Indlæg

Afhængighed af gaming findes

Afhængighed af gam­ing find­es.

Det er hverken danske medieforskere, UT eller nogen som helst anden der har ind­fly­delse på det.

Det er ene og alene WHO — som i maj 2019 gik sam­men med medlem­s­lan­dende og anerk­endte lidelsen.

Der­for er det ikke bare bekym­rende, men lige­frem usandt når medieforskere fortæller at afhængighe­den ikke find­es, og det lige­frem skad­er at snakke om det.

Selvføl­gelig skal vi kunne snakke om en lidelse som et stadigt sti­gende antal unge udvikler.

Alt andet prof­iter­er udelukkende en mil­liardindus­tri i form af spilin­dus­trien, som uhin­dret kan imple­mentere alver­dens fasthold­ende adfærds­de­signs.

Det inter­es­sante at diskutere er snarere, hvor­for afhængighe­den indtræder i ved­k­om­mendes liv.

Vi tilbyder foredrag om computerspil og skærmforbrug, afhængighed i unge og voksnes liv

I Dabeco men­er vi at alle fag­per­son­er skal være klædt ordentligt på til at tage snakken med deres borg­ere. Der­for har vi beslut­tet at afholde fore­drag om børn, unge og vok­snes skærm­for­brug og gam­ing. Børn, unge og vok­snes skærm­for­brug og com­put­er­spil kan resul­tere i en afhængighed med neg­a­tive føl­ger for skole, arbe­jde samt ven­ner og fam­i­lie.

Vi hjælper fag­per­son­er gen­nem fore­drag til, hvor­dan man tager snakken om skærm­for­brug og en afhængighed­slig­nende adfærd ift. com­put­er­spil­lene.

I 2019 afholdte vi 40 fore­drag for fag­per­son­er der alle var i kon­takt med børn, unge eller vok­sne med et mas­sivt com­put­er­spils­for­brug eller et mas­sivt skærm­for­brug. Det var skol­er, bost­ed­er og for­valt­ninger der havde brug for konkrete værk­tø­jer til at tage snakken om deres brugeres gamin­gliv og gamin­gafhængighed.

Vi afholdte desu­den 4 kurs­er for per­son­aler i fritid­sklub­ber om gam­ing og sociale medi­er. Afhængighed og sundt for­brug.

Vi vil gerne hjælpe mange flere organ­i­sa­tion­er med at få fokus på skyg­gesiderne, men også hvor­dan man tager den menings­fulde sam­tale om skærm­for­bruget.

Vi hjælper voksne med computerspilsafhængighed

I Dabeco sæt­ter vi en ære i at hjælpe men­nesker med com­put­er­spilsafhængighed eller skær­mafhængighed. Vi tilby­der der­for behan­dling til unge og vok­sne men­nesker der har et mis­brug af skærm­for­brug.

Vi hjælper vok­sne og unge men­nesker med at gen­vin­de bal­an­cen i en dig­i­tal tid. Det kan være, at man ønsker at være en bedre kæreste, ven eller far. Men hvor gamin­gen eller tele­fo­nen hver dag afhold­er en fra at gør de ting som er vigtige.

Her hjælper vi dig til at leve et liv i overensstem­melse med de ting som er vigtige og betyd­nings­fulde, og hvor du skaber et liv for dig selv med glæde og stolthed.

 

Oplæg hos Aarhus Byråd

I stedet for fokus på skær­men, så lad os se på hvad skærmti­den koster på andre livs­domæn­er. Det står tydeligt i al forskn­ing og prak­sis, at børn og unge i høj grad bruger skær­men alene frem for at være fysisk aktive sam­men.
Og det koster på bar­nets trivsel. For intet barn kan holde til at sid­de fysisk isol­eret foran en skærm for mange timer dagligt.

Men gam­ing og sociale medi­er har også med­ført en struk­turel udfor­dring, og den hed­der sig, at særligt SFO’er og klub­ber oplever et frafald af unge pga. skær­mens dra­gende kræfter. De unge bliv­er sim­pelthen meldt ud.

Vores ønske til poli­tik­erne lød helt konkret på, at vi skal sikre sunde offline fæl­lessk­aber, hvor børn og unge er fysisk aktive sam­men. Foræl­drene skal have blik for, hvad det koster når deres børn tager direk­te hjem efter skole for at sid­de på værelset og spille com­put­er — frem­for at være fysisk sam­men i SFO’en eller klubben.

Desu­den lød vores bud­skab på, at infor­ma­tion om adfærds­de­signs og algo­rit­mer skulle blive alment kendt. For­di det hele stjæler tid, og tid er også barndom/ungdom og vok­sen­liv.

Det var en stor fornø­jelse at holde dig­i­talt oplæg for Udval­get for min­dre psykisk sår­barhed med fokus på teknologi­for­brug ved Aarhus Byråd i dag.

Vi starter op med fysisk træning for computerspilsafhængige

Det første vi vil gøre er, at finde frem til de enkelte delt­ageres halvårsmål, og så udar­be­jde skræd­der­syede træn­ing­spro­gram­mer til hver delt­ager.

