Foredrag/workshop om digital dannelse til unge i udskolingen eller på gymnasier

Dabeco tilby­der unge at opnå kend­skab til de virtuelle uni­versers farverige men også bekym­rende uni­vers­er. Børn og unge har fort­jent at få kend­skab til de virkemi­dler som techin­dus­trien anven­der til at fastholde deres opmærk­somhed, tid og nærvær. De har desu­den fort­jent at reflek­tere over det liv som de ønsker at leve.

Digital dannelse til unge i udskolingen eller på gymnasier

Fore­draget byg­ger på en ind­dra­gende og coachende til­gang, hvor de unge inviteres til at tage kri­tisk still­ing til deres dig­i­tale medi­er. Det vil sige, at alle kur­sis­ter går hjem med reflek­sion­er der gør dem i stand til at træffe beslut­ninger om eget skærm­for­brug ud fra et oplyst grundlag.

Et fore­drag kom­mer til at give elev­erne ind­b­lik i nyeste viden om sociale mediers og com­put­er­spils opbygn­ing. Hvor­dan techin­dus­trien har lært at anvende adfærd­sp­sykol­o­giske mekanis­mer og med suc­ces installeret dem på samtlige dig­i­tale platforme.

Fore­draget vil desu­den give ind­b­lik i teori og fork­lar­ingsmod­eller ang. stress, angst og depres­sion, og se på hvor­dan disse lidelser udvikles over tid.

Der­til vil vi komme omkring nar­ra­tiv teori og prak­sis samt den tred­je bølge inden­for kog­ni­tiv adfærds ter­api, og se på om vi kan forstå hvor­for men­nes­ket af og til kan lade sig for­føre til et over­for­brug af skærme.

Slut­teligt vil fore­draget invitere til reflek­sion over eget liv, og kri­tisk still­ing­ta­gen til hvor meget vi ønsker at techde­signs skal styre vores liv.

Temaerne vil kunne omhan­dle følgende:

  • Forsknin­gen fortæller
  • Opmærk­somhed
  • Afhængighedssk­abende mekanismer
  • Effek­ten på vores psykol­o­giske velbefindende

Vi sæt­ter desu­den fokus på, hvilket liv de unge men­nesker gerne vil have, hvem de gerne vil bruge deres tid med, og hvad de gerne vil stå for som unge mennesker.

Som alle vores fore­drag er vi lyd­hør over­for spar­ring og kur­sis­ternes behov.