Det britiske parlament vil have spiludbyderne til at finansiere forskning i computerspilsafhængighed

Så sker det endelig (desværre ikke i Danmark).

Den britiske regering vil nu have spilud­viklerne til at bidrage til, at hjælpe men­nesker der lid­er af com­put­er­spilsafhængighed. Investere i forskn­ing der under­søger de harm­fulde effek­ter der kom­mer af at spille meget, samt ind­satser der beskyt­ter sår­bare unge mod computerspilsafhængighed.

Danske poli­tikere er alt­så bagude, og i stedet for at sikre et mere sundt gamin­gu­nivers så er vi i stedet i gang med at lave en nation­al e‑sport­s­plan med føl­gende skriv: “Så længe esporten ikke anerk­endes bredt

i sam­fun­det, vil det være svært at ind­fri de mange poten­tialer og mulighed­er i sporten, da det gør det mindre

attrak­tivt for spon­sor­er og inve­stor­er at træde til, lige­som foræl­dre vil tøve med at bakke op om deres børns

inter­esse i esport og lade dem dyrke deres passion”.

Måske er der en grund til at den ikke anerk­endes bredt af sam­fun­det og foræl­dre. Foræl­drene kan netop se at deres børn ikke trives med alt for meget gaming.

Vi er det land i europa hvor børn spiller mest computer

Læs rap­porten her: