Indlæg

Den midlertidige status på vores arbejde i Dabeco

📢🎥 Vi har været med i spæn­dende pro­jek­ter og ønsker at dele vores erfaringer med jer! Tjek neden­stående liste:
1️⃣ Spi­onerne bag skær­men: En skræm­mende doku­men­tar, der afs­lør­er uetiske for­ret­ningsmod­eller i spilbranchen. Vores delt­agelse inklud­er­er bidrag fra autoris­erede psykolog, David Mad­sen. Se doku­mentaren her:
2️⃣ Borg­er­forslag: Vi støt­ter et nyt ini­tia­tiv om at stoppe techin­dus­triens kom­mer­cielle udnyt­telse af vores børn og unge. Imran Rashid er hov­ed­stilleren, og David Mad­sen er med­stilleren. Stem på dette vigtige borg­er­forslag her:
3️⃣ 10 dage i for­tiden: Vi har været med i en fascinerende doku­men­tar, hvor elever på en efter­skole bruger en Nokia 3310 i 10 dage for at opleve, hvor­dan det var før. David Mad­sen giv­er værdi­fulde ind­sigter og fork­laringer. Se doku­mentaren på TV2 Play:

Vi skriver om det meningsfulde i livet — hvad det er må folk selv vurdere

10 årig pige “I går klokken 2 om nat­ten, der ville jeg egentlig gerne sove, men det var for svært. Jeg blev lige­som tiltrukket til at fort­sætte. Jeg vil jo gerne nå at opnå det skin for ellers skal jeg vente i 2 uger. Dagen efter blev jeg irriteret og i dårligt humør, og kom op at skæn­des med mine foræl­dre for­di de sagde, at jeg ikke skulle ligge med minI­pad i sengen”.

Vi ved godt, at det kan forekomme at vores skriver­ier omhan­dler det dig­i­tale, men det gør de fak­tisk ikke.
Vores skriver­ier omhan­dler livet, det liv som skaber trivsel, glæde og mening (hvad det er for et liv må den enkelte vurdere).
Men det adresser­er den prob­lematik, at det liv den enkelte find­er menings­fuldt er under hårdt pres — og det skyldes tech, adfærds­de­signs og et helt ure­g­uleret marked.

Oplæg om småbørns skærmvaner

Hvilke byggesten er nød­vendi­ge i småbørns liv?
Ifølge Daniel Stern, så fødes bar­net til at se ca. 45 cm, hvilket svar­er til afs­tanden mellem morens bryst op til morens øjne.
Småbar­net udvikler sig ekstremt meget i de første lev­emåned­er gen­nem øjenkon­takt, ansigts­duet­ter og pludren.

Vi lever i en tid, hvor vores opmærk­somhed og tid er blevet en kom­mer­ciel vare, som han­dles på et ure­g­uleret marked.
Det vil sige, at dig­i­tale medi­er har installeret en række fasthold­ende adfærds­de­signs som har det eneste for­mål at holde din opmærk­somhed fast.

For bar­net der har brug for en omsorgsper­sons opmærk­somhed og øjenkon­takt, oplever det lille barn nu, at det er i direk­te konkur­rence mod techvirk­somhed­erne. Det kan have stor betyd­ning for det lille barns tidlige udvikling, hvis det ikke bliv­er mødt med nærvær og opmærksomhed.

David skal i aften ud at afholde fore­drag for 300 pæd­a­goger, insti­tu­tion­sledere og andre fag­per­son­er i pri­vate dagtil­bud. De ønsker at høre mere om, hvor­dan man sikr­er sunde skær­m­van­er i småbørnsfamilier.

Når vi for­bered­er et fore­drag som dette, så er det fak­tisk en for­bere­delse i almen udviklingsp­sykolo­gi. For det er i udviklingsp­sykolo­gien, at vi ser hvad der er vigtigt.
Og først når vi forstår hvad der er vigtigt kan vi forstå hvilken pris det har når vi bruger vores tid, nærvær og opmærk­somhed andetsteds.

Husum skole — forældreforedrag med fagpersoner

Dabeco afhold­er fore­drag om gam­ing, sociale medi­er og skærm­for­brug. Hvornår bliv­er skærm­for­bruget skadeligt for den gode udvikling. Hvad bety­der det, at det fysiske fæl­lesskab erstattes af et dig­i­talt fællesskab?

Og er det muligt at blive afhængig?

Disse spørgsmål plus meget mere bliv­er foræl­drene og lær­erne klogere på når vi gæster husum skole.

Dabeco skal afvikle Stevns kvarte Ironman søndag d. 30 juni

Det er en fornø­jelse når man som hold for­mår at gøre hinan­den stærkere og give hinan­den tillid til at selv det utænke­lige kan blive muligt. Det er lykkes for Dabeco-hold­et, som har stået bag hinan­den, støt­tet, hjulpet og arbe­jdet for at de nu er klar til sønda­gens kvarte iron­man på Stevns. Det har været et slid­somt halvt år, hvor vi har arbe­jdet med at smerte (fysisk såv­el som men­tal) ikke altid behøver at blive lyt­tet til. For vi som men­nesker er i stand til at bevæge os igen­nem selv lidelses­fulde og svære tider, hvis blot målet er tilstrække­ligt meningsfuldt.

Målet med at blive kvart Iron­man har været yder­st menings­fuldt, og der­for har der aldrig været tvivl. Blot for­di psyken gerne vil give op har vi ikke lyt­tet til den.

Du kan se David Mad­sen udtale sig om Dabecos fysiske aktivitet­stil­bud her:

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.