Indlæg

Råd til forældre og pårørende der har et barn med computerspilsafhængighed

Læs om Simon Boy­sen der har været i for­løb hos Dabeco, og få gode råd til at støtte og hjælpe din søn for hvem com­put­er­spilsafhængighe­den er blevet altover­skyggende. I Dabeco ser vi hver dag unge men­nesker der ikke er i stand til at leve et rigt og menings­fuldt liv pga. com­put­er­spilsafhængighed. Det synes vi ikke er fair, og det er der­for Dabecos mis­sion at hjælpe fam­i­li­er og unge ud af com­put­erens jerngreb.

 

Læs mere her

DR2 tager en kold tyrker med Dabeco

I nærværende doku­men­tar fra DR2 bringer de lys på fænomenet com­put­er­spilsafhængighed. David Mad­sen som er stifter af Dabeco, fortæller om hvor­dan vi forstår com­put­er­afhængighed. Der­til fortæller han om, hvor­dan vi i Dabeco hjælper unge for hvem com­put­er­spilsafhængighed er blevet altoverskyggende.

Dabeco støt­ter også foræl­dre der har børn der lid­er af com­put­er- og onlin­eafhængighed. I doku­mentaren taler David Mad­sen blandt andet med en far til en søn der spiller com­put­er i op imod 10–16 timer i døgnet.

David Mad­sen udtaler sig om com­put­er­spilsafhængighed i denne doku­men­tar om behan­dling af computerspilsafhængighed

Se med her:

David Madsen udtaler sig i godmorgen Danmark

Com­put­er­spilsafhængighed er en stor del af unges virke­lighed. Men, hvad kan man gøre hvis man som forælder gerne vil have en hyggelig påske med sit barn. Det er et af de spørgsmål som David Mad­sen svar­er på i dagens udsendelse af God­mor­gen Danmark.

I Dabeco hjælper vi og støt­ter børn og unge såv­el som vok­sne ud af com­put­er­spilsafhængighe­dens jerngreb.

David Mad­sen udtaler sig i dette afs­nit af god­mor­gen Dan­mark, hvor han fortæller om hvor­dan vi i Dabeco forstår computerspilsafhængighed.

Computerspilsafhængighed er alles tab — af David Madsen

Infor­ma­tion har val­gt at udgive et kort skriv om effek­ten af computerspilafhængighed.

I Dabeco hjælper vi hver dag unge med at fravriste sig com­put­er­spilsafhængighe­dens jern­greb. Men com­put­er­spilsafhængighed har en pris for såv­el den unge selv, men også alle omkring den afhængige.

Skrevet af David Mad­sen, Cand. Psych. v. Dabeco

Sådan undgår man at den digitale verden overskygger sommerfesten

Du vil holde sommerfest, men du vil ikke invitere digitale devices med!

af David Mad­sen, stifter af Dan­sk Behan­dling for Com­put­er­spil- og Onlineafhængighed

www.dabeco.dk

Med den dig­i­tale ver­dens fremtræ­den har en ny ver­den åbnet sig for os alle, og lige så for­førende den kan virke, mens man færdes i den, lige så meget risik­er­er den at stå i vejen for den gode kon­fir­ma­tion eller det hyggelige bryllup. Den dig­i­tale ver­den kan gøre, at vi bliv­er min­dre nærværende og delt­a­gende i de fæl­lessk­aber, vi engager­er os i den virke­lige verden.

Bo Bonde har set omfanget og effek­ten af dig­i­tale devices til konfirmationer:

Restau­ratøren Bo Bonde har gen­tagne gange oplevet, hvor­dan den dig­i­tale ver­den har over­skygget glæ­den ved fam­i­liesam­menkom­ster, kon­fir­ma­tion­er og andre fes­t­lighed­er. Hvor­dan børn, unge og vok­sne har sid­det limet til deres skærm frem for at delt­age aktivt og engageret i en fest som nogen har lagt tid, ener­gi og glæde i.

Det er ikke til­fældigt at dig­i­tale devices hur­tigt tager fokus til en fest: 

Alle dig­i­tale medi­er designes til at fastholde os så længe som muligt, og giv­er ved ophør et behov for at vende tilbage igen hur­tigst muligt. Adam Alter, en under­vis­er i psykolo­gi og mar­ket­ing på New York Uni­ver­si­ty, har fors­ket i området og fandt, at techin­dus­trien design­er og kon­struer­er deres apps og spil til at gøre os hooked.

I et inter­view udtalte Steve Jobs, grundlæg­geren af Apple, at han aldrig tillod sine børn at lege med en Ipad. Man ser en opblom­string af dig­i­talt cer­ti­fi­cerede børne­haver og skol­er i techin­dus­triens hov­ed­stad, Sil­i­con Val­ley. Det vil sige børne­haver og skol­er, hvor der er dig­i­talt for­bud for alle børn, unge og vok­sne. Dette vid­ner om, at men­nesker som dagligt udvikler, kon­struer­er og design­er apps, spil og devices allerede er klar over den dig­i­tale ver­dens skyggeside.

Jeg tror at Bo Bonde har set en ten­dens, som kan risikere, at blive mere udbredt med­min­dre vi gen­sk­aber nærværet i fam­i­li­er, blandt ven­ner samt andre betyd­nings­fulde rela­tion­er. Ja, vi har en techin­dus­tri der design­er apps og devices til, at akti­vere hjer­nens beløn­ningssys­tem, men et liv med nærvær, tilst­ede­værelse, fæl­lessk­aber, sunde aktiviteter, gode rela­tion­er, tillid og omsorg aktiver­er vores beløn­ningssys­tem mere end nogen app kan.

Hvad man med fordel kan gøre hvis man skal holde kon­fir­ma­tion, bryllup eller gymnasiefest:

Et prob­lem er kun et prob­lem for­di det står i vejen for noget vigtigt. I stedet for at fokusere på at lave restrik­tion­er for skærmkig­geri, så fokusér på, hvad det er for en fest I gerne vil holde.

I kan med fordel være eksplicitte omkring den ønskværdi­ge fest. Hvad er vigtigt for jer til den fest, og hvad vil I gerne have får en plads til fes­ten. Hvis I gerne vil holde en fest med nærværende gæster, hvor sam­talerne går ved bor­dende, en fest med samvær, hygge, mulighed for at snakke med fam­i­liemedlem­mer og hvor I har det sjovt — kort sagt alle de ting den dig­i­tale ver­den kan stille sig i vejen for. I kan evt. skrive i ind­by­delserne eller fortælle i velkom­st­tal­en hvad det er for en fest i håber, at jeres gæster vil være med til at skabe til.

Jeg vil gerne garan­tere, at jeres gæster også helst vil have sådan en fest.

Gå ud og nyd naturen og hinan­den. Det er der ingen apps til.