Indlæg

Dabeco skal afvikle Stevns kvarte Ironman søndag d. 30 juni

Det er en fornø­jelse når man som hold for­mår at gøre hinan­den stærkere og give hinan­den tillid til at selv det utænke­lige kan blive muligt. Det er lykkes for Dabeco-hold­et, som har stået bag hinan­den, støt­tet, hjulpet og arbe­jdet for at de nu er klar til sønda­gens kvarte iron­man på Stevns. Det har været et slid­somt halvt år, hvor vi har arbe­jdet med at smerte (fysisk såv­el som men­tal) ikke altid behøver at blive lyt­tet til. For vi som men­nesker er i stand til at bevæge os igen­nem selv lidelses­fulde og svære tider, hvis blot målet er tilstrække­ligt meningsfuldt.

Målet med at blive kvart Iron­man har været yder­st menings­fuldt, og der­for har der aldrig været tvivl. Blot for­di psyken gerne vil give op har vi ikke lyt­tet til den.

Du kan se David Mad­sen udtale sig om Dabecos fysiske aktivitet­stil­bud her:

Minevenner.dk og Dabeco laver i samarbejde en masterclass d. 29 november og igen d. 5 december

Dabeco og Min­even­ner har indledt et samar­be­jde, og det bliv­er kick­startet med et webi­nar d. 29 novem­ber og d. 5 decem­ber kl. 20.00.

Børns og unges sti­gende tids­for­brug i de virtuelle uni­vers­er, com­put­er­spil tilby­der, kan blive en altover­skyggende og tid­skrævende beskæftigelse. 

Det risik­er­er at blive en afhængighed, hvor børn og unge mis­ter deres inter­esse for skolen, stop­per med at investere i virke­lige ven­sk­aber, og mis­ter troen på, at de kan begå sig i den virke­lige ver­den. Com­put­er­spil­lene kan virke for­førende, mens de spiller, men spil­lene risik­er­er også at med­føre ube­hagelige tanker, følelser og krop­slige fornem­melser. Det stiller os som foræl­dre over­for en stor opgave, når vi vil hjælpe vores barn. 

Denne Mas­ter­Class hen­ven­der sig til foræl­dre til børn og unge, der spiller meget com­put­er. MasterClass’en afholdes som et online fore­drag, der var­er ca. 1,5 time. Du vil få mulighed for at stille spørgsmål undervejs. 

Første del af MasterClass’en han­dler om at klæde dig som forælder på til at forstå, hvor­dan et prob­lema­tisk for­brug af com­put­er­spil man­i­fester­er sig i børn og unge men­neskers liv samt hvad spil­lene gør ved børn og unge men­neskers hjern­er. Du vil blive intro­duc­eret til forskel­lige spilgen­r­er og du vil høre om, hvilke virkemi­dler den store spilin­dus­tri anven­der til at gøre os hooked. Vi kom­mer bl.a. ind på, hvor­dan Fort­nite hijack­er børn og unges hjerner.

I anden del zoomer vi ind på, hvor­dan du som forælder kan nav­igere i en hverdag med børn, der spiller meget. Du vil få konkrete værk­tø­jer, du med fordel kan anvende til at skabe mere nærvær og trivsel for for hele fam­i­lien. Helt offline :).

 

Du tilmelder dig på føl­gende Link:

https://events.genndi.com/register/818182175026323375/f20f3d8935

 

 

P1 David Madsen udtaler sig om drenge og computerspilsafhængighed

Com­put­er afhængighed er et stort prob­lem på skol­er, SFO’er og for fam­i­li­er. David Mad­sen prøver i dette inter­view at give en forståelse af den effekt der kom­mer af et over­for­brug af com­put­er­spil, og rammesæt­ter også alvoren af et helt nyt fænomen, nem­lig gam­bling i computerspil.

