Er du afhængig af sociale medier?

Det er ikke så under­ligt, at mange oplever at være mere eller min­dre afhængige af sociale medi­er. De er et værk­tøj, der gør os i stand til at følge med i hvad ven­nerne laver. Vi kan blive opdateret på nyhed­er, huske fød­sels­dage, se de nyeste video­er og meget mere. Men de har også en skyg­ge­side i form af at være én af de største opmærk­somheds- og tid­srø­vere, vi over­hovedet har, og som vi altid har med os.
Vores tid, nærvær og opmærk­somhed er med Shoshana Zuboffs ord “blevet en han­delsvare der han­dles på et fuld­stændig ure­g­uleret marked”.

Og plat­formene har for længst fun­det, at men­nes­ket har en iboende sår­barhed. Vi bliv­er draget af livets mørke.

Afhængighed af Sociale Medier

Det er ikke så under­ligt, at mange oplever at være mere eller min­dre afhængige af sociale medi­er. De er et værk­tøj, der gør os i stand til at følge med i, hvad ven­nerne laver, blive opdateret på nyhed­er, huske fød­sels­dage, og se de nyeste video­er. Men de har også en skyg­ge­side i form af at være én af de største opmærk­somheds- og tidsrøvere.

Det hele han­dler om DATA. Vores tid, nærvær og opmærk­somhed er blevet en han­delsvar­er som han­dles på et fuld­stændig ure­g­uleret marked. Der­for bliv­er vi fastholdt  fastholdes i et dig­i­talt miljø uden adgang til fysisk-social kon­takt, fysisk aktivitet og gode søvn­van­er. Det hele sker gen­nem velimple­menterede adfærds­de­signs, som har til for­mål at høste data. Denne data sælges videre til virk­somhed­er der ønsker at mål­rette reklamean­non­cer og kam­pag­n­er til brugeren baseret på den data de har fået om barnet.

Der, hvor bru­gen af sociale medi­er går hen og bliv­er prob­lema­tisk, er når de står i vejen for de byggesten som er vigtige i et liv med trivsel. Det være sig fysisk samvær, nærvær til de men­nesker vi har kært, søvn og fysisk aktivitet.

Når vi bruger mere tid online end offline. Når vi oplever et kon­stant behov for at tjekke tele­fo­nen. Når vi sam­men­lign­er os med andre. Når vi sover dårligere om nat­ten, for­di tele­fo­nen tjekkes i de sene aften­timer, oplever mis­un­delse når man ser, hvad ven­nerne laver. Så beg­y­n­der det at være en afhængighed.

Dabecos tilgang til sociale medier

I Dabeco er vi ikke for­t­alere for at for­byde eller udry­dde sociale medi­er. Vi er klar over, at de er kom­met for at blive, og at de rum­mer et utal af mulighed­er, som ikke nød­vendigvis er skadelige.

Det er således ikke tele­fo­nen eller de sociale medi­er i sig selv der er prob­lemet, men snarere de for­ret­ningsmod­eller som lig­ger bag samtlige sociale medi­er og som påkræver vores tid, opmærk­somhed og nærvær. Sociale medi­er kom­mer med en lang række fasthold­ende adfærds­de­signs som forår­sager at vi risik­er­er at leve det liv techin­dus­trien ønsker at vi skal leve — i stedet for at leve det liv vi selv ønsker.

Af samme grund er det vigtigt for os at klæde børn og unge samt deres foræl­dre på til den ver­den der lig­ger online for vores alles fød­der. For selvom mange (både pri­vat- og fag­per­son­er) har den opfat­telse, at unge men­nesker i dag er ’dig­i­talt ind­fødte’ og med største naturlighed lær­er at manøvrere på diverse plat­forme, så er det vigtigt for os at slå fast, at selvom de sociale medi­er er nemme og intu­itive at bet­jene, er det ikke ens­be­ty­dende med, at tiden brugt på sociale medi­er ikke kunne bruges på andre og mere værdi­fulde ting i livet.