Efter lang tid hvor vores træn­ings­fa­ciliteter har stået tomme, starter vi op med fysisk træn­ing igen d. 25.6.

Hver måned har delt­agerne mulighed for at få taget deres fedt­pro­cent, deres muskel­pro­cent, samt deres krop­salder. Dette er ikke et krav, men nogle bliv­er meget motiverede ved at følge en pro­gres­sion, og tro det eller ej, der sker vilde pro­gres­sion­er.

Vi havde en ung mand sid­ste år, som tabte sig 24 kg på blot 6 måned­er, gen­nem­førte en kvart Iron­man på 3 timer. Det var en ret vild udvikling, og var til stor inspi­ra­tion for de andre delt­agere.

Vi skal desu­den finde frem til et løb vi kan delt­age i inden slut­nin­gen af 2020.

Det skal ikke være nogen hem­me­lighed, at Coro­na ikke har gjort noget godt for vores fysik, så vi er ret nervøse for at træde op på vægten.

For computerspilsafhængige er livet praktisk talt uændret

For raske men­nesker som engager­er sig i livet med uddan­nelse, arbe­jde, fam­i­lie og ven­ner har Coro­n­a­pan­demien vendt op og ned på dagligda­gen.

Mange sid­der isol­eret i deres hjem og mange savn­er at ses med deres ven­ner og kol­le­gaer. Det gælder for de fleste, men for en række mænd er tilværelsen stort set uæn­dret. Dog med den lille forskel at der er en smule flere online. Disse mænd er com­put­er­spilsafhængige, og fore­tager sig ikke andet end at spille com­put­er­spil, se youtube og idle på Red­dit.

Denne Coro­natid har gjort mig opmærk­som på, at mange af de com­put­er­spilsafhængige, som jeg hver dag taler med, lever under fysisk iso­la­tion hver eneste dag.

Denne gruppe trives naturligvis ikke med dette liv, men de føler sig draget mod deres com­put­er og bruger tal­rige timer foran skær­men hver eneste dag. De bliv­er fastholdt af spilud­viklernes mere og mere sofistik­erede adfærds­de­signs, og de oplever kon­stant et behov for at gen­nem­føre næste quest eller opnå næste lev­el.

Denne gruppe har kun kon­takt med andre gen­nem en mikro­fon. De ser ikke engang hinan­den med video. Men dette er ikke deres prob­lem. Prob­lemet er, at de oplever en man­glende fysisk kon­takt med omver­den. Denne gruppe ønsker sig så inderligt et andet liv end det altover­skyggende gamin­gliv. De ønsker at indgå i det virke­lige liv. De ønsker et liv med uddan­nelse, arbe­jde og fysisk kon­takt med ven­ner og fam­i­lie.

Dette liv forsvin­der dog grad­vist for hver dag de bruger bag gamin­gens fængslende uni­vers­er. Disse mænd har brug for hjælp og det må være tydeligt for de fleste på nuværende tid­spunkt hvor skadelig fysisk iso­la­tion kan være for et men­neske.

Gamere oplever fysisk isolation hver eneste dag

Kære alle

I disse coro­n­adage giv­er det mening at sende en hilsen ud. Først og fremmest for­di mange sid­der isol­eret i deres hjem og mange savn­er deres liv med arbe­jde, uddan­nelse samt samvær med ven­ner og fam­i­li­er.

Det gør vi også.

Hele denne episode har dog også gjort os opmærk­somme på, at mange af de mænd som er i deres 20’ere og 30’ere og ja, sågar nogle i 40’erne og som vi taler med oplever denne fysiske iso­la­tion hver eneste dag.

Disse mænd oplever sig draget mod deres com­put­er og bruger tal­rige timer foran skær­men hver eneste dag. De føler sig fanget. De har kun kon­takt med andre gen­nem en mikro­fon — Ikke engang et billede.

Men det er ikke prob­lemet for dem. Prob­lemet er at de oplever en man­glende fysisk kon­takt med den omver­den der befind­er sig lige uden for hov­ed­døren. Disse mænd har andre ønsker for deres liv end det mas­sive gamin­gliv.

De vil gerne være en del af den fysiske ver­den igen. De vil gerne finde en kæreste, mærke berøring og røre ved ver­den. De savn­er livet uden­for gamin­gen, men for mange er det næsten umuligt at forestille sig et liv med fysisk kon­takt til andre.
De er blevet uvante med at bevæge sig rundt i den fysiske ver­den. De føler sig malplac­erede og akavede, og de oplever at have mis­tet helt grundlæggende evn­er til at indgå i en social kon­takt.

De men­er at der er en kæmpe forskel på den dig­i­tale ver­den og den fysiske ver­den, og de adskiller deres liv i et gamin­gliv og et virke­ligt liv.

De ønsker at indgå i det virke­lige liv. De ønsker et liv med uddan­nelse og et liv med struk­tur, en fam­i­lie og gode ven­ner de sid­der fysisk sam­men med. Men det er dette liv som lang­somt siv­er væk mellem fin­grene for hver dag der bruges i gam­ingver­den.

