Indlæg

Københavns Universitet — debatarrangement

Kur­sus­grup­pen i KBH er klar med to nye debat­fore­drag på insti­tut for psykologi.
9. feb­ru­ar får vi besøg af David Mad­sen og Math­ias Nim­gaard Larsen, som vil gøre os klogere på psykolo­gens rolle, når det kom­mer til børns dig­i­tale vaner.

Psykolog- og læge­huset skal debat­tere spørgsmålet: Psykolo­gens rolle i en tid med dig­i­tale medier.

David Mad­sen er autoris­eret psykolog, og vil indgå i debatten.

Verdens bedste robotby

Invi­ta­tion til Skoleledelsen, inklu­sionsve­jledere, SSP, admin­is­tra­tivt ansat­te, BIR-vejledere og andre interesserede

Pæd­a­gogisk efter­mid­dag: fore­byggelse af elevers stress, mis­trivsel og afhængighed i rela­tion til dig­i­tale teknologier

Ver­dens Bed­ste Robot­by i børne­højde inviter­er igen til Pæd­a­gogisk eftermiddag.

Kom og hør David Mad­sen og Stine Held­ing Rand give deres per­spek­tiv på, hvor­dan man kan tack­le hverda­gens dilem­maer i rela­tion til elevers stress, afhængighed og mis­trivsel i rela­tion til dig­i­tale teknolo­gi­er og sociale platforme.

David og Stine er forud for den pæd­a­gogiske efter­mid­dag fodret med dilem­maer direk­te fra elever på Odens­es skoler.

Pro­gram­met for dagen:
12.00–12.10 Råd­mand Susanne Craw­ley byder velkommen
12.15–13.15 oplæg ved David Mad­sen, Psykolog ved Dabeco
13.15–13.30 Pause med kage
13.30–14.30 Oplæg ved Stine Held­ing Rand, Psykolog ved Cen­ter for Dig­i­tal Pædagogik
Er der spørgsmål er du velkom­men til at kon­tak­te læringskon­sulent Tine Duus på tindu@odense.dk
Tilmeld­ing kan ske via dette link
Arrange­mentet afholdes tors­dag d. 15.12 2022 kl. 12–14.30 i Salen, indgang A, Ørbækvej 100.

Techindustrien anser os som objekter

Det kalder på at skol­er skal hjælpe børn med at få fri­hed fra dig­i­tale plat­forme, at dagtil­bud sikr­er fri­hed fra det dig­i­tale, at fam­i­li­er skal sikre nærvær og fysisk samvær, at poli­tikere sikr­er at techin­dus­trien bliv­er reguleret.

Vi ans­es af techin­dus­trien ene og alene som det objekt hvor­fra viden bliv­er tapp­pet og sol­gt -> udelukkende med det for­mål at sikre en øget økonomisk omsæt­ning til den dig­i­tale platform.

I udgangspunk­tet er der imple­menteret et nyt økonomisk imper­a­tiv i samtlige dig­i­tale plat­forme, hvor men­nes­ket ikke engang læn­gere kan siges at være ‘for­brugeren’. Vi er ej heller som mange ofte fejlagtigt siger, ‘pro­duk­tet’ — vi er objektet.

Vi er således blevet et mid­del til at opfylde en række mål­sæt­ninger som er i virk­somhed­ernes inter­esse og ikke vores.

Dette er ikke en naturlig udvikling af inter­net­tet eller det dig­i­tale. Dette er 100% en men­neske­lig veloverve­jet beslut­ning om, hvor­dan dig­i­tale plat­forme skal kunne tjene penge.

Det er efter min mening også her, at der opstår store sam­men­stød i debat­ten, for­di mange velme­nende organ­i­sa­tion­er (særligt dem der har lev­et under inter­net­tets spæde opstart) tænker inter­net­tet som et frit sted fyldt med idéer og videndeling.

Men det er ikke læn­gere virke­lighe­den og har fak­tisk ikke været virke­lighe­den siden 2004 — da Google første gang beg­y­n­dte at få blik for hvor mange penge der er i overvågn­ing af dets brugere, og derved fun­da­men­talt ændrede inter­net­tets spillere­gler — fra et sted, hvor net­tet var frit — til det som net­tet er i dag — et sted hvor dig­i­tale plat­forme lukr­erer på men­neskers opmærksomhed.

Husk det — og husk det når I skal booke folk der kom­mer og taler dig­i­tal dan­nelse. Der er fun­da­men­talt forskel­lige stem­mer i denne debat — også blandt fag­per­son­er i lille Danmark.

Nogle organ­i­sa­tion­er tænker dig­i­tale plat­forme som en naturlig del af ungdommen -

Mens andre kalder på reg­u­ler­ing af techin­dus­trien -> det kalder på at skol­er skal hjælpe børn med at få fri­hed fra dig­i­tale plat­forme, at dagtil­bud sikr­er fri­hed fra det dig­i­tale, at fam­i­li­er skal sikre nærvær og fysisk samvær, at poli­tikere sikr­er at techin­dus­trien bliv­er reguleret.

