Dabeco certificerer skoler og institutioner i sunde mobil- og digitale vaner gennem digital dannelse

Dabeco tilby­der insti­tu­tion­er og organ­i­sa­tion­er en unik mulighed for at blive cer­ti­fi­ceret i sunde mobil- og dig­i­tale van­er. Cer­ti­fi­cerin­gen sender et tydeligt sig­nal til pår­rende, foræl­dre og andre inter­essen­ter om at her er vi opmærk­somme på de unges dig­i­tale dan­nelse og liv på net­tet — det gælder insti­tu­tio­nens brug af com­put­ere og mobiltelefoner.

Cer­ti­fi­cerin­gen imødekom­mer desu­den socialtil­synenes opmærk­somhed­er ift. sår­bare unges dig­i­tale liv.

Læs mere cer­ti­fi­cerin­gen ved at down­loade folderen “cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale vaner”.

Cer­ti­fi­cerin­gen afholdes altid af uddannede og autoris­erede læger og psykologer.

Dabeco certificerer institutioner i sunde mobil- og digitale vaner gennem digital dannelse

Cer­ti­fi­cerin­gen er mål­ret­tet alle organ­i­sa­tion­er, der del­er idéen om, at det er vigtigt at have fokus på de unges dig­i­tale liv. Med en cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er sender organ­i­sa­tio­nen et klart sig­nal til omver­den, til brugerne, til fam­i­lierne, til medar­be­jderne og poli­tik­erne om, at her er en skær­pet opmærk­somhed på børn- og unges dig­i­tale liv. Det vil sige, at skolen eller insti­tu­tio­nen vis­er at de har reflek­teret over, hvor­dan de bruger com­put­ere og tele­fon­er i under­vis­nin­gen og frikvartererne.

Oplægsh­old­erne består af én læge og to psykologer, der alle har et bredt kend­skab til unges dig­i­tale liv. Alle oplægsh­oldere forstår, at ind­drage kur­sis­terne så ingen kom­mer til at kede sig i løbet af dagen.

Den cer­ti­fi­cerede organ­i­sa­tion får et virtuelt emblem de frit kan benytte på deres hjemme­side samt andre rel­e­vante sted­er. Der­til får organ­i­sa­tio­nen et fysisk mess­ingskilt, hvor­på det fremgår, at organ­i­sa­tio­nen er cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale vaner”.

Det er insti­tu­tio­nen selv, der under kyn­dig vejled­ning, får lov at bestemme hvilke reflek­sion­er de men­er skal fremgå på deres hjemme­side. Vi bed­er blandt andet insti­tu­tio­nens per­son­ale tage still­ing til følgende:

Bru­gen af mobiltelefoner

Shop­ping på nettet

Gam­ing

Sociale medi­er

Skærmtid

Mob­n­ing på nettet

Den gode tone online

Billed­del­ing

Ekstreme dig­i­tale grup­per og hvor­dan man kan hjælpe og støtte til andre trivsels­frem­mende aktiviteter.

Vi under­vis­er desu­den I hvor­dan man kan tale med unge og foræl­dre hvor skær­men står i vejen for et liv med fysisk aktivitet, fysiske ven­sk­aber samt andet sundhedsfremme.

Kon­takt for pris

Varighed: en halv dag á 4 timers varighed + ét foræl­drefore­drag og ét fore­drag til børn og unge

Down­load folderen her: Cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale vaner