Odense friskole er certificeret i sunde digitale vaner 2024–2027

Odense friskole er offi­cielt cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale van­er for peri­o­den 2024–2027, en akkred­i­ter­ing tildelt af psykolog- og læge­huset, Dabeco fra marts 2024.

Ved denne cer­ti­fi­cer­ing har Odense friskole nøje overve­jet og reflek­teret over sin til­gang til dig­i­tale medi­er og mobil­brug i undervisningsmiljøet.

Odense friskole arbe­jder ud fra 7 værdimæs­sige mål, og alle overve­jelser for­bun­det til denne cer­ti­fi­cer­ing er tæt knyt­tet til disse mål.

Odense friskole er mobilfri!

 • Vi har ind­ført mobil­fri­hed for at styrke fæl­lessk­a­bet i pauserne.
 • Det er ikke tilladt for elev­erne at filme eller tage billed­er, for at undgå utryghed skabt af pranks og humor.
 • Elev­erne skal kunne være sig selv uden frygt for at blive fotograferet.
 • Vi pri­or­iter­er aktiviteter, der frem­mer sam­tale og fysisk aktivitet, især i pauserne.
 • Målet er at øve elev­erne i at inter­agere i den analoge verden.
 • Vi tager ans­varet for elev­ernes vel­befind­ende og ønsker ikke forstyrrelser ude­fra, hverken fra foræl­dre eller ven­ner, der ikke er på skolen.
 • Vores mål er at blive en skole fri for smarten­hed­er, som smart­watch­es og andre forstyrrende enheder.

Odense friskole bruger digitale medier når de opfylder et didaktisk, læringsmæssigt eller trivselsfremmende formål.

 • Vi anven­der dig­i­tale enhed­er, når de under­støt­ter uddan­nelses­mæs­sige, værdimæs­sige, læringsmæs­sige eller trivselsmæs­sige formål.
 • Vi benyt­ter dem bal­anceret og anerk­ender, at dig­i­tale midler har styrk­er i undervisningskontekster.
 • Dig­i­tale medi­er bruges til mor­gen­sang, hvor en his­to­rie støttes af visuelle ele­menter på skærmen.
 • Når dig­i­tale medi­er mulig­gør fordy­belse i ver­den uden for skolen, ser vi dem som en chance for kreativt udtryk.
 • Vi anven­der læringsplat­forme og ser dig­i­tale medi­er som en vej til viden­del­ing og samar­be­jde på nye måder.
 • Vi bruger Office 365 og skole­por­tal­en, samt Sko­le­tube, som anven­des af alle klassetrin.
 • Vores hjemme­side fortæller ugentlige his­to­ri­er fra Odense Friskole, så foræl­dre kan følge med i skolens liv.
 • Vi har en Face­book-pro­fil til at dele jobannoncer.
 • klasserne har en Insta­gram-pro­fil til del­ing af billed­er af deres arbe­jde, men kom­men­tar­sporene er deak­tiveret efter elev­ernes bekym­ring over ind­komne kommentarer.
 • Vi formi­dler, at vi ikke er aktivt til stede på sociale medi­er – vi kom­mu­niker­er generelt via Intra.

Odense friskole undgår digitale forstyrrelser

Kriterier for digitale forstyrrelser:

 • Når dig­i­tale enhed­er kom­mer i vejen for sam­tale, samvær, dan­nelse, værdier, læring eller trivsel
 • Noti­fika­tion­er, der forstyrrer undervisningen
 • Elever, der har flere fan­er åbne på én gang
 • Vi betragter hjemmesider med sex, shop­ping, spil, stream­ing og sociale medi­er som forstyrrende
 • Skolen har ladet sig inspirere af mobilfriskole.dk og under­søgt, hvilke hjemmesider skolen kan blokere. FAQ om skærm­poli­tik i prak­sis for grundskolen.pdf (mobilfriskole.dk)
 • Det, der fylder mest, er, at elev­erne mod­tager noti­fika­tion­er og bruger ”dobbelt­skærme”.

Håndtering af digitale forstyrrelser på Odense friskole:

 • Mobil­tele­fon­er er ikke tilgæn­gelige i løbet af skoledagen.
 • Vi har en tele­fonkasse, hvor elev­erne skal placere deres tele­fon­er i starten af dagen, og de kan først hentes ved dagens slutning.
 • Elev­erne må kun tage deres com­put­ere frem, når de får besked på det, og skal lukke dem ned efter brug.
 • Vi har en kul­tur, hvor elever føler sig trygge nok til at informere lær­erne, hvis andre bruger com­put­ere eller telefoner.
 • Vores største ønske er at skabe en skole med sun­dere van­er, som elev­erne kan tage med hjem og inspirere deres fam­i­li­er til at etablere en sun­dere dig­i­tal kultur.
 • Som fag­folk har vi en tele­fon, som foræl­drene kan kon­tak­te, og elev­erne kan låne en tele­fon, hvis de skal kon­tak­te deres forældre.