Viborg — midtbyens gymnasium

Omhan­dler dig­i­tal og ana­log trivsel, søvn og dig­i­tale medi­er – herun­der gam­ing og sociale medi­er – koblet med men­nes­kets behov for søvn, fysisk aktivitet og fysisk-socialt samvær – hvor­dan og hvor­for disse aspek­ter af ung­dom­slivet er udfordret.

 

Workshop med fagpersonerne på Fanefjord fondens bosteder

En lille his­to­rie fra en dag, hvor David dog skulle hente en syg dat­ter i vuggestue:

Vi havde fået til opgave, at afholde en kur­sus­dag for medar­be­jdere på Fane­fjord fondens bost­ed­er. Fokus skulle ligge på det socialpæd­a­gogiske arbe­jde, inter­ven­tion­er, sam­tale­greb, allian­cen samt net­tets mørkere afkroge.

Vi tog der­for kon­takt til Char­lie Shifer­aw Chrie, og spurgte om han havde mod på at hjælpe med sådan en opgave, og det havde han. Char­lie er psykolog på Tik­Tok og har et stort reach ud til de unge.

Udover at det var inter­es­sant for os at høre Char­lies guld­ko­rn — var det også rart, at køre hjem med en følelse af, at vores fore­drag havde gjort en forskel i fag­per­son­ernes daglige praksis.

Tak til Fane­fjord fondens medar­be­jdere, som med vel­re­flek­terede overve­jelser gør et virke­lig godt stykke arbe­jde — og ikke mindst gjorde dagen til inter­es­sant for os.
Og end­nu engang tak til Char­lie, som vi ser frem til flere even­tyr­er sam­men med.

Regeringen har nedsat et ekspertpanel

Regerin­gen har ned­sat et ekspert­pan­el til at finde ud af løs­ninger, som kan anven­des til at sikre at børn og unge ikke kom­mer i mis­trivsel grun­det et mas­sivt over­for­brug af com­put­er­spil. David Mad­sen er blevet ind­kaldt som ekspert på området sam­men med en række andre dygtige fagfolk.

Gamere bliver ofte forstyrret selv når de prøver at levere et reelt stykke arbejde

Ofte sid­der unge gamere ved samme com­put­er når de hhv. stud­er­er og når de spiller com­put­er. Hvor­for det er et stort prob­lem for mange fremgår i det følgende:

For­di plat­forme som STEAM, Dis­cord, Twitch og youtube er kørende som baggrundsprocesser.

Det vil sige, at hver gang de har en ven der går ind og spiller et givent spil pop­per det op som en lille noti­fika­tion nede i højre side af skærmen.

På STEAM plat­for­men vil denne noti­fika­tion eksem­pelvis skrive føl­gende: Din ven “Jens (eller et eller andet sejt gamer­navn)” spiller lige nu Counter-strike, og du kan blot trykke på noti­fika­tio­nen og så kom­mer du ind i spillet.

Eller Youtube fores­lår en ny video som Youtubes algo­rit­mer har for­t­alt Youtube, at ved­k­om­mende vil synes godt om, og han/hun kan blot trykke på lin­ket, og så er han/hun inde på youtube — med auto­play til næste video — til næste video etc.

Eller Dis­cord­serveren, som giv­er en lille rød noti­fika­tion når nogen har skrevet. En lille rød noti­fikaiton som aktiver­er amyg­dala, så det næsten er umuligt lige at trykke og se hvad ved­k­om­mende har skrevet.

Alt dette foregår på samme com­put­er, hvor de egentlig har sat sig for at fordybe sig i studiearbejdet.

De trivselsmæs­sige kon­sekvenser er ofte eksis­ten­tielle, for når man kon­stant bliv­er udfor­dret på at gøre det som er vigtigt, så vil man over tid beg­y­n­de at mærke stressen banke på.

Så af mere lavprak­tiske råd fores­lår vi at tilkøbe en ekstra com­put­er, hvor der ikke er installeret andet end officepakken.

Der­fra vil vi snakke mening, moti­va­tion og det at rumme lidelsen længe nok til at gøre det som har betydning

Regeringen har inviteret til rundbordsdrøftelser ift. trivsel, digitale medier samt børn og unge

Regerin­gen har med Hvid­bo­gen ”Mod et bedre sam­fund med tech-gigan­ter” (link) igangsat et udviklingsar­be­jde på tværs af min­is­terier for at adressere de udfor­dringer, som den tek­nol­o­giske udvikling og tech-gigan­terne udgør for vores samfund.

Kul­tur­min­is­teri­et bidrager i den forbindelse til en inter­min­is­teriel kortlægn­ing af udfor­dringer med tech-gigan­ternes for­ret­ningsmod­eller og effek­terne her­af på det danske samfund.

Som led i kortlægnin­gen afhold­er vi en rund­bor­ds­drøf­telse med udval­gte ekspert­er og organ­i­sa­tion­er om for­ret­ningsmod­ellernes effek­ter på børn og unges trivsel, som vi håber du har tid og lyst til at delt­age i.

