Forstå computerspilsafhængighed — Et nyt foredrag målrettet faggrupper i psykiatrien, almen lægepraksis, psykologer eller mentorer.

WHO anerkender computerspilsafhængighed

WHO har offentlig­gjort at com­put­er­spilsafhængighed skal indgå i deres nyeste diag­nose­man­u­al, ICD11. Det bety­der, at fag­pro­fes­sionelle i sti­gende grad, er i berøring med men­nesker for hvem com­put­er­spil, udgør en reel sund­hedsmæs­sig risiko.

Kvalificeret hjælp og støtte

For at tilbyde den mest kval­i­fi­cerede hjælp og støtte til mål­grup­pen kan det være nød­vendigt med infor­ma­tion og viden om hen­sigtsmæs­sige inter­ven­tion­er, samt præ­valens og afhængighe­dens udtryk.
Com­put­er­spil kan af forskel­lige årsager forår­sage en afhængighed, hvor prisen hverken er økonomisk ruin eller biol­o­gisk for­fald, men i stedet betales prisen med forbindelser. Det kan være øde­lagte forbindelser til arbe­jds­markedet, uddan­nelsessys­temet eller ven­ner og fam­i­lie. Områder som er vitale for men­neskers men­tale sundhed.

Man slukker ikke bare sin computer!

Der­for er det naturligt, at fag­grup­per klædes på, så de får mulighed for at lave gode og hen­sigtsmæs­sige inter­ven­tion­er. Dabeco ApS vil gerne invitere til en mini-work­shop, hvor læge, Cecilie Aalund Fed­er­spiel og psykolog, David Mad­sen vil give ind­b­lik i com­put­er­spillenes farverige men også bekym­rende universer. 
 

Et foredrag ved Dabeco ApS

Med udgangspunkt i hjer­nens biolo­gi vil læge, Cecilie Aalund Fed­er­spiel give forståelse for, hvor­dan hjer­nen påvirkes af at spille com­put­er­spil og hvornår spil­lene bliv­er skadelige for udviklin­gen. Psykolog, David Mad­sen vil give ind­b­lik i hvor­dan børn, unge og vok­sne påvirkes emo­tionelt og socialt ved et stort for­brug af computerspil. 
 
I vil blive intro­duc­eret for forskel­lige spilgen­r­er, lige­som vi vil høre ind til hvilke virkemi­dler den store spilin­dus­tri anven­der til at gøre børn, unge og vok­sne afhængige.
 
Med inspi­ra­tion i nar­ra­tive sam­taler og ACT (Accep­tance and Com­mit­ment Ther­a­py), vil I blive intro­duc­eret til sam­taleteknikker der kan anven­des ift. børn og unge, der er blevet eller er i risiko for at blive, afhængige af computerspil. 
I vil intro­duc­eres til, hvor­dan man taler med foræl­dre eller andre fag­pro­fes­sionelle som er i berøring med børn eller unge der har et prob­lema­tisk for­brug af com­put­er­spil. Der­til vil alle delt­agere mod­tage en pam­plet med anbe­falinger til et sundt skærm­for­brug, som I frit kan benytte i jeres praksis. 
 
Afs­lut­ningsvist vil alle delt­agere blive inviteret til reflek­sion over egen prak­sis. Denne afs­lut­tende del er faciliteret af psykolog og stifter af Dan­sk Behan­dling for Com­put­er­spil- og Onlin­eafhængighed, David Madsen. 
 
Vi ser frem til at høre fra jer.