Analoge alternativer på Odense friskole:

 • Vi tilstræber, at pauserne er analoge.
 • Vi diskuter­er, hvor­dan vi kan skabe fælles aktiviteter.
 • Vi sørg­er for at have alter­na­tiv­er, som for eksem­pel bræt­spil og bordtennisbat.
 • Vi anerk­ender det dig­i­tale liv, når det foregår i fæl­lesskab med andre.
 • Vi er i færd med at indrette vores store skolegård til at fremme en bred vifte af aktiviteter.
 • Det er vigtigt for os, at der er lærere til stede, når elev­erne er i skolen.
 • De store skærme i klas­selokalerne bliv­er ikke anvendt i pauser.
 • Vi udnyt­ter byrum­met til undervisningsformål.

Personligt ejede devices i skoletiden:

 • Odense Friskole har beslut­tet, at elev­erne skal med­bringe deres egen com­put­er, af føl­gende årsager:
 • Elev­erne har ans­var for og kend­skab til deres egne computere.
 • Det udgør et stort admin­is­tra­tivt arbe­jde for skolen at låne com­put­ere ud.
 • Der er en per­son­lig fri­hed i at vælge sit eget udstyr.
 • Vi informer­er foræl­drene om de for­vent­ninger, vi har til de enhed­er, elev­erne medbringer.

Hvad er der fokus på i forhold til at med­bringe eget udstyr?

Uni­for­mitet
God dig­i­tal opførsel under­støttes af skolen
Per­son­lige noti­fika­tion­er føl­ger med ind i skolemiljøet
Vi vil diskutere med elev­erne om vigtighe­den af at have fri­hed til fordybelse

Overvejelser vedrørende billeddeling, spil og sociale medier og shopping på Fjordskolen:

 • Vi erk­ender, at uhen­sigtsmæs­sig billed­del­ing kan have kon­sekvenser for den enkelte eller hele klassen.
 • Som skole er vi forpligtet til at tage os af sager om billed­del­ing, der påvirk­er skolelivet.
 • Vi fun­ger­er som brobyg­gere, ikke som detek­tiv­er, og under­vis­er i de dilem­maer, der er for­bun­det med god mobil-etikette og billeddeling.
 • Deru­dover har vi en dig­i­tal dan­nel­seve­jled­er, der besøger klasserne.

Håndtering af ubehagelige oplevelser på nettet på Odense friskole:

 • Klas­selær­eren vil tage kon­takt til foræl­drene, hvorefter der plan­lægges et videre forløb.
 • Det er essen­tielt for os, at elev­erne har en vok­sen, som de føler sig trygge ved at tale med, oftest deres klasselærer.
 • Vi vejled­er foræl­drene om deres mulighed­er og kontaktpersoner.
 • Klas­selær­erne involver­er ledelsen, hvis der er sit­u­a­tion­er, der kræver ekstra opmærksomhed.
 • At skabe trygge sam­taler og stærke rela­tion­er er vores prioritet.

Hvordan sikrer Odense friskole den gode tone på nettet?

 • Vi pri­or­iter­er lighed og taler respek­t­fuldt, både blandt børn og mellem børn og voksne.
 • Vi accepter­er og lyt­ter til hinan­den. Dette er et mantra, som vi ind­før­er fra 0. klasse.
 • Det samme mantra skal afspe­jles dig­i­talt og er en del af den dig­i­tale dannelse.

Gambling i gaming?

 • Klas­selær­eren vil først føre en sam­tale med eleven og derefter med forældrene.
 • I visse til­fælde vil skolens ledelse blive inddraget.
 • I andre sit­u­a­tion­er vil AKT-teamet træde til.

Hvad med lærernes skærmbrug?

 • I vores medar­be­jder­stue fore­trækker vi ikke at bruge pri­vate enheder.
 • Hvis man ønsker at anvende sin enhed, bør man gå til det pæd­a­gogiske værksted.
 • I forhold til mødekul­tur, er det kun ref­er­enten, der benyt­ter en com­put­er, mens de øvrige fag­per­son­er ikke bruger skærme.
 • Gård­vagten er uden skærme.
 • Generelt er vi skærm­fri som fag­per­son­er og er opmærk­somme på vores rolle som dig­i­tale forbilleder.

Styring af brugen af digitale midler:

 • Chat­G­PT: Vi føl­ger regerin­gens udval­gs anbefalinger.

————————————————————————————————————————————————————————————-

En cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er bety­der, at skolen i sin hel­hed får fokus på de værdier såv­el som udfor­dringer, der find­es i den dig­i­tale ver­den. Medar­be­jderne på skolen får således mulighed for at udvikle og reflek­tere over menings­fulde dig­i­tale vaner.

Fokus for cer­ti­fi­cerin­gen er at værne om børn og unges men­tale sund­hed samt deres moti­va­tion, læring, sociale fæl­lessk­aber og offline interesser.

På denne bag­grund har skolen haft oven­stående reflek­sion­er, opmærk­somhed­er og ret­ningslin­jer omhan­dlende deres elevers dig­i­tale liv: Dette berettiger dem til at være en insti­tu­tion cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale vaner.

Odense friskole har som led i cer­ti­fi­cerin­gen i sunde dig­i­tale van­er mod­taget et medar­be­jderkur­sus, en ledelses­dag samt et elev­fore­drag og et forældreforedrag.