Indlæg

Vesterbro skole

Både foræl­dre og elev­erne skal have et oplæg om gam­ing, sociale medi­er og skærm­for­brug. Det er en sand fornø­jelse at hjælpe skol­er med at sætte fokus på skærm­for­bruget, og sikre at der efter­lades plads til fordy­belse, fysiske fæl­lessk­aber og gode søvnvaner.

David Madsen i Techtopia

David Mad­sen havde fornø­jelsen af, at debat­tere com­put­er­spil med Rune Lundedal Nielsen og Eva fra Diggipippi.

De kom omkring børn og unges sti­gende gam­ing­for­brug, og hvad det har af betyd­ning for børnenes fysiske liv. Der er ingen tvivl om, at danske børns skærm­for­brug er alarmerende højt, og det har store kon­sekvenser for deres fysiske liv.

De kom desu­den omkring WHO’s diag­nose, gam­ingdis­or­der. Det er meget væsentligt at under­strege, at diag­nosen (i øvrigt, lige­som alle andre diag­noser) ikke årsags­fork­lar­er. Det vil sige, at diag­nosen ikke fork­lar­er hvor­for den opstår i et men­neskes liv. Den beskriv­er objek­tivt en række symp­tomer som skal være gældende.

I forhold til com­put­er­spilsafhængighed, så er diag­nosen tilst­ede hvis com­put­er­spillet er ude af kon­trol, tager for­rang over andre inter­ess­er, skole, uddan­nelse, arbe­jde samt fam­i­lie og ven­ner. Desu­den skal man spille til trods for at der er neg­a­tive følger.

Det inter­es­sante i en psykologs optik er, hvor­dan vi hjælper de men­nesker som lid­er til at finde tilbage til et menings­fuldt liv med arbe­jde, fysisk samvær med kæreste og ven­ner samt mass­er af gode offline oplevelser.

Rigtig god fornøjelse 

Foredrag om computerspilsafhængighed og sociale medier på Sengeløse skole

David Mad­sen var i dag på Sen­geløse skole, hvor han blev mødt af godt 100 fjerde og femte klass­er. Det var en nærmest magisk oplevelse. Og én ting blev ganske syn­lig. Børn i den alder har et reflek­sion­sniveau og en klarhed over hvad de vil med deres liv, som vi vok­sne bør lytte langt mere til.

Alt fra Snapchat til youtube og Fort­nite var gen­stand for utal af timer for næsten samtlige elever. De ville dog også gerne mange andre ting med deres liv, men com­put­eren stjal mulighe­den her­for. Én ville ride på sin hest hvis det ikke var for skær­men, én ville tage til fød­sels­dags­fest for­di det var rart, én ville se hånd­bold­kamp med sin far hvis det ikke var for skærmen.

Com­put­eren stod desværre for ofte i vejen for at de kunne afse tid til netop disse oplevelser.

De mente, at deres foræl­dre skulle tage et langt større ans­var for hvor meget skærm de måtte se.

Elev­erne nåede selv frem til, at de vil have skærm­frie ånde­huller ved spise­bor­det, i sen­gen og til fød­sels­dags­fester. Det vil vi gerne støtte op omkring, og der­for bed­er vi alle foræl­dre tage et grundigt kig på deres egne skær­m­van­er, og se om de nogensinde står i vejen for gode oplevelser med jeres børn 🙂 Jeres børn vil i hvert fald gerne have oplevelser med jer, men de er faret vil i de farverige og afhængighedssk­abende virtuelle universer.

 

Rigtig god offline aften.

Kh David

P1 David Madsen udtaler sig om drenge og computerspilsafhængighed

Com­put­er afhængighed er et stort prob­lem på skol­er, SFO’er og for fam­i­li­er. David Mad­sen prøver i dette inter­view at give en forståelse af den effekt der kom­mer af et over­for­brug af com­put­er­spil, og rammesæt­ter også alvoren af et helt nyt fænomen, nem­lig gam­bling i computerspil.

David Mad­sen fortæller blandt andet om de symp­tomer unge mænd udvis­er når det kom­mer til com­put­er­spilsafhængighed og hvor­dan det rent prak­tisk man­i­fester­er sig i deres liv. Særligt moti­va­tio­nen for det virke­lige bliv­er opslugt af de mange timer foran skær­men. Dette er der en gyldig psykol­o­gisk fork­lar­ing, men også bioneu­rol­o­gisk fork­lar­ing på.

Hør mere om com­put­er afhængighed, com­put­er­spilsafhængighed eller blot drenge­børn og effek­ten af et stort for­brug af computerspil.

 

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.