Om Mikael Knudsen

Mikael Knud­sen er autoris­eret psykolog med en spe­cial­ist­god­k­endt uddan­nelse i Accep­tance and Com­mit­ment Ther­a­py. Mikael har desu­den en for­tid som del­ings­før­er og over­ser­gent fra Forsvaret, hvilket giv­er ham et godt blik for det fysiske fæl­lessk­abs betyd­ning for trivslen.

Mikael for­mår på fornem vis, at lede og guide særligt unge som er faret vild i den dig­i­tale ver­den, og har brug for at genopdage menin­gen med en bal­anceret tilværelse — dig­i­talt og analogt.

Mikael er autoris­eret psykolog, som har den ambi­tion at flest mulige skal hjælpes til at finde en bal­ance i deres hverdag. Han ønsker at børn, unge samt vok­sne får mulighe­den for at opleve glæ­den ved fysiske fæl­lessk­aber, natur­o­plevelser og stærke rela­tion­er til ven­ner og familie.

Mikael anerk­ender, at gam­ing og sociale medi­er er en fast del af unges liv, men har forståelse for at det for nogen kan tage over­hånd. Og denne gruppe ønsker han at hjælpe til at gen­vin­de forbindelsen til et sundt liv — offline og online.

Kontaktoplysninger