Denne her tid min­der os om, hvad det vil sige at være fysisk afskåret. Hvor vigtigt det fysiske møde er, og hvor ensom, trist og magtes­løs man kan opleve sit liv når man plud­selig er afskåret fra netop det.

Der­for håber vi, at denne tid vil gøre folk opmærk­somme på, at gam­ing i mas­sive mængder ikke kun er et symp­tom på mis­trivsel, men er også en stærk katalysator for mis­trivsel. Vi har brug for hinan­den, og en skype­forbindelse er ikke tilstrække­lig.

Vi ønsker at disse mænd får glæ­den ved at grine til et mid­dags­sel­skab med ven­nerne, finde en sød kæreste og få et godt og menings­fuldt arbe­jde.

Kh

Gaming og beskæftigelse

Nogle gange, så kan livet som ter­apeut være hårdt. Jeg tror de fleste kan genk­ende følelsen af, at der er tider hvor det er svært at hjælpe andre men­nesker. Disse dage står vi også selv over­for.

Der­for er det så rart når mæn­dene selv udtaler sig.

 

Navn: Sebas­t­ian

Effekt af sam­talerne: 5/5

 

“Alle de gode råd som jeg fik og de gode sam­taler man fik. Det har ændret mit syn på hvor­dan der er at leve og hvad jeg kan gøre for at gøre mit liv bedre”.

 

Et andet mere objek­tivt mål vi kig­ger på er, hvad vores brugere gør med deres liv før og efter opstart i Dabeco.

Inden­for de sen­este to uger er det lykkes 4 unge mænd at komme i arbe­jde.

Vi har alle været ansat som stresskon­sulen­ter i efter­hån­den en del år, og vi kan sige at et åre­langt fravær fra arbe­jds­markedet er en bety­delig årsag til at ang­sten vokser for at vende tilbage til arbe­jds­markedet igen.

Det er der­for også ret vildt når vores brugere kom­mer i arbe­jde, særligt når man tænker på deres iso­la­tion og fravær fra arbe­jds­markedet.

For selvom trivsel er en forud­sæt­ning for beskæftigelse så kan beskæftigelse også forår­sage trivsel. Det gør et arbe­jd­sliv for­di det opfylder nogle grundlæggende men­neske­lige behov. Det at høre til, det at opleve pro­gres­sion og aspirere mod et bedre sted, det at få struk­tur i sin hverdag.

David Madsen i Techtopia

David Mad­sen havde fornø­jelsen af, at debat­tere com­put­er­spil med Rune Lundedal Nielsen og Eva fra Dig­gip­ip­pi.

De kom omkring børn og unges sti­gende gam­ing­for­brug, og hvad det har af betyd­ning for børnenes fysiske liv. Der er ingen tvivl om, at danske børns skærm­for­brug er alarmerende højt, og det har store kon­sekvenser for deres fysiske liv.

De kom desu­den omkring WHO’s diag­nose, gam­ingdis­or­der. Det er meget væsentligt at under­strege, at diag­nosen (i øvrigt, lige­som alle andre diag­noser) ikke årsags­fork­lar­er. Det vil sige, at diag­nosen ikke fork­lar­er hvor­for den opstår i et men­neskes liv. Den beskriv­er objek­tivt en række symp­tomer som skal være gældende.

I forhold til com­put­er­spilsafhængighed, så er diag­nosen tilst­ede hvis com­put­er­spillet er ude af kon­trol, tager for­rang over andre inter­ess­er, skole, uddan­nelse, arbe­jde samt fam­i­lie og ven­ner. Desu­den skal man spille til trods for at der er neg­a­tive føl­ger.

Det inter­es­sante i en psykologs optik er, hvor­dan vi hjælper de men­nesker som lid­er til at finde tilbage til et menings­fuldt liv med arbe­jde, fysisk samvær med kæreste og ven­ner samt mass­er af gode offline oplevelser.

Rigtig god fornø­jelse 

Digital dannelse skal også handle om at løsrive sig skærmene

Com­put­er­spil er et godt sted at mødes og have det sjovt med ven­nerne, men i det omfang som danske børn spiller bliv­er det på bekost­ning af deres fysiske og men­tale sund­hed.

Dan­mark er det land i europa, hvor børn sid­der længst tid foran en skærm, og sam­tidig er vi det land i Europa hvor børn er mindst fysisk aktive.

Danske børn i alderen 11–15 år er inak­tive 11,25 timer dagligt. De sover en time min­dre end for 20 år siden.
10% spiller com­put­er­spil i mere end 40 timer ugentligt. Der­til lægges tele­fon­for­brug og andre skærm­re­laterede aktiviteter.

Vi har et ans­var som vok­sne, som poli­tikere, som læger, psykologer, lærere og pæd­a­goger til at sikre et godt bør­ne­liv med et mere afbal­anceret skærm­for­brug end hvad vi ser i dag.

Vi vil gerne slå et slag for at den dig­i­tale dan­nelse også skal omhan­dle evnen til at løs­rive sig skærmene.

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.