Om David Madsen

David Mad­sen er autoris­eret psykolog i psykolog- og læge­huset, Dabeco — En socialøkonomisk virk­somhed. Et psykolog- og læge­hus som hjælper skol­er og insti­tu­tion­er med at rette lyset mod en sund og tryg tilværelse for børn og unge.

Som psykolog hjælper David også men­nesker der bokser med prob­le­mer relateret til com­put­er­spilsafhængighed, Sociale medi­er eller blot ønsker en mere menings­fuld bal­ance — dig­i­talt og analogt.

Han er uddan­net psykolog fra Køben­havns Uni­ver­sitet hvor han yder­mere har taget en bach­e­lor­grad i Idræt og Ernæring.

Der­til har han taget en 2 årig efterud­dan­nelse i jan­u­ar 2019 i Accep­tance and Com­mit­ment Ther­a­py. Denne ter­api­form er en effek­tiv og mål­ret­tet metode til at under­støtte det gode og sunde liv og mindske uhen­sigtsmæs­sige livsmønstre.

David bliv­er ofte brugt, som ekspert i unges dig­i­tale dan­nelse, sund­hed sund­hed og forhold­et mellem dig­i­talt og analogt liv. Han optræder ofte i TV, avis­er og fagblade.

Han er desu­den annek­teret af Kul­tur­min­is­teren til medierådet for børn og unge.

Han har desu­den hjulpet såv­el Aarhus kom­mune, Bil­lund kom­mune, Mariager Fjord kom­mune og Odense kom­mune med at under­støtte sunde dig­i­tale van­er blandt alle kom­munens børn og unge.

Han har været inde over STUK’s anbe­falinger for skol­ers brug af dig­i­tale devices i skoletiden.

David afhold­er desu­den en lang række fore­drag om temaet fysisk og men­tal sund­hed og sam­men­hæn­gen til dig­i­talt medieforbrug.

Mange men­nesker oplever angst, tris­thed og meningsløshed som en iboende del af deres liv.

Jeg arbe­jder ud fra den antagelse, at ang­sten, tris­the­den eller meningsløshe­den for alvor bliv­er et prob­lem når det forhin­dr­er dig i at gøre det som er vigtigt for dig.

Måske du ønsker at være en nærværende forælder eller part­ner, at kunne tage på arbe­jde uden uro i krop­pen eller blot etablere en tæt­tere tilknyt­ning til fam­i­lie og venner.

Livet er fyldt med svære og smerte­fulde oplevelser, og mange ting er uden for men­nes­kets kon­trol. Det være sig at blive fyret, for­ladt, dumpe en eksamen eller have en neg­a­tiv oplevelse på arbejdspladsen.

Det er min mis­sion at hjælpe dig til et liv med menings­fulde og værdibaserede han­dlinger – også når de svære tanker og følelser banker på.

Det er i kraft af værdibaserede og menings­fulde han­dlinger, at men­nes­ket oplever reel og ved­varende trivsel.

Vi under­søger således dine værdier, og jeg støt­ter dig i at leve i overensstem­melse hertil.

Herved opbyg­ger vi strate­gi­er sam­men, der gør det muligt at håndtere stærke og ube­hagelige tanker og følelser, som uundgåeligt føl­ger med det at være men­neske i en dig­i­tal tidsalder.

Alle men­nesker kan have gavn af, at få drøftet hvad der reelt set bety­der noget her i livet.

(De mennesker der kender deres hvorfor – kan klare et hvilket som helst hvordan)

David har selv haft en kar­riere inden for com­put­er­spil, og spillede på højt plan i år 2001. Selvom det er mange år siden, kan han stadig relatere til den følelse og de tanker der føl­ger af at spille meget computer.

David møder altid sine kur­sis­ter først som men­neske, og dernæst som psykolog.

David arbe­jder med indi­vidu­el ter­api og mind­ful­ness i Dabeco.