Dabeco skal afvikle Stevns kvarte Ironman søndag d. 30 juni

Det er en fornø­jelse når man som hold for­mår at gøre hinan­den stærkere og give hinan­den tillid til at selv det utænke­lige kan blive muligt. Det er lykkes for Dabeco-hold­et, som har stået bag hinan­den, støt­tet, hjulpet og arbe­jdet for at de nu er klar til sønda­gens kvarte iron­man på Stevns. Det har været et slid­somt halvt år, hvor vi har arbe­jdet med at smerte (fysisk såv­el som men­tal) ikke altid behøver at blive lyt­tet til. For vi som men­nesker er i stand til at bevæge os igen­nem selv lidelses­fulde og svære tider, hvis blot målet er tilstrække­ligt meningsfuldt.

Målet med at blive kvart Iron­man har været yder­st menings­fuldt, og der­for har der aldrig været tvivl. Blot for­di psyken gerne vil give op har vi ikke lyt­tet til den.

Du kan se David Mad­sen udtale sig om Dabecos fysiske aktivitet­stil­bud her: