Indlæg

Digital dannelse skal også handle om at løsrive sig skærmene

Com­put­er­spil er et godt sted at mødes og have det sjovt med ven­nerne, men i det omfang som danske børn spiller bliv­er det på bekost­ning af deres fysiske og men­tale sundhed.

Dan­mark er det land i europa, hvor børn sid­der længst tid foran en skærm, og sam­tidig er vi det land i Europa hvor børn er mindst fysisk aktive.

Danske børn i alderen 11–15 år er inak­tive 11,25 timer dagligt. De sover en time min­dre end for 20 år siden.
10% spiller com­put­er­spil i mere end 40 timer ugentligt. Der­til lægges tele­fon­for­brug og andre skærm­re­laterede aktiviteter.

Vi har et ans­var som vok­sne, som poli­tikere, som læger, psykologer, lærere og pæd­a­goger til at sikre et godt bør­ne­liv med et mere afbal­anceret skærm­for­brug end hvad vi ser i dag.

Vi vil gerne slå et slag for at den dig­i­tale dan­nelse også skal omhan­dle evnen til at løs­rive sig skærmene.

Det britiske parlament vil have spiludbyderne til at finansiere forskning i computerspilsafhængighed

Så sker det endelig (desværre ikke i Danmark).

Den britiske regering vil nu have spilud­viklerne til at bidrage til, at hjælpe men­nesker der lid­er af com­put­er­spilsafhængighed. Investere i forskn­ing der under­søger de harm­fulde effek­ter der kom­mer af at spille meget, samt ind­satser der beskyt­ter sår­bare unge mod computerspilsafhængighed.

Danske poli­tikere er alt­så bagude, og i stedet for at sikre et mere sundt gamin­gu­nivers så er vi i stedet i gang med at lave en nation­al e‑sport­s­plan med føl­gende skriv: “Så længe esporten ikke anerk­endes bredt

i sam­fun­det, vil det være svært at ind­fri de mange poten­tialer og mulighed­er i sporten, da det gør det mindre

attrak­tivt for spon­sor­er og inve­stor­er at træde til, lige­som foræl­dre vil tøve med at bakke op om deres børns

inter­esse i esport og lade dem dyrke deres passion”.

Måske er der en grund til at den ikke anerk­endes bredt af sam­fun­det og foræl­dre. Foræl­drene kan netop se at deres børn ikke trives med alt for meget gaming.

Vi er det land i europa hvor børn spiller mest computer

Læs rap­porten her:

Digital dannelse er også det som foregår væk fra skærmen

Manfred Spitzer og en god konference om internettet

Først og fremmest vil jeg gerne takke for et rigtig flot arrange­ment ved Tivoli Congress.

Det var spæn­dende for en gangs skyld at sid­de som lyt­ter til en glim­rende debat om unges trivsel på nettet..

Men det mest inter­es­sante var fak­tisk at høre Man­fred Spitzer. En tysk hjerne­forsker og psyki­ater som for­t­alte vidt og bredt om de mange bivirkninger et mas­sivt skærm­for­brug har for særligt vores børn og unge. Det er ikke første gang, at jeg hør­er Man­fred Spitzer, men denne gang skulle han tale over­for fremtræ­dende teknologibege­jstrede pro­fes­sionelle som hver dag arbe­jder for at fremme dig­i­talis­erin­gen i Danmark.

Man­fred Spitzer lod sig dog ikke mærke af, at der for­mentlig var mange kri­tiske lyt­tere derude, og for­t­alte vidt og bredt om de mange kon­sekvenser der kan være for særligt børn og unges hjerneud­vikling, deres fysiske hel­bred samt deres emo­tionelle (mis)trivsel. Og hans point­er gik rent ind blandt pub­likum, hvilket jeg tolk­er som et tegn på, at folk der arbe­jder for at fremme teknolo­gi også ser bagsi­den af det mas­sive skærm­for­brug vi har i Danmark.

Jeg kender efter­hån­den Man­fred Spitzer ganske godt, og fik fornø­jelsen af at tale med ham i ca. en time efter hans oplæg. Han var meget nys­ger­rig på, hvor­dan det går med børn og unges fysiske hel­bred og skær­m­van­er i Dan­mark. Jeg måtte desværre fortælle ham, at det ikke går særlig godt.

Vi slår nem­lig uheldige euro­pareko­rder i alt for meget usundt:


Hvordan ser børns skærmforbrug ud i Danmark?

