Fjordskolen er certificeret i sunde digitale vaner 2024–2027

Fjord­skolen er offi­cielt cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale van­er for peri­o­den 2024–2027, en akkred­i­ter­ing tildelt af psykolog- og læge­huset, Dabeco fra jan­u­ar 2024.

Ved denne cer­ti­fi­cer­ing har Fjord­skolen nøje overve­jet og reflek­teret over sin til­gang til dig­i­tale medi­er og mobil­brug i undervisningsmiljøet.

Fjord­skolens overordnede didak­tiske, pæd­a­gogiske, trivselsmæs­sige og dan­nelses­mæs­sige mål er at skabe de bedst tænke­lige ram­mer for at elev­erne kan udvikle sig, opnå læring og trivsel.

Fjordskolen er mobilfri!

 • Når elev­erne møder ind læg­ger de deres tele­fon­er væk.
 • Enkelte elever har lavet særaftale med lær­erne, således at der er enkelte elever der har lov til at beholde den i tasken.
 • Vi oplever at det er blevet nem­mere for elev­erne at lægge deres tele­fon­er væk, og vi har skabt en kul­tur hvor elev­erne har erk­endt at de godt kan over­leve uden telefon.
 • Vi oplever at elev­erne er blevet del af et fæl­lesskab, og vi ser at elev­erne taler med hinanden.
 • Uden tele­fon­er ser vi at vores elever spiller analoge spil, som skak og Uno og snakker sammen.
 • Det kan være svært for et barn med autisme at skulle lægge sin tele­fon væk, hvor­for der er forskel på hvilke tele­fon­re­gler vi bruger, da reglerne skal imødekomme elev­ernes behov og udfordringer.
 • Sko­le­ti­den er mobil­fri, men også i sko­le­ti­den er der forskelle på hvor­dan vi håndter­er deres mobiltelefoner.
 • For nogle elever gælder det, at de gerne må have deres mobil med på tur. Ellers bliv­er ver­den for stor med for mange stimuli.
 • Vi har erfaret at de elever som indled­ningsvist havde panik nu afle­vere dem uden de store udfordringer.
 • Vi har val­gt at være mobil­frie for­di, at vi ved, at børn ikke kan mul­ti­taske mellem det der foregår på tavlen og det som foregår på mobiltelefonen.
 • Vi har desu­den val­gt det ud fra et behan­dlingsmæs­sigt per­spek­tiv, da elev­erne også bliv­er bedre til at udvikle deres sociale kompetencer.
 • Ved at gøre skolen mobil­fri har vi set en mulighed for at styrke elev­ernes mulighed for at udvikle deres sociale kompetencer.
 • Med en mobil­fri skole har vi bedre forud­sæt­ninger for at etablere et miljø hvor trivsel, indlæring og mere sta­bilt stemn­ingsle­je, samt sociale og per­son­lige kom­pe­tencer er i fokus.
 • Med en mobil­fri skole kan vi se, at elev­erne får en større kon­takt til egen krop.
 • Vi ønsker at få blikket op. Være til stede i rum­met, skabe en skole med mere krop­s­lighed, og dufte, berøring og andre sanselige stimuli.
 • Vi under­støt­ter men­nes­kets basale værdier som vi kender for den tidlige udviklingsp­sykolo­gi med nærhed og omsorg.

Fjordskolen bruger digitale medier når de opfylder et didaktisk, læringsmæssigt eller trivselsfremmende formål.

 • Didak­tiske, faglige og læringsmæs­sige formål:
 • Fjord­skolen har aldrig været bange for at anvende IT. Vi anven­der IT når det kan begrun­des fagligt ud fra et didak­tisk, læringsmæs­sigt, dan­nelses­mæs­sigt synspunkt.
 • I ind­skolin­gen har de ingen brug af IT. De har klasse iPads, og tavle­com­put­ere tilgængelig.
 • Fra mellemtrin­net har de hver deres bær­bar computer.
 • Fjord­skolen anven­der dig­i­tale læringsplat­forme. Vi anerk­ender, at der er gode brug­bare læringsmu­lighed­er med ny viden og et læringsmæs­sigt potentiale.
 • Flere af vores elever har en lang­som­mere læringskurve end bred­den, og har brug for mange gen­t­agelser, og det er under­vis­ningsportaler rigtig gode til for­di en læringsplat­form aldrig bliv­er træt af at stille de samme opgaver.
 • Skal man videre i uddan­nelsessys­temet, så er det vigtigt for os, at de får forud­sæt­ningerne for at bruge IT og derved eksis­ter­er i en dig­i­tal verden.
 • Vi bruger Onedrive, Google etc.
 • Vi bruger dig­i­tale teknolo­gi­er som løftes­tang til andre trivsels­frem­mende formål.
 • Vi kan bruge teknolo­gi når vi går ture sam­men i naturen. Her kan vi bruge geo­catch­ing, som et mid­del til at vække deres motivation.
 • Teknolo­gien bliv­er således brugt som et mid­del til, at skabe sam­men­hold, opgaveløs­ning og at få dem ud i naturen etc.
 • Vi arbe­jder med at inte­grere etik og moral på sociale medier.
 • Vi hjælper dem til at bruge medierne for­måls­bestemt ifm. søgninger i historie.
 • Vi lær­er dem således at bruge teknolo­gien til andet end under­hold­ning og porno.
 • Vi lær­er elev­erne at være kildekri­tiske når de tilgår de dig­i­tale platforme.
 • Vi arbe­jder med kildekri­tik allerede fra ind­skolin­gen, hvilket kun bliv­er vigtigere med ind­førin­gen af AI.

