Til forældre — om børns digitale dannelse, gaming og sociale medier

Dabeco tilby­der foræl­dregrup­per at afholde fore­drag om vigtighe­den af, at passe på det betyd­nings­fulde i en dig­i­tal tid. 

Det vil blandt andet sige at forstå det sunde og usunde for­brug af com­put­er­spil og sociale medier. 

Fore­draget besvar­er spørgsmål som:

Hvor­dan kan man etablere sunde skær­m­van­er for sit barn? Og hvad har det af betyd­ning for bar­nets men­tale og fysiske sund­hed at sid­de foran en skærm? Er det altid i bar­nets inter­esse at sid­de foran skær­men eller fastholdes de af adfærds­de­signs til at sid­de læn­gere tid end de egentlig ønsker? Hvor­dan kan skær­men fremme et sundt fam­i­lieliv, og hvornår udfor­dr­er skær­men fam­i­liens værdier?

Fore­dra­gene afholdes altid af uddannede læger og psykologer.

At huske det betydningsfulde i en digital tid:

Forældreforedrag v. læge og psykolog

Com­put­er­spil og sociale medi­er er blevet en tid­skrævende beskæftigelse hos mange børn og unge. Det kan risikere at gå ud over deres engage­ment i deres skole, fritidsin­ter­ess­er og deres fam­i­lieliv samt sociale relationer.

Fam­i­li­er kan føle sig klemt for­di det kan være svært at finde en bal­ance, hvor børnene kan spille eller scrolle, og sam­tidig indgå i fam­i­lieliv­et. Fam­i­liens værdier kan således blive udfor­dret af de mange timer foran skær­men. Foræl­dre kan opleve mod­stand når de ønsker samvær med børnene, som hellere vil spille com­put­er eller delt­age i et virtuelt fæl­lesskab. Dette kan være en vanske­lig opgave for enhver foræl­dre, som ved at deres børn har brug for nærvær, frisk luft og sanselige stimuli.

De mange adfærds­de­signs som er installeret i dig­i­tale plat­former synes på mange måder at dik­tere det unge men­neskes fysiske og men­tale sund­hed, hvilket i sid­ste ende kan ende med skolevæ­gring eller blot iso­ler­ing fra fysiske fællesskaber.

Fore­draget giv­er ind­b­lik i hvad der lig­ger i et sundt og usundt for­brug af sociale medi­er og com­put­er­spil, samt hvilke imp­lika­tion­er et usundt for­brug af com­put­er­spil og sociale medi­er har på børn og unges udvikling.

Der­til vil fore­draget omhan­dle forskel­lige spiltyper, og hvad der gør at de forskel­lige spil virk­er så dra­gende på børn og unge.

Slut­teligt vil foræl­drene få kend­skab til de neu­ro­bi­ol­o­giske mekanis­mer der sker i hjer­nen når man spiller com­put­er­spil og bevæger sig rundt på de sociale medier.

Dabeco tilby­der foræl­dregrup­per at komme ud og afholde en work­shop om børn og unges dig­i­tale dan­nelse, samt give konkrete red­sk­aber til at skabe en sund bal­ance, dig­i­talt og analogt. En omsorgs­fuld dia­log om vigtighe­den af, at huske det betyd­nings­fulde i en tid med dig­i­tale medier.

Fore­draget vil kunne skræd­der­syes såv­el tidsmæs­sigt som ind­holdsmæs­sigt afhængigt af mål­grup­pens behov.