Indlæg

Vores foredragsfolder kan nu downloades

Psykolog- og læge­huset har fået ny fore­drags­fold­er, og den kan down­load­es lige her.

Hvis din skole, insti­tu­tion eller behan­dlings­cen­ter søger fore­drag om emn­er såsom børn og unge, afhængighed af com­put­er­spil, prob­lema­tisk brug af sociale medi­er og dig­i­tale medi­er, kan du finde brochuren til down­load her.

Fore­drags­fold­er

Den midlertidige status på vores arbejde i Dabeco

📢🎥 Vi har været med i spæn­dende pro­jek­ter og ønsker at dele vores erfaringer med jer! Tjek neden­stående liste:
1️⃣ Spi­onerne bag skær­men: En skræm­mende doku­men­tar, der afs­lør­er uetiske for­ret­ningsmod­eller i spilbranchen. Vores delt­agelse inklud­er­er bidrag fra autoris­erede psykolog, David Mad­sen. Se doku­mentaren her:
2️⃣ Borg­er­forslag: Vi støt­ter et nyt ini­tia­tiv om at stoppe techin­dus­triens kom­mer­cielle udnyt­telse af vores børn og unge. Imran Rashid er hov­ed­stilleren, og David Mad­sen er med­stilleren. Stem på dette vigtige borg­er­forslag her:
3️⃣ 10 dage i for­tiden: Vi har været med i en fascinerende doku­men­tar, hvor elever på en efter­skole bruger en Nokia 3310 i 10 dage for at opleve, hvor­dan det var før. David Mad­sen giv­er værdi­fulde ind­sigter og fork­laringer. Se doku­mentaren på TV2 Play:

Podcast med David Madsen og Thomas Pape

Psykolog David Mad­sen fold­er hans gode råd og store viden om techvirk­somhed­ers for­ret­ningsmod­eller. Det er et must-hear inter­view, hvis du har inter­esse for men­tal sund­hed, dig­i­tale van­er, søvn, unges trivsel og meget meget mere. David Mad­sen kom­mer omkring techde­signs, for­ret­ningsmod­eller og mistrivsel.

https://spine.dk/psykolog-david-madsen/

 

Verdens bedste robotby

Invi­ta­tion til 

Skoleledelsen, inklu­sionsve­jledere, SSP, admin­is­tra­tivt ansat­te, BIR-vejledere og andre interesserede

 

 

Pæd­a­gogisk efter­mid­dag: fore­byggelse af elevers stress, mis­trivsel og afhængighed i rela­tion til dig­i­tale teknologier

 

Ver­dens Bed­ste Robot­by i børne­højde inviter­er igen til Pæd­a­gogisk eftermiddag.

 

Kom og hør David Mad­sen og Stine Held­ing Rand give deres per­spek­tiv på, hvor­dan man kan tack­le hverda­gens dilem­maer i rela­tion til elevers stress, afhængighed og mis­trivsel i rela­tion til dig­i­tale teknolo­gi­er og sociale platforme.

David og Stine er forud for den pæd­a­gogiske efter­mid­dag fodret med dilem­maer direk­te fra elever på Odens­es skoler.

 

Pro­gram­met for dagen:

12.00–12.10 Råd­mand Susanne Craw­ley byder velkommen

12.15–13.15 oplæg ved David Mad­sen, Psykolog ved Dan­sk Behan­dling for com­put­er­spil- og onlineafhængighed

13.15–13.30 Pause med kage

13.30–14.30 Oplæg ved Stine Held­ing Rand, Psykolog ved Cen­ter for Dig­i­tal Pædagogik

Regeringen har inviteret til rundbordsdrøftelser ift. trivsel, digitale medier samt børn og unge

Regerin­gen har med Hvid­bo­gen ”Mod et bedre sam­fund med tech-gigan­ter” (link) igangsat et udviklingsar­be­jde på tværs af min­is­terier for at adressere de udfor­dringer, som den tek­nol­o­giske udvikling og tech-gigan­terne udgør for vores samfund.

Kul­tur­min­is­teri­et bidrager i den forbindelse til en inter­min­is­teriel kortlægn­ing af udfor­dringer med tech-gigan­ternes for­ret­ningsmod­eller og effek­terne her­af på det danske samfund.

Som led i kortlægnin­gen afhold­er vi en rund­bor­ds­drøf­telse med udval­gte ekspert­er og organ­i­sa­tion­er om for­ret­ningsmod­ellernes effek­ter på børn og unges trivsel, som vi håber du har tid og lyst til at delt­age i.