E‑sporten:

 • Vi har val­gt at ind­føre e‑sport som en aktivitet, for­di vi kan se at de elever som ellers er fysisk isol­erede får mulighed for at indgå i et fysisk fæl­lesskab omkring en aktivitet de synes er sjov, og de føler sig trygge i.
 • For en stor gruppe af vores elever er der udfor­dringer ved at være i skolen fuldtid.
 • Vi har der­for val­gt at ind­føre e‑sporten for­di vi gerne vil styrke deres skoledelt­agelse og lade dem opnå glæ­den ved fysisk samvær og socialisering.
 • Vi har elever som har svært ved frem­møde, og e‑sporten kan blive det værk­tøj der gør, at deres frem­møde bliv­er højere.
 • E‑sporten bruges som en form for inklusionsværktøj.
 • Vi kan via esporten som en løftes­tang til at løfte elev­erne ud i en social sam­men­hæng. Vi bruger det også til at under­støtte et fysisk aktivt miljø.
 • Vi anerk­ender, at flere børn er ekstremt dygtige til at spille com­put­er­spil, og gen­nem e‑sporten giv­er vi dem den anerkendelse.
 • Vi ønsker at lave en bro til det de kan i e‑sporten til at skabe nogle pos­i­tive his­to­ri­er for vores elever i den virke­lige verden.
 • Der er flere ter­apeutiske erfar­ing, hvor de oplever glæde, mestre udfor­dringer, håndtere stress og udfordringer.
 • Vi er som skole opmærk­somme på, at ind­føre etik og moral når vores elever dyrk­er e‑sport, så dette er et stort foku­som­råde for skolen.
 • De støttes i deres indi­vidu­elle behov, og ressourcer, og vi under­støt­ter esporten med et miljø, som er trygt.
 • Som skole anser vi e‑sporten som en væsentlig pæd­a­gogisk opgave. Og vi anerk­ender, at den gode tone, trivslen, og inklu­sion hænger på vores skul­dre, og vi vil gerne hjælpe til at elev­erne oplever glæ­den ved at blive talt pænt til, samt blive inklud­eret i et fællesskab.

Fjordskolen undgår digitale forstyrrelser

Kriterier for digitale forstyrrelser:

 • Dig­i­tale forstyrrelser er alle de dig­i­tale medi­er som afhold­er en fra det som er vigtigt.
 • Alle plat­forme der har en dopamin­udløsende fak­tor, og som byg­ger på fasthold­else og manip­ulerende designs ans­es som poten­tielt forstyrrende i vores elevers liv.
 • Det vil sige, at alle plat­forme som stjæler opmærk­somhed, tid eller penge bliv­er betragtet som forstyrrende ele­menter i elev­ernes liv.
 • Gam­ing, sociale medi­er, shop­ping og porno ans­es for forstyrrende.
 • Alle dig­i­tale teknolo­gi­er som bruges fysisk alene ans­es som poten­tielt forstyrrende.
 • Når teknolo­gien er vok­sen­styret og er en del af elev­ernes fæl­lesskab ans­es de ikke som forstyrrende.
 • Vi ønsker at de indgår i et fæl­lesskab, og alt der bry­der med dette ans­es som forstyrrende.
 • Fjord­skolen er opmærk­somme på, at selv når en giv­en dig­i­tal aktivitet igangsættes ud fra et pæd­a­gogisk for­mål kan de bagvedliggende for­ret­ningsmod­eller ende ud i at forstyrre det pæd­a­gogiske formål.
 • Fjord­skolen bruger Fire­walls på sikker­hed. Vi forhold­er os til de udfor­dringer der måtte komme med elev­ernes dig­i­tale liv.

