser hinan­den også uden for skolen?, Hvor­dan får i foræl­drene med ombord?, Hvor­dan kan man snakke med børnene som har et prob­lema­tisk for­brug af Sociale Medi­er eller com­put­er­spil? Hvor­dan kan man sam­tale med foræl­dre hvor man er bekym­ret for bar­nets skærm­brug i hjemmet?

 

Dig­i­tal Dan­nelse er nem­lig mere end blot hvad der sker inde bag skær­men, men har lige så meget at gøre med fraværet af det fysiske liv.

 

Mvh David

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabecodrengene opnåede at blive kvarte Ironmen søndag d. 30.6

Det var en sand fornø­jelse at se Dabeco­dren­gene løbe over mål­stre­gen til Stevns 1/4 Iron­man søndag d. 30.6. Længe har de trænet for at gøre sig klar til denne mas­sive dis­ci­plin, og det lykkedes for de fleste. Der var dog en der måtte udgå pga. for store bølger.

Når dis­tan­cen hed­der 950 m svømn­ing i åbent hav, 45 km cykel i 32 graders varme, og 10,5 km i noget nær sahara, så må man sige at det var godt klaret af alle der stillede op.

I Dabeco er vi stolte over alle der del­tog. De har svedt, arbe­jdet og holdt ud i snart 6 måned­er for at gøre sig klar til distancen.

Kæmpe tillykke

Nyt fritidshjem vælger at lade sig certificere i sund skærmpolitik — digital dannelse

Efter et godt og kon­struk­tivt møde har led­eren af en ny fritid­sor­d­ning val­gt at lade sig cer­ti­fi­cere sig i sund skærmpolitik.

Vores mis­sion er, at så mange børn oplever ver­den følende og sanseligt med og uden skærme.

Et af de helt cen­trale punk­ter for cer­ti­fi­cerin­gen er, at foræl­dre skal have ind­sigt i, hvilken skærm­poli­tik deres barns insti­tu­tion før­er. Det sker ved, at den ved­tagne skærm­poli­tik fremgår på insti­tu­tio­nens hjemmeside.

Der­til er det vores ønske at fritid­sor­d­nin­gen får mulighed for at opfylde deres pæd­a­gogiske mål­sæt­ninger. Det vil sige, at de skal gøre sig tanker om, hvor­dan, hvor­for og hvornår de anven­der Ipads, mobil­tele­fon­er og andet skærm­re­lateret. Og hvornår disse devices står til hin­dr­er for insti­tu­tio­nens pæd­a­gogiske målsætninger.

I cer­ti­fi­cerin­gen lig­ger der også et foræl­drefore­drag, da det er vigtigt at der skabes fælles ram­mer for børns for­brug af com­put­er­spil og sociale medi­er. Ingen børn skal nem­lig ekskluderes.
Der­til er det også nød­vendigt at foræl­drene opnår ind­sigt i, at det fysiske fæl­lesskab med jæv­nal­drende ikke kan erstattes af alenetid på værelset med gam­ing. Der­for vil vi opfor­dre alle foræl­dre til at genind­melde deres børn i den respek­tive fritid­sor­d­ning, og invitere foræl­drene til at støtte op omkring fritidsordningstilbuddet,

Vil du som forælder gerne have mere ind­sigt i dit barns insti­tu­tions skærm­poli­tik? Eller vil du som led­er gerne sende et sig­nal til omver­den om, at her har vi fokus på børns skærm­brug, så kon­takt os.

Vores mis­sion er, at så mange børn oplever ver­den følende og sanseligt med og uden skærme. Dette opnås gen­nem dig­i­tal dan­nelse, og sunde skærmvaner.

Sankt Helene børnehus og fritidsordning er certificeret i sund skærmpolitik

Det er med stolthed, at vi nu kan kalde Skt. Helene Børne­hus og Fritid­sor­d­ning for insti­tu­tion­er, cer­ti­fi­ceret i sund skærm­poli­tik. En cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik giv­er foræl­dre mulighed for at se, hvilken skærm­poli­tik den enkelte insti­tu­tion har ved­taget. Det vil sige, at børne­huset tilby­der foræl­dre mulighed for at få ind­b­lik i de overve­jelser insti­tu­tio­nen har haft i forhold til børnenes skærmforbrug.