Vi er det mest dig­i­talis­erede land i ver­den. Ingen skol­er er mere dig­i­talis­erede end danske skol­er. Men er det udelukkende en pos­i­tiv ting?

  •  Vi er det europæiske land hvor børn og unge er mindst fysisk aktive med 11,25 timers gen­nem­snitlig inak­tivitet dagligt. Sund­hedsstyrelsen kalder det alarmerende at danske børn har så lidt fysisk aktivitet i deres hverdag. Under 25% af danske børn lever op til sund­hedsstyrelsens anbe­falinger for fysisk aktivitet. 
    • Sund­hedsstyrelsen påpeger at skærmene er en årsag til børns inak­tive livsstil.

 

  • Vi er det land i Europa hvor børn sid­der mest foran en skærm. 10% af danske teenage­drenge spiller com­put­er­spil 40 timer eller mere hver uge. Der­til bruger de deres tele­fon et sted mellem 1,5–3 timer dagligt. Slut­teligt er der skærm­for­brug ved skolear­be­jde, youtube, twitch dis­cord og selvføl­gelig de sociale medier.

 

  • Vi er det land i Europa hvor børn og unge ser hinan­den mindst efter skole — blot 7% af danske drenge og blot 13% af danske piger i skolealderen ser deres ven­ner fysisk efter skoletid.

 

  • Vi har en epi­de­mi af stress, angst og depres­sion men vi man­gler at nuancere vores syn på hvor­for. Som sam­fund har vi fokus på tests i skolen, normeringer i børne­haver og lig­nende. Og med rette. Vi skal bare ikke glemme at se på måden hvor­på børn og unge i Dan­mark lever liv.

Et liv afskåret fra den fysiske ver­den vil over tid med­føre mis­trivsel, depres­sive tanker samt stress og angst. Disse diag­noser er ikke noget som falder ned fra himlen, og så vågn­er du plud­selig op en dag og er depres­siv. Depres­sive tanker opstår for­di du over tid neg­liger­er det som er væsentligt. Det kan være at være sam­men med ven­nerne efter skole, investere tid i omsorgsper­son­er og være fysisk aktiv.

  • Rock­wool­fonden lavede en under­søgelse som kon­klud­erede at børn og unge oplevede mis­trivsel som et symp­tom på et liv uden fysisk aktivitet og for meget skærmtid.

Dabeco certificerer skoler og institutioner i sund skærmpolitik

I vores optik er dig­i­tal dan­nelse også evnen til at løs­rive sig de farverige skærme. Det er evnen til at se hinan­den i øjnene, at lege fysisk sam­men. At opleve glæ­den ved bevægelse, og ikke mindst samværet med fam­i­lie og venner.

I vores cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik stiller vi spørgsmål som, hvad gør I hvis et barn har haft en dårlig oplevelse på net­tet? Hvor­dan håndter­er man som fag­per­son eller foræl­dre ufriv­il­lig billed­del­ing blandt børnene?, hvilken dig­i­tal mobbe­poli­tik vil være hen­sigtsmæs­sig at ind­føre i jeres insti­tu­tion? Hvor­dan kan skærme fremme et pædao­gogisk mål?

Men vi stiller også spørgsmål som. Hvor­dan sikr­er I at børnene får rørt sig?, hvor­dan vil I sikre at de ser hinan­den også uden for skolen?, Hvor­dan får i foræl­drene med ombord?, Hvor­dan kan man snakke med børnene som har et prob­lema­tisk for­brug af Sociale Medi­er eller com­put­er­spil? Hvor­dan kan man sam­tale med foræl­dre hvor man er bekym­ret for bar­nets skærm­brug i hjemmet?

 

Dig­i­tal Dan­nelse er nem­lig mere end blot hvad der sker inde bag skær­men, men har lige så meget at gøre med fraværet af det fysiske liv.

 

Mvh David

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabecodrengene opnåede at blive kvarte Ironmen søndag d. 30.6

Det var en sand fornø­jelse at se Dabeco­dren­gene løbe over mål­stre­gen til Stevns 1/4 Iron­man søndag d. 30.6. Længe har de trænet for at gøre sig klar til denne mas­sive dis­ci­plin, og det lykkedes for de fleste. Der var dog en der måtte udgå pga. for store bølger.

Når dis­tan­cen hed­der 950 m svømn­ing i åbent hav, 45 km cykel i 32 graders varme, og 10,5 km i noget nær sahara, så må man sige at det var godt klaret af alle der stillede op.

