Om Faisal Saleem

Faisal Saleem er autoris­eret psykolog og uddan­net i Lon­don. Faisal beskæftiger sig med fam­i­liebe­han­dling, herun­der fam­i­lie­dy­namikker og bør­neop­dragelse i en dig­i­tal tid. Han har gen­nem­ført uddan­nelsen, De utrolige år, som har til for­mål at styrke det pos­i­tive sam­spil og tilknyt­ning mellem børn og foræl­dre. Faisal udar­be­jder desu­den bør­ne­sagkyn­di­ge under­søgelser og hjælper fam­i­li­er med at genetablere en sund og stærk tilknyt­ning i en tid med dig­i­tale medier.

Faisal er autoris­eret psykolog, som har den ambi­tion at flest mulige fam­i­li­er skal hjælpes til at finde en bal­ance i deres hverdag. Han ønsker at børn, unge samt vok­sne får mulighe­den for at opleve glæ­den ved fysiske fæl­lessk­aber, natur­o­plevelser og stærke rela­tion­er til ven­ner og familie.

Faisal anerk­ender, at gam­ing og sociale medi­er er en fast del af unges liv, men har forståelse for at det for nogen kan tage over­hånd. Og denne gruppe ønsker han at hjælpe til at gen­vin­de forbindelsen til et sundt liv — offline og online.

Kontaktoplysninger