Sankt Helene børnehus i Vejby er certificeret i sunde digitale vaner ved Dabeco

2019–2024

Ret­ningslin­jer:

  • Sankt Helene Børne­hus er i foråret 2019 blevet cer­ti­fi­ceret af Psykolog- og læge­huset, DABECO i, at have sunde dig­i­tale van­er. Det bety­der, at vi aktivt har forholdt os til, hvad vi tilby­der børnene og hvad vi ikke tilby­der. I bund og grund han­dler det om, at vi ønsker at under­støtte det gode bør­ne­liv og hjælpe med at skabe en for­nuftig bal­ance — både fysisk og psykisk.
  • Konkret bety­der det at, børnene ikke bruger egne, med­bragte devices, men at vi stiller det til rådighed der giv­er mening. F.eks. har vi  forskel­lige spilkon­soller ; Wii, Playsta­tion og Wise­floor, som anven­des som et pæd­a­gogisk værk­tøj i hverdagen.
  • Ipads anven­des altid i en pæd­a­gogisk sam­men­hæng, hvor det under­støt­ter den givne aktivitet. Det kan være ind­sam­ling af viden, under­søgelse af ting eller som for­bere­delse til f.eks. pro­jek­ter, mulighed for at vise billed­er, sprogstim­ler­ing, lek­tielæs­ning, stop motion film etc.
  • Vi anerk­ender, at børnene præsen­teres for en attrak­tiv virtuel fan­ta­siver­den når de spiller com­put­er­spil etc. Vi vil være nys­ger­rige på, hvor­dan vi kan præsen­tere og udleve noget af det de efter­spørg­er i den virke­lige ver­den, f.eks. gen­nem bræt­spil, rolle­spil, Ner­f­gun­skampe, sport­sturner­inger etc. og sikre at det bliv­er en del af hverda­gens pæd­a­gogiske aktiviteter.
  • Vi anbe­faler, at børnene har deres tele­fon­er i deres tasker, så de bruger ressourcer på fæl­lesskab og leg. Vi har tele­fon­er til rådighed i alle husene, så det er muligt at komme i kon­takt med per­son­ale og børn.

En cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er bety­der, at insti­tu­tio­nen i sin hel­hed får fokus på de værdier såv­el som skyg­gesider, der find­es i den dig­i­tale ver­den. Medar­be­jderne på insti­tu­tio­nen får således mulighed for at udvikle og reflek­ter­er over menings­fulde dig­i­tale van­er  på et oplyst grund­lag. — Sunde dig­i­tale van­er tilgo­deser insti­tu­tio­nens pæd­a­gogiske mål­sæt­ninger. Fokus for cer­ti­fi­cerin­gen er at værne om børn og unges men­tale sund­hed samt deres moti­va­tion, læring, sociale fæl­lessk­aber og offline fritidsinteresser.

På denne bag­grund har insti­tu­tio­nen haft føl­gende reflek­sion­er, opmærk­somhed­er og ret­ningslin­jer omhan­dlende unge dig­i­tale liv: Dette berettiger dem til at være en insti­tu­tion cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale vaner.