Indlæg

Ugentlig aktivitetsaften for 11–13årige

Hos Dabeco tror vi på, at et sundt børne- og unge­liv er et liv med mass­er af frisk luft, fysisk aktivitet, nærvær og samvær.

Desværre oplever vi, at mange børn og unge for­falder til et inak­tivt liv alene på værelset foran skær­men i en todi­men­sionel ver­den. Men det er der heldigvis råd for, og vi har gode erfaringer med at arran­gere fysiske aktiviteter og samvær for børn og unge, som et sundt alter­na­tiv til skærmen.

Der­for tilby­der vi en ugentlig aktivitet­saften til unge men­nesker i alderen 11 — 13 år.

Gen­nem leg og bevægelse i sel­skab med ligesind­ede, får de unge mulighed for at opgradere deres offline karak­ter og investere i den virke­lige ver­den. Herved får de en tro på, at de ikke er alene, og at der find­es en hylde til dem.

Vi starter altid ud med en runde, hvor vi taler lidt om den for­gangne uge, og de unge får mulighed for at støtte hinan­den og lære hinan­den at kende.

Deru­dover vil pro­gram­met variere og inde­holde bl.a. floor­ball, bor­dten­nis, fit­ness og cirkel­træn­ing. Nogle gange arran­ger­er vi ture ud af huset, fx moun­tain­bik­ing i skoven eller delt­agelse i motionsløb.

Hver aktivitet­saften afs­luttes med mind­ful­ness, for at finde roen efter endt træning.

Praktisk info

Aktiviteterne find­er sted tors­dage fra kl. 18.00–20.00 i Hør­sholm­gade 20, 2200, Køben­havn N. Vi har de hyggelige lokaler for os selv.

Under­vis­erne er Psykolog, Rebec­ca Poulsen og tidligere DOTA-spiller Mikkel Hansen. Disse under­vis­ere er garan­ti for en god tid, hvor alle har det sjovt og tileg­n­er sig nye pos­i­tive offline erfaringer.

Prisen er 250 kr. om måneden.

For tilmeld­ing, skriv til rebecca@dabeco.dk.

Informationsaften

Den 20. juni kl 18.00 hold­er vi infor­ma­tion­saften hvor unge og deres foræl­dre kan møde os, stille spørgsmål og se vores faciliteter.

For tilmeld­ing til infor­ma­tion­safte­nen, skriv til rebecca@dabeco.dk

Vel mødt!

Dabeco afholdte foredrag for tre 3–4 klasser på Frederiksberg og derefter gik turen til Christiansborg

Det har været en lang og inter­es­sant dag for Dabeco, som start­ede dagen med at afholde fore­drag for fire 3–4 klass­es elever på Gruntvigsskolen på Fred­erik­berg. End­nu engang fandt vi, at selv børn i 3 og 4 klasse synes at de bruger alt for meget tid på com­put­er­spil og sociale medi­er. Som de nævnte, så ville de ofte hellere  være i haven og spille fod­bold. Få gjort nogle af de ting som de ofte snakker med deres ven­ner om. Være mere sam­men med deres søsk­ende. Men com­put­eren synes at stjæle deres tid.

Vi snakkede heru­dover også om, hvis ans­var det er. Og her var der ret stor enighed blandt grup­pen. Børnene mente at det var deres eget ans­var, at få slukket com­put­er­spil­lene. Der var dog en kvik ung fyr som for­sigtigt rækkede hån­den op og spurgte lavmælt “Kunne com­put­er­spilsud­viklerne også have et ansvar?”.

Til det er svaret ja, og til alle foræl­dre derude, så vid at jeres børn har et helt liv de gerne vil leve foru­den deres com­put­er­spil. De er blot blevet blæn­det af de farverige universer.

 

Anden del af dagen gik med at være på Chris­tians­borg, hvor David Mad­sen blandt andet hørte Man­fred Spitzer holde oplæg om skærmenes betyd­ning for børn og unges læring og trivsel. Det var tankevækkende resul­tater han fremviste.

Herefter var der pan­elde­bat, og end­nu engang måtte man sande, at poli­tikere ser det som en alt for stor opgave at skærme vores børn mod skærm. Vi men­er at børn ikke blot har ret til et liv med fysiske rela­tion­er, stærke ven­sk­aber og mass­er af offline fritid­sliv. De har krav på det. Det men­er deres foræl­dre heldigvis også.

Der­for har vi udviklet en Bæredygtig skærm­poli­tik til alle skol­er der del­er idéen om, at sund­hed han­dler om nærvær, samvær og et rigt offline liv.

I kan læse mere om den Bæredygtige skærm­poli­tik her

Kejser på P1 interviewede David Madsen om anbefalinger og symptomer

David Mad­sen blev i dagens afs­nit af Kejs­er på P1 inter­viewet om anbe­falinger til foræl­dre der har et barn der spiller meget com­put­er. Der­til blev der stil­let spørgsmål­stegn til, hvilke symp­tomer de unge men­nesker ofte udviser.

Det var et fint lille inter­view som kan høres fra det 46:30 minut.

David Mad­sen og resten af hold­et bag Dabeco ønsker, at alle unge men­nesker skal kunne opfylde deres livspo­ten­tiale, og ikke lade det drukne i et over­for­brug af computerspil.

Lyt med her 

 

 

Hjælp unge ud af deres computerspilsafhængighed

David Mad­sen har skrevet et indlæg til Berlingske, hvor han inviter­er fag­pro­fes­sionelle og forskere til at tage com­put­er­spi­lafhængighed ser­iøst. Vi står over­for en gen­er­a­tion af unge men­nesker for hvem com­put­er­spilsafhængighed er blevet altoverskyggende.