Håndtering af digitale forstyrrelser på Fjordskolen:

 • Vi arbe­jder med ”tilgæn­ge­lighed”, det vil sige, at hvis devicet er tilgæn­geligt, så vil det blive brugt. Der­for tilby­der ofte offline tid til eleverne.
 • Vi lukker ned for skærmene i slut­nin­gen af timen.
 • Vi har ikke mobil­tele­fon­er tilgæn­gelige i løbet af skoledagen.
 • Vi har en tele­fonkasse, som elev­erne i udgangspunk­tet skal lægge deres tele­fon i i starten af dagen, og kan først tages op i slut­nin­gen af dagen.
 • Elev­erne tager først deres com­put­er op når de får besked her­på, og de bliv­er bedt om at lukke ned for bru­gen her­af efter endt brug.
 • Som hov­e­dregel er vores skoledag i udgangspunk­tet analogt.
 • I udskolin­gen må elev­erne gerne have com­put­eren fremme i under­vis­nin­gen, men den skal være lukket.
 • Vi bedriv­er en høj grad af kon­trolleret klas­seledelse på vores skole.
 • Vi har en kul­tur blandt vores elever, hvor de er trygge nok til at fortælle lær­erne hvis andre elever bruger com­put­er eller telefon
 • elev­erne aflev­er­er deres tele­fon­er uden prob­le­mer, for­di vi har etableret en kul­tur, hvor det at afle­vere gælder alle.
 • Vi er ven­ner med elev­erne, således vi kan kom­mu­nikere med elev­erne på deres fore­trukne medie (snapchat).
 • Vores største ønske er at skabe en skole, hvor der er sun­dere van­er, og muligvis tage det med hjem og inspirere fam­i­lien til at etablere en sun­dere dig­i­tal familiekultur.
 • Som fag­per­son­er har vi en tele­fon tilgæn­gelig som foræl­drene kan ringe til, og elev­erne kan låne en tele­fon hvis de har brug for at komme i kon­takt med forældrene.

Analoge alternativer:

Skolen har erfaret at de elever som havde deres liv cen­tr­eret om spil havde dårligere trivsel og var mere opfarende. Der­for tilby­der Fjord­skolen en lang række analoge alternativer.

Ca. halvde­len af Fjord­skolens elever er dybt afhængige af de dig­i­tale ver­den­er. Skolen ønsker der­for at inspirere foræl­drene til også at skabe nogle offline alternativer.

Vi har en sejl­båd, som tilby­der vores elever at komme ud i naturen og opleve roen i at være i en low arousal tilstand.

Vi eksponer­er dem for natur­o­plevelser, som dykn­ing, sejlads og gåture.

I undervisningssammenhænge:

Fjord­skolen er opmærk­somme på betyd­nin­gen af fysisk aktivitet og fællesskaber.

Læring og bevægelse hænger i Fjord­skolens DNA uløseligt sammen.

I frikvarterne.

 • Vi inviter­er elev­erne til fysisk aktivitet i både ind­skol­ing, mellemtrin og udskoling.
 • Elev­erne har mulighed for, at spille bas­ket­ball, stik­bold og andre idræt­slige discipliner.
 • Vi under­støt­ter desu­den deres naturkund­sk­aber gen­nem kla­tring i træer, leg på skræn­ten, snitte træs­tubbe, og at gå på opdagelse i vores naturskønne omgivelser.
 • Vi har ind­ført Mind­ful­ness i indskolingen.
 • Bor­dten­nis, teg­ne, mal­ing, faste gåture og stikbold.
 • Vi bruger kort­spil, uno, 500, forskel­lige bræt­spil, og sam­tal­en med en kop the.
 • Vi har sam­taleko­rt, hvor elev­erne skal snakke om de spørgsmål som kortene.

Personligt ejede devices i skoletiden:

 • Vi har ikke per­son­ligt ejede devices på Fjordskolen.
 • Vi får elever fra mange forskel­lige sociale lag, og det er vigtigt at vi ikke eksklud­ere elever pga. man­glende økonomisk fomåen.
 • Når den svageste har det godt, så har alle det godt.
 • Det har været vigtigt, at alle har de samme plat­forme installeret, hvilket vi kan kon­trollere ved at tilbyde skoleudlev­erede devices.