I Dabeco er vi stolte over alle der del­tog. De har svedt, arbe­jdet og holdt ud i snart 6 måned­er for at gøre sig klar til distancen.

Kæmpe tillykke

Nyt fritidshjem vælger at lade sig certificere i sund skærmpolitik — digital dannelse

Efter et godt og kon­struk­tivt møde har led­eren af en ny fritid­sor­d­ning val­gt at lade sig cer­ti­fi­cere sig i sund skærmpolitik.

Vores mis­sion er, at så mange børn oplever ver­den følende og sanseligt med og uden skærme.

Et af de helt cen­trale punk­ter for cer­ti­fi­cerin­gen er, at foræl­dre skal have ind­sigt i, hvilken skærm­poli­tik deres barns insti­tu­tion før­er. Det sker ved, at den ved­tagne skærm­poli­tik fremgår på insti­tu­tio­nens hjemmeside.

Der­til er det vores ønske at fritid­sor­d­nin­gen får mulighed for at opfylde deres pæd­a­gogiske mål­sæt­ninger. Det vil sige, at de skal gøre sig tanker om, hvor­dan, hvor­for og hvornår de anven­der Ipads, mobil­tele­fon­er og andet skærm­re­lateret. Og hvornår disse devices står til hin­dr­er for insti­tu­tio­nens pæd­a­gogiske målsætninger.

I cer­ti­fi­cerin­gen lig­ger der også et foræl­drefore­drag, da det er vigtigt at der skabes fælles ram­mer for børns for­brug af com­put­er­spil og sociale medi­er. Ingen børn skal nem­lig ekskluderes.
Der­til er det også nød­vendigt at foræl­drene opnår ind­sigt i, at det fysiske fæl­lesskab med jæv­nal­drende ikke kan erstattes af alenetid på værelset med gam­ing. Der­for vil vi opfor­dre alle foræl­dre til at genind­melde deres børn i den respek­tive fritid­sor­d­ning, og invitere foræl­drene til at støtte op omkring fritidsordningstilbuddet,

Vil du som forælder gerne have mere ind­sigt i dit barns insti­tu­tions skærm­poli­tik? Eller vil du som led­er gerne sende et sig­nal til omver­den om, at her har vi fokus på børns skærm­brug, så kon­takt os.

Vores mis­sion er, at så mange børn oplever ver­den følende og sanseligt med og uden skærme. Dette opnås gen­nem dig­i­tal dan­nelse, og sunde skærmvaner.

Sankt Helene børnehus og fritidsordning er certificeret i sund skærmpolitik

Det er med stolthed, at vi nu kan kalde Skt. Helene Børne­hus og Fritid­sor­d­ning for insti­tu­tion­er, cer­ti­fi­ceret i sund skærm­poli­tik. En cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik giv­er foræl­dre mulighed for at se, hvilken skærm­poli­tik den enkelte insti­tu­tion har ved­taget. Det vil sige, at børne­huset tilby­der foræl­dre mulighed for at få ind­b­lik i de overve­jelser insti­tu­tio­nen har haft i forhold til børnenes skærmforbrug.

I Dabeco er det i vores inter­esse at støtte insti­tu­tion­er i at ved­tage en skærm­poli­tik, der opfylder insti­tu­tio­nens pæd­a­gogiske mål­sæt­ninger sam­tidig, med at skærm­poli­tikken ved­tages på et oplyst grund­lag. Skærm­poli­tikken fremgår på den cer­ti­fi­cerede insti­tu­tions hjemme­side lige­som et sam­let overb­lik over cer­ti­fi­cerede insti­tu­tion­er fremgår på Dabecos hjemme­side. Således imødekom­mer vi de mange foræl­dre, der har en oprigtig inter­esse i børnenes skærmforbrug.

En cer­ti­fi­cer­ing stiller ligeledes krav om, at insti­tu­tio­nen skal have skærm­for­brug på dag­sor­de­nen både til foræl­dremøder og per­son­alemøder. Dette skyldes vigtighe­den af, at man som insti­tu­tion aktivt tager still­ing til børnenes for­brug af skærm og andre stillesid­dende aktiviteter. Dette gælder både i læringssam­men­hænge og i børnenes fritid.

