Om David Madsen

David Mad­sen er psykolog og stifter af Dan­sk Behan­dling for Com­put­er­spil- og Onlin­eafhængighed.

Han er uddan­net psykolog fra Køben­havns Uni­ver­sitet hvor han yder­mere har taget en bach­e­lor­grad i Idræt og Ernæring.

Der­til er David påb­eg­y­n­dt en 2 årig efter uddan­nelse i jan­u­ar 2019 i Accep­tance and Com­mit­ment Ther­a­py. Denne ter­api­form er en effek­tiv og mål­ret­tet metode til at under­støtte det gode og sunde liv og mindske uhen­sigtsmæs­sige livs­møn­stre.

David bliv­er ofte brugt, som ekspert i unges dig­i­tale sund­hed, i offentlige medi­er, herun­der avis­er, aften­showet, god mor­gen DK, Dead­line, TV-avisen, DR-pro­gram­mer og doku­mentar­er. Desu­den bruges han af en lang række fag­ma­gasin­er til at formi­dle psykol­o­gisk teori og prak­sis i forståelsen af børn, unge og udsat­te vok­snes gam­ing og SoMe-for­brug.

David er desu­den med i udval­get for børn og unges dig­i­tale sund­hed ved Aarhus Byråd. David afhold­er desu­den en lang række fore­drag om temaet fysisk og men­tal sund­hed og sam­men­hæn­gen til skærm­for­brug.

David har flere års erfar­ing med at arbe­jde med unge. Blandt andet var han med­s­tifter af Ung­doms­di­vi­sio­nen, som er et idræt­stil­bud til psykisk sår­bare unge.

David har spe­cialis­eret sig inden­for mind­ful­ness, og har taget kurs­er i Jon Kabat Zinns Mind­ful­ness Based Stress Reduc­tion.

David har altid haft krop­pen som omdrejn­ingspunkt i sit arbe­jde og er af den over­be­vis­ning, at det er afgørende for et liv i trivsel at vi lyt­ter til vores krop når den taler til os.

David er nar­ra­tivt inspir­eret i sit arbe­jde og anven­der deru­dover red­sk­aber fra Accep­tance Com­mit­ment Ther­a­py samt kog­ni­tiv adfærd­ster­api.

David er aktuelt i gang med en 2 årig efterud­dan­nelse i Accep­tance and Com­mit­ment Ther­a­py. Denne ter­api­form er en effek­tiv metode til at under­søtte det gode og sunde liv og mindske uhen­sigtsmæs­sige livs­møn­stre.

David sid­der aktuelt med i Aarhus Byråds udvalg, som skal sikre sunde dig­i­tale van­er til alle byens unge.

David bliv­er ofte brugt, som ekspert i unges dig­i­tale sund­hed, i offentlige medi­er, herun­der avis­er, aften­showet, god mor­gen DK, Dead­line, TV-avisen, DR-pro­gram­mer og doku­mentar­er. Desu­den bruges han af en lang række fag­ma­gasin­er til at formi­dle psykol­o­gisk teori og prak­sis i forståelsen af børn, unge og udsat­te vok­snes gam­ing og SoMe-for­brug.

David er desu­den med i udval­get for børn og unges dig­i­tale sund­hed ved Aarhus Byråd. David afhold­er desu­den en lang række fore­drag om temaet fysisk og men­tal sund­hed og sam­men­hæn­gen til skærm­for­brug.

David har selv haft en kar­riere inden for com­put­er­spil, og spillede på højt plan i år 2001. Selvom det er mange år siden, kan han stadig relatere til den følelse og de tanker der føl­ger af at spille meget com­put­er.

David møder altid sine kur­sis­ter først som men­neske, og dernæst som psykolog.

David arbe­jder med indi­vidu­el ter­api og mind­ful­ness i Dabeco.