Her kan du læse om Dabecos foredragstyper

Vi har fore­drag mål­ret­tet foræl­dre samt børn og unge om skær­mens påvirkn­ing på børn og unges men­tale og fysiske sundhed.

Vi afhold­er fore­drag og work­shops til fag­pro­fes­sionelle omkring hen­sigtsmæs­sige inter­ven­tion­er og sam­taler ift. at støtte børn unge og unge-vok­sne hvis online­liv er blevet altoverskyggende.

Vi tilby­der insti­tu­tion­er en unik mulighed for at blive cer­ti­fi­ceret i sund skærm­poli­tik. Det bety­der at foræl­dre og andre inter­essen­ter kan se at jeres insti­tu­tion har taget aktivt still­ing til de unges skærmforbrug.

Læs mere om vores forskel­lige fore­drag her. Du kan også tage et gratis online foræl­drekur­sus her.

Foredrag og kurser

Til fagpersoner — samtalestrategier og forståelse af udsatte unge og unge-voksnes gaming og SoMe-liv

Et fore­drag mål­ret­tet ter­apeuter, behan­dlere, men­tor­er samt andre fag­per­son­er der arbe­jder med udsat­te unge som har et mas­sivt skærm­for­brug. Herun­der gam­ing og sociale medier.

Til lærere og pædagoger- Om børn og unges gaming- og skærmvaner

Et fore­drag mål­ret­tet lærere og pæd­a­goger der arbe­jder med børn. Com­put­er­spil, sociale medi­er og andet skærm­re­lateret er blevet en tid­skrævende beskæftigelse hos mange børn og unge. Det kan risikere at gå ud over deres engage­ment i deres skole, fritidsin­ter­ess­er og deres sociale relationer.

Til forældre — Om børns gaming- og SoMeliv

Dabeco tilby­der foræl­dregrup­per at komme ud og afholde en work­shop, som giv­er konkrete red­sk­aber til at genetablere kon­tak­ten til deres børn og unge.

Til elever — Unge i udskolingen eller gymnasier

Dabeco tilby­der skol­er at ind­vie deres elever i com­put­er­spil- og onlin­ever­de­nens værdier og skyggesider.

Til institutioner — Certificering i sunde digitale vaner

Dabeco tilby­der insti­tu­tion­er og skol­er en unik mulighed for at blive cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale vaner.

Gratis online forældrekursus om gaming og SoMe

Onlinekurs­er til dig, der gerne vil give dit barn nogle hhv. sunde gam­ing-van­er eller lære dit barn at nav­igere i de sociale medi­er og give det nogle sunde skærmvaner!

Foredragsudtalelser

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Cer­ti­fi­cer­ing i sund skærmpolitik

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?
5/5 — Meget stort

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om foredraget
Rel­e­vant og berigende

Ris og ros kan du notere her
Det var super godt og meget opl­y­sende. Godt afsæt for vores videre arbejde

Sankt Helene børne­have og fritidsordning

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til fag­per­son­er — Gamin­gafhængighed og inter­net­tets mørke afkroge

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forventninger? 

5/5 — I meget høj grad

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget tilfreds

Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre?

5/5 Meget sandsynligt

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?

Jeg fik svar på mine spørgsmål, som jeg havde inden fore­draget. og den fælles snak og Davids måde at sam­le det vi talte om ind i sine slides og fore­drag var super

Psykol­o­gisk Ressource Center

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aftenshowet
Go’ mor­gen Danmark
Luksusfælden
Metronome

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritidsordning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børnehus
Sen­geløse privatskole
Undervisningsministeriet
Hun­dest­ed skole
Vest­byen friskole
Forenin­gen for grøn­landske børn
Daregender
Hund­slund e‑sport

+ mange flere

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed konferencen
Psykol­o­gisk summercamp
Inter­na­tion­al psychologycamp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters konference
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR frederiksberg
Danske psykodynamikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty College
Aarhus Byråds udvalg

Samarbejdspartnere