En kri­tisk still­ing­ta­gen på et oplyst og nuanceret grund­lag er i vores øjne afgørende for, at børn, unge og vok­sne ikke over­lades til sig selv, eller ret­tere, til techin­dus­trien, som tjen­er store sum­mer på børn og unges data som høstes gen­nem sociale medier.

Vi er her for dig

Vi ved, at mange som bokser med livets til tider svære vilkår, bruger sociale medi­er til at søge trøst eller sætte livet på pause. Vi ved dog også, at denne trøst ikke er særlig effek­tiv i det lange løb, og at der ofte opstår yderligere mis­trivsel, jo mere tid du bruger på sociale medier.

Der­for har vi spe­cialis­eret os i at snakke med  men­nesker, så de kan få øje på de dele af livet, som er vigtige og som de inder­st inde gerne vil investere deres tid og ener­gi i. Det kan være alt fra at opnå stærkere bånd til fam­i­lie og ven­ner, genetablere tilknyt­nin­gen til uddan­nelse eller blot opnå mere trivsel i hverdagen.

Ville du have glæde af at tale med nogen, som forstår dit liv online og offline, og som vil hjælpe dig til at gøde og vande de livshaver hvor dejlige og vigtige rela­tion­er og aktiviteter kan få lov til at blom­stre frem? Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.

Hos Dabeco taler vi hver dag med men­nesker, som er faret vild i de dig­i­tale universer.

Vi hjælper dig bedre end din telefon

Download materiale

En guide til sundt SoMe-forbrug

Forældre, Børn og unge udtaler sig

“Alle de gode råd som jeg fik og de gode sam­taler man fik. Det har ændret mit syn på hvor­dan der er at leve og hvad jeg kan gøre for
at gøre mit liv bedre”.

“Det har været en god kon­takt imellem behan­dler og min søn. Det har været godt at Dabeco har rea­geret hur­tigt på min hen­ven­delse og en god følelse af, at min søn og jeg blev taget alvorligt på vores prob­lem og anerk­endelse for at det er svært at tak­le afhængighed af online spil, og andre efter­føl­gende problemer”

“Sam­talerne var med til at moti­vere mig til at realis­ere mine mål og hjalp gevaldigt på min selvtil­lid. Da
der altid var frem­skridt siden sid­ste gang var det også et godt enci­ta­ment for at komme næste gang…”

“Tak for et rigtigt godt for­løb, jeg kom­mer til at savne vores samtaler!” 

Trænin­gen om tirs­da­gen er altid en af ugens højdepunk­ter. Den giv­er ener­gi, selvtil­lid og vel­be­hag i hverda­gen. Fuld­byrdelse og mod under og lige efter træn­ing. Sam­talerne har især givet værk­tø­jer til at se på hvad com­put­eren fylder og påvirk­er hverda­gen, og til at vur­dere ens egen ind­sats overord­net. Væsentligst omkring at ændr­er per­spek­tiv fra neg­a­tiv tænkn­ing og fokuser­ing på prob­le­merne, til pos­i­tiv tænkn­ing og hvad der lykkes”.

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aftenshowet
Go’ mor­gen Danmark
Luksusfælden
Metronome
SPIONERNE BAG SKÆRMEN
10 dage i fortiden

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritidsordning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børnehus
Sen­geløse privatskole
Undervisningsministeriet
Hun­dest­ed skole
Vest­byen friskole
Forenin­gen for grøn­landske børn
Daregender
Hund­slund e‑sport
MARY FONDEN

Kold­ing sygehus
Hol­bæk psykiatri
Esrum kost og friskole
Søstjerneskolen
Basen

Social­styr­lesen
Fælles­forenin­gen for psyko­an­a­lytiske og ana­lytiske psykoterapier

+ mange flere

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed konferencen
Psykol­o­gisk summercamp
Inter­na­tion­al psychologycamp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters konference
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR frederiksberg
Danske psykodynamikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty College
Aarhus Byråds udvalg

MARY Fonden

Samarbejdspartnere