I Dabeco er det i vores inter­esse at støtte insti­tu­tion­er i at ved­tage en skærm­poli­tik, der opfylder insti­tu­tio­nens pæd­a­gogiske mål­sæt­ninger sam­tidig, med at skærm­poli­tikken ved­tages på et oplyst grund­lag. Skærm­poli­tikken fremgår på den cer­ti­fi­cerede insti­tu­tions hjemme­side lige­som et sam­let overb­lik over cer­ti­fi­cerede insti­tu­tion­er fremgår på Dabecos hjemme­side. Således imødekom­mer vi de mange foræl­dre, der har en oprigtig inter­esse i børnenes skærmforbrug.

En cer­ti­fi­cer­ing stiller ligeledes krav om, at insti­tu­tio­nen skal have skærm­for­brug på dag­sor­de­nen både til foræl­dremøder og per­son­alemøder. Dette skyldes vigtighe­den af, at man som insti­tu­tion aktivt tager still­ing til børnenes for­brug af skærm og andre stillesid­dende aktiviteter. Dette gælder både i læringssam­men­hænge og i børnenes fritid.

Active Healthy Kids som er forskn­ing fore­taget af Insti­tut for Idræt og Sund­hed på Syd­dan­sk Uni­ver­sitet, opl­yser at stillesid­dende adfærd, herun­der brug af com­put­er­spil, TV og sociale medi­er, skal betragtes som en selvstændig sund­hedsskadelig prob­lem­still­ing. I Dan­mark eksis­ter­er der for nuværende ingen anbe­falinger for stillesid­dende skærmtid for børn og unge, men i nogle lande, herun­der Cana­da og USA, anbe­faler de at børn og unge mellem 5–17 år ikke bør have mere end 2 timers skærmtid dagligt.

Ver­dens sund­hed­sor­gan­i­sa­tion anbe­faler, at børn fra 0–2 år ikke eksponeres for skærm af nogen art. Børn fra 2–5 år må ifølge WHO’s anbe­falinger kun eksponeres for skærm i 1 time dagligt.

Med denne cer­ti­fi­cer­ing giv­er Skt. Helene børne­hus og fritid­sor­d­ning foræl­drene ind­sigt i hvor­dan, hvor­for og hvornår de anven­der skær­men i børnenes institutionsliv.

 

I kan læse om Skt. Helenes skærm­poli­tik på deres hjemmeside:

 

Eller på Dabecos hjemmeside:

 

Hvis I men­er at jeres insti­tu­tion skal cer­ti­fi­ceres i sund skærm­poli­tik, så tøv ikke med at kon­tak­te os. Det han­dler om dig­i­tal dan­nelse, at skabe sunde ved­varende vaner.

 

Mange kærlige hilsner fra teamet i Dabeco

Skolevægring bunder ofte i computerspilsafhængighed

Det har længe stået klart for os i Dabeco, at com­put­er­spilsafhængighed ofte risik­er­er at med­føre skolevæ­gring. Com­put­er­spilsafhængighed er en epi­de­mi der ram­mer vores børn og unge i en grad som vi aldrig har set før. Com­put­er­spilsafhængighed ram­mer børn og unge og efter­lad­er dem energi­for­ladte, og uden nogen moti­va­tion for at udmærke sig i det virke­lige liv. Skolen bliv­er intet­si­gende, og lek­ti­er bliv­er uoverkom­melige, og til slut vil de ikke i skole.

Skolevæ­gring er da også på alle insti­tu­tion­ers og skol­ers læber i disse tider. Der snakkes om, at skolevæ­gring er et nyop­stået prob­lem der har haft en ekspo­nen­tiel stign­ing i de sidst 5–10 år. Nøjagtig så mange år, som com­put­er­spils­branchen har for­mået at skabe spilplat­forme der ind­fanger børn og unge i dra­gende og magiske universer.

At være afhængig af com­put­er­spil bety­der kort sagt, at ens ver­den bliv­er min­dre. Færre sanselige oplevelser, færre fysiske ven­sk­aber og nærmest ingen offline fritidsin­ter­ess­er. Com­put­er­spillet æder land fra børn og unge.

I takt hermed vokser ang­sten. Angst, for­di den virke­lige ver­den bliv­er fremmed og ukendt. Og vi frygter det ukendte.

Skolevæ­gring bun­der måske i angst eller andet ube­hag, men ang­sten er ofte et direk­te symp­tom på det liv bar­net lever.

Vores spørgsmål lyder på om det er fair over­for børn og unge? Eller skal vi som foræl­dre og fag­pro­fes­sionelle beg­y­n­de at reflek­tere over føl­gevirkningerne af com­put­er­spil og den afhængighed der kom­mer af et ukon­trolleret for­brug af computerspil?

Eller skal vi skabe dig­i­tal dan­nelse gen­nem sunde skærm­poli­tikker i alle skol­er, insti­tu­tion­er og lignende?

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.