Com­put­er­spilsafhængighed han­dler ikke om en gen­er­a­tionskløft, hvor foræl­dre ikke forstår de unges com­put­er­spilsvan­er. Com­put­er­spilsafhængighed han­dler om at denne gruppe mis­ter inter­essen for livet des mere de fordy­ber sig i com­put­er­spil­lene. Det forår­sager tris­thed, angst for omver­den og en fuld­stændig man­gel på handlekraf.

En han­dlekraft til at gøre de ting i livet der for den enkelte unge er vigtige. En angst for­di ver­den bliv­er dem ukendt des mere de begraver sig i com­put­er­spil. En tris­thed for­di de stop­per med at investere i den unge mand de gerne vil stå for at være.

Det er ikke fair, hverken over­for foræl­drene men bestemt heller ikke de unge selv.

 

Er du forælder til en ung der spiller meget computer, så inviteres du til forældrearrangement d. 27 august

Gå-hjem-møde med fokus på computerspil- og onlineforbrug i unge menneskers liv

Mandag den 27. august kl. 18.00 — 20.00.

Ved psykologerne David Mad­sen og Rebec­ca Poulsen.

Kom til en spæn­dende og lærerig aften i sel­skab med andre som er foræl­dre til én som spiller meget computer. 

Dan­sk Behan­dling for Com­put­er­spilsafhængighed og Onlin­eafhængighed inviter­er 10 foræl­dre til gå-hjem-møde i Borg­er­gade 38 st. tv, 1300 Køben­havn K.

Denne aften vil I få et nuanceret oplæg om com­put­er­spillenes skyg­gesider samt den vær­di de kan bringe i men­neskers liv. Oplægget vil blive afholdt af psykolog og stifter af Dabeco, David Madsen.

Efter­føl­gende er der god tid til en uformel erfar­ing­sud­vek­sling, faciliteret af psykolog, Rebec­ca Poulsen, som til dagligt har sam­taler med pårørende.

Arrange­mentet koster 200 kr. pr. per­son, og der vil blive serveret kaffe, te og snacks.

Tilmeld­ing sker på kontakt@dabeco.dk og betal­ing sker på Mobile­Pay 62783, begge sen­est den 20. august.

 

Vi glæder os til at se jer!

David Madsen fortæller om computerspilsafhængighed i NOVA

David Mad­sen fortæller om, hvor­dan foræl­dre skal forholde sig, hvis de har en barn der er com­put­er­spilsafhængig. I Dabeco hjælper vi unge men­nesker til at gen­vin­de kon­tak­ten til det virke­lige liv når com­put­er­spilsafhængighe­den er blevet en realitet i deres liv.

Det er en hård pro­ces for mange unge, at løs­rive sig com­put­er­spilsafhængighe­den, men med et stort fokus på det ønskværdi­ge liv, træn­ing og sund­hed lykkes det flere og flere unge at fravriste sig com­put­erens jern­greb. Com­put­er­spilsafhængighed bør tages alvorligt af alle, det gælder fam­i­li­er, de unge selv og ikke mindst samfundet.

Når gaming gør ondt i sindet — Pixel.TV

David Mad­sen udtaler sig til Pix­elTV, hvor han giv­er et bud på de mange forskel­lige syn på WHO’s offentlig­gørelse af com­put­er­spilsafhængighed som diagnose.

Com­put­er­spilsafhængighed er et omdiskuteret fænomen i disse dage, hvor vi i Dabeco hver dag ser unge men­nesker for hvem com­put­er­spil frarøver dem mulighe­den for at investere i livet.

I nærværende klip vil du se, hvor­dan vi byg­ger et sam­tale­for­løb op.

Simon er på vej ud af sin computerspilafhængighed

Efter en sej kamp mod ang­sten og det store pres fra sam­fun­det er det lykkes Simon at fravriste sig com­put­erens jern­greb. Simon har været i for­løb hos Dabeco, og er nu på vej ud på den anden side.

Simon har i en årrække bok­set mod com­put­er­spilsafhængighed, og anerk­ender fuldt ud at com­put­er­afhængighe­den har frastjålet ham et menings­fuldt liv.

Med hjælp fra Dabeco er det omsider lykkes Simon at løs­rive sig com­put­erens jern­greb. En stor tak skylder Dabeco også hans fam­i­lie, som alle er blevet skærm­fri for at støtte Simon i den svære proces.

Råd til forældre og pårørende der har et barn med computerspilsafhængighed

Læs om Simon Boy­sen der har været i for­løb hos Dabeco, og få gode råd til at støtte og hjælpe din søn for hvem com­put­er­spilsafhængighe­den er blevet altover­skyggende. I Dabeco ser vi hver dag unge men­nesker der ikke er i stand til at leve et rigt og menings­fuldt liv pga. com­put­er­spilsafhængighed. Det synes vi ikke er fair, og det er der­for Dabecos mis­sion at hjælpe fam­i­li­er og unge ud af com­put­erens jerngreb.

 

Læs mere her

David Madsen udtaler sig i godmorgen Danmark

Com­put­er­spilsafhængighed er en stor del af unges virke­lighed. Men, hvad kan man gøre hvis man som forælder gerne vil have en hyggelig påske med sit barn. Det er et af de spørgsmål som David Mad­sen svar­er på i dagens udsendelse af God­mor­gen Danmark.

I Dabeco hjælper vi og støt­ter børn og unge såv­el som vok­sne ud af com­put­er­spilsafhængighe­dens jerngreb.

David Mad­sen udtaler sig i dette afs­nit af god­mor­gen Dan­mark, hvor han fortæller om hvor­dan vi i Dabeco forstår computerspilsafhængighed.

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.