Active Healthy Kids som er forskn­ing fore­taget af Insti­tut for Idræt og Sund­hed på Syd­dan­sk Uni­ver­sitet, opl­yser at stillesid­dende adfærd, herun­der brug af com­put­er­spil, TV og sociale medi­er, skal betragtes som en selvstændig sund­hedsskadelig prob­lem­still­ing. I Dan­mark eksis­ter­er der for nuværende ingen anbe­falinger for stillesid­dende skærmtid for børn og unge, men i nogle lande, herun­der Cana­da og USA, anbe­faler de at børn og unge mellem 5–17 år ikke bør have mere end 2 timers skærmtid dagligt.

Ver­dens sund­hed­sor­gan­i­sa­tion anbe­faler, at børn fra 0–2 år ikke eksponeres for skærm af nogen art. Børn fra 2–5 år må ifølge WHO’s anbe­falinger kun eksponeres for skærm i 1 time dagligt.

Med denne cer­ti­fi­cer­ing giv­er Skt. Helene børne­hus og fritid­sor­d­ning foræl­drene ind­sigt i hvor­dan, hvor­for og hvornår de anven­der skær­men i børnenes institutionsliv.

 

I kan læse om Skt. Helenes skærm­poli­tik på deres hjemmeside:

 

Eller på Dabecos hjemmeside:

 

Hvis I men­er at jeres insti­tu­tion skal cer­ti­fi­ceres i sund skærm­poli­tik, så tøv ikke med at kon­tak­te os. Det han­dler om dig­i­tal dan­nelse, at skabe sunde ved­varende vaner.

 

Mange kærlige hilsner fra teamet i Dabeco

Skolevægring bunder ofte i computerspilsafhængighed

Det har længe stået klart for os i Dabeco, at com­put­er­spilsafhængighed ofte risik­er­er at med­føre skolevæ­gring. Com­put­er­spilsafhængighed er en epi­de­mi der ram­mer vores børn og unge i en grad som vi aldrig har set før. Com­put­er­spilsafhængighed ram­mer børn og unge og efter­lad­er dem energi­for­ladte, og uden nogen moti­va­tion for at udmærke sig i det virke­lige liv. Skolen bliv­er intet­si­gende, og lek­ti­er bliv­er uoverkom­melige, og til slut vil de ikke i skole.

Skolevæ­gring er da også på alle insti­tu­tion­ers og skol­ers læber i disse tider. Der snakkes om, at skolevæ­gring er et nyop­stået prob­lem der har haft en ekspo­nen­tiel stign­ing i de sidst 5–10 år. Nøjagtig så mange år, som com­put­er­spils­branchen har for­mået at skabe spilplat­forme der ind­fanger børn og unge i dra­gende og magiske universer.

At være afhængig af com­put­er­spil bety­der kort sagt, at ens ver­den bliv­er min­dre. Færre sanselige oplevelser, færre fysiske ven­sk­aber og nærmest ingen offline fritidsin­ter­ess­er. Com­put­er­spillet æder land fra børn og unge.

I takt hermed vokser ang­sten. Angst, for­di den virke­lige ver­den bliv­er fremmed og ukendt. Og vi frygter det ukendte.

Skolevæ­gring bun­der måske i angst eller andet ube­hag, men ang­sten er ofte et direk­te symp­tom på det liv bar­net lever.

Vores spørgsmål lyder på om det er fair over­for børn og unge? Eller skal vi som foræl­dre og fag­pro­fes­sionelle beg­y­n­de at reflek­tere over føl­gevirkningerne af com­put­er­spil og den afhængighed der kom­mer af et ukon­trolleret for­brug af computerspil?

Eller skal vi skabe dig­i­tal dan­nelse gen­nem sunde skærm­poli­tikker i alle skol­er, insti­tu­tion­er og lignende?

Gambling med nutidens barndom og ungdom?

I går havde David Mad­sen fornø­jelsen af, at sid­de i pan­elet til Spille­myn­dighe­dens årlige branchedag. David sad til bor­ds ved to vel­re­flek­terede mænd i form af Johan Eklund fra Cen­ter for Ludo­mani og Jens Mar­t­i­nus, direk­tør fra Odense E‑sport.

Der blev diskuteret gam­bling i gam­ing, hvilket var inter­es­sant, da det kan forstås på to måder. Den første forståelse er, at børn og unge i sti­gende grad gam­bler med skins, køber loot­box­es etc. Denne form for gam­bling skal naturligvis elim­ineres, da ingen børn har fort­jent at blive viklet ind i et univers ikke engang vok­sne kan administrere.

