Dabeco certificerer skoler og institutioner i sunde digitale vaner gennem digital dannelse

Dabeco tilby­der insti­tu­tion­er og organ­i­sa­tion­er en unik mulighed for at blive cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale van­er. Cer­ti­fi­cerin­gen sender et tydeligt sig­nal til pårørende, foræl­dre og andre inter­essen­ter om at her er vi opmærk­somme på de unges dig­i­tale dan­nelse og liv på net­tet — det gælder insti­tu­tio­nens brug af com­put­ere og mobiltelefoner.

Cer­ti­fi­cerin­gen under­støt­ter STUKs skær­man­be­falinger ved føl­gende punkter:

  1. Ledelsen sæt­ter ret­nin­gen: Ledelsen beslut­ter hvilke dig­i­tale ret­ningslin­jer skolen skal stå på.
  2. Medar­be­jder­in­volver­ing: Medarbejderkursus
  3. Foræl­drein­volver­ing
  4. Elev­in­volver­ing — Udskolingsforedrag

Cer­ti­fi­cerin­gen imødekom­mer desu­den socialtil­synenes opmærk­somhed­er ift. sår­bare unges dig­i­tale liv.

Læs mere cer­ti­fi­cerin­gen ved at down­loade folderen “Fore­drags­fold­er”.

Cer­ti­fi­cerin­gen afholdes altid af uddannede og autoris­erede læger og psykologer og højt spe­cialis­erede fagfolk.

I en cer­ti­fi­cer­ing får organ­i­sa­tio­nen også et halvt års gratis opret­telse på Safe­Space —  en anonym ind­beretningsplat­form til elever, hvor skolen kan få ind­b­lik i, hvis en elev oplever groom­ing, ulovlig billed­del­ing eller dig­i­tal mobning.

Psykolog- og lægehuset, Dabeco certificerer skoler og foreninger i sunde digitale vaner

Vores cer­ti­fi­cer­ing er designet til alle skol­er og foreninger, der del­er over­be­vis­nin­gen om, at det er afgørende at fokusere på de unges dig­i­tale liv. Ved at opnå cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er sender organ­i­sa­tio­nen et tydeligt sig­nal til omver­de­nen, brugerne, fam­i­lierne, medar­be­jderne og poli­tik­erne om, at der er en særlig opmærk­somhed på børn og unges dig­i­tale liv.

Vores erfarne oplægsh­oldere inklud­er­er en læge, Cecilie Aalund Fed­er­spiel, en autoris­eret psykolog, David Mad­sen, og en pol­i­cyekspert, Mie Oech­lenslaeger, samt unge­coach, Julius Mygind. Alle oplægsh­oldere ind­drager kur­sis­terne for at sikre en engagerende oplevelse gen­nem hele certificeringsprocessen.

Den cer­ti­fi­cerede organ­i­sa­tion får et virtuelt emblem, som de frit kan bruge på deres hjemme­side og andre rel­e­vante sted­er. Deru­dover mod­tager organ­i­sa­tio­nen et fysisk mess­ingskilt, der tydeligt vis­er, at de er cer­ti­fi­ceret inden for sunde dig­i­tale vaner.

Insti­tu­tio­nen beslut­ter selv, under kyn­dig vejled­ning, hvilke reflek­sion­er der skal fremgå af deres certificering.

Vi opfor­dr­er insti­tu­tio­nens per­son­ale til at reflek­tere over prin­cip­per for bru­gen af mobil­tele­fon­er, begræn­sning af dig­i­tale dis­trak­tion­er, fire­walls, skærm­brug i under­vis­ning og pauser, didaktiske/trivselsmæssige/læringsmæssige aspek­ter af skærm­brug, shop­ping på net­tet, gam­ing, sociale medi­er, skærmtid, mob­n­ing på net­tet, den gode tone online, billed­del­ing, brug af AI, dig­i­tal dan­nelse, ekstreme dig­i­tale grup­per samt hvor­dan man kan støtte trivsels­frem­mende aktiviteter.

Vi tilby­der også under­vis­ning i, hvor­dan man kom­mu­niker­er med unge og foræl­dre, når skær­men hin­dr­er et liv med fysisk aktivitet, fysiske ven­sk­aber og andre sund­heds­frem­mende aktiviteter.

Kon­takt os for prisinformation.

Varighed:

  • En halv dag (5 timer) for per­son­ale­grup­pen, hvor medar­be­jderne reflek­ter­er over dilemmaer.
  • 2 timer med ledelses­grup­pen, hvor ledelsen sæt­ter ret­nin­gen for skærm­brug på skolen.
  • Et foræl­drefore­drag og et fore­drag til de unge for at etablere et fælles sprog med skolen.

Som en ekstra fordel får skolen mulighed for at bruge Safe­Space, en  ind­beretningsplat­form til elev­erne. Se brevet fra Styrelsen for Under­vis­ning og Kvalitet fra den 24. juni 2021: “Whistle­blowerord­ning om sek­suel chikane på uddan­nelsesin­sti­tu­tion­er”, hvor skol­er opfor­dres til at etablere en whistle­blowerord­ning til rådighed for eleverne.