 

Hvorfor vil vi gerne have et e‑sportslokale?

Hvor­for vil vi gerne have et e‑sportslokale?

I sid­ste uge var vi på et bost­ed for at tale gam­ing, sociale medi­er og skærm­for­brug i sår­bare unges liv. Bost­edet ønskede blandt andet at få et blik på de opmærk­somhed­er der kunne være for­nuftige at have i forbindelse med, at etablere et e‑sportslokale til beboerne.

Det er nem­lig helt afgørende, at der er grundi­ge pæd­a­gogiske overve­jelser for­bun­det hermed.
I per­son­ale­grup­pen kan man blandt andet stille sig selv føl­gende spørgsmål:
— Hvor­for vil vi gerne have et e‑sportslokale?
— Hvilket pæd­a­gogisk eller læringsmæs­sigt for­mål skal der være for­bun­det til bru­gen af e‑sporten?
— Hvor­dan vil vi gerne bruge e‑sporten til at fremme disse pæd­a­gogiske målsætninger?
— Hvad skal beboerne spille, og hvorfor?

Herefter er det vigtigt at eval­uere ind­sat­sen. Det kan man gøre ved at stille føl­gende spørgsmål:

Hvor­dan gik afviklingen?
Hvad fun­gerede godt?
Hvad kunne vi gøre bedre?

Dejligt og skønt at høre de mange dygtige pæd­a­gogiske overve­jelser der var for­bun­det med at bruge skærm aktivt i det socialpæd­a­gogiske arbejde.

Dabeco skal afvikle Stevns kvarte Ironman søndag d. 30 juni

Det er en fornø­jelse når man som hold for­mår at gøre hinan­den stærkere og give hinan­den tillid til at selv det utænke­lige kan blive muligt. Det er lykkes for Dabeco-hold­et, som har stået bag hinan­den, støt­tet, hjulpet og arbe­jdet for at de nu er klar til sønda­gens kvarte iron­man på Stevns. Det har været et slid­somt halvt år, hvor vi har arbe­jdet med at smerte (fysisk såv­el som men­tal) ikke altid behøver at blive lyt­tet til. For vi som men­nesker er i stand til at bevæge os igen­nem selv lidelses­fulde og svære tider, hvis blot målet er tilstrække­ligt meningsfuldt.

Målet med at blive kvart Iron­man har været yder­st menings­fuldt, og der­for har der aldrig været tvivl. Blot for­di psyken gerne vil give op har vi ikke lyt­tet til den.

Du kan se David Mad­sen udtale sig om Dabecos fysiske aktivitet­stil­bud her:

Dabeco afholdte foredrag for tre 3–4 klasser på Frederiksberg og derefter gik turen til Christiansborg

Det har været en lang og inter­es­sant dag for Dabeco, som start­ede dagen med at afholde fore­drag for fire 3–4 klass­es elever på Gruntvigsskolen på Fred­erik­berg. End­nu engang fandt vi, at selv børn i 3 og 4 klasse synes at de bruger alt for meget tid på com­put­er­spil og sociale medi­er. Som de nævnte, så ville de ofte hellere  være i haven og spille fod­bold. Få gjort nogle af de ting som de ofte snakker med deres ven­ner om. Være mere sam­men med deres søsk­ende. Men com­put­eren synes at stjæle deres tid.

Vi snakkede heru­dover også om, hvis ans­var det er. Og her var der ret stor enighed blandt grup­pen. Børnene mente at det var deres eget ans­var, at få slukket com­put­er­spil­lene. Der var dog en kvik ung fyr som for­sigtigt rækkede hån­den op og spurgte lavmælt “Kunne com­put­er­spilsud­viklerne også have et ansvar?”.

Til det er svaret ja, og til alle foræl­dre derude, så vid at jeres børn har et helt liv de gerne vil leve foru­den deres com­put­er­spil. De er blot blevet blæn­det af de farverige universer.

 

Anden del af dagen gik med at være på Chris­tians­borg, hvor David Mad­sen blandt andet hørte Man­fred Spitzer holde oplæg om skærmenes betyd­ning for børn og unges læring og trivsel. Det var tankevækkende resul­tater han fremviste.

Herefter var der pan­elde­bat, og end­nu engang måtte man sande, at poli­tikere ser det som en alt for stor opgave at skærme vores børn mod skærm. Vi men­er at børn ikke blot har ret til et liv med fysiske rela­tion­er, stærke ven­sk­aber og mass­er af offline fritid­sliv. De har krav på det. Det men­er deres foræl­dre heldigvis også.

