David Madsen i Techtopia

David Mad­sen havde fornø­jelsen af, at debat­tere com­put­er­spil med Rune Lundedal Nielsen og Eva fra Diggipippi.

De kom omkring børn og unges sti­gende gam­ing­for­brug, og hvad det har af betyd­ning for børnenes fysiske liv. Der er ingen tvivl om, at danske børns skærm­for­brug er alarmerende højt, og det har store kon­sekvenser for deres fysiske liv.

De kom desu­den omkring WHO’s diag­nose, gam­ingdis­or­der. Det er meget væsentligt at under­strege, at diag­nosen (i øvrigt, lige­som alle andre diag­noser) ikke årsags­fork­lar­er. Det vil sige, at diag­nosen ikke fork­lar­er hvor­for den opstår i et men­neskes liv. Den beskriv­er objek­tivt en række symp­tomer som skal være gældende.

I forhold til com­put­er­spilsafhængighed, så er diag­nosen tilst­ede hvis com­put­er­spillet er ude af kon­trol, tager for­rang over andre inter­ess­er, skole, uddan­nelse, arbe­jde samt fam­i­lie og ven­ner. Desu­den skal man spille til trods for at der er neg­a­tive følger.

Det inter­es­sante i en psykologs optik er, hvor­dan vi hjælper de men­nesker som lid­er til at finde tilbage til et menings­fuldt liv med arbe­jde, fysisk samvær med kæreste og ven­ner samt mass­er af gode offline oplevelser.

Rigtig god fornøjelse