Indlæg

Hejnsvig skole

Hejnsvig skole i Bil­lund skal dig­i­tal dannes, og vil med dette fore­drag blive støt­tet og guidet gen­nem mange af net­tets mørke afkroge.

Skoleledernes årskonference

Skoleled­erne fra danske pri­vatskol­er får en work­shopdag, hvor net­tets mørke afkroge er i fokus.

Seminar til fagpersoner ift. udsatte unge — tilmelding kræves

Hvis I oplever at have kon­takt til unge, som har fået et invalid­erende gam­ing- eller SoMe-for­brug, så book en plads på dette seminar.

Dygtige Mie Oehlen­schläger, Autoris­erede psykolog, David Mad­sen og læge, Cecilie Fed­er­spiel vil gøre hvad der står i vores magt for at klæde dig på til at arbe­jde med prob­lematikken på en menings­fuld måde.

Med ca. 10.000 psykologsam­taler om fænomenet med børn, unge og deres foræl­dre vil jeg ind­føre kur­sis­terne i sam­tale­greb, forståelse og andre hen­sigtsmæs­sige interventioner.

Det er anden gang at vi tilby­der kurset gen­nem Seminarer.dk.

Læs mere lige her:

https://seminarer.dk/kurser/afhaengighed-af-sociale-medier/

d. 15 novem­ber — Scan­dic Aarhus

d. 6 decem­ber — Scan­dic Hvidovre

 

Københavns kommune — Socialforvaltningen

Dette oplæg vil lægge vægt på de sår­barhed­er der find­es inden­for autisme­spek­tret, som blandt andet gør at de er særligt draget af et liv i en dig­i­tal ver­den. Herun­der følgende:

 

Børn og unge — kan have særlig svært ved selv, at admin­istrere deres dig­i­tale for­brug — særligt hvis de befind­er sig inden­for autismespektret.

De kan der­for have gavn af, at være i og omkring ans­varlige vok­sne som kan skelne mellem følgende:

1. Bru­gen af dig­i­tale medi­er for­di det øger livskvaliteten
2. Bru­gen af dig­i­tale medi­er for­di det bruges som undgåelse fra svære tanker og følelser
3. Bru­gen af dig­i­tale medi­er for­di techin­dus­trien fasthold­er dem i et loop af beløn­ninger og manip­ulerende designs.

Børn og unge der lig­ger inde­for autisme­spek­tret kan nem­lig være særligt draget af dig­i­tale medier:

1. Struk­tur og forudsige­lighed: Dig­i­tale plat­forme kan tilbyde en vis grad af forudsige­lighed og struk­tur, hvilket kan være beroligende.

Især i virtuelle ver­den­er eller spil kan regler, opgaver og grænser være klart definerede, hvilket kan give en følelse af kon­trol og forståelse.

2. Når det sociale er svært: Dig­i­tale medi­er kan give en mere kon­trolleret og min­dre kom­pleks social inter­ak­tion sam­men­lignet med ansigt-til-ansigt inter­ak­tion­er. Der kan være færre for­vent­ninger til sociale normer og min­dre pres for at opretholde øjenkon­takt, tyde eller forstå ansigt­sudtryk eller kropssprog.
Dig­i­tale plat­forme kan give mulighed for at kom­mu­nikere på en min­dre direk­te måde, gen­nem tekst, billed­er eller anonymitet, hvilket kan føles min­dre overvældende.

3. Dig­i­tale medi­er er ofte visuelt stim­ulerende med farverige billed­er, ani­ma­tion­er og inter­ak­tive ele­menter, hvilket kan være yder­st dra­gende for men­nesker, der er meget visuelt orienterede.