David Mad­sen fortæller blandt andet om de symp­tomer unge mænd udvis­er når det kom­mer til com­put­er­spilsafhængighed og hvor­dan det rent prak­tisk man­i­fester­er sig i deres liv. Særligt moti­va­tio­nen for det virke­lige bliv­er opslugt af de mange timer foran skær­men. Dette er der en gyldig psykol­o­gisk fork­lar­ing, men også bioneu­rol­o­gisk fork­lar­ing på.

Hør mere om com­put­er afhængighed, com­put­er­spilsafhængighed eller blot drenge­børn og effek­ten af et stort for­brug af computerspil.

 

Dabeco afholdte foredrag for 60 forældre og pædagoger om computerspilsafhængighed

I går aftes havde vi æren af, at afholde fore­drag omhan­dlende com­put­er­spilsafhængighed for 60 foræl­dre og pæd­a­goger. Vi fik nogle virke­lig inter­es­sante snakke omkring de bekym­ringer foræl­drene oplever ift. deres børn og unge.

Gang på gang oplever vi i Dabeco, at foræl­drenes bekym­ring går på deres børns vel­befind­ende. Foræl­drene ser deres børn sid­de isol­eret, triste, aggres­sive og uden inter­esse for det virke­lige. Des læn­gere børnene graver sig ned i com­put­er­spillenes farverige univers, des læn­gere oplever foræl­drene at deres børn mis­ter inter­essen for alt i deres offline liv.

Foræl­drene udviste stor inter­esse gen­nem hele fore­draget, og der blev fra foræl­drenes side stil­let forslag om et foræl­drefo­rum, hvor foræl­drene imellem kunne lave fælles ret­ningslin­jer for deres børns skærmforbrug.

Én forælder var eksem­pelvis utrolig trist over, at hen­des søn havde leg­eaf­taler alle ugens dage for­di han ikke måtte spille så meget hjemme hos sig selv, som han måtte spille hjemme hos sine kammerater.

Vi tilbød foræl­drene forskel­lige forståelses­former af det prob­lema­tiske com­put­er­spils betyd­ning for børn og unges men­tale, fysiske, neu­rol­o­giske og sociale liv.

En stor tak til Sankt Helene skole for at gå for­rest i forsøget på at gen­vin­de børn og unges trivsel og invitere så mange foræl­dre til dette foredrag.


Hvis I har brug for et fore­drag er i meget velkom­men til at tage kon­takt til os.

Vi kom­mer ud til foræl­dregrup­per, børn og unge, fag­pro­fes­sionelle og afhold­er fore­drag om fænomenet, computerafhængighed.

 

Hjælp unge ud af deres computerspilsafhængighed

David Mad­sen har skrevet et indlæg til Berlingske, hvor han inviter­er fag­pro­fes­sionelle og forskere til at tage com­put­er­spi­lafhængighed ser­iøst. Vi står over­for en gen­er­a­tion af unge men­nesker for hvem com­put­er­spilsafhængighed er blevet altoverskyggende.

Com­put­er­spilsafhængighed han­dler ikke om en gen­er­a­tionskløft, hvor foræl­dre ikke forstår de unges com­put­er­spilsvan­er. Com­put­er­spilsafhængighed han­dler om at denne gruppe mis­ter inter­essen for livet des mere de fordy­ber sig i com­put­er­spil­lene. Det forår­sager tris­thed, angst for omver­den og en fuld­stændig man­gel på handlekraf.

En han­dlekraft til at gøre de ting i livet der for den enkelte unge er vigtige. En angst for­di ver­den bliv­er dem ukendt des mere de begraver sig i com­put­er­spil. En tris­thed for­di de stop­per med at investere i den unge mand de gerne vil stå for at være.

Det er ikke fair, hverken over­for foræl­drene men bestemt heller ikke de unge selv.

 

Er du forælder til en ung der spiller meget computer, så inviteres du til forældrearrangement d. 27 august

Gå-hjem-møde med fokus på computerspil- og onlineforbrug i unge menneskers liv

Mandag den 27. august kl. 18.00 — 20.00.

Ved psykologerne David Mad­sen og Rebec­ca Poulsen.

