Nyt fritidshjem vælger at lade sig certificere i sund skærmpolitik — digital dannelse

Efter et godt og kon­struk­tivt møde har led­eren af en ny fritid­sor­d­ning val­gt at lade sig cer­ti­fi­cere sig i sund skærmpolitik.

Vores mis­sion er, at så mange børn oplever ver­den følende og sanseligt med og uden skærme.

Et af de helt cen­trale punk­ter for cer­ti­fi­cerin­gen er, at foræl­dre skal have ind­sigt i, hvilken skærm­poli­tik deres barns insti­tu­tion før­er. Det sker ved, at den ved­tagne skærm­poli­tik fremgår på insti­tu­tio­nens hjemmeside.

Der­til er det vores ønske at fritid­sor­d­nin­gen får mulighed for at opfylde deres pæd­a­gogiske mål­sæt­ninger. Det vil sige, at de skal gøre sig tanker om, hvor­dan, hvor­for og hvornår de anven­der Ipads, mobil­tele­fon­er og andet skærm­re­lateret. Og hvornår disse devices står til hin­dr­er for insti­tu­tio­nens pæd­a­gogiske målsætninger.

I cer­ti­fi­cerin­gen lig­ger der også et foræl­drefore­drag, da det er vigtigt at der skabes fælles ram­mer for børns for­brug af com­put­er­spil og sociale medi­er. Ingen børn skal nem­lig ekskluderes.
Der­til er det også nød­vendigt at foræl­drene opnår ind­sigt i, at det fysiske fæl­lesskab med jæv­nal­drende ikke kan erstattes af alenetid på værelset med gam­ing. Der­for vil vi opfor­dre alle foræl­dre til at genind­melde deres børn i den respek­tive fritid­sor­d­ning, og invitere foræl­drene til at støtte op omkring fritidsordningstilbuddet,

Vil du som forælder gerne have mere ind­sigt i dit barns insti­tu­tions skærm­poli­tik? Eller vil du som led­er gerne sende et sig­nal til omver­den om, at her har vi fokus på børns skærm­brug, så kon­takt os.

Vores mis­sion er, at så mange børn oplever ver­den følende og sanseligt med og uden skærme. Dette opnås gen­nem dig­i­tal dan­nelse, og sunde skærmvaner.