Der­for har vi udviklet en Bæredygtig skærm­poli­tik til alle skol­er der del­er idéen om, at sund­hed han­dler om nærvær, samvær og et rigt offline liv.

I kan læse mere om den Bæredygtige skærm­poli­tik her

Er du forælder til en ung der spiller meget computer, så inviteres du til forældrearrangement d. 12 november — computerspilafhængighed

Gå-hjem-møde med fokus på computerspil- og onlineforbrug i unge menneskers liv

  • Mandag den 12. novem­ber kl. 18.00 — 20.00.
  • Psykologerne David Mad­sen og Rebec­ca Poulsen.

Kom til en spæn­dende og lærerig aften i sel­skab med andre som er foræl­dre til én som spiller meget computer. 

Dan­sk Behan­dling for Com­put­er­spil- og Onlin­eafhængighed inviter­er 8 foræl­dre til gå-hjem-møde i Borg­er­gade 38 st. tv, 1300 Køben­havn K.

Denne aften vil I få et nuanceret oplæg om com­put­er­spillenes skyg­gesider samt den vær­di de kan bringe i men­neskers liv. Oplægget vil blive afholdt af psykolog og stifter af Dabeco, David Madsen.

Efter­føl­gende er der god tid til en uformel erfar­ing­sud­vek­sling, faciliteret af psykolog, Rebec­ca Poulsen, som til dagligt har sam­taler med pårørende.

Arrange­mentet koster kr. 300 pr. per­son, og der vil blive serveret kaffe, te og snacks.


Tilmeld­ing sker på kontakt@dabeco.dk og betal­ing sker på Mobile­Pay 62783, begge sen­est den 9. novem­ber.

Vi glæder os til at se jer!

Skolevægring handler om computerspilsafhængighed

Dabeco er beg­y­n­dt at tilbyde fore­drag og work­shops omhan­dlende com­put­er­spilsafhængighed. Vi oplever en ekstrem stor efter­spørgsel. Til fore­dra­gene møder vi afmægtige under­vis­ere, behan­dlere, foræl­dregrup­per og andre fag­pro­fes­sionelle der ikke aner hvad de skal stille op med en hel gen­er­a­tion af com­put­er­spilsafhængige børn og unge.

Spe­jderk­lub­ber er beg­y­n­dt at tage ud til SFO’er og børne­haver for at rekrut­tere nye medlem­mer. Skol­ernes leg­e­pladser har ikke set skyggen af et leg­ende barn siden Fort­nite udkom. Fritid­sor­d­ninger der ikke tillad­er spil i alle åbne timer, mis­ter medlem­mer for­di børnene hellere vil tage hjem for at spille end at være i en fritid­sor­d­ning hvor de ikke må spille.

Vi oplever fod­bold­klub­ber der ikke kan tiltrække tilstrække­ligt mange spillere for­di de hellere vil spille hjemme i sofaen end at skulle ud i poten­tielt dårligt vejr. Dette selvom vi ikke har haft en bedre som­mer i over 100 år.

Det beg­y­n­der at gå op for os i Dabeco, at com­put­er­spilsafhængighed er en epi­de­mi der ram­mer vores børn og unge i en grad som vi aldrig har set før.

Skolevæ­gring er på alle insti­tu­tion­ers og skol­ers læber, og alle ved inder­st inde godt hvor de skal finde svaret. I com­put­er­spillenes farverige verdener.

At være afhængig af com­put­er­spil bety­der kort sagt, at ens ver­den bliv­er min­dre. Færre sanselige oplevelser, færre fysiske ven­sk­aber og nærmest ingen offline fritidsin­ter­ess­er. Com­put­er­spillet æder land fra børn og unge. I takt hermed vokser ang­sten. Angst, for­di den virke­lige ver­den bliv­er fremmed og ukendt. Og vi frygter det ukendte.

Skolevæ­gring bun­der måske i angst, men ang­sten er et direk­te symp­tom på et barn der er dybt afhængig af sin computer.

Vores spørgsmål lyder på om det er fair over­for børn og unge? Eller skal vi som foræl­dre og fag­pro­fes­sionelle beg­y­n­de at reflek­tere over føl­gevirkningerne af com­put­er­spil og den afhængighed der kom­mer af et ukon­trolleret for­brug af computerspil?

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.