Overvejelser vedrørende billeddeling, spil og sociale medier og shopping på Fjordskolen:

 • Vi er opmærk­somme på, at mobil­tele­fo­nen kan med­virke til, at der bliv­er båret kon­flik­ter med til skolen for­di der er en større grænseløshed på nettet.
 • Vi prøver at følge med i hvor henne de bevæger sig på net­tet (Andrew Tate, krænk­ende og grænseløst ind­hold på sociale medier).
 • Børnene har fået lov at lave en snapchat gruppe, men der er vok­sne tilst­ede i gruppen.
 • Foræl­drene bliv­er informeret om, hvis der foregår nogen uhensigtsmæssigt.
 • Foræl­drene informeres, hvis skolen får kend­skab til mob­n­ing eller anden uhen­sigtsmæs­sig dig­i­tal adfærd blandt eleverne.
 • Vi ønsker at skabe en mere virke­lig, virke­lighed, så vi er opmærk­somme på et liv på sociale medi­er med fil­ter og billedmanipulation.
 • Elev­erne må ikke dele billed­er eller tage billed­er af hinan­den uden eksplic­it samtykke.
 • Elev­erne må ikke tage billed­er af lær­erne uden samtykke.
 • E‑sport. Vi anerk­ender kun com­put­er­spil som en faglig begrun­det aktivitet, og ellers ikke.
 • Vi har under­vis­ning i billed­del­ing, porno, og sociale medi­er, og spil.
 • Vi under­vis­er i god tone online.

Fjord­skolen er bev­idst om de risi­ci der er for­bun­det med billed­del­ing. Skolen er opmærk­somme på, at billed­del­ing kan overtræde folks grænser.

Fjord­skolen er bev­id­ste om, hvornår billed­delin­gen bliv­er ulovlig, og hvornår det kan udvikle sig til decideret mobning.

Fjord­skolen ved, at ulovlig billed­del­ing ram­mer flere og flere unge, og det kan sætte dybe spor i trivslen.

Håndtering af ubehagelige oplevelser på nettet på Fjordskolen:

 • Fjord­skolen er opmærk­somme på, at grun­det deres elevers iboende sår­barhed er der større risi­ci for­bun­det med at være på nettet.
 • Fjord­skolen hold­er indi­vidu­elle sam­taler med elev­erne om deres dig­i­tale liv.
 • Fjord­skolen tager jævn­ligt elev­ernes dig­i­tale liv op i klassen.
 • Fjord­skolens per­son­ale har en god føling med om der foregår mob­n­ing eller andet i det skjulte.
 • Der er stor bev­id­s­thed om, at elev­erne risik­er­er at møde alt fra selv­mordsvideo­er til selvskadende og destruk­tivt ind­hold når de færdes på sociale medier.
 • Vi har skær­pet ind­beretningspligt, og i sjældne til­fælde kan elev­ernes dig­i­tale adfærd med­føre en mis­trivsel som skal ind­berettes til kommunen.
 • Vi har skær­pet under­ret­ningspligt, og skal ind­berette i til­fælde af grov mob­n­ing eller sek­suelle krænkelser.

Håndtering af ubehagelige oplevelser online på Fjordskolen:

Fjord­skolen arbe­jder med ind­dragelse af per­son­alet, lærere, foræl­dre og elever, og sikre at alle ind­drages hvis skolen får kend­skab til uhensigtsmæssigheder.

Skolen syn­lig­gør det øgede fokus på elev­ernes dig­i­tale adfærd i personalehåndbogen.

Vores per­son­ale­hånd­bog bliv­er løbende udviklet.

-         Forældre:

 • Vi informer­er foræl­drene, støt­ter og vejled­er ift. hvad vi men­er er bedst for børnene. Vi indgår i et samar­be­jde med foræl­drene om at under­støtte et bal­anceret dig­i­talt liv i og uden for skolen.
 • Skolen inviter­er til foræl­dresam­taler, hvor vi inspir­erer foræl­drene til at skabe sunde og trivsles­frem­mende analoge alter­na­tiv­er. Det kan være idræt, klub, skyd­ning, fodbold.
 • Vi vil gerne være med til at bygge en bro skole og fam­i­li­er i mellem.
 • Vi gør foræl­drene opmærk­somme på, at der er forskel mellem det analoge og det dig­i­tale i børnenes liv.

Styring af brugen af digitale midler:

 • Chat­G­PT: Vi føl­ger regerin­gens udval­gs anbefalinger.

————————————————————————————————————————————————————————————-

En cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er bety­der, at skolen i sin hel­hed får fokus på de værdier såv­el som udfor­dringer, der find­es i den dig­i­tale ver­den. Medar­be­jderne på skolen får således mulighed for at udvikle og reflek­tere over menings­fulde dig­i­tale vaner.

Fokus for cer­ti­fi­cerin­gen er at værne om børn og unges men­tale sund­hed samt deres moti­va­tion, læring, sociale fæl­lessk­aber og offline interesser.

På denne bag­grund har skolen haft oven­stående reflek­sion­er, opmærk­somhed­er og ret­ningslin­jer omhan­dlende deres elevers dig­i­tale liv: Dette berettiger dem til at være en insti­tu­tion cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale vaner.

Fjord­skolen har som led i cer­ti­fi­cerin­gen i sunde dig­i­tale van­er mod­taget et medar­be­jderkur­sus, en ledelses­dag samt et elev­fore­drag og et forældreforedrag.