Den anden forståelse af gam­bling er, hvorvidt vi som foræl­dre, fag­per­son­er etc. gam­bler med nuti­dens barn­dom og ung­dom ved at lade børn sid­de så mas­sivt foran en skærm som aktuelt er tilfældet.

En artikel i Berlingske for­t­alte forleden, at 10% af børn mellem 13–19 år sid­der op i mod 5–6 timer dagligt og spiller com­put­er­spil. Her­til kom­mer deres brug af mobil­tele­fon, twitch, youtube, face­book, insta­gram samt de lek­ti­er de skal lave på computeren.

Vi vil gerne stå på mål for en dig­i­tal dan­nelse i samtlige insti­tu­tion­er og skol­er i DK, da vi men­er at sunde skærm­poli­tikker kan mindske risikoen for, at gam­ble med flere børns barndomme.

Tak for en god debat.

Dabeco afholdte 2,5 times workshop for HHX elever

I dag har vi (David Mad­sen og Rebec­ca Poulsen) afholdt work­shop om sociale medi­er og com­put­er­spil. Det foregik på HHX i Hillerød, og det var fascinerende at høre om elev­ernes overve­jelser ift. hvad der udgjorde et sundt skærm­for­brug. Deres reflek­sion­er om dig­i­tal dan­nelse var enestående. De nævnte blandt andet, at en af årsagerne til at mange unge oplever stress i deres hverdag muligvis skyldes den ekstreme sam­men­lign­ing der foregår på de sociale medier.

Adspurgt svarede flere, at de fre­madret­tet ville overve­je om deres brug af sociale medi­er ville med­føre øget livskvalitet sam­tidig med at de ville tage alle noti­fika­tion­er af deres devices.

Ift. com­put­er­spils­for­bruget kendte flere én som spillede i en grad der betød at skolen blev neg­ligeret eller deres fritidsin­ter­ess­er blev lagt på hylden. Vi fik der­fra en god snak om, hvad man kan gøre som ven eller søsk­ende for at støtte op omkring et liv i den virke­lige verden.

Tusind tak til de mange dygtige og vel­re­flek­terede unge men­nesker. Sand fornø­jelse at tale med de sande eksperter.

Kh David og Rebecca

Danmarks første institution med certificering i sund skærmpolitik

Sankt Helene Fritid­sor­d­ning og børne­hus har val­gt at blive cer­ti­fi­ceret som de første insti­tu­tion­er i Danmark.

Sankt Helene har i det for­gangne halve år haft et skær­pet fokus på børnenes skærmtid. Dette kom sig af, at børnene – særligt dren­gene – fra mellemtrin­net, oftere og oftere val­gte fæl­lessk­a­bet om efter­mid­da­gen fra, til fordel for at gå hjem og spille online.

Line Kjøller, der er led­er fortæller : ” Som fag­pro­fes­sionelle oplevede vi, at vi kom til kort. Vi havde ikke viden nok om den virtuelle ver­den ungerne val­gte til og havde brug for, at få en fælles afsæt og sprog i fæl­lesskab med foræl­drene. Første step var et fore­drag med psykolog, David Mad­sen og læge, Cecilie Fed­er­spiel fra Dabeco som hen­vendte sig til både foræl­dre og lærere og pæd­a­goger. Herefter var det helt naturligt at tage næste skridt – den egentlige certificering.”

David Mad­sen fra Dabeco fortæller: ”Vi har i det for­gangne år oplevet en stor stign­ing af hen­ven­delser fra særligt fritid­sor­d­ninger, idræt­sklub­ber og folkeskol­er, som efterl­yser viden om skærmes påvirkn­ing af børn og unges men­tale, sociale og fysiske sund­hed. På denne bag­grund har vi udviklet en cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik, som tilby­der pæd­a­goger og andre fag­pro­fes­sionelle den nyeste viden om com­put­er­spil, sociale medi­er og andet skærm­for­brug blandt børn og unge. Således er hen­sigten at støtte insti­tu­tion­erne i at ved­tage en skærm­poli­tik på et oplyst grund­lag. En skærm­poli­tik som imødekom­mer den enkelte insti­tu­tions pæd­a­gogiske målsætninger.

I Dabeco ser vi frem til at cer­ti­fi­cere den første insti­tu­tion i Dan­mark. Vi har ambi­tion­er om at dig­i­talt danne hele Dan­marks børneområde

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.