 

Vi afholder nye foredrag — En opsummering fra PPR på frederiksberg

Børn og sår­bare unge har fået et dig­i­talt par­al­lelt univers, som er et fan­tastisk sted at gemme sig væk når livet føles svært og uretfærdigt.
Men flugten kom­mer også med den ulykke­lige pris, at de unge men­nesker kan gemme sig væk fra helt almin­delige svære tanker og følelser — tris­thed og nervøsitet bliv­er til ukendte følelser og de risik­er­er at miste evnen til at nav­igere når livet er deres modstander.

Vi tog denne gang turen til Fred­eriks­berg PPR og fam­i­lieråd­givn­ing, hvor vi snakkede “hvor­for vi ikke må glemme det betyd­nings­fulde i en dig­i­tal tid”.

Pointen med dette oplæg er dels at komme omkring den helt basale pointe:
at det ikke er gratis at udskifte et fysisk-socialt liv med et dig­i­talt-socialt liv.

og dels pointen om, at techvirk­somhed­er har et økonomisk inci­ta­ment for at holde børnene (og vok­sne) sid­dende så længe som muligt, så de kan sælge børnenes data til virk­somhed­er — og det der­for næsten altid er i techgi­gan­ternes inter­esse når den ene time efter den anden bliv­er brugt fysisk isol­eret foran en skærm.

Slut­teligt kom vi ind på allian­cen, inter­ven­tion­er, sam­tale­greb samt hvor­dan man kan invol­vere forældre.

Ingen børn ønsker et liv hvor deres primære livsare­na er digital.
Børn ønsker at være tætte med deres foræl­dre, grine med deres ven­ner, få sved på pan­den og sove ordentligt om natten.

Vi ønsker at hjælpe fag­per­son­er med at sikre, at de ved hvor­dan de kan tale med børn, foræl­dre samt unge — på en menings­fuld måde når livet i den dig­i­tale ver­den koster på det menings­fulde liv.
Så fag­per­son­er kan bruge greb til at nå ind til det som bety­der noget. Så de kan støtte de unge til at rumme de ting som gør livet svært frem­for at fly­gte ind i en anden bev­id­s­thed, i et andet univers med en anden identitet.

Vi har en række fore­drag og work­shops I pipeline på bost­ed­er, i psyki­a­trien samt hos sagsbehandlere.
Skriv hvis I står og man­gler greb og han­dlemu­lighed­er ift. at støtte børn, foræl­dre og vok­sne til et liv med fri­hed til søvn, intimitet, arbe­jds- og skole­liv samt en sund tilknyt­ning til ven­ner og familie.

Tonen har altid været hård online

“Måske er det men­nes­kets umid­del­bare natur der gør at vi snakker neg­a­tivt til hinan­den. Vi taler jo kun pos­i­tivt sam­men når vi kan se hinan­den for­di vi skal opfylde en masse sociale regler. Men når anonymiteten er der, så bliv­er vi dem vi i virke­lighe­den er og der taler vi rigtig grimt til hinanden”.

Tonen har altid været hård online og det er der skrevet meget om.
Der skrives også om, at det skyldes at net­tet er umod­ent og vi ikke har lært at nav­igere i et dig­i­talt liv.

Da vi selv spillede på højt niveau for mere end 20 år siden var tonen også ekstrem hård. Det virk­er desværre på os som om, at tonen fak­tisk er blevet mere ekstrem og uvenlig.

Dette er selvom vi har 20 års+ erfar­ing, og tal­rige kurs­er i at holde den gode tone online. Og det mod­siger jo lidt argu­mentet om, at det skyldes at vi blot skal lære at agere digitalt.

Vi ved hvor meget sprog­et har af betyd­ning for den virke­lighed vi oplever — Så jeg bliv­er bekym­ret for vores børn som kom­mer til at leve en stor del af deres liv i en destruk­tiv og neg­a­tiv livsverden.

- Uden at lyde frelst, så tror vi at det dig­i­tale kan sup­pleres af fæl­lessk­aber med fokus på bevægelse og naturoplevelser.
Vi oplever at mange velme­nende tilbud som er ret­tet mod unge er digitale/gamingtilbud/e‑sportsevents og lig­nende — Men tænk hvis det de egentlig har brug for er frisk luft, analoge ven­sk­aber, bevægelse og fysisk samvær.

Måske vil det også med­virke til flere pos­i­tive sam­taler, og derved et lysere sind.

Begivenheder

Københavns Universitet — debatarrangement

Kur­sus­grup­pen i KBH er klar med to nye debat­fore­drag på insti­tut for psykologi.
9. feb­ru­ar får vi besøg af David Mad­sen og Math­ias Nim­gaard Larsen, som vil gøre os klogere på psykolo­gens rolle, når det kom­mer til børns dig­i­tale vaner.

Psykolog- og læge­huset skal debat­tere spørgsmålet: Psykolo­gens rolle i en tid med dig­i­tale medier.

David Mad­sen er autoris­eret psykolog, og vil indgå i debatten.