Esrum kost- og friskole er certificeret i sunde digitale vaner 2021–2024

Esrum kost- og friskole
Vi er pr. 20 maj 2021 blevet cer­ti­fi­ceret af psykolog- og læge­huset www.dabeco.dk  i sunde dig­i­tale van­er. Vi har på Esrum kost- og friskole reflek­teret over følgende:

En overord­net tænkn­ing fra skolens ledelse har været, at skolen først og fremmest har en række pæd­a­gogiske mål­sæt­ninger som den ønsker at leve op til. Disse pæd­a­gogiske mål­sæt­ninger tager udgangspunkt i et systemisk/narrativt per­spek­tiv på det gode ungdomsliv.

Skolen skal med udgangspunkt i disse mål­sæt­ninger vur­dere hvorvidt skærmene kan hhv. under­støtte eller afholde skolen for at leve op til sine ønsker og værdier.

På hvilken menings­fuld måde kan man bruge dig­i­tale medier?

 • Det dig­i­tale er menings­fuldt når elev­erne skal søge viden
 • Indlede en dia­log omkring sam­fundsmæs­sige emner
 • Etablere fæl­lessk­aber med et pæd­a­gogisk for­mål — eks. (gamin­garrange­menter med fokus på fysisk fællesskab)
 • Snakken om elev­ernes dig­i­tale ver­den kan fun­gere som en adgangs­bil­let til andre livs­forhold i elev­ernes liv
 • Det dig­i­tale kan fun­gere som pausek­nap fra sociale arrange­menter — elev­erne skal dog kunne hjælpes til at komme tilbage til det analoge
 • Per­son­alet skal lære elev­erne at være kildekritiske

Er der tid­spunk­ter hvor det, at hjælpe den unge til at slukke vil være gavnligt?

 • Da skolens per­son­ale ikke læn­gere har hjem­mel til at slukke inter­net­tet om afte­nen — vil skolen i videst muligt omfang ved vis­i­ta­tion aftale med elev­erne, at de skal indle­vere deres tele­fon­er før sengetid.
 • Elev­erne skal have fri­hed til søvn, skoledelt­agelse og fysisk samvær.
 • I under­vis­nin­gen skal elev­erne også indvilge i, at afle­vere deres telefoner. 
  • Således for de fri­hed til at lære
 • Ved aftens­mads­bor­det og til mødet skal elev­erne også indvilge i, at afle­vere deres telefoner. 
  • Således får de fri­hed til at delt­age i et fysisk-socialt fællesskab

Regler, god tone og ube­hage­lighed­er på nettet

 • Alle elever opnår bev­id­s­thed om at “What are in cyber­space — stays in cyber­space”. Det vil sige, at elev­erne skal have blik for at det ikke er lig­e­gyldigt hvad de lig­ger op på de sociale medier
 • Elev­erne skal fort­sat inspir­eres til, at være det men­neske de ønsker, og ikke lade sig presse ud i uhen­sigtsmæs­sige sit­u­a­tion­er — det gælder analogt og digitalt
 • Per­son­alet skal være nys­ger­rige på elev­ernes dig­i­tale liv
 • Per­son­alet skal være omsorgs­fulde og forstående over­for de unges dig­i­tale liv, således elev­erne ved at de kan gå til per­son­alet hvis de har oplevet en ube­hagelig oplevelse på nettet
 • Have et større fokus på det dig­i­tale — herun­der inviter­er Sex og sam­fund, poli­ti­et samt Børns vilkår ud for at under­vise elev­erne. Sætte det dig­i­tale på læseplanen
 • Oprette en ana­log-dig­i­tal café hvor fokus er på sam­taler om elev­ernes dig­i­tale verden
 • Alt hvad per­son­alet gør skal være i rela­tion til omsorg og tryghed — dig­i­talt såv­el som analogt
 • Elev­erne får temadage med fokus på net­tets mørkere afkroge

Cat­fish­ing, chikane og sek­suelle overgreb

 • Per­son­alet skal rea­gere, hvis de fornem­mer at en elev har oplevet krænk­ende adfærd på nettet
 • Per­son­alet skal sørge for, at skabe et rum hvor elev­erne tør at ytre sig til lær­erne hvis de oplever krænk­ende adfærd på nettet
 • Skolen vil forpligte sig på, at etablere en konkret bered­sk­ab­s­plan, således elev­erne ved nøjagtig hvad de har af han­dlemu­lighed­er hvis de oplever krænk­ende adfærd på net­tet — også uden at skulle gå til lærerne
 • Skolen vil have fokus på at styrke elev­ernes iden­titet digitalt
 • Skolen vil under­vise i, hvor­dan man kan passe på sig selv når man er online
 • Skolen vil sikre, at der er et bredt udbud af alter­na­tiv og trygge fæl­lessk­aber — både med fokus på det dig­i­tale liv (gamer­rum, café med sam­taler om det dig­i­tale), og det analoge liv (læse, reg­ne og andre færdighed­er som er udfor­dret af det digitale).

Gam­bling i gaming

 • Gam­bling i gam­ing vur­deres at lægge sig op af andre typer misbrugsadfærd
 • Der skal således være større fokus på at gam­bling i gam­ing eksisterer
 • Skolen vil opl­yse elev­erne om gam­bling i gam­ing — således skabes der mulighed for at fore­gribe prob­le­merne med gamblingadfærd

Per­son­alet som dig­i­tale rollemodeller

 • Per­son­alet skal selv være opmærk­somme på egne dig­i­tale van­er i arbejdstiden
 • Per­son­alet skal være tilgæn­gelige for eleverne
 • Doku­men­ta­tion­sop­gaver skal i videst mulig omfang foregå på vagtværelset
 • Per­son­alets dig­i­tale van­er skal fremgå i per­son­ale­hånd­bo­gen som et selvstændigt punkt

————————————————————————————————————————————————————————————-

En cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er bety­der, at insti­tu­tio­nen i sin hel­hed får fokus på de værdier såv­el som skyg­gesider, der find­es i den dig­i­tale ver­den. Medar­be­jderne på insti­tu­tio­nen får således mulighed for at udvikle og reflek­ter­er over menings­fulde dig­i­tale van­er  på et oplyst grund­lag. — Sunde dig­i­tale van­er tilgo­deser insti­tu­tio­nens pæd­a­gogiske mål­sæt­ninger. Fokus for cer­ti­fi­cerin­gen er at værne om børn og unges men­tale sund­hed samt deres moti­va­tion, læring, sociale fæl­lessk­aber og offline fritidsinteresser.

På denne bag­grund har insti­tu­tio­nen haft føl­gende reflek­sion­er, opmærk­somhed­er og ret­ningslin­jer omhan­dlende unge dig­i­tale liv: Dette berettiger dem til at være en insti­tu­tion cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale vaner.