Billund Kommune dagtilbudsområdet

 1. Ind­fly­vn­ing til dig­i­tale medi­er der skal føre til en oplyst snak om han­dlemu­lighed­er ude i institutionerne. 
  1. Oplægget må gerne stil­lad­seres, således at bestyrelserne kan arbe­jde videre hermed hjemme i den respek­tive institution.
  2. Der vil være en work­shop efter­føl­gende, hvor Dabeco skal udar­be­jde op til tre spørgsmål, som bestyrelserne i dagin­sti­tu­tion­erne skal arbe­jde videre med.
  3. Dagtil­bud­dene kan se for­målet med at italesætte skolernes/institutionernes værdier – for herefter at snakke ind i, hvor­dan, hvilke og hvor­for dig­i­tale medi­er forstyrrer eller frem­mer mulighe­den for at efter­leve disse værdier.
  4. Ans­varet skal tages væk fra børnene – Børnene har ikke et ans­var for­bun­det til det dig­i­tale liv, men inviteres ind i en kul­tur og lever efter bed­ste evne i overensstem­melse hermed.
  5. At dig­i­tale medi­er er en forud­sæt­ning for at andre ting kan få lov at gro.
  6. At alt ikke er deep dark web, men man kan bruge dig­i­tale medi­er, hvis man har gjort sig nogle pæd­a­gogiske overve­jelser først.
  7. At sup­plere er okay, men erstat­te kan være skadeligt.
 2. Efter­føl­gende skal bestyrelserne ud i grup­per og arbejde.

Student talk at Copenhagen Business School

Stu­dents at CBS will be invit­ed to reflect about their own dig­i­tal life, and get tools to cre­ate a more mean­ing­ful and pur­pose­ful future use.

Elevoplæg for udskolingselever

Et fore­drag kom­mer til at give elev­erne ind­b­lik i nyeste viden om sociale mediers og com­put­er­spils opbygn­ing. Hvor­dan techin­dus­trien har lært at anvende adfærd­sp­sykol­o­giske mekanis­mer og med suc­ces installeret dem på samtlige dig­i­tale platforme.

Fore­draget vil desu­den give ind­b­lik i teori og fork­lar­ingsmod­eller ang. stress, angst og depres­sion, og se på hvor­dan disse lidelser udvikles over tid.

Der­til vil vi komme omkring nar­ra­tiv teori og prak­sis samt den tred­je bølge inden­for kog­ni­tiv adfærds ter­api, og se på om vi kan forstå hvor­for men­nes­ket af og til kan lade sig for­føre til et over­for­brug af skærme.

Slut­teligt vil fore­draget invitere til reflek­sion over eget liv, og kri­tisk still­ing­ta­gen til hvor meget vi ønsker at techde­signs skal styre vores liv.

Ledelsesdag på Kildegård Privatskole

Ifm. at blive cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale van­er — skal ledelsen på Kildegård Pri­vatskole finde vej til de dig­i­tale reflek­sion­er, som de men­er vil bane vej for et sun­dere dig­i­talt skolemiljø.

Vores foredragsfolder kan nu downloades

Psykolog- og læge­huset har fået ny fore­drags­fold­er, og den kan down­load­es lige her.

Hvis din skole, insti­tu­tion eller behan­dlings­cen­ter søger fore­drag om emn­er såsom børn og unge, afhængighed af com­put­er­spil, prob­lema­tisk brug af sociale medi­er og dig­i­tale medi­er, kan du finde brochuren til down­load her.

Fore­drags­fold­er

Seminarer — alle kan tilmelde sig

Hvor­dan hjælper du bedst unge, som er blevet sug­et så langt ind i gam­ing og/eller sociale medi­er, at der er tale om egentlig afhængighed? Dét er omdrejn­ingspunk­tet for dette kur­sus i sel­skab med psykolog David Mad­sen, læge Cecilie Fed­er­spiel og medlem af regerin­gens tech-udvalg Mie Oehlenschläger.

I fæl­lesskab sikr­er de, at du i løbet af kur­sus­da­gen får:

 • Viden om gam­ing- og SoMe-afhængighed, og hvor­dan det påvirk­er unges liv og trivsel
 • Kend­skab til afhængighe­dens udtryk, herun­der psykol­o­giske, fysiske, adfærdsmæs­sige og sociale symptomer
 • Forståelse af de under­liggende mekanis­mer og virkemi­dler, som spil- og SoMe-indus­trien anven­der til at fastholde men­neskers opmærk­somhed, engage­ment og tid
 • Viden om fore­byggelse og effek­tive inter­ven­tion­er, herun­der Accep­tance and Com­mit­ment Ther­a­py og nar­ra­tive samtaleteknikker
 • Ind­b­lik i, hvor­dan du taler med foræl­dre eller andre fag­per­son­er, som er i berøring med unge, der har et prob­lema­tisk for­brug af com­put­er­spil og SoMe

Du find­er mere info om kur­sus­da­gens ind­hold og under­vis­erne herunder.

Læs mere på følgende:
https://seminarer.dk/kurser/afhaengighed-af-sociale-medier/

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.