Kildegård Privatskole er certificeret i sunde digitale vaner 2023–2026

Kildegård Pri­vatskole er offi­cielt cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale van­er for peri­o­den 2023–2026, en akkred­i­ter­ing tildelt af psykolog- og læge­huset, Dabeco fra novem­ber 2023.

Ved denne cer­ti­fi­cer­ing har Kildegård Pri­vatskole nøje overve­jet og reflek­teret over sin til­gang til dig­i­tale medi­er og mobil­brug i undervisningsmiljøet.

Kildegård Pri­vatskole vil udvikle hele men­nesker – dannede, fagligt kom­pe­tente og med et solidt fun­da­ment for videre uddannelse.

Mobil­fri­he­dens for­mål på Kildegård Privatskole:

 • Udvikling af kommunikationsevner:
  • Målet er at lære elev­erne at kom­mu­nikere ansigt til ansigt uden afhængighed af mobiltelefoner.
 • Fremme social forståelse:
  • Øns­ket er at træne elev­erne i at aflæse hinan­den uden skærme som en barriere.
 • Kon­cen­tra­tion i undervisningen:
  • Skolens erfar­ing vis­er, at mobilen forstyrrer elev­ernes kon­cen­tra­tion under skoletiden.
 • Skabe tilst­ede­værelse:
  • Elev­erne skal lære at være fuldt til stede i skolen uden unødi­ge dis­trak­tion­er fra ver­den udenfor.
 • Social ind­sigt uden mobilintervention:
  • Lær­erne har erfaret, at tele­fon­brug kan begrænse evnen til at forstå sociale relationer.
 • Selvstændighed og konflikthåndtering:
  • Mobil­fri­hed er en mulighed for elev­erne at udvikle selvstændighed og konflikthåndteringsfærdigheder.
 • Træn­ing i at håndtere udfordringer:
  • Elev­erne skal lære at tack­le svære oplevelser uden at søge undgåelse i mobiltelefonerne.
 • Kon­struk­tiv dia­log uden forstyrrelser:
  • Skolen oplever, at dialo­gen med elev­erne forstærkes og bliv­er mere kon­struk­tiv uden tilst­ede­værelsen af telefoner.
 • Fri­hed til livet og samtaler:
  • Målet er at give elev­erne fri­hed til at leve uden kon­stant mobilbrug
  • Målet er at give elev­erne mulighed for åbne sam­taler med deres lærere.
 • Beskyt­telse mod risici:
  • Mobil­fri­he­den søger at skærme elev­erne fra kon­stant risiko for uhen­sigtsmæs­sighed­er, ulov­lighed­er eller krænkelser.

Menings­fuld anven­delse af dig­i­tale medi­er på Kildegård Privatskole:

 • Didak­tiske, faglige og læringsmæs­sige formål:
  • Dig­i­tale medi­er inte­gr­eres på skolen, når de tjen­er et klart didak­tisk, fagligt eller læringsmæs­sigt formål.
 • Sociale medi­er og spil som faglige mål:
  • Skolen anerk­ender også sociale medi­er og spil som en del af den menings­fulde anven­delse, når det sker med speci­fikke faglige eller sociale formål.
 • Grup­pechat til sociale aktiviteter:
  • Elev­erne får lov til at bruge grup­pechat til sociale aktiviteter, såsom lek­ti­er, faglige for­mål samt videre­formidling af infor­ma­tion og koordiner­ing af sociale begivenheder.
 • Under­vis­ning i dig­i­tale medier:
  • Skolen under­streger vigtighe­den af at under­vise elev­erne i kor­rekt og ans­varlig brug af dig­i­tale medier.

Hånd­ter­ing af dig­i­tale forstyrrelser på Kildegård Privatskole:

 • Kri­terier for forstyrrelse:
  • Dig­i­tale medi­er ans­es som forstyrrende, når de hin­dr­er opfyldelsen af didak­tiske, faglige, læringsmæs­sige eller trivselsmæs­sige mål.
 • Forstyrrelser inklud­er­er:
  • Elever, der spiller com­put­er­spil under undervisningen.
  • Elever, der sid­der med indi­vidu­elle skærme i frik­varter­erne i stedet for at inter­agere fysisk.
  • Dig­i­tal udelukkelse af andre, forstærk­er følelsen af eksklusion.
  • Man­glende nærvær, der kan påvirke sociale færdighed­er og evn­er negativt.
 • Faglig ind­sats:
  • Skolen har anerk­endt og etableret fysiske områder, hvor elev­erne kan være sam­men og være fysisk aktive.
 • Risi­ci ved dig­i­tale medier:
  • Bev­id­s­thed om risikoen for, at dig­i­tale medi­er kan stå i vejen for fordy­belse, kon­cen­tra­tion og fysisk aktivitet.
 • Ens behan­dling af alle devices:
  • Alle enhed­er, inklu­sive smart­watch­es, ans­es ens.