Kom til en spæn­dende og lærerig aften i sel­skab med andre som er foræl­dre til én som spiller meget computer. 

Dan­sk Behan­dling for Com­put­er­spilsafhængighed og Onlin­eafhængighed inviter­er 10 foræl­dre til gå-hjem-møde i Borg­er­gade 38 st. tv, 1300 Køben­havn K.

Denne aften vil I få et nuanceret oplæg om com­put­er­spillenes skyg­gesider samt den vær­di de kan bringe i men­neskers liv. Oplægget vil blive afholdt af psykolog og stifter af Dabeco, David Madsen.

Efter­føl­gende er der god tid til en uformel erfar­ing­sud­vek­sling, faciliteret af psykolog, Rebec­ca Poulsen, som til dagligt har sam­taler med pårørende.

Arrange­mentet koster 200 kr. pr. per­son, og der vil blive serveret kaffe, te og snacks.

Tilmeld­ing sker på kontakt@dabeco.dk og betal­ing sker på Mobile­Pay 62783, begge sen­est den 20. august.

 

Vi glæder os til at se jer!

David Madsen fortæller om computerspilsafhængighed i NOVA

David Mad­sen fortæller om, hvor­dan foræl­dre skal forholde sig, hvis de har en barn der er com­put­er­spilsafhængig. I Dabeco hjælper vi unge men­nesker til at gen­vin­de kon­tak­ten til det virke­lige liv når com­put­er­spilsafhængighe­den er blevet en realitet i deres liv.

Det er en hård pro­ces for mange unge, at løs­rive sig com­put­er­spilsafhængighe­den, men med et stort fokus på det ønskværdi­ge liv, træn­ing og sund­hed lykkes det flere og flere unge at fravriste sig com­put­erens jern­greb. Com­put­er­spilsafhængighed bør tages alvorligt af alle, det gælder fam­i­li­er, de unge selv og ikke mindst samfundet.

DR2 tager en kold tyrker med Dabeco

I nærværende doku­men­tar fra DR2 bringer de lys på fænomenet com­put­er­spilsafhængighed. David Mad­sen som er stifter af Dabeco, fortæller om hvor­dan vi forstår com­put­er­afhængighed. Der­til fortæller han om, hvor­dan vi i Dabeco hjælper unge for hvem com­put­er­spilsafhængighed er blevet altoverskyggende.

Dabeco støt­ter også foræl­dre der har børn der lid­er af com­put­er- og onlin­eafhængighed. I doku­mentaren taler David Mad­sen blandt andet med en far til en søn der spiller com­put­er i op imod 10–16 timer i døgnet.

David Mad­sen udtaler sig om com­put­er­spilsafhængighed i denne doku­men­tar om behan­dling af computerspilsafhængighed

Se med her:

David Madsen udtaler sig i godmorgen Danmark

Com­put­er­spilsafhængighed er en stor del af unges virke­lighed. Men, hvad kan man gøre hvis man som forælder gerne vil have en hyggelig påske med sit barn. Det er et af de spørgsmål som David Mad­sen svar­er på i dagens udsendelse af God­mor­gen Danmark.

I Dabeco hjælper vi og støt­ter børn og unge såv­el som vok­sne ud af com­put­er­spilsafhængighe­dens jerngreb.

David Mad­sen udtaler sig i dette afs­nit af god­mor­gen Dan­mark, hvor han fortæller om hvor­dan vi i Dabeco forstår computerspilsafhængighed.

Computerspilsafhængighed er alles tab — af David Madsen

Infor­ma­tion har val­gt at udgive et kort skriv om effek­ten af computerspilafhængighed.

I Dabeco hjælper vi hver dag unge med at fravriste sig com­put­er­spilsafhængighe­dens jern­greb. Men com­put­er­spilsafhængighed har en pris for såv­el den unge selv, men også alle omkring den afhængige.

Skrevet af David Mad­sen, Cand. Psych. v. Dabeco

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.