Den musiske helhedsskole er certificeret i sunde digitale vaner 2024–2027

Den Musiske Hel­hedsskole er offi­cielt cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale van­er for peri­o­den 2024–2027, en akkred­i­ter­ing tildelt af psykolog- og læge­huset, Dabeco fra jan­u­ar 2024.

Ved denne cer­ti­fi­cer­ing har Den Musiske Hel­hedsskole nøje overve­jet og reflek­teret over sin til­gang til dig­i­tale medi­er og mobil­brug i undervisningsmiljøet.

Den Musiske Hel­hedsskoles overordnede didak­tiske, pæd­a­gogiske, trivselsmæs­sige og dan­nelses­mæs­sige mål er at skabe de bedst tænke­lige ram­mer for at elev­erne kan udvikle sig, opnå læring og trivsel.

Mobil­fri­he­dens for­mål på Den Musiske Helhedsskole:

 • Det er vigtigt for skolen at værne om børnenes fysiske lege, og det har vi erfaret er nem­mere hvis elev­erne ikke har deres mobil.
 • Vi anser leg som helt cen­tralt for elev­ernes udvikling i rela­tion til læring i livet, trivsel, udvikling og livsduelighed.
 • Vi ønsker at vores elever skal kunne “se” hinanden.
 • Vi oplever at skærmti­den kan forværre de diag­nos­tiske symp­tomer som de er ramt af.
 • Vi oplever at der er en række elever som har fået forstær­ket deres evne til at være i det faglige.

 

Menings­fuld anven­delse af dig­i­tale medi­er på Den Musiske Helhedsskole:

 

Didak­tiske, faglige og læringsmæs­sige formål:

 • Dig­i­tale medi­er inte­gr­eres på skolen, når de tjen­er et klart didak­tisk, fagligt eller læringsmæs­sigt formål.
 • Vi under­vis­er i dig­i­tal dan­nelse, hvilket bety­der, at vi dækker forskel­lige emn­er inden for de udfor­dringer, vi står over for i den dig­i­tale verden.
 • Vi bruger dig­i­tale medi­er til at tilve­je­bringe en mulighed for at komme ud i naturen (gps, geo caching mv)
 • Vi benyt­ter dig­i­tale læringsplatforme
 • Vi motiver­er til veloverve­jet brug af dig­i­tale medi­er, gen­nem kri­tisk tænkning

Hånd­ter­ing af dig­i­tale forstyrrelser på Den Musiske Helhedsskole:

Kri­terier for forstyrrelse:

 • Dig­i­tale medi­er ans­es som forstyrrende, når de hin­dr­er opfyldelsen af didak­tiske, faglige, læringsmæs­sige eller trivselsmæs­sige mål.
 • Mobil­tele­fon­er forstyrrer i over­gan­gene fra den ene time til den anden; det er svært for elev­erne at afle­vere dem.
 • Elev­erne afledes af mobiltelefoni.
 • Fokus på over­gan­gen fra hjem til skole er vigtig. Over­gang­sprocessen udfor­dres af mobil­brug i fx taxa og buskørsel.
 • Elever har svært ved fralægge opmærk­somhe­den fra mobil­tele­fo­nen, særligt under pauser.

Forstyrrelser inklud­er­er:

 • Spil om penge ved gam­ing og gamblingsider
 • Brug af sociale medi­er i sko­le­timer og pauser
 • Com­put­er­spil under sko­le­timer og pauser
 • Over­førsel af kon­flik­ter mellem skole og fritid
 • Online shop­ping
 • Man­glende opmærk­somhed på alder­sreg­uleret indhold
 • Børn optager vok­sne for at få en reaktion
 • Børn filmer hinanden
 • Uhen­sigtsmæs­sig brug af Snapchat, Dis­cord og TikTok
 • Alle dig­i­tale aktiviteter som ikke er pæd­a­gogisk styret eller har et dan­nelses­mæs­sigt, trivselsmæs­sigt eller fagligt formål.

Faglig ind­sats:

Skolen har anerk­endt og etableret fysiske områder, hvor elev­erne kan være sam­men og være fysisk aktive.

Pauser er fast­lagte og der er altid medar­be­jdere til stede. Medar­be­jderne tilby­der forskel­lige aktiviteter fx fod­bold, bræt­spil, musik eller snak.

Per­son­ligt ejede devices i skoletiden: 

 • Vi har ikke per­son­ligt ejede com­put­ere i skolen. Skolen stiller de nød­vendi­ge com­put­ere til rådighed i skoletiden.
 • Det giv­er større mulighed for at styre hvad elev­erne bruger com­put­eren samt til at begrænse de ting, der ikke har et tjen­stligt formål.
 • Vi laver hjem­mear­be­jdet på skolen.