Iden­ti­fika­tion af forstyrrende dig­i­tale medi­er på Kildegård Privatskole:

 • Dig­i­tale forstyrrelser:
  • Sociale medi­er som Snapchat, Insta­gram, og Youtube ans­es som poten­tielle forstyrrelser.
  • Gam­ing og gam­bling iden­ti­fi­ceres også som ele­menter, der typisk kan forstyrre undervisningen.
 • Anerk­endelse af læringsmæs­sige behov:
  • Skolen anerk­ender sam­tidig vigtighe­den af at bruge dig­i­tale medi­er når de har faglig relevans.
 • Dif­fer­en­tieret syn på dig­i­tale medi­er: Der er en dif­fer­en­tieret til­gang, hvor visse dig­i­tale medi­er betragtes som poten­tielle forstyrrelser, mens andre opfattes som værdi­fulde red­sk­aber i læringsmiljøet.

Udfor­dringer ved per­son­ligt ejede dig­i­tale medi­er i under­vis­nin­gen på Kildegård Privatskole:

 • Gam­ing­prob­lem i undervisningen:
  • Skolen bringer gam­ing op på forældremøder
  • Skolen påtaler gam­ing­prob­lemet over­for eleven
  • Skolen tillad­er sig at lukke for elev­ernes skærm hvis eleven opdages i at game i undervisningen.
 • Hastighed og stim­uli skaber opmærksomhedsudfordringer:
  • Kon­sta­ter­ing af, at den hur­tige hastighed og de mange stim­uli fra dig­i­tale medi­er skaber for­vent­ninger om under­hold­ning og let tilgæn­ge­lighed, hvilket vanske­lig­gør fasthold­else af elev­ernes opmærksomhed.
 • Hvor­dan dig­i­tale medi­er påvirk­er elev­ernes evne til at arbe­jde mål­ret­tet og koncentreret
  • Lær­erne har observeret, at de mange stim­uli fra sociale medi­er og spil kan føre til, at opgaver, der kræver ved­hold­en­hed, opfattes som besværlige og omstændige.
 • Vanske­lighed­er med at fastholde i kon­cen­tra­tionskrævende aktiviteter:
  • Dig­i­tale medi­er gør det udfor­drende for lærere at fastholde elev­erne i aktiviteter, der kræver kon­cen­tra­tion og engage­ment, især i analoge og kon­cen­tra­tionskrævende aktiviteter som billed­kun­st og rep­e­ti­tion i bøger på skolebiblioteket.

Hvor­dan vores ønsker for det dig­i­tale liv efter­leves på Kildegård Privatskole:

 • Fort­sat fokus på mobilindsamling:
  • Skolen har et kon­stant fokus på ind­sam­ling af mobiltelefoner. 
   • Skolen min­der løbende elev­erne om at afle­vere deres mobil­er, således at skolen skaber en kul­tur hvor elev­erne selv aflev­er­er uden opfor­dring fra lærerne.
 • Opfor­dring til foræl­dre om begrænset kontakt:
  • Skolen for­ven­ter at foræl­dre begrænser kon­tak­ten med deres børn i skoletiden.
 • Begræn­sning af com­put­er­brug i timerne:
  • Skolen arbe­jder med et bal­anceret com­put­er­brug i undervisningstimerne.
 • Øget fokus på oplysning om dig­i­tale medier:
  • Fokus på oplysning om dig­i­tale mediers påvirkn­ing af det men­tale og fysiske liv gen­nem under­vis­ning i klassens tid og andre fag.

Overve­jelser vedrørende billed­del­ing, spil og sociale medi­er på Kildegård Privatskole:

 • Under­vis­ning i billed­del­ing og sociale medi­er (SoMe):
  • Vi under­vis­er i ans­varlig billed­del­ing og brug af sociale medier.
 • Risi­ci ved billeddeling:
  • Bev­id­s­thed om, at billed­del­ing kan opfattes som mob­n­ing og i ekstreme til­fælde krænkelse.
 • Fokus på ele­vak­tiviteter på dig­i­tale medier:
  • Lær­erne har opmærk­somhed på elev­ernes dig­i­tale liv, med særlig opmærk­somhed på udfor­dringer ved spil og Instagram.