Overve­jelser vedrørende billed­del­ing, spil og sociale medi­er på Den Musiske Helhedsskole:

Under­vis­ning i billed­del­ing og sociale medi­er (SoMe):

 • Vi under­vis­er i ans­varlig billed­del­ing og brug af sociale medier.
 • Vi vejled­er i hen­syns­fuld tone på SoMe og online spil

Risi­ci ved billeddeling:

 • Bev­id­s­thed om, at billed­del­ing kan opfattes som mob­n­ing og i ekstreme til­fælde krænkelse.
 • Bev­id­s­thed om at billed­del­ing kan være lovbrud.

Hånd­ter­ing af ube­hagelige oplevelser på net­tet på Den Musiske Helhedsskole:

 • Vi tager hen­syn til GDPR-reglerne.
 • Vi opret­ter en fire­wall for at stoppe forstyrrende aktiviteter på visse hjemmesider.
 • Vi er klar over, at elever kan forsøge at omgå firewalls.
 • Vi øger dialo­gen om risi­ci og skaber rum til del­ing af ube­hagelige oplevelser

Hånd­ter­ing af ube­hagelige oplevelser online på Den Musiske Helhedsskole:

 • Vi vejled­er elev­erne i, at det ikke er lovligt at dele billeder.
 • Vi snakker med eleven og udar­be­jder en handleplan.
 • Vi ind­drager de rel­e­vante parter, herun­der foræl­dre, tilsyn, sags­be­han­dler, for­valt­nin­gen, skole­for­valt­nin­gen og politiet.
 • Vi skaber et fysisk rum, hvor tryghed giv­er mulighed for at reduc­ere følelsen af skam ved at dele hvad der er sket.

Ind­dragelse af elever og forældre:

 • Vi engagerede foræl­drene, da vi fjernede mobil­tele­fon­erne, for­di vi ser dem som helt essen­tielle samar­be­jdspart­nere. Foræl­dresamar­be­jdet er afgørende for vores fælles dig­i­tale forståelse.
 • Vi arran­ger­er dialog­mor­gen­møder og events, fokuseret på både det dig­i­tale og analoge liv for eleverne.
 • Vi ønsker, at elev­erne også har fritidsin­ter­ess­er uden for skolen, og her er foræl­drene afgørende samarbejdspartnere.
 • Mange af vores børn oplever søvn­prob­le­mer, så det er vigtigt, at foræl­drene er involverede. Vi arbe­jder på at give foræl­drene infor­ma­tion og viden om dig­i­tale forstyrrelser om natten.
 • Vi håndter­er udfor­dringer som søvn­prob­le­mer, aggres­sion og fysisk konfrontation.
 • Vi har en pro­ce­dure ved ind­skrivn­ing, hvor vi fortæller, at vi er en skole uden mobilbrug.
 • De ældre elever får per­son­lig information.
 • Vi har for­vent­ninger til, hvor­dan man bruger dig­i­tale medi­er i skolen.

Vores ønsker et styr­ket fæl­lesskab blandt vores elever

Styring af bru­gen af dig­i­tale midler:

 • Vi træf­fer beslut­ninger om, hvor­dan vi ønsker at håndtere bru­gen af dig­i­tale enheder.
 • Vi anven­der en reflek­terende og men­talis­erende tilgang.
 • I vores miljøter­apeutiske ramme, er vi bev­id­ste om at den dig­i­tale ver­den er en usyn­lig aktør
 • Vi forstår at dig­i­tale strate­gi­er også fun­ger­er som undgåelsesstrategier.
 • Vi som fag­per­son­er går forrest.
 • Vok­sne skal tage still­ing til og prak­tis­ere det, vi ønsker.
 • Vi vis­er det gode eksempel.

Chat­G­PT

 • Vi føl­ger anbe­falinger fra regerin­gens ekspertgruppe.
 • Vi er opmærk­somme på AI’s klimaaftryk.

————————————————————————————————————————————————————————————-

En cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er bety­der, at skolen i sin hel­hed får fokus på de værdier såv­el som udfor­dringer, der find­es i den dig­i­tale ver­den. Medar­be­jderne på skolen får således mulighed for at udvikle og reflek­tere over menings­fulde dig­i­tale vaner.

Fokus for cer­ti­fi­cerin­gen er at værne om børn og unges men­tale sund­hed samt deres moti­va­tion, læring, sociale fæl­lessk­aber og offline interesser.

På denne bag­grund har insti­tu­tio­nen haft oven­stående reflek­sion­er, opmærk­somhed­er og ret­ningslin­jer omhan­dlende deres elevers dig­i­tale liv: Dette berettiger dem til at være en insti­tu­tion cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale vaner.

Den Musiske Hel­hedsskole har som led i cer­ti­fi­cerin­gen i sunde dig­i­tale van­er mod­taget et medar­be­jderkur­sus, en ledelses­dag samt et elev­fore­drag og et forældreforedrag.