Hånd­ter­ing af ube­hagelige oplevelser på net­tet på Kildegård Privatskole:

 • Anven­delse af teori­er om god dig­i­tal klasseledelse:
  • Skolen anven­der teori­er om god dig­i­tal klas­seledelse som grund­lag for hånd­ter­ing af ube­hagelige oplevelser online.
 • Bev­id­s­thed om elev­ernes bekymringer:
  • Øget bev­id­s­thed om, at nogle elever måske er tilbage­hold­ende med at rap­portere ube­hagelige oplevelser af frygt for at stikke andre elever.
 • Forhold­et til fysisk mobning:
  • Lær­erne er opmærk­somme på, at den primære mob­n­ing er fly­t­tet fra den fysiske ver­den til den dig­i­tale ver­den. Dette gælder også den enkelte elevs oplevelse af at være ekskluderet.
 • Instal­la­tion af fire­walls for øget beskyttelse:
  • Ønske om at installere fire­walls for at begrænse adgan­gen til hjemmesider, der ikke er rel­e­vante for skoledelt­agelsen og dermed styrke sikker­he­den online.

Gam­bling i Gaming:

 • Ind­dragelse af fag i teknologiforståelse:
  • Ønske om at inte­grere teknologi­forståelse som et fag, hvor fokus er ret­tet mod kri­tisk still­ing­ta­gen og dig­i­tal myn­dig­gørelse. Dette inklud­er­er infor­ma­tion og mulighed for at under­søge for­ret­ningsmod­eller i dig­i­tale medier.
 • Han­dlemu­lighed­er ved elevens penge­for­brug på nettet:
 • Kon­takt til forældrene:
  • Vi kon­tak­ter foræl­drene for at informere dem om elevens gam­bling på nettet.
 • Dia­log med eleven:
  • Vi inviter­er eleven til en sam­tale omkring gambling.
 • Krav om kend­skab til udfor­drin­gen om gambling:
  • Vi sikr­er, at elev­erne får kend­skab til udfor­dringerne med gam­bling i gaming.

Ønskværdigt fæl­lesskab blandt elever og påvirkn­ing af dig­i­tale medier:

 • Styrkelse af fællesskab:
  • Ønske om at styrke et fæl­lesskab, hvor elever kan tale åbent om deres oplevelser på sociale medier.
 • Fast dig­i­talt uddan­net voksen:
  • Vi ønsker at skabe en kul­tur hvor elev­erne kan gå til deres lær­er hvis de oplever udfor­dringer relateret til deres dig­i­tale liv.
 • Tværgående fæl­lessk­aber:
  • Fremme tværgående fæl­lessk­aber, hvor ældre elever kan støtte og hjælpe de yngre elever.
 • Ori­en­ter­ing om sunde skærmvaner:
 • Årlige ori­en­teringer om skolens dig­i­tale politik:
  • Afhold­else af årlige ori­en­teringer for alle årgange om skolens dig­i­tale politik.
 • Fast punkt på forældremøder:
  • Det sunde skærm­for­brug som et fast punkt på foræl­dremøder og andre foræl­dre­a­rrange­menter uanset klassetrin.

Styring af bru­gen af dig­i­tale midler:

Aktiv styring af bru­gen af dig­i­tale midler som en del af skolens pæd­a­gogiske handleplaner.

————————————————————————————————————————————————————————————-

En cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er bety­der, at skolen i sin hel­hed får fokus på de værdier såv­el som udfor­dringer, der find­es i den dig­i­tale ver­den. Medar­be­jderne på skolen får således mulighed for at udvikle og reflek­tere over menings­fulde dig­i­tale vaner.

Fokus for cer­ti­fi­cerin­gen er at værne om børn og unges men­tale sund­hed samt deres moti­va­tion, læring, sociale fæl­lessk­aber og offline interesser.

På denne bag­grund har insti­tu­tio­nen haft oven­stående reflek­sion­er, opmærk­somhed­er og ret­ningslin­jer omhan­dlende deres elevers dig­i­tale liv: Dette berettiger dem til at være en insti­tu­tion cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale vaner.

Kildegård Pri­vatskole har som led i cer­ti­fi­cerin­gen i sunde dig­i­tale van­er mod­taget et medar­be­jderkur­sus, en ledelses­dag samt et elev­fore­drag og et forældreforedrag.